Вход за потребители              

2016-03-01 / Добри практики на общините от Първата процедура


Категория: Първа процедура

Общините, удостоени през 2011 г. с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, кандидатстваха за този приз със свои добри практики. В настоящия обобщен материал, съдържащ 55 стр., са представени 27 добри практики на 13 общини. Добрите практики са следните:
- община Димитровград - "Подобряване на административното обслужване чрез възможност за проследяване на процеса на предоставяне на услуги", "Ден на местното самоуправление", Среща-дискусия, на тема: „Младежта в движение – да направим повече за младите хора в Европа” и "Община Димитровград приятел на детето";
- община Добрич - "Проект BG0039 – План „Бъдеще” – подобряване на капацитета на човешките ресурси в Община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие", "Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич" и "Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население";
- община Долна баня - "Център за обществена подкрепа";
- община Карлово - "Добро партньорство на община Карлово с неправителствени организации";
- община Кирково - "Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства";
- община Кнежа - "Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси";
- община Лясковец - "Правна клиника. Местната власт в Лясковец осигурява достъп до правна помощ за хора  в неравностойно положение";
- община Перник - "Участие в обучения за регионалните и местни власти", "Обмяна на опит относно методи за насърчаване на предприемачеството и иновациите във връзка с изпълнение на проект „Иновационни центрове за градове в агломерацията на европейски столици” (Innovation Hubs for Edge Cities) – INNOHUBS, одобрен за финансиране от Комитета за наблюдение на оперативна програма за междурегионално сътрудничество „INTERREG IVC”" и "Обмяна на опит относно изпълнение на проект «Екологосъобразно управление на водите» BESSE, финансиран от Седма рамкова програма";
- община Смолян - проект “Момчилова крепост - мит и реалност”, Проект „Е-мрежа за административно обслужване в Община Смолян” и проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни  институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност";
- община Свиленград - "Грижата за децата и младежите-основен акцент при определяне на политиката на община Свиленград" и "Финансова стабилност и перспективи за развитие";
- община Свищов - Програма „Местни инициативи” в Община Свищов;
- Столична община - "Виртуална приемна", "Видеоизлъчване на заседанията на СОС", "Виртуално деловодство", "Вътрешен портал на Столична община" и "Подобряване състоянието на зелената система на Столична община";
- община Търговище - "Разработване и въвеждане на система за измерване степента на удовлетвореност на клиентите и предоставяне на получените резултати в реално време в Община Търговище"


Изтегли документа