тест
Вход за потребители              

2009-03-18 / Удовлетвореност на гражданите от предоставяните им публични услуги / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Целта на даденото социологическо проучване е да се оцени отношението на населението към ползваните от него публични услуги.
Обект на изследването е мнението на населението относно ползваните публични услуги, предоставяни от централните власти, общини, кметства, заведения за услуги. Изследването обхваща следните области: информираност (интерес към работата на институциите, информираност за предоставяните услуги, обхват на услугите-колко от анкетираните са ползвали съответните услуги), оценка на достъпа и качеството на публичните услуги (обществен ред и сигурност, инфраструктура и транспорт, услуги, финансирани с потребителски такси, общи данъци и осигуровки), оценка на работата на институциите (любезност, точност, спазване на срокове) и Местно икономическо развитие (състояние, принос на институциите, влияние върху доходите, очаквания за промени, намерения за миграция).
Обобща ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Увеличаване на предоставяните от общините услуги по устройство на територията и контрола в строителството / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Настоящият аналитичен доклад има за задача да анализира и оцени процеса на предоставяне на услуги по устройство на територията и контрола в строителството от общините, както и да направи предложения, свързани както с разширяване на обхвата на услугите, предоставяни от общините, така и подобряване на технологията на осъществяване на тези услуги.
За реализацията на тази цел се прави анализ на всички нормативни документи за да бъдат идентифицирани услугите, които предоставят общините по устройство на територията и контрол в строителството, изследва се досегашната практика по предоставяните от общините услуги по устройство на територията от гледна точка на характеристика, специфика, времетраене и проблеми и се прави анализ и оценка на измененията и допълненията на Закона за устройство на територията до 2007 г., които увеличават задълженията и възможностите на общините в изследваната об ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Разработване на законова регламентация, отчитаща особеностите на Столична община / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Докладът прави преглед на статута на столиците в европейските страни от гледна точка на нормативната регламентация, териториалното деление и управление, видовете услуги, типични за съответната столица и бюджетни взаимоотношения с централната власт.
Разработката съдържа анализ на особеностите на Столична община по отношения на спецификите, отличаващи я от останалите 263 общини в България. Анализът откроява проблеми и тенденции, пораждани от публични услуги, предоставяни единствено в Столична община. Особен акцент е даден на това доколко мащабът на най-голямата община поражда качествени разлики с другите общини.
На базата на предходните две изследвания докладът синтезира изводи и препоръки за промени, насочени към привеждане на сегашния нормативен статут на столицата към такъв, отчитащ изцяло нейната специфика. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Система от критерии за оценка на степен на делегиране на ресурси и правомощия на училищата и система за ранно алармиране за финансовото състояние на училищата и общините / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Целта на дадения доклад е да анализира системата от критерии за оценка на степен на делегиране на ресурси и правомощия на училищата и системата за ранно алармиране за финансовото състояние на училищата и общините. Оценката на степента на делегиране на ресурси и правомощия на училищата включва няколко стъпки. На първо място, тя трябва да отчете доколко първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) са изпълнили изискванията на законовата и подзаконовата нормативна уредба по изпълнението на закона за държавния бюджет за 2008 г. На второ място, трябва да се оцени доколко създадените правила за разпределение на средствата между училищата отговарят на изискванията, заложени в модела на реформата.
От своя страна системата за ранно алармиране за финансовото състояние на училищата и общините трябва да предпази образователните институции от няколко типа фактори, които потенциално м ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Механизъм за определянето на субсидиите за общините / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Приложението разкрива механизма, по който от централния бюджет се определя размера на субсидиите от, които се полагат на всяка една община. Основните компоненти на субсидията са размерът на общата допълваща субсидия от централния бюджет за конкретната община, размерът на общата изравнителна субсидия и размерът на целевата субсидия за капиталови разходи. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Предоставяне правомощия на общините за оптимизиране на мрежата от учебни заведения в сферата на образованието / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Целта на настоящата разработка е да се систематизират изводите от предприетите до момента мерки за оптимизация на мрежата от учебни заведения, да се идентифицират проблемите, както и да се набележат мерки за стимулиране процеса на оптимизация и за разширяване правомощията на общините в тази сфера. За целите на проучването общините условно бяха разделени в две групи – с оптимизирана и с неоптимизирана мрежа от общински училища.
В разработката са представени изводите, направени от систематизиране на информацията от общо 287 анкетни карти, както и от резултатите от досегашната дейност на НСОРБ. Преди окончателното оформяне, материалът е обсъден на дискусионен форум от 148 общински експерти по образование и финанси. Дискусионният форум е проведен на 6 юни 2008 г. в гр. Поморие. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Проучване на практиката на страни членки на Европейския съюз с функциониращи две нива на местно самоуправление / Аналитични доклади за децентрализацията на областно ниво


Докладът представя съществуващите модели и практики в страни-членки на ЕС с функциониращи две нива на местно самоуправление и възможността те да бъдат използвани в процеса на подготовка за изграждане на областно ниво на местно самоуправление в България, включително и за определяне на обхвата на правомощията и системата от приходоизточници.
Представен е задълбочен анализ на процесите на регионализация в Европа.
Направен е сравнителен анализ на формата на държавно устройство, териториалното деление и нивата на самоуправление в страните членки на ЕС
Представено е състоянието в три страни с близки до българския модел на административно-териториално устройство, чийто опит е най-пряко приложим за България (Чехия, Дания и Гърция). И трите изследвани страни са унитарни, със сравнително близки до българските територия и население, имат по две нива на самоуправление, извършвали са ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Проучване на модели за координация на деконцентрираните звена в страните членки на ЕС със сходно административно и териториално устройство / Аналитични доклади за децентрализацията на областно ниво


Целта на доклада е да предложи примерни модели и механизми за координация на деконцентрираните структури на централната изпълнителна власт в България.
Точното определяне на мярата между децентрализацията и деконцентрацията в териториалното управление е определящо за ефективното и пълноценно взаимодействие между централната изпълнителна власт и органите на местното и регионалното управление и самоуправление.
Разгледана е структурата на териториалното управление в Гърция, Португалия, Словакия, Полша, Франция и Чехия.
Формулирани са изводи и приложими препоръки за изграждане на модел на координация на деконцентрираните структури в България. Констатира се, че практиката в Р.България за автономно създаване от отделните министерства на „деконцентрирани звена”, които нямат обвързаност помежду си на областно ниво не предполага ефективност на резултатите от тяхната работа. Липсата ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Изследване на възможна система на приходоизточници за финансиране на услугите, предоставяни от второто ниво на местно самоуправление / Аналитични доклади за децентрализацията на областно ниво


Целта на доклада е да проследи опита на различни европейски страни (Холандия, Гърция, Дания, Чехия и Унгария) с функциониращо второ ниво на местно самоуправление относно източниците за финансиране на услугите, предоставяни от самоуправляващите се единици.
Обект на анализ са традиционни и алтернативни практики за финансиране, като постъпления от националния бюджет, такси за услуги, местни данъци и такси, субсидии и др.
Приоритетна задача на изследователската разработка е на базата на разгледания и анализиран в детайли европейски опит и “ноу-хау”, да се систематизират препоръки за България.
Докладът е изготвен през 2007 г. и съдържа 108 страници. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Разработване на варианти на обхвата на услугите, които могат да бъдат предоставени най-ефективно на второ ниво на самоуправление / Аналитични доклади за децентрализацията на областно ниво


Докладът идентифицира обхвата на услугите, които могат да бъдат делегирани на второто ниво на самоуправление в България.
За целта екипът на Центъра по публична администрация при Нов български университет изучи опита на пет европейски страни със сходно административно териториално устройство: Холандия, Дания, Гърция, Чехия и Словакия.
Предложени са варианти на решения за правомощията по предоставянето и управлението на услуги, които могат да бъдат поверени на евентуалното бъдещо второ ниво на самоуправление в България в следните области:
Отбрана и сигурност;
Образование;
Здравеопазване;
Социална защита;
Жилищно строителство, БКС, екология и устройство на територията;
Масов спорт и култура;
Икономически услуги.
Докладът е изготвен през 2007 г. и съдържа 123 страници. ...

Изтегли документа

 

  Предишна 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следваща