Вход за потребители              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 1 АВГУСТ 2013 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ


В сила от 06.08.2013 г.


Обн. ДВ. бр.69 от 6 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 13 Март 2015г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Създава Съвет по децентрализация на държавното управление, наричан по- нататък "съвета", като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет при провеждането на държавната политика в областта на децентрализацията на държавното управление.

(2) Съветът:

1. подпомага Министерския съвет при осъществяването на държавната политика в областта на децентрализацията;

2. наблюдава, анализира и координира изпълнението на Стратегията за децентрализация и мерките, предвидени в програмата за нейното изпълнение;

3. обсъжда проекти на нормативни актове, които имат съществено отражение върху функциите и отговорностите на областните управители и на общините, и прави предложения до органите на държавното управление;

4. внася чрез председателя си за разглеждане от Министерския съвет предложения за промени в националното законодателство в областта на децентрализацията;

5. координира дейностите и мерките, предприемани от държавните органи, организации и институции, както и от органите на местното самоуправление в областта на децентрализацията;

6. извършва ежегоден мониторинг за постигане целите на Стратегията за децентрализация;

7. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.) подготвя и внася в Министерския съвет до 30 юни на съответната година ежегоден доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация.


Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател, двама заместник-председатели и членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.) Председател на съвета е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а заместник-председатели - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и представител на органите на местното самоуправление и местната администрация.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.) Постоянни членове на съвета са: по един заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на образованието и науката, на труда и социалната политика, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на финансите, както и съответен брой представители на органите на местното самоуправление и местната администрация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила  от  13.03.2015  г.)  Като  членове  на  съвета  с  право  на  глас  при  обсъждане  на  въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност, участват и заместник-министър на икономиката, на енергетиката, на туризма, на здравеопазването, на правосъдието, на вътрешните работи, на отбраната, на културата и на младежта и спорта, двама областни управители, представители от двата района от ниво 1, определени от председателя на съвета, както и съответен брой представители на органите на местното самоуправление и местната администрация.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.) При обективна невъзможност на член на съвета да участва в заседанията на съвета той се представлява от заместник, който има всички правомощия на титуляря:

1. заместник-министрите - от определен от съответния министър член на политическия му кабинет;

2. областните управители - от определен от тях заместник областен управител;

3. представителите на органите на местното самоуправление и местната администрация -

от овластени за това длъжностни лица.

(6) Поименният състав на съвета се определя със заповед на председателя на съвета по предложение на съответните министри и на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

(7) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.) При неучастие на член на съвета или на съответния му заместник в повече от две поредни заседания без уважителни причини, както и при констатирана трайна невъзможност за участие в заседанията председателят на съвета отправя писмено предложение до съответния министър или до Управителния съвет на Националното   сдружение   на   общините   в   Република   България   за   определяне   на   друг представител.


Чл. 3. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж на 4 месеца.

(2) Заседанията на съвета се свикват от председателя или по инициатива най-малко на една трета от членовете му.

(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета най- малко 5 дни преди датата на заседанието. Промени и предложения по дневния ред може да предлага всеки член на съвета най-късно един ден преди датата на заседанието. Предложенията и промените в дневния ред се гласуват от съвета.

(4) Заседанията на съвета се откриват и провеждат, ако на тях присъстват не по-малко от половината от постоянните членове. Решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите членове.

(5) В протокола се отразяват само взетите решения. До 5 дни след провеждане на заседанието секретариатът на съвета изготвя проект на протокол, който се изпраща на всички членове на съвета. Окончателен вариант на протокола се изготвя до 10 дни след провеждане на заседанието и се подписва от председателя на съвета.


Чл. 4. (1) На заседания на съвета могат да бъдат канени представители на постоянните комисии на Народното събрание, на администрацията на Министерския съвет, както и представители на други държавни институции, местни власти и неправителствени организации, имащи отношение към разглежданите въпроси.

(2) Представителите по ал. 1 не участват при формирането на кворума и при гласуването. (3)  Съветът  може  да  привлича  експерти  и  да  създава  работни  групи  по  конкретни въпроси, свързани с непосредственото изпълнение на функциите му.


2, т. 4.

 

Чл. 5. (1) Председателят на съвета:

1. представлява съвета;

2. насрочва заседанията, определя дневния ред и ръководи заседанията на съвета;

3. организира и контролира изпълнението на решенията на съвета;

4. внася за разглеждане на заседания на Министерския съвет предложенията по чл. 1, ал.


(2)  При  отсъствие  на  председателя  на  съвета  неговите  функции  се  изпълняват  от определен от него заместник-председател.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г) Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета се осъществява от Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която изпълнява функциите на секретариат.

(2) Секретариатът осъществява експертното осигуряване на съвета, като:

1. организира събирането и обобщава представените становища по разглежданите от съвета материали;

2. изразява становища и предложения по законосъобразността и целесъобразността на предложените за приемане от съвета решения;

3. анализира и координира изпълнението на Стратегията за децентрализация и мерките, предвидени с програмата за изпълнението й;

4. организира и координира подготовката, а при необходимост - участва в подготовката на проекти на актове по чл. 1, ал. 2, т. 4 за внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет;

5. координира работата на създадените от съвета работни групи по чл. 4, ал. 2;

6. координира и подпомага изпълнението и отчитането на изпълнението на решенията на съвета;

7.  организира  и  координира  подготовката  на  ежегодния  доклад  за  изпълнението  на Стратегията за децентрализация;

8. поддържа портала на Съвета по децентрализация на държавното управление;

9. изпълнява други задачи, възложени от председателя на съвета.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.) Секретариатът на съвета организира, координира и контролира подготовката и провеждането на заседанията му, изготвя протокол за всяко заседание и съхранява документацията на съвета.


Заключителни разпоредби


§ 1. В срок 10 дни от влизането в сила на постановлението съответните министри и Управителният  съвет  на  Националното  сдружение  на  общините  в  Република  България  да направят предложения за заместник-министри, съответно представители на органите на местното самоуправление и местната администрация, за членове на съвета.

§ 2. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2009 г., бр. 25, 77 и 80 от 2011 г. и бр. 30 и 62 от 2013 г.) се правят следните изменения:

 

1. В чл. 1, ал. 2 т. 8 - 12 се отменят.

2. Член 2 се изменя така:

"Чл. 2. Съветът се състои от председател и членове. Председател е заместник министър- председателят по икономическото развитие. Членове на съвета са: по един заместник-министър на труда и социалната политика, регионалното развитие, инвестиционното проектиране, финансите, правосъдието, земеделието и храните, икономиката и енергетиката, околната среда и водите,  транспорта,  информационните  технологии  и  съобщенията,  вътрешните  работи, отбраната, външните работи, здравеопазването, образованието и науката, културата, младежта и спорта, определени от съответния министър, и главният секретар на Министерския съвет."

3. В чл. 3 ал. 2 се отменя.


§ 3. В Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 15, 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г. и бр. 30 и 62 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 2 думите "и децентрализацията" се заличават.

2. В чл. 3:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Председател на съвета е заместник министър-председателят по икономическото развитие. Членове на съвета са: по един заместник-министър на труда и социалната политика, регионалното развитие, инвестиционното проектиране, финансите, правосъдието, земеделието и храните, икономиката и енергетиката, околната среда и водите, транспорта, информационните технологии и съобщенията, вътрешните работи, отбраната, външните работи, здравеопазването, образованието и науката, културата, младежта и спорта, определени от съответния министър, и главният секретар на Министерския съвет.";

б) алинея 3 се отменя.

3. В чл. 5, ал. 1, т. 4 думите "и 10" се заличават.

4. В чл. 12, ал. 3 изречение второ се заличава.

5. В чл. 16, ал. 4 след думата "съвети" се поставя точка и текстът до края се заличава.

6. В чл. 20, ал. 1 след думата "съвети" се поставя точка и текстът до края се заличава.


§ 4. В чл. 77б, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г. и бр. 30 и 51 от 2013 г.), се правят следните изменения:

1. В т. 3 буква "д" се отменя.

2. В т. 7 думата "децентрализация" се заличава.

3. В т. 8 след думата "съвети" се поставя точка и текстът до края се заличава.


§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията.


§ 6. За неуредените с постановлението въпроси се прилага Правилникът за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията, приет с Постановление № 117 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 47 от 2012 г.).


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 06.06.2014 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)


§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."


Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2015 Г.)


§ 3. Съветът по децентрализация на държавното управление, създаден с Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г., е правоприемник на Съвета по децентрализация на държавното управление, създаден с Постановление № 282 на Министерския съвет от 2009 г.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".