Вход за потребители              

2012-07-03 / Актуални новини за общинските и областните администрации


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Към списъка на общинските и областните администрации на сайта, с които се осъществява директна връзка чрез RSS за ежедневно получаване на новини, са добавени сайтовете на още 9 области и 47 общини.

2012-07-02 / Въпроси и отговори по прилагането на новата нормативна уредба за заплатите и длъжностите в администрацията


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

От 1 юли 2012 г. влизат в сила измененията в Закона за държавния служител, Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

2012-03-07 / В централната и областните администрации се въвежда работно време с променливи граници


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Работно време с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч. със задължително присъствие от 10 ч. до 16 ч. при съблюдаване на задължителното отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден е установено за работещите в централната и областните администрации. Правителството прие днес две постановления, с които се изменят Устройственият правилник на областните администрации и устройствените правилници на Министерския съвет и на министерствата, в изпълнение на протоколното решение на МС от заседанието на 25 януари 2012 г. Целта на промяната е да се повиши ефективността на изпълнението на служебните задължения на служителите чрез постигане на баланс между работата и личния живот.

2012-03-07 / Отменени са нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Правителството отмени Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители, приети с ПМС №314/2011. Документите трябваше да влязат в сила на 15 март т.г.

2011-11-29 / НСИ започва публикуване на данни за числеността на администрацията


Категория: Общини

Националният статистически институт публикува за първи път статистически данни за числеността на наетите лица в администрацията на изпълнителната власт. Информацията ще се публикува тримесечно и има за цел да подпомогне органите на държавното управление при изготвянето на анализи и прилагането на мерки и политики за реформиране на администрацията на изпълнителната власт. По данни на НСИ администрацията на изпълнителната власт е нараствала през разгледаното тримесечие като този ръст се дължи изцяло на увеличение на териториалната администрация и по-точно на общинската.

2011-05-27 / Церемония по връчване на европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 27 май 2011 година в Гранитна зала на Министерския съвет министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова връчиха Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на тринадесет общини: Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, София и Търговище. Отличените бяха поздравени от Алфонсо Зарди – ръководител на Департамента по местна и регионална демокрация и добро управление към Съвета на Европа.

2011-04-20 / Покана за представяне на индикативни оферти


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Администрацията на Министерския съвет възнамерява да кандидатства с проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса" в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд по приоритетна ос III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-07. Крайният срок за подаване на предложенията е 29.04.2011 г. Информация за процедурата може да бъде намерена на страницата на ОПАК в интернет – http://www.opac.government.bg/images/stories/docs/777_Ukazania_3%201.pdf.

2011-03-25 / Покана за представяне на индикативни оферти


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Администрацията на Министерския съвет възнамерява да кандидатства с проект „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на устройственото планиране и реализацията на инвестиционните проекти и чрез развитие на електронното управление на инвестиционния процес" в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд по приоритетна ос III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-07 с краен срок за подаване на предложенията 29.04.2011 г.

2011-03-24 / Набиране на кандидати за независими експерти за оценяване на общините, подали кандидатури за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Националната комисия за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво стартира втори етап за набиране на кандидати за независими експерти за оценяване на общините.

2011-03-15 / Искане за индикативни ценови оферти


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ

 

  Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща