Вход за потребители              

2013-01-11 / ПОКАНА до всички общини за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа


Категория: Втора процедура

I. Обща информация
Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).
Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.
Главната цел на инициативата за присъждане на Етикета е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.

II. Първа процедура
България е първата държава-членка на СЕ, която през 2011 г. успешно проведе цялата процедура по прилагане на Стратегията за иновации и добро управление. В резултат на нея с Етикета бяха наградени следните 13 български общини: Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична община и Търговище. Награждаването се състоя на официална церемония, проведена на 27-ми май 2011 г., в Гранитната зала на Министерския съвет. В нея участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството, кметовете на наградените общини, представители на министерството на външните работи, членове на Комисията за присъждане на Етикета (Комисията), независими експерти, оценявали общините, и представители на различни медии. От страна на СЕ на церемонията присъства г-н Алфонсо Зарди – ръководител на Департамент за местна и регионална демокрация към Дирекция “Демократични институции”.

III. Втора процедура
След успешното провеждане на първата процедура по присъждане на Етикета, през 2013 г. предстои провеждането на втората процедура. Решението за нейното начало бе взето на заседание на Комисията, проведено на 2-ри октомври 2012 г. Процедурата бе официално обявена на 15-ти октомври 2012 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Лиляна Павлова, по време на Осмата годишна среща на местните власти в гр. Пловдив.
Съгласно приетия от Комисията план-график, срокът за кандидатстване на общините е от 15-ти януари до 15-ти април 2013 г. Кандидатстването се извършва чрез подаване на пълния комплект от документи в Секретариата на Комисията по присъждане на Етикета в определените срокове и съгласно образците на документи, утвърдени от Комисията. Необходимите документи, които трябва да подадат общините при кандидатстването са следните:
1. Решение на общинския съвет, с което той декларира, че общината приема и прилага в дейността си 12-те принципа на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ
2. Писмено заявление от кмета на общината до Комисията (Приложение 1)
3. Доклад от председателя на общинския съвет за анкетното проучване сред общинските съветници по зададен предварително въпросник (Приложение 2)
4. Попълнен еталон (Бенчмарк) за самооценка на общината по 12-те принципа на добро демократично управление от кмета на общината (Приложение 3)
5. Доказателствен материал към т. 4, който следва да бъде представен на електронен носител (CD или DVD) и да бъде систематизиран по принципи и индикатори
6. Описание на добри иновативни практики, доказващи прилагането на някой/ и от 12-те принципа за добро упрaвление на местно ниво - по зададен формуляр (Приложение 4).
По-долу, може да намерите необходимите документи (формуляри) за кандидатстване на общините за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, както и Наръчник за подготовка на общините, желаещи да кандидатстват за Етикета по време на втората процедура. В този наръчник са описани подробно всички стъпки от процеса по присъждане на Етикета.

За допълнителна информация:
Секретариат на Комисията – Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ -
г-жа Станислава Атанасова - младши експерт, тел. 02/ 9405 224, e-mail: SAtanasova@mrrb.government.bg
г-жа Десислава Драгова – старши експерт, тел. 02/ 9405 428, e-mail: DDragova@mrrb.government.bg

Изтегли документа

Необходими документи (формуляри) за кандидатстване на общините за присъждане на Eтикета за иновации и добро управление на местно ниво   


Методика за оценяване на общините-кандидатки за получаване на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правила за работа по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво   


Правилник за дейността на Комисията за присъждане на Етикета за добро управление на местно ниво   


Прилагане на Европейския етикет за иновации и добро управление – наръчник за общините   


 

  Предишна