Вход за потребители              

2014-01-17 / Второ заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 17 декември 2013 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе второто заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне на информация за изпълнението на решенията на Съвета, приети на първото му заседание на 12.09.2013 г.
2. Представяне на информация относно изпълнението на мерките от Работната програма на Съвета за 2013 г.
3. Представяне и обсъждане на проект на Програма (пътна карта) за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2014-2015 г., изготвен на база предложения, изпратени до Секретариата на Съвета.
4. Обсъждане на въпрос, поставен от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с проблем между предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги и органите на местно самоуправление.
5. Представяне на информация по отношение на ратифицирането на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление.
6. Разни

По т. 1, 2 и 4 от дневния ред Съветът прие за сведение предоставената информация. По т. 3 от дневния ред Съветът одобри проект на Програма (пътна карта) за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2014-2015 г. и възложи на председателя на Съвета да внесе Програмата за одобрение на заседание на Министерския съвет. По т. 5 от дневния ред Съветът възложи на министъра на регионалното развитие да внесе в Министерския съвет проект на Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление в срок до края на 2014 г. По т. 6 от дневния ред Съветът одобри Работна програма и график за редовните си заседания за 2014 г.

Протоколът и приетите решения по дневния ред може да намерите в меню „Съвет по децентрализация."

 

  Предишна Следваща