Вход за потребители              

2016-05-04 / Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт - обяснителен доклад


Категория: Общи документи

Текстът на обяснителния доклад, подготвен на основа на дискусиите в Комитета и предаден на Комитета на министрите на Съвета на Европа, не представлява инструмент, който осигурява меродавна интерпретация на текста на Допълнителния протокол, но въпреки това може да улесни разбирането на неговите разпоредби.
...

Изтегли документа

2016-05-04 / Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт


Категория: Общи документи

На 29-ти януари 2016 г. Законът за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в бр. 8 на "Държавен вестник". На 3-ти май 2016 г. Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в бр. 34 на "Държавен вестник" от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Допълнителният протокол ще
влезе в сила за Република България от 1-ви юли 2016 г. ...

Изтегли документа

2009-12-16 / Решение №937 на Министерския съвет от 2009 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2010 г.


Категория: Общи документи

Съдържа разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2010 г. ...

Изтегли документа

2009-07-09 / Европейска харта за местното самоуправление


Категория: Общи документи

Хартата е ратифицирана със закон, приет от 37-то Народно събрание на 17 март 1995 г. - ДВ,бр.28 от 1995 г. В сила е за България от 1 септември 1995 г.
...

Изтегли документа

2009-06-10 / Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 г.


Категория: Общи документи

Приета с ПМС № 115 от 15.05.2009 г., обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 26.05.2009 г. ...

Изтегли документа

 

1 2 Следваща