Вход за потребители              

2022-02-09 / Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини


Категория: Шеста процедура

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години. Страната ни има водещо значение сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в изпълнението на стратегията и провеждането на процедури за присъждане на Европейския етикет.
Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.
Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на
европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.
Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично
управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган
за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната
администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.


Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа. Общините могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет в срок от 10 март до 10 юни 2022 г. Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на 
Европейския етикет може да се намери и на интернет страниците на МРРБ (https://www.mrrb.bg/bg/administrativno-teritorialno-ustrojstvo/dobro-demokratichno-upravlenie/evropejski-etiket-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo/shesta-procedura/) и на НСОРБ (https://www.namrb.org/
)

Изтегли документа

Въпросник за граждани   


Въпросник за общински съветници   


Насоки за участие на общините Етикет - 2022   


Образец №1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 2022   


Образец №2. ОБЩ СПИСЪК С МАТЕРИАЛИ - 2022   


Правила и процедури за присъждане на Етикет   


Приложение №1. ЕТАЛОН (БЕНЧМАРК)   


Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ