Вход за потребители              

2011-07-29 / Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.


С Решение № 570 от 28 юли 2011 година Министерския съвет одобри Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.
Структурата на доклада включва оценка и описание на изпълнението на отделните мерки от програмата за изпълнение на стратегията за децентрализация през 2010 г., сравнения за напредъка на България в областта на децентрализацията спрямо унитарните държави в ЕС и представяне на показателите за изпълнение на отделните стратегически цели на програмата.
Вниманието на всички водещи и отговорни институции през 2010 г. бе насочено към разширяване на процеса на децентрализация, макар и с по-бавни темпове, свързани с обективни причини от влиянието на глобалната финансова и икономическа криза, посочени в изложението.
Тази възможност предоставена на отговорните институции е свързана и с обективно отчитане на реалностите в момента, свързани с прецизиране на разходите и използване на капацитета на работещите специалисти в тази област. Независимо от това, трябва да отбележим, че има все още неизпълнени мерки с чието изпълнение ще се подобри работата по реализиране на процеса на децентрализация, съобразно заложените изисквания в Европейската харта за местно самоуправление. Заслужават внимание мерките, които са свързани с изграждане на съвременна европейска рамка на местното самоуправление и въвеждане на европейски тип система от местни данъци и предоставяне на права за изграждане на гъвкава общинска данъчна политика, съобразно спецификата и интересите на гражданите.
За 2010 г. има намаление на приходите на общините, което сериозно ги затруднява при финансиране на публичните услуги по места, но следва да се обърне внимание и на средствата получени от общините чрез разработени проекти като бенефициенти по различни оперативни програми, както и ролята и мястото на изградения фонд „ФЛАГ”. Последните две години могат да се считат като начало на активно участие на общините като бенефициенти по фондовете на Европейския съюз. Това доведе до преоценка на местни приоритети и пренасочване на ресурси. Всички тези особености налагат да се погледне на реформата към децентрализация по нетрадиционен начин и да се оценят по достойнство положените от общините усилия в тази насока.
По данни от системата ИСУН към 15.04.2011 г. бенефициенти по всички Оперативни програми са 239 общини (90.5% от всички). Те са договорирали 956 проекта на обща стойност от 1973.7 млн.лв., а реално изплатени от тях са 565.9 млн.лв. През 2010 г. конкретно по Оперативна програма „Регионално развитие” общините в Р. България са усвоили финансови средства в размер на 205 596 856,24 лева. Чрез трансфери за 2010 г. МРРБ е предоставило на 158 общини средства на обща стойност 32 688 304 лева. Не са малко примерите и по другите оперативни програми, което говори за извършени дейности отразяващи философията до голяма степен в приетите стратегически документи.
Създаденият фонд „ФЛАГ” през 2010 г. подкрепяше усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони с одобрени 56 кредита на 46 общини на обща стойност над 62 млн. лв., подкрепящи изпълнението на проекти на стойност 145 млн. лв.
Възможност да се увеличава собствената приходна база на общините дава и прехвърлянето, с решение на Министерския съвет, на обекти за управление и стопанисване на общините, по тяхно искане.
Резултатите от анализа показват, че процесът на децентрализация се реализира макар и с по-бавни темпове, като основна причина са факторите, свързани със световната финансова и икономическа криза, съпроводена със започващи реформи в административните структури. Необходимо е да се повиши ефективността на целия публичен сектор и разширяване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни и се заложат допълнителни критерии за ефективността при възлагане изпълнението на мерките. Ефективната децентрализация е необходима за улесняване достъпа на потенциалните ползватели до по-качествени услуги. Усилията в следващия период на отчет трябва да се насочат към извеждането на мерки за повишаване на отговорността, иновативното преустройство в сферата на предоставяне на публични услуги, въз основа на утвърдени добри практики и повишаване на възможността за гъвкавост и свобода на действие на органите, съчетани с ефективен контрол.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща