Вход за потребители              

2023-01-16 / Инвестиционно предложение за „Разкриване на площадка/складова база за събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в урегулиран поземлен имот с идентификатор 55871.514.8 в кв. Изток, гр. Перник, община Перник“ с възложител „КУАУ РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД


Категория: Община Перник

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ брой 25 / 2003 г.), Община Перник У В Е Д О М Я В А   Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „КУАУ […]


The post Инвестиционно предложение за „Разкриване на площадка/складова база за събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в урегулиран поземлен имот с идентификатор 55871.514.8 в кв. Изток, гр. Перник, община Перник“ с възложител „КУАУ РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД first appeared on Община Перник.

2023-01-13 / Информация и условия за кандидатстване по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“.


Категория: Община Перник

Община Перник подготви информация и условия за кандидатстване по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. Сред основните цели са достигане на клас на енергопотребление минимум „B“, стимулиране спестяването на енергия, намаляване на енергийната бедност и подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновяване и модернизиране на […]


The post Информация и условия за кандидатстване по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. first appeared on Община Перник.

2023-01-10 / Обявление за одобрен проект на ПУП-ПЗ на част от поземлен имот с идентификатор 05760.114.266 за обект: Базова станция №PER0108.А000-BOSNEK в поземлен имот с проектен идентификатор 05760.114.1008-„За телекомуникационно съоръжение“, в местност „Ридо“ по КККР на с. Боснек


Категория: Община Перник

Община Перник, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №1029 от 27.10.2022 г. на  Общински съвет-Перник, е одобрен проект за Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на част от поземлен имот с идентификатор 05760.114.266 за обект: Базова станция №PER0108.А000-BOSNEK в поземлен […]


The post Обявление за одобрен проект на ПУП-ПЗ на част от поземлен имот с идентификатор 05760.114.266 за обект: Базова станция №PER0108.А000-BOSNEK в поземлен имот с проектен идентификатор 05760.114.1008-„За телекомуникационно съоръжение“, в местност „Ридо“ по КККР на с. Боснек first appeared on Община Перник.

2023-01-09 / Инвестиционно предложение за „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на съществуваща площадка за дейности с отпадъци и завишаване количествата на разрешени видове отпадъци, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55871.513.6482, УПИ XVII80.6444, кв. „Изток“, ул. „Владайско въстание“ № 1, гр. Перник, община Перник, област Перник“, с възложител „МЕТАЛ ТРЕЙД 66“ ООД


Категория: Община Перник

На основание чл. 6, ал. 10, т.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ брой 25 / 2003 г.), Община Перник У В Е Д О М Я В А  Всички заинтересовани физически и юридически лица, […]


The post Инвестиционно предложение за „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на съществуваща площадка за дейности с отпадъци и завишаване количествата на разрешени видове отпадъци, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55871.513.6482, УПИ XVII80.6444, кв. „Изток“, ул. „Владайско въстание“ № 1, гр. Перник, община Перник, област Перник“, с възложител „МЕТАЛ ТРЕЙД 66“ ООД first appeared on Община Перник.

2023-01-04 / Инвестиционно предложение за „Изграждане на комплекс за кремиране с урнополагане в поземлен имот с идентификатор 55871.617.48, гр. Перник, община Перник“ с възложител „ПЕРНИК КРЕМАТОРИУМ“ ООД


Категория: Община Перник

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ брой 25 / 2003 г.), Община Перник   У В Е Д О М Я В А  Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ПЕРНИК […]


The post Инвестиционно предложение за „Изграждане на комплекс за кремиране с урнополагане в поземлен имот с идентификатор 55871.617.48, гр. Перник, община Перник“ с възложител „ПЕРНИК КРЕМАТОРИУМ“ ООД first appeared on Община Перник.

2022-12-30 / Обявление за кмасиране на кандидатите за управител на “Жилфонд” ЕООД – гр. Перник


Категория: Община Перник

2022-12-23 / Обява за набиране на кадри по проект „За по-добро управление“


Категория: Община Перник

2022-12-23 / Покана за откриване на обект и заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“


Категория: Община Перник

Община Перник посреща жителите и гостите на града с мащабна и значима за бъдещето придобивка – нов градски транспорт. На 6-ти януари 2023 г. чрез официална церемония „Откриване на обект“ ще бъде финализиран Проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд […]


The post Покана за откриване на обект и заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ first appeared on Община Перник.

2022-12-22 / Отворена е процедурата за кандидатстване „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -Етап I“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост


Категория: Община Перник

Отворена е процедурата за кандидатстване „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -Етап I“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост, съобщават от МРРБ. Основната й цел е предоставяне на средства за устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от многофамилни жилищни сгради. Конкретните цели на програмата са: – Подобряване […]


The post Отворена е процедурата за кандидатстване „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -Етап I“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост first appeared on Община Перник.