Вход за потребители              

2009-08-12 / Децентрализация към кметствата в България


Категория: Основни документи

Публикацията се осъществява в рамките на проект „Децентрализация на местно равнище в България” на Фондация „Партньори за ефективни решения”, реализиран с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество, Будапеща.
Направена е оценка на степента на финансова и политическа децентрализация на кметствата. Посочва се, че реформата в публичния сектор за децентрализация на услуги, дейности, правомощия и ресурси започна през 2003 г. и беше насочена към прехвърляне на правомощия и ресурси от централната власт към общините, като засегна преди всичко финансовата област. В приетата през 2006 г. от правителството Стратегия за децентрализация на държавното управление бяха очертани мерки за преодоляване на нерешени проблеми между централната и местната власт и за разширяване на обхвата на административни и политически видове децентрализация. За първи път бяха включени и мерки, които разширяват обхвата на реформите, като засягат и отношенията в рамките на общината – между нея и кметствата.
Кметствата са структури на публичната власт, които са най-близо до хората по отношение на пряк демократичен избор и на предоставяне на услуги. Все още обаче те се третират като изнесени административни единици с твърде ограничени правомощия, вместо като общности със специфични интереси и потребности и пряко избран от населението кмет. Макар че не всичко може и следва да се децентрализира, съществуват редица дейности и услуги, чието осъществяване общината може да делегира на кметствата.
Представени са нагласите към процеса на децентрализация на местно равнище. В контекста на общата насока на промени в публичния сектор мерките за реформи в рамките на общината следва да включват прехвърляне на управленски и финансови правомощия от общината към кметствата и засилване на политическите форми на децентрализация чрез увеличаване на участието на населението при вземане на местни решения и контрол върху дейността на кметството.
Представени са резултатите от изследване, което оценява състоянието на децентрализацията на местно равнище и нагласите за реформа сред общините и сред населението в кметствата. Анализът и оценката на взаимоотношенията между общините и кметствата по отношение на степента на децентрализация дават възможност да се идентифицират добрите практики, но също да се откроят дисбаланси, за да могат впоследствие да се формулират мерки за преодоляването им. Това е и основната цел на изследването.
Направените анализи, оценки, изводи и предложения имат експертен характер. Тяхната цел е да окажат методическа подкрепа на общините при прехвърляне на правомощия и ресурси на кметствата и да послужат само като стъпка при по-нататъшно прилагане на политики и мерки за разширяване на децентрализацията на местно равнище.
Публикацията е от м. юни 2009 г. и съдържа 35 стр.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща