Вход за потребители              

2021-01-13 / Анализ на категоризацията на административно-териториалните единици и териториалните единици в Република България


Категория: Общи документиИзготвен е аналитичен доклад относно резултатите от прилагането  на действащите критерии и показатели и на
методиката за категоризиране, както и тяхната пригодност и съвместимост за
по-нататъшно извършване и поддържане на категоризацията на
административно-териториалните единици (АТЕ) и териториалните единици (ТЕ) в
Република България. Докладът се разработва на основата на резултатите от
няколко мониторингови изследвания, извършени след приемането и одобряването на
действащата  методика, свързани с
прилагането на модела на категоризация и отчитане на актуални статистически
данни и информация по определените критерии и показатели.Категорията на АТE и ТЕ е част от информацията, съдържаща се
в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици (ЕКАТТЕ) и Националния регистър на населените места, които се поддържат
от Националния статистически институт, съгласувано с Министерство на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерство на земеделието,
храните и горите.Съгласно Закона за административно-териториалното устройство
на Република България (ЗАТУРБ) общините, районите, кметствата и населените
места се категоризират по критерии и показатели, определени от Министерския съвет
(МС). В тази връзка през 2011 г. МРРБ е разработило актуализирани критерии и
показатели за категоризиране на АТЕ и ТЕ, които са  приети с Решение на МС № 921 от 16.12.2011 г.
Подходът и начинът за определяне на категориите на АТЕ и ТЕ, както и правилата
за периодични мониторингови изследвания и частични промени в категориите на АТЕ
и ТЕ са дефинирани в Методика за категоризиране административно-териториалните
и териториалните единици в Република България, одобрена със Заповед  на министъра на регионалното развитие и
благоустройството № РД-02-14-306 от 10.02.2012 г.Според правилата, определени в действащата Методика, е
извършена категоризация на общините и населените места в Република България,
утвърдена със Заповед на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-2021 от 14.08.2012
г. (обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г.) Също така са извършени и три на брой
мониторингови наблюдения през 2014, 2016 и 2018 г., включително с прилагане на
модела за категоризиране.Като резултат от тези наблюдения периодично са правени
предложения за актуализиране на категоризацията на общини и населени места,
които са обсъждани и приемани на заседание на Междуведомствената работна група
(МРГ) за наблюдение и актуализация на категоризацията на административно-териториалните
единици и териториалните единици в Република България, създадена със заповед на
министъра на регионалното развитие и благоустройството. Впоследствие, в
резултат от взетите решения, са подготвени 3 изменения на Заповед на министъра
на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г.,
обнародвани, както следва : ДВ, бр.73 от 02.09.2014 г., ДВ, бр. 75 от
27.09.2016 г., ДВ, бр. 98, 27.11.2018 г., неофициален раздел.Задачата следва да се разглежда като
специфичен мониторинг на самия модел за категоризиране на АТЕ и ТЕ, с което ще
се осигурят ресурси и време за необходимите реформи и нова ориентация на
периодичния мониторинг и последващото актуализиране на категоризацията на
общини и населени места, без такива да се извършват през 2020 г. Задачата
представлява и предварителен етап и анализ към предвидената за 2021 г.
актуализация на Методиката за категоризиране административно-териториалните и
териториалните единици в Република България и актуализация на критерии и показатели
за категоризиране на АТЕ и ТЕ, приети с Решение на МС № 921 от 16.12.2011 г.
Изтегли документа

Приложение № 1    


Приложение № 2   


 

Следваща