Вход за потребители              

2019-08-12 / Създадена е Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управлениеСтраната ни успешно прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа след 2007 г. благодарение на доброто сътрудничество между отговорните
национални институции, общините в Република България и органите и структурите на Съвета на Европа.

Новите цели, които си поставя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са
свързани с популяризиране на Стратегията и създаване на по-благоприятна публична среда за ефективно и ефикасно прилагане на принципите за добро демократично управление в България. В изпълнение на поставените цели и в координация с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е създадена Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво със Заповед № РД-02-14-726/26.07.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (текстът на документа може да видите
тук).

Националната платформа е публичен орган за изпълнение на Стратегията на Съвета на Европа на основата на партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България. 

  Предишна Следваща