Вход за потребители              

2009-05-19 / Прилагане на системата на делегираните бюджети в предучилищното възпитание


Акцентът в настоящото изследване е насочен към взаимоотношенията и двустранната координация на общините и заведенията за услуги в предучилищното възпитание (целодневни детски градини и обединени детски заведения), във връзка с прилагането на делегираните бюджети, финансирането и управлението на дейностите в посочената сфера.
Представен е анализ и оценка на действащата нормативна база, управленските нагласи и спецификите в общините при прилагането на СДБ в предучилищното възпитание.
Констатира се, че действащата нормативна уредба (национална и местна) не създават необходимите предпоставки за положителна нагласа за внедряване на СДБ. Съществуват сериозни разногласия между вижданията на ръководствата на общините и директорите на детските заведения по отношение на формата и процедурите на внедряване на ДБ. Прилагането на СДБ предполага създаването на обемна документация, съдействаща за успешното прилагане. В тази връзка е налице несъответствие между административния капацитет и възможностите на администрацията за прилагане на тази нова организационна форма.
Практически се налага да се засили подкрепата и експертната помощ на местно и национално равнище. Подходящо е създаването (определянето) на специализирано методично звено за оперативна координация на дейността и подкрепа по проблематиката на ДБ изобщо. Това налага ускореното разработване и прилагане на специализирана обучителна програма.
Основанията за избор на тези дейности от публичния сектор са свързани с утвърждаването им през последните години като проблем с голям обществен интерес.Докладът е изготвен през м. ноември 2008 г. от колектив с ръководител доц. Йордан Ботев и съдържа 28 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща