Вход за потребители              

2017-12-12 / ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО - доклади на независимите експерти


Категория: Четвърта процедура

...

Изтегли документа

Доклад на независим експерт за община Девня   


Доклад на независим експерт за община Девня 2   


Доклад на независим експерт за община Габрово   


Доклад на независим експерт за община Габрово 2   


Доклад на независим експерт за община Банско   


Доклад на независим експерт за община Банско 2   


Доклад на независим експерт за община Димитровград   


Доклад на независим експерт за община Димитровград 2   


Доклад на независим експерт за община Добрич   


Доклад на независим експерт за община Добрич 2   


Доклад на независим експерт за община Горна Оряховица   


Доклад на независим експерт за община Горна Оряховица 2   


Доклад на независим експерт за община Вълчи дол   


Доклад на независим експерт за община Вълчи дол 2   


Доклад на независим експерт за община Бяла Слатина   


Доклад на независим експерт за община Бяла Слатина 2   


Доклад на независим експерт за община Кнежа   


Доклад на независим експерт за община Кнежа 2   


Доклад на независим експерт за община Павликени   


Доклад на независим експерт за община Павликени 2   


Доклад на независим експерт за община Поморие   


Доклад на независим експерт за община Поморие 2   


Доклад на независим експерт за община Свищов   


Доклад на независим експерт за община Свищов 2   


Доклад на независим експерт за община Самоков   


Доклад на независим експерт за община Самоков 2   


Доклад на независим експерт за община Смядово   


Доклад на независим експерт за община Смядово 2   


Доклад на независим експерт за община Търговище   


Доклад на независим експерт за община Търговище 2   


Доклад на независим експерт за община Троян   


Доклад на независим експерт за община Троян 2   


Доклад на независим експерт за община Русе   


Доклад на независим експерт за община Русе 2   


2017-10-18 / ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО - информация за изпълнението на четвъртата процедура


Категория: Четвърта процедура

Официалната церемония по награждаване на общините се продведе на 16-ти октомври 2017 г. по време на Дванадесетата годишна среща на местните власти в курортен комплекс „Албена“, организирана от НСОРБ. Кристалните призове и грамотите бяха връчени на отличените общини от министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-н Николай Нанков.
...

Изтегли документа

Доклад за изпълнението и резултатите от проведеното анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление сред гражданите на общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура   


Доклади по общини за изпълнението и резултатите от проведеното анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление сред гражданите на общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура   


Доклади по общини за изпълнението и резултатите от проведеното анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление сред гражданите на общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура   


Протокол от заседание на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Решение № 1 от заседание на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво от 28-ми септември 2017 г.   


Решение № 2 от заседание на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво от 4-ти октомври 2017 г.   


Решение № 3 от заседание на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво от 4-ти октомври 2017 г.   


2016-12-29 / Начало на Четвъртата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Четвърта процедура

I. Обща информация
Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).
Етикетът представлява кристален дванадесетостен (додекаедър), върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобрява ...

Изтегли документа

Еталон за самооценка (бенчмарк) за Етикета за иновации и добро управление - необходим документ за кандидатстване   


Методика за оценяване на общините-кандидатки за получаване на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Образци към указанията за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правила за работата по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правилник за дейността на Комисията по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Указания за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


2016-03-02 / Доклад относно провеждането на Първата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Първа процедура

Докладът обхваща период от края на 2010 г. до май 2011 г. и съдържа описание на всички етапи от процедурата, както и изводи и препоръки за усъвършенстване на отделни дейности при провеждане на следващи процедури за присъждане на Етикета. Докладът съдържа 16 стр.
...

Изтегли документа

2014-03-19 / Начало на Третата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Трета процедура

България е първата страна в Европа, която ефективно прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа (СЕ). Основен елемент от Стратегията е присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Етикетът е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от СЕ, за всички страни в Европа. Оценката се извършва на база обективни показатели, чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване. Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление.
Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ. С Етикета се удостоверява, че управлението в об ...

Изтегли документа

Методика за оценяване на общините- кандидатки за получаване на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


План-график за провеждане на Третата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво   На 11-тото заседание на Комисията по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, което се проведе на 24.02.2014 г., бе взето решение № 5 за утвърждаване на план-график за провеждане на Третата процедура по присъждане на Етикета.


Правила за работата по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правилник за дейността на Комисията по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Приложения към указанията за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Указания за кандидатстване на общините за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


2014-03-18 / Доклад относно провеждането на Втората процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Втора процедура

Докладът съдържа 23 стр. и обхваща период от края на 2012 г. до края на 2013 г. Той съдържа описание на всички етапи от процедурата, както и изводи и препоръки за усъвършенстване на отделни дейности при провеждане на следващи процедури за присъждане на Етикета. Като приложение към доклада са включени 8 добри практики на 8 от наградените общини, които Секретариатът на Комисията селектира. ...

Изтегли документа

2013-10-28 / ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО - информация за изпълнението на първата и втората процедура


Категория: Втора процедура

I. Обща информация
Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).
Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват сво ...

Изтегли документа

Доклад „Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление в общините, подали заявление за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”   


Доклади на независимите експерти за общините-кандидатки по Втората процедура   


Приложения към доклада „Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление в общините, подали заявление за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”   


Решение № 1 от 1-ви октомври 2013 г. за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на 2 общини по Втората процедура   


Решение № 2 от 11-ти септември 2013 г. за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на 14 общини по Втората процедура    


2013-01-11 / ПОКАНА до всички общини за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа


Категория: Втора процедура

I. Обща информация
Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).
Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват сво ...

Изтегли документа

Необходими документи (формуляри) за кандидатстване на общините за присъждане на Eтикета за иновации и добро управление на местно ниво   


Методика за оценяване на общините-кандидатки за получаване на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Правила за работа по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво   


Правилник за дейността на Комисията за присъждане на Етикета за добро управление на местно ниво   


Прилагане на Европейския етикет за иновации и добро управление – наръчник за общините   


2011-01-26 / Покана до общините за участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Първа процедура

България стана първата европейска страна, акредитирана от Съвета на Европа да връчи Европейския етикет за добро управление на местно ниво на българските общини, отговарящи на изискванията на СЕ за качество на управлението на местно ниво.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България отправят покана до всички общини за участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
Крайният срок за представяне на документите е 10-ти март 2011 г., включително.
Оценката и подборът на общините ще се извършва от независима, акредитирана от Съвета на Европа, Комисия за присъждане на Етикета, която е обществено-държавен орган ...

Изтегли документа

Еталон (Бенчмарк) за Етикета за иновации и добро управление   


Въпросник за общински съветници   


Заявление за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво   


Покана за кандидатстване   


Правила за работа по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво   


Правилник за дейността на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво   


 

1