Вход за потребители              

2016-12-29 / Начало на Четвъртата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Четвърта процедура

I. Обща информация
Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).
Етикетът представлява кристален дванадесетостен (додекаедър), върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобрява ...

Изтегли документа

Еталон за самооценка (бенчмарк) за Етикета за иновации и добро управление - необходим документ за кандидатстване   


Методика за оценяване на общините-кандидатки за получаване на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Образци към указанията за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правила за работата по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правилник за дейността на Комисията по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Указания за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


 

1