Вход за потребители              

2014-03-19 / Начало на Третата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Трета процедура

България е първата страна в Европа, която ефективно прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа (СЕ). Основен елемент от Стратегията е присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Етикетът е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от СЕ, за всички страни в Европа. Оценката се извършва на база обективни показатели, чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване. Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление.
Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ. С Етикета се удостоверява, че управлението в общината отговаря на определени изисквания за качество на управлението и на предоставяните услуги за гражданите. Срокът на валидност на Етикета е 2 години. След изтичането на този срок наградените общини могат да кандидатстват отново.
Главна цел на процедурата е да се насърчават усилията на местните власти и благородно съревнование между тях за ефективни политики, насочени към отговорно и развиващо се местно самоуправление. Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.
Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България и централната власт, в лицето на Министерство на регионалното развитие .
Национален орган, акредитиран от СЕ, е Комисията за присъждане на Етикета. Неин председател е министърът на регионалното развитие, а членове са представители на местната и на централната власт, неправителствени и бизнес организации, академични среди и медии.
В България вече се проведоха две процедури за присъждане на европейския приз. През 2011 г. с Етикета бяха удостоени първите 13 български общини, а през 2013 г. високото отличие получиха 16 общини, доказали, че спазват 12-те принципа на добро управление и се ангажират да ги прилагат активно и занапред в дейността си.
Носителки на Етикета по Първата процедура от 2011 г. са общините: Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична община и Търговище.
Общините, на които е присъден Етикетът за 2013-2015 г. по Втората процедура, са: Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична община, Троян, Търговище.
С решение от 24 февруари 2014 г. Комисията за присъждане на Етикета обяви началото на кампанията по Третата процедура. Тя ще се проведе в периода 06.03.2014 – 30.04.2015 г. Набирането на кандидатури на общините ще се проведа в периода 10 април – 31 юли 2014 г.
Всички общини ще получат индивидуални покани от министъра на регионалното развитие до 10 април 2014 г. да се включат в конкурса.
На електронните страници на МРР - http://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=4223 и НСОРБ - http://www.namrb.org/?act=cms&id=287 са публикувани графика за провеждане на Третата процедура и всички документи за участие на общините.
За повече информация може да се обърнете към:
г-н Александър Василев, ел. поща: AVassilev@mrrb.government.bg, тел.: 02/ 9405428;
г-жа Станислава Атанасова, ел. поща:SAtanasova@mrrb.government.bg, тел.: 02/ 9405224


Изтегли документа

Методика за оценяване на общините- кандидатки за получаване на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


План-график за провеждане на Третата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво   На 11-тото заседание на Комисията по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, което се проведе на 24.02.2014 г., бе взето решение № 5 за утвърждаване на план-график за провеждане на Третата процедура по присъждане на Етикета.


Правила за работата по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правилник за дейността на Комисията по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Приложения към указанията за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Указания за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


 

  Предишна