Вход за потребители              

2014-06-10 / Четвърто заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


На 26 май 2014 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе четвъртото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне на информация за изпълнение на решенията на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ), приети на третото му заседание на 05.03.2014 г.
Докладва: Секретариат на СДДУ

2. Представяне на основни изводи и препоръки от проекта на мониторингов доклад за оценка на резултатите от изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г.
Докладва: Представител на Кооперация „София Консултинг Груп”

3. Представяне на информация относно изпълнението на мярка 1, приоритет 2 към Стратегическа цел 1 „Анализ на териториалното разпределение на данъка върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) и разработване на варианти за определяне на местен ДДФЛ”.
Докладват: МФ, НСОРБ

4. Представяне на информация относно възможността за извършване на партньорски посещения в държавите-членки на Съвета на Европа по утвърдена методология
Докладва: Секретариат на СДДУ

5. Обсъждане на предложения за децентрализиране на общините, чрез предоставяне на повече функции и ресурси на кметствата.
Докладва: г-н Делчо Делчев, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на кметствата в България

6. Разни 

  Предишна Следваща