Вход за потребители              

2012-07-23 / Въпрос от община Борино


Категория: Въпроси и отговори по модела на заплащане и новите длъжности в администрацията

Дава се отговор на въпроса: В кое длъжностно ниво трябва да се отнесат заемащите длъжността финансов контрольор в община? ...

Изтегли документа

2012-07-19 / Въпрос относно привежданетно на индивидуалните работни планове съответствие с новото законодателство


Категория: Въпроси и отговори по модела на заплащане и новите длъжности в администрацията

Дава се отговор на въпроса: Как трябва да се подходи ако изготвените по отменената Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация индивидуалните работни планове са на необходимото ниво и няма какво да се добави и коригира по тях, да се приведат в съответствие с Приложение № 2 и № 3 от НУРОИСДА - § 3, ал.1? ...

Изтегли документа

2012-07-17 / Въпроси за ползването на отпуск след влизане на новото законодателство


Категория: Въпроси и отговори по модела на заплащане и новите длъжности в администрацията

Дава се отговор на въпроса:
Как се подхожда по отношение на служители, които ползват законоустановен отпуск към момента на влизане в сила на новите разпоредби? ...

Изтегли документа

2012-07-16 / Въпрос за назначаването при преминаване от трудово към служебно правоотношение


Категория: Въпроси и отговори по модела на заплащане и новите длъжности в администрацията

Дава се отговор на въпроса:
Дали при преминаването от трудово към служебно правоотношение органът по назначаване има право на преценка да назначи или не служител, който е заемал длъжността до този момент? ...

Изтегли документа

2012-07-11 / Въпрос относно възможността на органа по назначаване да прецени дали да назначи служител на позиция, за която отговаря


Категория: Въпроси и отговори по модела на заплащане и новите длъжности в администрацията

Дава се решение на следния казус: Правоотношенията с лицата в администрацията на КРС се уреждат в съответствие с § 36 от ПЗРЗИДЗДСл. Имаме служител който до този момент е заемал, съответната длъжност, подава заявление за назначаване на тази длъжност и отговаря на изискванията за заемането й, органът по назначаване има ли право на преценка дали да назначи този служител на тази позиция или е длъжен да го назначи на длъжността, заемана до влизане в сила на закона. ...

Изтегли документа

2012-07-09 / Въпроси от г-жа Мариана Бориславова Иванова


Категория: Въпроси и отговори по модела на заплащане и новите длъжности в администрацията

Дава се отговор на: За кои поредни номера от Класификатора на длъжностите е валидно длъжността инспектор да може да се заема от служител със средно образование?Може ли инспектор по приходите в НАП да бъде служител със средно образование? ...

Изтегли документа

2012-07-09 / Въпроси от общинска администрация Раковски


Категория: Въпроси и отговори по модела на заплащане и новите длъжности в администрацията

Дава се отговор на въпроса: Дали длъжността „ръководител на звено за вътрешен одит” може да бъде определена за хора с увреждания по Закона за държавния служител ? ...

Изтегли документа

2012-07-09 / Въпроси от Общинска администрация Котел и техните отговори


Категория: Въпроси и отговори по модела на заплащане и новите длъжности в администрацията

Дава се отговор на въпроси относно: заплащането на служителите назначени преди и след 01.07.2012г. при определяне на новите ИОМЗ; за определяне на степента в съответното ниво на служители назначени преди и след 01.07.2012г. при определяне на новите ИОМЗ; коя разпоредба се прилага относно определянето на допълнителното възнаграждение за % прослужено време на кмет на община, неговите заместници, кметове на кметства и кметски наместници? ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2 3 4 Следваща