тест
Вход за потребители              

2009-03-18 / Оценяване на резултатите от приложението на стандартите за финансиране на делегираните услуги в образованието, здравеопазването, социалните грижи и културата / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Със старта на реформата в местните финанси от началото на 2003 г. се промени изцяло начина на формиране на държавните финансови трансфери за общините. Техният размер е обвързан с предоставянето на публични услуги, за които държавата има обществена отговорност да осигури равен достъп и определено качество за всички потребители.
Обект на доклада са отношенията между централните и местни власти по повод финансирането на услугите в образованието, здравеопазването, социалните грижи и културата.
Предмет на анализ са стандартите за определяне на разходите за делегираните услуги в 4-те функции.
Целта на изследването е да се очертаят основните проблеми от приложението на разходните стандарти и да се формулират основните насоки за тяхното усъвършенстване.
За постигането на тази цел в доклада се описва сегашното състояние на 4-те общински сектора, прави се критичен анализ на ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Разработване на стандарти за някои местни дейности с цел прилагането им през 2007 г. и по нататъшно обективизиране на критериите за финансово изравняване / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Целта на доклада е да се изяснят възможностите за прилагането на стандарти за публичните услуги – местна отговорност, които да служат като критерии за финансово изравняване на субсидията за общините или за оценка на ефективността на предоставяните местни услуги.
Всяка от посочените теми се представя като: състояние – проблеми – промяна. Прави се опит, да се проследят причините за проблемите в процеса на реформите и възможностите за прилагане на механизми за предоставяне на по-ефективни и ефикасни услуги, съответстващи на потребностите и възможностите на местната общност.
Докладът е изготвен от Дунавски центар за обучение и развитие през 2006 г. и съдържа 42 страници. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Развитие на обществените съвети и регламентирането им като средство за консултиране с гражданите / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Докладът има за цел да направи анализ, оценка и обобщаване на национални нормативни документи, конституиращи развитието на обществените съвети в различни сфери, със специален акцент върху тези в сферата на училищното образование.
На базата на този анализ се формулират изводи и препоръки за подобряване работата на обществените съвети като средство за консултиране с гражданите и като механизъм за контрол от страна на обществото върху управлението на училищата в частност. В частност обобщеният опит се използва за разработване на примерни концептуални рамки и правила за дейността на училищните съвети, които се предвижда да бъдат създадени през следващите три месеца в 213 училища в 10 пилотни общини (съгласно споразумение между МОН и НСОРБ от края на м.октомври 2006 г.). ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Развитие на публично-частни партньорства, аутсорсинг и други форми на предоставяне на услуги / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Този анализ разглежда основните характеристики на същността на публично-частното партньорство, възможностите, които носи то и проблемите, които могат да възникнат при прилагането му.
Освен че повишават ефективността и иновациите в частните компании, публично-частните партньорства могат да осигурят така необходимия капитал за финансиране на правителствени или общински програми и следователно да освободят публични средства за проекти от голямо икономическо и социално значение.
Резултатите от изследването показват, че от една страна, големи и по-малки общини в някаква степен използват структури на партньорството за предоставяне на обществени услуги, но от друга страна, остава малкият опит и належащата необходимост от повече и качествена информация, и насоки по темата. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Приложение на системата на делегираните бюджети от общините / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Целта на настоящата разработка е да се систематизират изводите от досегашното прилагане на системата на делегираните бюджети, както и да се набележат мерки за стимулиране внедряването й от общините. Основните изводи и препоръки са направени на база систематизираната до момента информация, институционалните резултати от дейността на НСОРБ (дискусионни форуми, заседания на постоянната комисия по образование и други) и проведено целево проучване. За целите на проучването общините условно бяха разделени в две групи – прилагащи и неприлагащи системата на делегираните бюджети в своята практика.
Проучването сред общините, които не прилагат системата на делегираните бюджети, целеше събиране на информация за: съображенията, поради които не са въвели системата, условията за внедряването й в тяхната практика; необходимото съдействие и стимули. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Консултативна разработка на системата на делегираните бюджети от общините / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Системата на делегираните бюджети стартира като средство за оптимизиране на модела на разпределяне на финансовите средства в системата на средното образование. Министерството на образованието и науката реализира проект “Финансово управление на средното образование” по Програма ФАР на Европейския съюз. Проектът се осъществи в четири пилотни общини (Несебър, Благоевград, Силистра и Кюстендил) в периода 1995 г. до 1999 г. и получи популярност, като управление на делегирани бюджети от директорите на училищата. Нейното по-нататъшно разпространение в останалите общини е обект на държавна политика.
Настоящата консултативна разработка си поставя за цел подпомагане на общинските ръководства в страната при въвеждане системата на делегирани бюджети като част от мерките заложени в „Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация”. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Проучване на възможностите за предоставяне от общините на услуги като обществена полиция, пожарна охрана, топлофикация, вик, кабелна телевизия и други, типични за практиката в Европейския съюз / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Докладът прави общ преглед на вида и обхвата на услугите, предоставяни от общините в страните от Европейския Съюз (ЕС). След сравнителен анализ на местните услуги са подбрани тези от тях, които са типични за повечето страни от ЕС, с особен акцент върху общинските услуги, представяни в държавите от Централна и Източна Европа.
Докладът се фокусира върху тези местни услуги в страните от ЕС, които се различават като начин на организация, отговорности на местните власти и модел на финансиране спрямо практиката в България, прави задълбочен преглед на същността на тези услуги в страните от ЕС, към какви потребители са насочени и какви са начините на тяхното финансиране и управление. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Мониторинг на развитието на системата на делегираните бюджети / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Цел на настоящия проект е да се създаде и апробира система за оценка на приложението на системата на делегираните бюджети. Обект на изследване са от една страна местните власти и от друга – заведенията за услуги от образованието (училища и детски градини), здравеопазването (детски ясли), социалните грижи (заведенията за социални услуги) и културата (културните заведения). Предмет на изследване са отношенията на общините със заведенията за услуги по повод финансирането и управлението на съответните дейности.
Основните задачи на проекта са:
• Да се разработи система от критерии за оценка на приложената система на делегираните бюджети в общините;
• Да се разработи карта за оценка на системата на делегираните бюджети и извърши анкетно проучване сред общините;
• Да се направи анализ на резултатите от приложението на системата на делегираните бюджети
• Да се обсъди мет ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Аналитичен доклад за резултатите от действието на методика за определяне численоста на общинската администрация / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Задачата на настоящото изследване е насочена към подобряване кадровото осигуряване на общинските услуги, като конкретната цел е да се оцени действащата до момента методика и да предложи практически приложимо решение за определяне минималната численост на общинските администрации, гарантиращо нормалното им функциониране и изпълнение на вменените им задължения.
Така зададената цел и определените със заданието на възложителя задачи, дефинират обхвата и съдържанието на разработката: Определяне на структурата на дейностите, които се изпълняват от общинската администрация, анализ на резултатите от действието на сега действащата методика за определяне числеността на общинската администрация, анализ на незаетата численост в общинската администрация, идентифициране на законово възложени, но кадрово неосигурени дейности на общините и разработване на актуализиран вариант на методиката. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Разработване на стандарти за някои местни дейности с цел прилагането им през 2007 г. и по нататъшно обективизиране на критериите за финансово изравняване / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Целта на настоящата разработка е да се разработят стандарти за основни местни дейности, които да бъдат част от критериите за обективизиране на механизма за разпределение на общата изравнителна субсидия по общини. Местните дейности, за които са разработени стандарти са най-масовите услуги предоставяни от почти всички общини. Това са детски ясли, детски градини и домашен социален патронаж. За уличното осветление, озеленяване и поддържане на улична мрежа е извършено методическо и информационно проучване.
Работата включи следните дейности: подготовка на методика за разработване на стандартите за избраните услуги, тестването й, анализ на резултатите от тестването и др. ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следваща