тест
Вход за потребители              

2009-04-08 / Проучване и регламентиране на процедурите за назначаване на ръководители на териториалните звена на централната изпълнителна власт / Аналитични доклади за децентрализацията на областно ниво


Направено е изследване на нормативната уредба, свързана със статута на ръководителите на териториални структури с цел установяване на основните характеристики на техния статут. Обобщена и анализирана е информация от действащото законодателство по отделните компоненти на статута на ръководителите на териториални структури:
�� видове администрации, към които има териториални структури
�� вид на правоотношението на ръководителите на териториални структури
�� наименования на длъжностите на ръководителите на териториални структури
�� условия за заемане на длъжностите на ръководителите на териториални структури
�� процедура по назначаване
Докладът съдържа предложения за регламентиране на процедурите за назначаване на ръководители на териториалните звена на централната изпълнителна власт. Основни ...

Изтегли документа

2009-04-08 / Доклад за повишаване разбирането и уменията за прилагането на системата на делегираните бюджети / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Акцентът в настоящото изследване е насочен към управлението и финансирането на организациите, предоставящи публични услуги в сферата на социалните дейности. Основанията за избор на тези дейности от публичния сектор са свързани с утвърждаването им през последните години като проблем с голям обществен интерес. Все повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране на целите и сферите на публичните услуги и на формата на тяхното финансиране с оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика, изискванията към образованието, социалната и културната сфера и предизвикателствата на конкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз. Споделя се и разбирането, че днес само една образована нация може да бъде богата и просперираща нация. ...

Изтегли документа

2009-04-08 / Доклад за прилагането на делегираните бюджети в предучилищното възпитание / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Обект на изследване на настоящата разработка са два важни въпроса, свързани с развитието и усъвършенстването на предоставянето на публични услуги в системата на образованието.
Докладът съдържа анализ и оценка на действащата нормативна база, управленските нагласи и спецификите в общините при прилагането на системата на делегираните бюджети в предучилищното възпитание. Идентифицирани са целевите групи и са проведени два обучителни семинара в две подбрани общини (Правец и Велико Търново).
Проблемите на внедряването на делегираните бюджети в детските заведения не се различават съществено от тези за другите заведения (напр. за образователните заведения). На този първоначален етап само 29 броя общини, които са 6% от общия брой на общините в страната прилагат делегирани бюджети в предучилищното възпитание. Основни въпроси, които трябва да намерят своето решение са информираността на о ...

Изтегли документа

2009-03-25 / Варианти за изграждане на второ ниво на самоуправление в България и броя на единиците от второто ниво (Чaст 2) / Аналитични доклади за децентрализацията на областно ниво


През 2006 г. ФРМС изготви проучването на практиката на страни членки на Европейския съюз с функциониращи две нива на местно самоуправление.
През 2007 г. дейностите по едноименната мярка от Програмата за децентрализация продължиха като на базата на европейската практика се формулираха предложения за варианти на големината на единиците от второто (над-общинско) ниво в България, което в бъдеще следва да придобие степен на самоуправление. За целта са проучени европейските практики от гледна точка на динамика на развитие и принципи, обуславящи териториалния обхват на второто ниво на самоуправление в страните от ЕС и по-специално в Дания, Унгария, Чешката Република, Латвия, Холандия, Ирландия и Австрия.
За нуждите на сравнителния анализ е изготвен и обстоен преглед на административно-териториалните реформи в България за периода 1880 - 1999 г. с подробен картен материал.
Според ...

Изтегли документа

2009-03-25 / Варианти за изграждане на второ ниво на самоуправление в България и броя на единиците от второто ниво (Чaст 1) / Аналитични доклади за децентрализацията на областно ниво


През 2006 г. ФРМС изготви проучването на практиката на страни членки на Европейския съюз с функциониращи две нива на местно самоуправление.
През 2007 г. дейностите по едноименната мярка от Програмата за децентрализация продължиха като на базата на европейската практика се формулираха предложения за варианти на големината на единиците от второто (над-общинско) ниво в България, което в бъдеще следва да придобие степен на самоуправление. За целта са проучени европейските практики от гледна точка на динамика на развитие и принципи, обуславящи териториалния обхват на второто ниво на самоуправление в страните от ЕС и по-специално в Дания, Унгария, Чешката Република, Латвия, Холандия, Ирландия и Австрия.
За нуждите на сравнителния анализ е изготвен и обстоен преглед на административно-териториалните реформи в България за периода 1880 - 1999 г. с подробен картен материал.
Според ...

Изтегли документа

2009-03-24 / Оптимизиране на функциите и статута на областния управител / Аналитични доклади за децентрализацията на областно ниво


Предмет на доклада е изследване на статута и функциите на областните управители според действащото българско законодателство.
Докладът анализира:
- статута на областния управител и на областната администрация;
- организацията на дейността на областната администрация;
- правомощията на областния управител;
- актовете, издавани от областния управител;
- ресурсната обезпеченост на дейността на областните администрации;
- структурата и дейност на областната администрация.
Трасират се основните насоки за развитие на функциите и правомощията на областния управител и отношенията му с останалите публични институции, с което да се повишат ефективността на тяхното функциониране и да се осигури предоставяне на по-качествени услуги от администрацията
Докладът е изготвен от екип на фирма “Тера Лекс Консулт” ЕООД през м. 2007 г. и съдържа 132 страници. ...

Изтегли документа

2009-03-24 / Организиране на обществени форуми за обсъждане и приемане на инвестиционните приоритети и добри практики на общините / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Докладът съдържа технически отчет за изпълнението на задача, включваща следните дейности:
1. Проучване и обобщаване на добри практики от проведените до момента обществени форуми в общините с акцент върху инвестиционните приоритети.
2. Изготвяне на методика за интегриране на инвестиционните прироитети,
заложени в Общинските планове за развитие и инвестиционните програми за текущата финансова година.
3. Провеждане на два пилотни обществени форума за обсъждане на инвестиционни приоритети в различни по големина общини.
4. Анализ на резултатите от проведените форуми, изработка на обучителен модул и провеждане на едно обучение.
5. Разпространение на добри практики до всички общини чрез печатни издания.
Дейностите са изпълнени през 2007 г. ...

Изтегли документа

2009-03-24 / Увеличаване на капацитета на неправителствените организации и бизнеса да предоставят обществени услуги по договор с местните власти / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Добрите европейски практики показват, че участието на неправителствения сектор и бизнеса в предоставянето на публични услуги води до оптимизиране на резултатите и повишаване на ефективността и достъпността на услугите. У нас възможността за възлагане на публични услуги на външен доставчик (само за социалната сфера), беше регламентирана с промените в ЗСП през 2003 г. Основна цел на настоящия доклад е подобряване качеството на предлаганите услуги, ефективно използване на обществен ресурс и висока прозрачност при изразходването на публични средства чрез разширяване участието на неправителствения сектор и бизнеса в предоставянето на обществени услуги.
Докладът е изготвен през 2007 г. и съдържа 30 страници. ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следваща