Вход за потребители              

2009-05-19 / Обучения на кметове и секретари на кметства за разширяване участието на кметствата при предоставяните на местни услуги


Представен е обобщен доклад за проведените 4 обучения, насочени към разширяване обхвата на предоставяните от кметствата местни услуги.
В обучението са взели участие общо над 250 кметове на кметства от 140 общини. Участниците са запознати с основните им функции и задачи, предоставени с устройствения Закон за местното самоуправление и местната администрация и с многобройните правомощия, които при провеждането на децентрализацията в управлението държавата прехвърли директно на кметствата чрез изменения и допълнения на редица специални закони. Обучението обхвана основните въпроси, свързани със съставянето, изменението и изпълнението на общинския бюджет и делегираните бюджети, както от държавата към общините, така и от общинския съвет – към кметствата. Голямо внимание беше обърнато и на споделянето на добри практики по предоставяне на допълнителбни услуги от кметствата.
Основни констатации и предложения от участниците в обучението:
 ограничените финансови ресурси и недостатъчния административен капацитет не позволяват постигане на отговорностите, която са поели пред населението за благоустрояване на селата, опазване на околната среда, опазване на полските имоти и горите, предоставянето на обществени (публични) услуги по образование, социални дейности, административно-правни услуги;
 невъзможността реално да изпълняват специфичните задължения по Закона за МВР
 необходимостта от осигуряване на допълнителни финансови средства за заплащане на труда на длъжностните лица, които раздават призовки и съобщения по ГПК и ДПК; на лицата, които се ангажират в групите за гасене на горски пожари и при овладяването на бедствия и аварии; за наемане на полски пазачи, изпълнение на задълженията за пробация на условно осъдени лица за престъпление от общ характер и др.;
 регламентиране на въвеждането на делегираните бюджети в кметствата и по-големи правомощия на кметовете на кметства;
 необходимостта контактните групи на НСОРБ с министерствата и другите ведомства да проведат срещи с отрасловите министри с цел да се подобри взаимодействието;
 необходимостта от подобряване на взаимодействието между кмета на общината и кметове на кметства на територията на общината, особено във връзка с работата по проекти и изпълнението на решенията на общинския съвет;
 разработването на обективни критерии, при наличието на които общинският съвет да определя даден кмет на кметство за второстепенен разпоредител с общински кредити.
Докладът е изготвен през м. декември 2008 г. и съдържа 65 страници.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща