Вход за потребители              

2019-02-07 / Доклад за индикаторите на финансовата децентрализация в Югоизточна Европа 2006-2017 (на английски език)


Категория: Основни документи

Докладът е седми поред и е изготвен от Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС). Той съдържа 220 стр. и акцентира върху отговорностите на местните власти и капацитета им за увеличаване на приходите. Идентифицира основните
развития и предизвикателства, пред които е изправено местното самоуправление, включително събираемостта на местните данъци и такси. Структуриран е в четири раздела:

  1. - Данни и методология;
  2. - Структура и функции на общините в региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ);
  3. - Показатели за макроикономическо развитие и финансова децентрализация;
  4. - Финансови взаимоотношения между нивата на управление в държавите-членки на НАЛАС.


По-важните изводи от доклада са:

- Продължава тенденцията по миграция към столиците и големите градове. В отделни държави 20% от населението живее в столиците им. Това е сериозно предизвикателство пред предоставянето и финансовото обезпечаване на публичните услуги;

- Изострят се предизвикателствата пред местните власти за предоставяне на по-добри услуги и за подобряване на качеството на живот на гражданите, поради общата стагнация или влошаването на местните финансови механизми;

- На много места в региона общините са недофинансирани. Централните правителства не им предоставят справедлив дял от общия фискален „пай“. Средно за 2017 г. приходите на местните власти в ЮИЕ като дял от БВП възлизат на 5.9%. За сравнение средния дял за местните власти в ЕС е 10.7%;

- Фискалната автономия намалява в много страни от ЮИЕ. Местните приходи търпят редукция средно с 0.5% между 2015 г. и 2017 г., както като процент от БВП, така и от общите публични приходи;

- Местните власти в ЮИЕ продължават да се сблъскват със сходни предизвикателства по генерирането на собствени приходи независимо от степента на развитието и членството в ЕС;

- Функционалното разпределение на разходите показва, че местните власти изразходват по-голямата част от бюджета си за образование, жилищно настаняване и публични услуги. Образованието има дял 40-60% от общинските бюджети в Молдова, Словения, Косово и България. Това е 2-3 пъти повече от средното за ЕС-28. В Албания, Хърватия и Турция се изразходват от ¼ до 1/3  от всички разходи за жилищни и обществени нужди. Опазването на околната среда е функция, в която почти всички страни от ЮИЕ инвестират най-малко средства;

- Средно 1/3 от разходите на местните власти в ЮИЕ са за възнаграждения на персонала.


Изтегли документа

 

Следваща