Вход за потребители              

2010-01-22 / Заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление на 19 януари 2010 г.


Първото учредително заседание на Съвета в новия му състав разгледа отчет за изпълнението на мерките през 2009 г. и започна обсъждане на проектите на Актуализирана Стратегия за децентрализация и програма за нейното изпълнение за периода 2010 - 2013 г.
В резултат на обсъждането членовете на съвета взеха решение да създадат работна група, която да доработи проектите и в едномесечен срок отново да ги представи за обсъждане. ...

2009-05-08 / Заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление на 8 май 2009 г.


Заседанието беше посветено на обсъждане на последните неразгледани от съвета задачи, предвидени в плана за дейността на съвета през 2008 г.
Съветът обсъди система за оценка на качеството на четири избрани общински дейности (домашен социален патронаж, детски градини, библиотеки и озеленяване).
Представена беше обобщена информация за резултатите от проведените обучения за оказване на техническа помощ за реализация на общинските планове за развитие и за разширяване участието на кметствата при предоставянето на местни услуги и издадения Наръчник за кметове на кметства.
Представени бяха резултатите от извършения мониторинг на развитието на системата на делегираните бюджети и за проведената Национална среща за споделяне на практики по
делегираните бюджети.
Представени бяха резултатите от годишното социологическо проучване за удовлетвореността на гражданите от предоста ...

2009-03-11 / Заседание на Съвета по децентрализация на 11.03.2009


Съветът прие индикативния план за дейностите по изпълнение на Програмата за децентрализация през 2009 г.
Представена беше информация и беше проведена задълбочена дискусия по проекта на Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. Очертани бяха основните въпроси, по които е необходимо да се търси подобряване на проекта.
Разгледана беше реализацията на пилотни проекти в областите Хасково, Плевен и Пловдив и се препоръча през 2009 г. да бъдат изготвени проекти на нормативни актове за засилване ролята на областните съвети за развитие.
Представени бяха резултатите от обученията по координация на секторните политики на областно ниво и от Националния конкурс за най-добра практика на взаимодействие между областен управител и териториални звена при реализация на секторните политики като се препоръча през 2009 г. организирането на ежегоден национален ко ...

2008-10-07 / Заседание на Съвета по децентрализация на 07.10.2008


Представен беше доклад свързан с предоставяне на правомощия на общините за оптимизиране на мрежата от заведения за делегирани услуги.
Обсъден беше анализ, свързан с разработване на законова регламентация, отчитаща особеностите на Столична община.
Обсъден беше доклад и бяха приети препоръки за за подобряване обмена на информация между териториалните звена на централната власт и общините.
Обсъден беше аналитичен доклад, свързан с механизма за оценка прилагането на системата на делегираните бюджети, включващ система за оценка на качеството на основни видове услуги и система за ранно алармиране за финансовото състояние на заведенията за услуги. ...

2008-07-22 / Заседание на Съвета по децентрализация на 22.07.2008


Разгледан беше анализ на предоставяните от общините услуги по устройство на територията и контрола в строителството и беше препоръчано предложенията да бъдат отразени я проекта на ЗИД на ЗУТ.
Обсъдени бяха възможностите за предоставяне от общините на услуги като обществена полиция,пожарна охрана, топлофикация, ВиК, Кабелна телевизия и други типични за практиката в ЕС и беше възложено на министъра на регионалното развитие и благоустройството да внесе проекта на Закон за ВиК в Министерския съвет.
Разгледан беше доклад и беше възложено на МФ и НСОРБ да изготвят съвместно предложение за усъвършенстване на методиката за определяне на числеността на общинската
администрация през 2008 г.
Представено беше проучване на практиката на страни-членки на ЕС с функциониращи две нива на местно самоуправление. ...

2008-06-24 / Заседание на Съвета по децентрализация на 24.06.2008


Съветът одобри проект на Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация през 2007 г. Предстои докладът да бъде разгледан от Министерския съвет.
Изслушан беше доклад за създаване на информационни центрове към областните управители за услугите, предоставяни от териториалните звена на централната
изпълнителна власт и за инвестиционните възможности на общините.
По повод на представен доклад за преструктуриране на данъчната система и създаване на възможност за развитие на съвременна система от местни данъци беше решено в рамките на бюджетната процедура за 2009 г. да се организира заседание на съвета, посветено на системата от местни данъци, на което да се покани министърът на финансите.
Съветът препоръча системата за оценка на общинските услуги – детски градини, домашен социален патронаж и библиотеки - да се разшири като през 2008 г. се разработят индикат ...

2008-05-28 / Заседание на Съвета по децентрализация на 28.05.2008


Съветът разгледа доклад, насочен към оптимизиране на функциите и статута на областния управител.
Съветът разгледа и подкрепи изводите, съдържащи се в анализа на дублиращите се функции и дейности на териториалните звена на централната изпълнителна власт.
Разгледан беше анализ на възможностите за организиране на част от териториалните звена на централната изпълнителна власт в състава на областната администрация и беше решено министерствата към които са направени конкретни препоръки в доклада да запознаят съответния министър с тях.
На заседанието беше представен Интернет сайта на съвета. ...

 

  Предишна 1 2 3 Следваща