Вход за потребители              

2013-10-10 / Заседание на Съвета по децентрализация на 12.09.2013 г.


На 12 септември 2013 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе първото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление.
То заседава при следния дневен ред:
1. Информация за изпълнението на мерките от Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2011 и 2012 г.;
2. Представяне на основните изводи и препоръки от доклада "Местната и регионална демокрация в България", приет от Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа на 21-вата му сесия;
3. Обсъждане и приемане на Работна програма на Съвета по децентрализация на държавното управление за 2013 г.

По т. 1 от дневния ред Съветът възложи на министъра на регионалното развитие да подготви и внесе за разглеждане и одобрение от МС Доклада за изпълнението на мерките от Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2011 и 2012 г. По т. 2 Съветът възложи на Председателя, съвместно с Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Република България, да изготви предложения за мерки за изпълнение на Препоръката, които да бъдат включени в проекта на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2014-2015 г. По т. 3 Съветът одобри Работна програма до края на 2013 г.

 

  Предишна Следваща