Вход за потребители              

2017-01-09 / Удължава се крайният срок за кандидатстване по четвъртата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.  Етапът за подаване на кандидатури на общините започва на 10 януари 2017 г., а крайният срок за кандидатстване е 28 април 2017 г.

2016-08-24 / Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и програма за изпълнението й до 2019 г. са приети на заседание на Министерския съвет


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Правителството прие със свое Решение № 835 от 08.09.2016 г.  Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за нейното изпълнение за периода 2016-2019 г. Документите са изготвени поради изтичане на периода на действие на досегашната стратегия. Те отразяват и неизпълнените мерки, предвидени за предишния период 2006-2015 г. В основния документ е разработена визия за състоянието на децентрализацията на държавното управление в България през 2025 г. Предвижда се Съветът по децентрализация на държавното управление да осъществява мониторинг и контрол по изпълнение на Стратегията на база система от показатели за наблюдение и оценка на резултатите от прилагането й.

Решението на Министерския съвет, стратегията и програмата може да намерите в меню "Съвет по децентрализация" - рубрика "Стратегии за децентрализация и програми за тяхното изпълнение" или като влезете на следната препратка: http://self.government.bg/decentralization_counsel/strategy/?mid=5

2016-05-03 / Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в Държавен вестник


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 3-ти май 2016 г. Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в бр. 34 на "Държавен вестник" от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Допълнителният протокол ще влезе в сила за Република България от 1-ви юли 2016 г. Текстът на документа е публикуван на следният ел. адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=103199  Текстът на Допълнителния протокол  може да намерите и на настоящия Портал, в рубриката "Библиотека", подрубрика "Законодателство" или на следния електронен адрес: http://self.government.bg/decentralization/?id=821&cid=&ssid=22&sid=21  Обяснителният доклад към протокола е публикуван на следния електронен адрес: http://self.government.bg/decentralization/?id=822&cid=&ssid=22&sid=21

2016-04-01 / Международна конференция "Добро управление на местно ниво - предизвикателства и перспективи"


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Усилията, които положихме през последните години, направиха така, че България този път да е сочена като отличник и пример по отношение на прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво.  Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на конференцията „Доброто управление на местно ниво – предизвикателства и перспективи“, която се проведе на 31-ви март в гр. София.

Чрез нашите усилия имаме повече иновации, по-активно гражданско общество и по-добра комуникация с гражданите. Стараем се да има по-добра комуникация и между централната и местната власт, каза още Павлова.

Срещите, които имам по повод председателството от страна на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа показват, че вече вървим напред, надграждаме и имаме какво да покажем в своята роля, посочи тя.

Все по-усилено и успешно вървим напред към фискална децентрализиция, заяви регионалният министър. Като министерство, отговорно за регионалното развитие, за подкрепящите го европейски инструменти, дадохме правомощие на общините през новия програмен период  сами да избират проектите и приоритетите си без намеса на национално ниво, каза Павлова. Те са свободни да определят кое е най-добро за общината, общността и региона, отразявайки го в проектите, в които инвестират, обясни тя. Това е първата стъпка и пилотният модел на децентрализацията,към която се стремим, заяви Павлова и допълни, че това е децентрализация, основана на доверие и партньорство, при която важните въпроси се решават на местно ниво.

Международната конференция на тема „Доброто управление на местно ниво – предизвикателства и перспективи“  се  организира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Европейския комитет за демокрация и управление към Съвета на Европа. Събитието се провежда в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на СЕ.

Презентациите, представени на конференцията може да откриете в рубриката "Добро управление" на следния електронен адрес: http://self.government.bg/decentralization/?id=806&cid=&ssid=14&sid=20

2016-03-08 / Проектите на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. са публикувани в Портала за обществени консултации


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Проектите на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. са публикувани в Портала за обществени консултации на следният електронен адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2006 Крайният срок за коментари и становища е 25-ти март 2016 г.

2016-01-29 / Съветът по децентрализация на държавното управление прие 10-годишна Стратегия


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Съветът по децентрализация на държавното управление прие проекта на Стратегия за децентрализация (2016-2025 г.) и проекта на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация (2016-2019 г.). Това се случи по време първото за годината заседание на Съвета, председателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов.
„Стратегията във варианта, който министерството предлага, беше подготвена след много сериозна експертна работа, след множество обсъждания с всички заинтересовани страни и съгласуване между институции и обществени организации. Тя вероятно не е съвършеният документ, но максимално отразява гледните точки на всички участници в процеса.“ Така заместник-министър Аспарухов направи встъпление към представянето на проекта на Стратегия и проекта на 4-годишната програма за нейното изпълнение.
На базата на направения цялостен анализ на състоянието на процеса на децентрализация, обхващащ периода от 1991 до 2015 г., е разработена защитна стратегия, ориентирана към максимална икономия на ресурси и свързана с намаляване на обема на дейностите. На тази основа е формулирана визията, която предвижда властите на общинско, областно и регионално ниво да разполагат с достатъчни собствени ресурси за осъществяване на широк кръг от правомощия и предоставяне на качествени публични услуги при активно включване на гражданите в управлението.
Визията може да бъде постигната чрез работа по четири стратегически цели:
•    Прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт в основни сектори;
•    Установяване на адекватно разпределение на ресурси между централното и местното ниво;
•    Граждански контрол върху действията на публичните институции;
•    Подобряване предоставянето на услуги с регионален обхват, насочени към инвестиции и растеж.
Членовете на съвета обсъдиха и законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Проектът беше представен от заместник-министъра на финансите Кирил Ананиев. С предложените промени се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност.
Предстои двата проекта на документи да бъдат внесени за разглеждане в Министерския съвет съответно от МРРБ и МФ.
Съветът прие Работна програма за дейността си за 2016 г.

2016-01-29 / Законът за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в "Държавен вестник"


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 29-ти януари 2016 г. Законът за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в "Държавен вестник".
Предстои да бъде депозиран ратификационния документ при Генералния секретар на Съвета на Европа. Впоследствие, съгласно  Решение на Министерския съвет № 919 от 20.11.2015 г., министърът на регионалното развитие и благоустройството ще обнародва Допълнителния протокол в "Държавен вестник”.

2015-11-25 / Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление е предложен за приемане от Народното събрание


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Правителството одобри със свое Решение № 919 от 20.11.2015 г. Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт и предложи на Народното събрание да го ратифицира. Допълнителният протокол се внася повторно в Народното събрание, понеже не бе разгледан в рамките на мандата на предходното 42-ро Народно събрание.

Допълнителният протокол е съставен от Европейския комитет по местна и регионална демокрация към Съвета на Европа (СЕ) и е израз на повече от две десетилетия междуправителствена работа в рамките на СЕ. Той отразява богатството и разнообразието на техниките и процедурите на участие, установени в законодателствата на национално, регионално или местно ниво, и обхваща правото на участие в обществения живот на местно ниво, правото на информация от местните власти, както и задълженията на местните власти за създаване на възможност за упражняване на тези права. България е подписала Допълнителния протокол през м. май 2012 г. Досега това са направили 19 държави-членки на СЕ, а 13 са го ратифицирали. С Решение № 5 от 17.12.2013 г. на Съвета по децентрализация на държавното управление, на министъра на регионалното развитие бе възложено да внесе законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол. Правото на участие в делата на местната власт е уредено понастоящем в редица нормативни актове и се прилага в дейността на българските общини, поради което няма да е необходима промяна в действащата нормативна уредба.

2015-07-03 / Първо заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление за 2015 г.


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 26-ти май 2015 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се председателстваше от заместник–министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов.
„След едногодишно прекъсване възобновяваме дейността на Съвета и ни предстои отговорна работа, резултатите от която, общините очакват с надежда,“ каза  по време на заседанието заместник-министър Аспарухов.
Членовете на Съвета приеха проект на Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2014 г. В него се констатира, че въпреки напредъка, все още не е направен решителен завой към децентрализация. Това е следствие от стопиране изпълнението на ключови мерки от Програмата децентрализация 2014-2015 г. - за предоставяне на част от приходите от данъците върху доходите на физическите лица и други приходоизточници на общините, както и гарантиране на бюджетната независимост и собствената сфера на компетентности на общините, чрез промени в законите за публичните финанси, за местните данъци и такси и за местното самоуправление. Предстои докладът да бъде внесен за обсъждане в Министерския съвет и публикуван на Портала за децентрализация след окончателното му приемане.
На заседанието бяха представени предложенията на Националното сдружение на кметствата в България за законови промени за децентрализиране на общините, чрез предоставяне на повече функции и ресурси на кметствата, както и становищата на Министерството на финансите, Националното сдружение на общините в Република България и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по тях.
Участниците обсъдиха предстоящото разработване на проект на Стратегия за децентрализация (2016-2025 г.) и проект на Програма за изпълнението на Стратегия за децентрализация (2016-2019 г.). На всеки етап от разработването документите ще бъдат обсъждани със заинтересованите страни и периодично съгласувани със Съвета.
Съгласувана беше и работната програма на Съвета до края на 2015 г.

 

1 2 3 4 5 6 Следваща