Вход за потребители              

2015-06-22 / Стратегия за децентрализация 2006-2015 г. и програма за нейното изпълнение


Приета с Решние на Министерския съвет № 424 от 05.06.2006 г.


Стратегията за децентрализация е важен програмен документ за провеждане на националната политика за усъвършенстване на териториалното управление. Тя определя насоките за разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното, областното и общинското равнище на управление, целящи по-ефективното и качествено предоставяне на услуги на гражданите. Оптималното разпределение на правомощия между централната и местните власти е предпоставка за осигуряване на стабилно и ефективно управление в страната. Новият стратегически подход към децентрализацията изисква тя да се осъществява взаимообвързано с останалите реформи и процеси в страната. Стратегията предвижда обединяването на процесите на децентрализация на правомощия и функции с финансовата децентрализация, които досега се развиваха отделно, както и осигуряване на по-тясна връзка между процеса на децентрализация и политиката за регионално развитие в страната, включително с действията за укрепване на административния и програмен капацитет на общинско и областно равнище за усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Стратегията се основава на приоритетите на европейските политики за децентрализация и устойчиво и балансирано развитие на регионите и създава предпоставки за прилагане на принципите на Лисабонската стратегия в регионалната политика на България. Целите и приоритетите на Стратегията за децентрализация са в хармония с Европейска харта за местното самоуправление и общоевропейския стремеж за повече демокрация и по-голямо гражданско участие. 

  Предишна

 

Документи

Стратегия за децентрализация / 2009-04-10

Стратегията за децентрализация е важен програмен документ за провеждане на националната политика за усъвършенстване на териториалното управление. Тя определя насоките за разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното, областното и общинското равнище на управление, целящи по-ефективното и качествено предоставяне на услуги на гражданите. Оптималното разпределение на правомощия между централната и местните власти е предпоставка за осигуряване на стабилно и ефективно управление в страната. Новият стратегически подход към децентрализацията изисква тя да се осъществява взаимообвързано с останалите реформи и процеси в страната. Стратегията предвижда обединяването на процесите на децентрализация на правомощия и функции с финансовата децентрализация, които досега се развиваха отделно, както и осигуряване на по-тясна връзка между процеса на децентрализация и политиката за регион ...

Изтегли документа