Вход за потребители              

2008-03-26 / Заседание на Съвета по децентрализация на 26.03.2008 г.


Съветът прие индикативния план за дейностите по изпълнение на Програмата за децентрализация през 2008 г.
Одобрена беше Система от показатели за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на стратегията. ...

2007-12-12 / Заседание на Съвета по децентрализация на 12.12.2007


Съветът изслуша информация за механизма за разпределение по общини на изравнителната субсидия за 2008 г.
Във връзка с информация за изпълнението на мерките от Индикативния финансов план за 2007 г. беше подкрепено предложението да се предоставят допълнителни средства за областните администрации, реализиращи пилотни практики за административно обслужване.
Съветът стартира процедурата по изготвяне на финансов план за 2008 г. ...

2007-09-12 / Заседание на Съвета по децентрализация на 12.09.2007 г.


Съветът обсъди доклад с оценка на резултатите от приложението на стандартите за финансиране на делегираните услуги в образованието,здравеопазването,социалните грижи и културата и препоръча на смесените работни групи към министерствата при финализиране на работата по разработване на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2008 г. да използват резултатите и изводите от разгледания доклад.
На Министерството на финансите и НСОРБ беше възложено преди внасянето на проекта на Закон за държавния бюджет за 2008 г.
в Министерския съвет да разработят и внесат в Съвета механизъм за разпределение по общини на изравнителната субсидия за 2008 г., в т.ч. и чрез въвеждане на стандарти за следните видове услуги:“Детски градини и ясли”, “Домашен социален патронаж” и “Улично осветление”. ...

2007-08-07 / Заседание на Съвета по децентрализация на 07.08.2007 г.


Съветът обсъди резултатите от приложението на стандартите за финансиране на делегираните услуги в образованието, здравеопазването, социалните грижи.
Обсъдени бяха стандартите за някои местни дейности и се възложи на МФ и НСОРБ да предложат проект на решение на съвета за броя и вида на услугите, за които ще се въведат стандарти през 2008 г.
Представен беше доклад, насочен към укрепване на административния и програмния капацитет на общините за разработване, съфинансиране и управление на инвестиционни проекти от фондовете на ЕС.
Разгледан беше въпросът за създаване на Координационен съвет към областните управители.
По повод представен доклад за изпълнението на Програмата за децентрализация беше прието решение за изменение на финансовия план за 2007 г.
С цел подобряване на координацията на взаимодействието при изпълнение на плана беше създадена специална работна г ...

2007-05-11 / Заседание на Съвета по децентрализация на 11.05.2007 г.


Съветът обсъди и прие Годишния доклад за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията и Програмата за децентрализация за 2006 г. Взето беше решение за изменение на Индикативния финансов план за 2007 г. и за подобряване на координационния механизъм по изпълнение на стратегията. ...

2007-04-03 / Заседание на Съвета по децентрализация на 03.04.2007 г.


Съветът обсъди и прие система от показатели за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията и Програмата за децентрализация. Разгледани бяха доклади за практиките на страните- членки на ЕС за координация на деконцентрираните звена в страните-членки на ЕС със сходно административно и териториално устройство.Обсъди се доклад за създаване на координационен съвет към областния управител, включващ представители на териториалните звена на централната власт, както и механизмите за координиране дейността на териториалните звена на централната изпълнителна власт с общините. ...

2007-03-19 / Заседание на Съвета по децентрализация на 19.03.2007 г.


Съветът прие изменение на Индикативния финансов план възоснова на становище на Министерство на финансите. Одобрено беше създаването на работни групи за координация на взаимодействието между водещите и отговорните институции по изпълнението на мерките от Индикативния финансов план за 2007 г. Създаде се работна група с представители на МФ,МРРБ,НСОРБ и Дирекция “Стратегическо планиране и управление“, която да разработи система от показатели за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията и Програмата за
децентрализация . ...

2007-02-16 / Заседание на Съвета по децентрализация на 16.02.2007 г.


Съветът обсъди и прие Индикативен финансов план за 2007 г. на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация. Представен беше доклад относно осигуряването на участие на представители на НСОРБ в работни групи за разработване на проекти за нормативни актове, засягащи местното самоуправление.
...

2006-11-07 / Заседание на Съвета по децентрализация на 07.11.2006 г.


Съветът обсъди и подкрепи включването на инвестиционните трансфери за общинските пътища и общинските училища в бюджетите на съответните общини
за 2007 г. по предложение на МРРБ и МОН. Представен беше отчет за изпълнение на Плана за действие за сътрудничество между МС и НСОРБ. ...

2006-09-14 / Заседание на Съвета по децентрализация на 14.09.2006


На 14 септември 2006 г. се проведе първото заседание на съвета. Основните обсъждани въпроси включваха приемането на работна програма и индикативен финансов план за 2006 г. ...

 

  Предишна 1 2 3