Вход за потребители              

2016-09-29 / Изменение на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в Република България въз основата на проведен мониторинг през 2016 г.


Категория: Общи документи

През 2016 г. въз основа на проведен мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ, министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди промени в категоризацията на едно община и 57 населени места, като издаде Заповед № РД-02-14-704 от 13.09.2016 г. (ДВ, бр. 75, 27.09.2016 г., неофициален раздел). Заповедта се издава на основание на Решение на Министерския съвет № 921 от 2011 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България, одобрената от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за категоризиране на АТ и ТЕ и в съответствие с разпоредбите на чл. 36 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Документът съдържа общо 4 стр. ...

Изтегли документа

2016-09-29 / Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в Република България 2016 г.


Категория: Общи документи

Категоризацията на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) се извършва в изпълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) на базата на категории и показатели, приети с Решение на Министерския съвет и на Методика, утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Категорията на АТ и ТЕ е част и от информацията, съдържаща се в Единния класификатор на АТ и ТЕ и Националния регистър на населените места. Категоризацията дава „базова” оценка и отчита общото социално-икономическо състояние на  АТ и ТЕ едни спрямо други в страната. Категориите на общините и населените места е своеобразен рейтинг на техния потенциал за развитие и състояние на инфраструктурата. Практиката за класифициране на АТ и ТЕ съществува в редица европейски страни и успешно се прилага от много години. Тази практика е приета и от ...

Изтегли документа

2016-09-29 / Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в Република България 2014 г.


Категория: Общи документи

Категоризацията на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) се извършва в изпълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) на базата на категории и показатели, приети с Решение на Министерския съвет и на Методика, утвърдена от министъра на регионалното развитие. Категорията на АТ и ТЕ е част и от информацията, съдържаща се в Единния класификатор на АТ и ТЕ и Националния регистър на населените места. Категоризацията дава „базова” оценка и отчита общото социално-икономическо състояние на  АТ и ТЕ едни спрямо други в страната. Категориите на общините и населените места е своеобразен рейтинг на техния потенциал за развитие и състояние на инфраструктурата. Практиката за класифициране на АТ и ТЕ съществува в редица европейски страни и успешно се прилага от много години. Тази практика е приета и от Европейския съюз (E ...

Изтегли документа

2016-09-29 / Изменение на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в Република България въз основата на проведен мониторинг през 2014 г.


Категория: Общи документи

През 2014 г. въз основа на проведен мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ, министърът на регионалното развитие утвърди промени в
категоризацията на някои АТ и ТЕ като издаде Заповед № РД-02-14-808 от 25.08.2014 г. (ДВ, бр. 73, 02.09.2014 г., неофициален раздел). Заповедта се издава на основание на Решение на Министерския съвет № 921 от 2011 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България, одобрената от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за категоризиране на АТ и ТЕ и в съответствие с разпоредбите на чл. 36 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Документът съдържа общо 5 стр.
...

Изтегли документа

2016-02-19 / "Образцово село" - Модернизационният проект за селото в България (1937-1944 г.)


Категория: Общи документи

Книгата предлага една различна версия от общоприета представа за село в България през първата половина на XX в. Като тънеща в кал, безпросветност и недокосната от електрическа светлина и модерни здравни грижи крепост на изостаналост. През 30-те г. на XX в. движението за "стопанско и културно повдигане на селото" се превръща в "обществена мода" и държавна идеология и постепенно на преден план се извеждат проблемите, свързани с условията на живот на хората от селото, въпросите за повишаване на образователното и "културно" равнище на селското население, професионализирано на земеделския труд. Книгата представлява опит с методите на социалната история да се изследват държавните политики към селото в България през 30-40-те години на ХХ век, отразени в една програма, приела амбициозния етикет "Образцово село". Публикацията съдържа 257 стр.
...

Изтегли документа

2012-10-08 / Актуализирана категоризация на административно-териториалните и териториалните единици в Република България


Категория: Общи документи

Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди актуализирана категоризация на административно-териториалните и териториалните единици в Република България като издаде Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., неофициален раздел). Заповедта се издава на основание на Решение на Министерския съвет № 921 от 2011 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България, одобрената от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за категоризиране на АТ и ТЕ и в съответствие с разпоредбите на чл. 36 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Документът съдържа общо 152 стр., 151 стр. от които са 2 приложения - категоризация на общините и категоризация на населените места. ...

Изтегли документа

 

1 2 Следваща