Вход за потребители              

2020-01-20 / Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Пета процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини


Категория: Пета процедураИнициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години. Страната ни има водещо значение сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в изпълнението на стратегията и провеждането на процедури за присъждане на Европейския етикет.

Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа.

Общините могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет най-късно до 10 юни 2020 г.

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на  Европейския етикет може да се намери също така и на интернет страниците на МРРБ (https://www.mrrb.bg/bg/administrativno-teritorialno-ustrojstvo/dobro-demokratichno-upravlenie/etiket-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo/peta-procedura/) и на НСОРБ (www.namrb.org).


Изтегли документа

Въпросник за граждани, съставен съобразно 12-те принципа за добро демократично управление   


Въпросник за общински съветници, съставен съобразно 12-те принципа за добро демократично управление   


Насоки за участие на общините в процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво 2020 г.    


Образец №1. Заявление за кандидатстване за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа   


Образец №2. Общ списък на материалите, доказващи прилагането на 12-те принципа на добро демократично управление, систематизирани по принципи и съответните индикатори   


Правила и процедури за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво в Република България   


Приложение №1. Еталон (бенчмарк) за Европейски етикет за иновации и добро управление   


Примерен списък от документи, доказващи прилагането на 12-те принципа   


 

  Предишна Следваща