Вход за потребители              

2019-03-21 / Изпълнение на проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“


Категория: Общи документиМинистерство на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България изпълнява проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване на местното управление във все повече общини чрез стимулиране прилагането на 12-те принципа за добро управление на местно ниво, която основна цел ще бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:

   Разширяване обхвата на общините познаващи и прилагащи 12-те принципа на добро управление на местно ниво;

   Популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) и заложените в нея 12 принципа сред
гражданите на българските общини и по този начин насърчаване по-активното им включване в процеса на вземане на решения на местно ниво;

   Създаване на условия за споделяне на добри практики и опит между българските общини;

   Подобряване на нормативната среда в областта на местното самоуправление и местната демокрация чрез интегриране на 12-те
принципа за добро управление.

В изпълнение на Дейност 2 на проекта „Аналитичен преглед, подобряване на нормативната среда и мултиплициране на добрите практики“, Поддейност 2.1. „Анализ на изпълнението и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“ чрез проведена процедура за обществена поръчка са изготвени следните документи:

1. Анализ на изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво.

2. Анализ на нормативната среда (национално законодателство), свързана с прилагането на принципите за добро демократично управление, в съответствие със Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво.
Изтегли документа

Анализ на изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво   


Анализ на нормативната среда (национално законодателство), свързана с прилагането на принципите за добро демократично управление, в съответствие със Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво   


 

Следваща