Вход за потребители              

2019-08-12 / ЕЛЕКТРОННА БРОШУРА С ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ НАГРАДЕНИТЕ С ЕТИКЕТА ОБЩИНИ


Категория: Четвърта процедура

Министерство на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България изпълнява проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро
управление на местно ниво на Съвета на Европа“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване на местното управление във все повече общини чрез стимулиране прилагането на 12-те принципа за добро управление на местно ниво, която основна цел ще бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:

   Разширяване обхвата на общините познаващи и прилагащи 12-те принципа на добро управление на местно ниво;

   Популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво и заложените в нея 12 принципа сред гражданите на българските общини и по този начин насърчаване по-активното им включване в процеса на вземане на решения на местно ниво;

   Създаване на условия за споделяне на добри практики и опит между българските общини;

   Подобряване на нормативната среда в областта на местното самоуправление и местната демокрация чрез интегриране на 12-те принципа за добро управление.

В изпълнение на Дейност 2 на проекта „Аналитичен преглед, подобряване на нормативната среда и мултиплициране на добрите практики“, Поддейност 2.3. „Изготвяне и публикуване на електронна брошура с добри практики от наградените с Етикета общини“ и с
цел популяризиране опита на наградените общини е изготвена Електронна брошура с добри практики от наградените с Етикета общини.


Изтегли документа

 

Следваща