Вход за потребители              

2009-03-18 / Разработване на варианти на обхвата на услугите, които могат да бъдат предоставени най-ефективно на второ ниво на самоуправление


Докладът идентифицира обхвата на услугите, които могат да бъдат делегирани на второто ниво на самоуправление в България.
За целта екипът на Центъра по публична администрация при Нов български университет изучи опита на пет европейски страни със сходно административно териториално устройство: Холандия, Дания, Гърция, Чехия и Словакия.
Предложени са варианти на решения за правомощията по предоставянето и управлението на услуги, които могат да бъдат поверени на евентуалното бъдещо второ ниво на самоуправление в България в следните области:
Отбрана и сигурност;
Образование;
Здравеопазване;
Социална защита;
Жилищно строителство, БКС, екология и устройство на територията;
Масов спорт и култура;
Икономически услуги.
Докладът е изготвен през 2007 г. и съдържа 123 страници. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Разработване и прилагане на мерки за премахване дублирането на функции и дейности на териториалните звена на централната власт


Стратегията за децентрализация, приета през 2006 г. предвижда осъществяването на процеса на децентрализация да се обвърже с изграждането на деконцентрираната администрация на органите на централната изпълнителна власт.
Изготвен е списък на териториалните звена, според който те наброяват общо 1178 бр.
Докладът предлага практически приложими решения за оптимизиране или закриване на териториални звена, както и за добавяне или отпадане на съществуващи дейности и функции в общо 17 сфери: в областта на политиката по закрила на детето; хидромелиорациите; при ръководство и координация на защитата на населението при бедствия; организиране на доброволни формирования на населението; при защита от пожар;контрола на строителството; контрола на храните; управлението на водите; околната среда; здравеопазването; контрола на пазара; контрола върху трудовото законодателство; при ръководството и ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Анализиране на възможностите за организиране на част от териториалните звена на централната изпълнителна власт в състава на областната администрация


Докладът цели като изясни ролята и мястото на областния управител като орган на изпълнителната власт на второ ниво и да даде възможни решения за структурирането на част от териториалните звена на централната изпълнителна власт в състава на областната администрация.

Предлага се следните териториални звена да бъдат включени в структурата на областната администрация:
1. Областните дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението” на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР.
2. Дирекции “Гражданска защита” на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии
3. Териториални звена – служби по геодезия, картография и кадастър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
4. Регионални дирекции за национален строителен контрол на Дирекцията за национален строителен контрол.
Докладът е изготвен през м. ноември 20 ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Регламентиране на общи правила относно функциите, структурата и обхвата на териториалните звена на централната изпълнителна власт


Целите на доклада са насочени към изготвянето на актуален доклад и подготовката на проект за належащи промени в действащата нормативна уредба, с които да се регламентират общи правила относно функциите, структурата и обхвата на териториалните звена. Докладът очертава териториалните звена като една от основните нереформирани системи, която в рамките на прехода не само че не е била обект на реформа, а обратно – успяла е да се мултиплицира като брой структури и численост на персонала. Настоящото състояние на деконцентрираната администрация генерира и многобройни проблеми към областното и общинско ниво на управление, поради което реформата на деконцентрираната администрация се очертава като една от най-важните задачи в средносрочен план.
Според авторите на доклада липсата на действия по тази задача показва, че няма достатъчно разбиране от страна на министерствата и агенциите, които пос ...

Изтегли документа

2009-03-10 / Концепция за необходимите промени в нормативната уредба, насочени към оптимизиране на функционалната компетентност на областния управител и взаимоотношенията му с териториалните звена на централната изпълнителна власт


Концепцията е изготвена от работна група, създадена със Заповед на министър-председателя от 28 януари 2008 г. и съдържа предложения за насоки за промени в нормативната уредба в следните направления:
• Регламентиране на взаимоотношенията между областните управители и териториалните звена на централната изпълнителна власт;
• Преразпределение на компетенциите между централните органи на изпълнителната власт и областния управител;
• Преразпределение на компетенциите между общините и областния управител с оглед по-ефективното решаване на проблеми от регионален характер;
• Финансово осигуряване на дейността на областната администрация;
• Укрепване ролята на областните управители в реализацията на политиката за регионално развитие.
...

Изтегли документа

2009-02-20 / Засилване координиращите функции на областните съвети за развитие


Целта на доклада е да предложи механизми за разширяване функциите на областните съвети за развитие, за подобряване на взаимодействието между общините, териториалните звена на централната изпълнителна власт и областните администрации при координацията между секторните политики, областните стратегии за развитие и общинските планове.
Информацията за ефективността на работата на областните съвети за развитие и мерките, които трябва да бъдат предприети за разширяване на техните координиращи функции е събрана чрез провеждане на анкетно проучване сред членовете на областните съвети за развитие от 6-те области: Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Кърджали и Хасково, и провеждане на интервюта със специалисти от съответните областни администрации с цел коментиране слабите места в законодателството, регламентиращо координиращата роля на Областните съвети за развитие.
Пилотната реал ...

Изтегли документа

2009-02-18 / Разпространение на добри практики на взаимодействие между териториалните звена на централната изпълнителна власт и общините


Представят се седем практики, които представляват успешно взаимодействие между териториални звена и общини.
За практика-победител е избрано сътрудничеството между Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Добрич и Община град Добрич заприлагане на програма CINDI на Световната здравна организация. Второ място в националния конкурс е спечелило взаимодействието между Регионалната инспекция по околна среда и водите – Велико Търново и Сдружението на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица с успешната практика “За чисти селища”.
Двете практики са представени и официално наградени на специална среща,проведена в Администрацията на Министерски съвет.
Във връзка с тези практики се отправят предложения до Съвета по децентрализация на държавното управление да обсъди и приеме решения за задълбочаване на добрите практики. ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2