Вход за потребители              

2016-09-29 / Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в Република България 2014 г.


Категория: Общи документи

Категоризацията на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) се извършва в изпълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) на базата на категории и показатели, приети с Решение на Министерския съвет и на Методика, утвърдена от министъра на регионалното развитие. Категорията на АТ и ТЕ е част и от информацията, съдържаща се в Единния класификатор на АТ и ТЕ и Националния регистър на населените места. Категоризацията дава „базова” оценка и отчита общото социално-икономическо състояние на  АТ и ТЕ едни спрямо други в страната. Категориите на общините и населените места е своеобразен рейтинг на техния потенциал за развитие и състояние на инфраструктурата. Практиката за класифициране на АТ и ТЕ съществува в редица европейски страни и успешно се прилага от много години. Тази практика е приета и от Европейския съюз (EС), и се използва най-вече при осъществяване на политиката за икономическо и социално сближаване. Категоризацията на населените места е свързана с определяне на отделни компоненти от данъчните оценки на имотите, които се явяват данъчна основа за някои местни данъци и такси, съгласно действащия Закон за местните данъци и такси.
През 2012 г. се извърши категоризация на всички общини и населени места в страната. Методиката предвижда извършване на мониторинг на категоризацията за следене на настъпили изменения и формулиране на предложения за актуализиране на категоризацията на период от две години. Това се налага с оглед подобряване на нейната достоверност и адекватност за целите на управлението. Затова, през 2014 г. беше извършен мониторинг на утвърдената през 2012 г. категоризация. В резултат на това бяха предложени нови категории за една община – Сопот и за 75 населени места. Мониторинговият доклед съдържа 53 стр.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща