Вход за потребители              

2009-06-30 / Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2008 г.


Третият ежегоден доклад съдържа оценка на изпълнението на отделните мерки от програмата, сравнения за напредъка на България в областта на децентрализацията спрямо унитарните държави в ЕС и представяне на показателите за изпълнение на отделните стратегически цели на програмата.
От направения анализ се вижда, че основната част от предвидените за 2008 г. дейности са изпълнени.
Констатира се, че през 2008 г. не се наблюдава съществена промяна в показателите, спрямо които се оценява степента на децентрализация. България изостава по редица показатели от международните еталони.
Данните подреждат България на последно място по отношение на БВП на жител и на предпоследно място по общински приходи на жител. Делът на общинските разходи от общите публични разходи е 20,2%, което е под общото ниво на в ЕС (24,6%) и под равнището от 25,5%, отбелязано от Румъния. Делът на данъчните приходи на общините от общите данъчни приходи е сред най-малките в ЕС – 3,6% спрямо 15,2% средно за ЕС. Данните за 2008 г. нареждат България сред страните с централизирани модели за осъществяване на публични инвестиции - делът на капиталовите разходи на общините в България спрямо общия размер на публичните инвестиции е 38% при средни равнища от 59% за ЕС като цяло.
За пръв път от 2003 г. насам спада делът на собствените приходи и на привлечените средства. Най голям спад се наблюдава при приходите от собственост и продажба на общинско имущество. Най-съществената промяна през 2008 г. е предоставянето на данъчни правомощия. Общините вече могат да определят ставките на местните данъци в граници, определени в Закона за местните данъци и такси.
И през 2008 г. няма промяна в статута на областните администрации, особено в посока оптимизиране на функционалната компетентност и подобряване на координацията
на секторните политики. Няма прехвърлени нови правомощия по секторни политики от централните органи на изпълнителната власт на областните управители. Разходите, в т.ч. инвестиционните, както и делът на служителите по щата на областните администрации е изключително нисък. Броят на териториалните звена на централната изпълнителна власт, както и делът на служителите в тях, продължават да нарастват. Все още нито една централна администрация не е организирала териториалните си звена в състава на областните администрации. Основният извод е че изпълнението на Програмата в частта й за областното ниво се забавя, като предложенията за нормативни промени не намират по-нататъшно развитие.
Децентрализацията в рамките на общините през 2008 г. се развива бавно. Силно е намалена администрацията в кметствата. Те продължават да имат сравнително малко функции по предоставянето на публични услуги. Все още е малък броя на общините, които са предоставили статут на второстепенни разпоредители на кметствата в общините.
Като заключение в доклада са формулирани редица препоръки, като например Съветът по децентрализация да съсредоточи усилията си в промяна на нормативната среда. Препоръчва се да се укрепи приходния капацитет на общините, да се довърши реформата в системата на държавните трансфери и да продължат да се стимулират усилията на общините за въвеждане на делегираните бюджети, за привличане на външни доставчици на социални услуги, за прехвърляне на повече правомощия на кметствата. Препоръчва се да се отдели специално внимание на укрепване на местната демокрация. Представителите на местната власт трябва да станат зависими от волята на техните избиратели. Трябва да се създадат условия, структурите на гражданското общество да контролират общините и техните звена, да участват активно във вземането на местни решения, като се разширят формите на пряка демокрация.
В срок до 15 декември министърът на регионалното развитие и благоустройството трябва да изготви и внесе отчет за изпълнение на Програмата за децентрализация за целия период от 2006 до 2009 г. и проект на нова програма за периода до 2013 г.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща