Вход за потребители              

 

          Функции на Съвета по децентрализация на държавното управление:

1. подпомага Министерския съвет при осъществяването на държавната политика в областта на децентрализацията;
2. наблюдава, анализира и координира изпълнението на Стратегията за децентрализация и мерките, предвидени в програмата за нейното изпълнение;
3. обсъжда проекти на нормативни актове, които имат съществено отражение върху функциите и отговорностите на областните управители и на общините, и прави предложения до органите на държавното управление;
4. внася чрез председателя си за разглеждане от Министерския съвет предложения за промени в националното законодателство в областта на децентрализацията;
5. координира дейностите и мерките, предприемани от държавните органи, организации и институции, както и от органите на местното самоуправление в областта на децентрализацията;
6. извършва ежегоден мониторинг за постигане целите на Стратегията за децентрализация;
7. подготвя и внася в Министерския съвет до 31 май на съответната година ежегоден доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация.