Вход за потребители              

2014-03-18 / Доклад относно провеждането на Втората процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Втора процедура

Докладът съдържа 23 стр. и обхваща период от края на 2012 г. до края на 2013 г. Той съдържа описание на всички етапи от процедурата, както и изводи и препоръки за усъвършенстване на отделни дейности при провеждане на следващи процедури за присъждане на Етикета. Като приложение към доклада са включени 8 добри практики на 8 от наградените общини, които Секретариатът на Комисията селектира. ...

Изтегли документа

2013-10-28 / ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО - информация за изпълнението на първата и втората процедура


Категория: Втора процедура

I. Обща информация
Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).
Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват сво ...

Изтегли документа

Доклад „Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление в общините, подали заявление за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”   


Доклади на независимите експерти за общините-кандидатки по Втората процедура   


Приложения към доклада „Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление в общините, подали заявление за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”   


Решение № 1 от 1-ви октомври 2013 г. за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на 2 общини по Втората процедура   


Решение № 2 от 11-ти септември 2013 г. за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на 14 общини по Втората процедура    


2013-01-11 / ПОКАНА до всички общини за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа


Категория: Втора процедура

I. Обща информация
Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).
Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват сво ...

Изтегли документа

Необходими документи (формуляри) за кандидатстване на общините за присъждане на Eтикета за иновации и добро управление на местно ниво   


Методика за оценяване на общините-кандидатки за получаване на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правила за работа по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво   


Правилник за дейността на Комисията за присъждане на Етикета за добро управление на местно ниво   


Прилагане на Европейския етикет за иновации и добро управление – наръчник за общините   


 

1