Вход за потребители              

2009-06-16 / Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2007 г.


Представя се изпълнението на Стратегията за децентрализация през 2007 г.
От прегледа се вижда, че от общо 50 мерки със срок за изпълнение 2007 г. за изпълнени могат да се приемат 19, за частично изпълнени - 27 и за неизпълнени – 4.
Констатира се , че липсата на общински данъчни правомощия и голямата централизация на инвестиционен ресурс в публичната сфера са двата основни фактора, отреждащи на България много ниски нива спрямо останалите наблюдавани страни. Единственият показател, който се подобрява в абсолютна стойност спрямо 2006 г. е общински инвестиции на жител, но отново страната е с най-нисък размер спрямо останалите.
Наблюдава се слабо подобрение на фискалните взаимоотношения между държавата и общините, отразено в основните макропоказатели. Структурата на трансферите от държавния бюджет се запазва като тази през 2006 г. с едно изключение – общините не получиха преизпълнението на ДДФЛ, което през 2006 г. формира 6.3% от всички трансфери. Общинските инвестиции в общите публични инвестиции нарастват от 28.% през 2006 г. до 36.7% през 2007 г.
Няма промяна на статута на областните администрации, особено в посока оптимизиране на функционалната компетентност и подобряване на координацията на секторните политики. Заетите в териториалните звена на централната изпълнителна власт достигат близо 69% от всички заети в структурите на централната изпълнителна власт, което говори за продължаваща тенденция към централизирано предоставяне на услугите.
Децентрализацията в рамките на общините се развива с колебливи темпове и не се наблюдава пряка връзка между придобиването на повече правомощия и ресурси от държавата, от една страна, и стремеж за децентрализирано управление на общинско равнище, от друга. Кметствата, в които живеят близо 30% от жителите на България, нямат почти никакви функции по предоставянето на публични услуги.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща