Вход за потребители              

2020-09-18 / Обява за изработен проект за изменение на ПУП-ПР по регулационния план на с. Рударци


Категория: Община Перник

Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР / на част от квартали 43 и 42 по регулационния план на с. Рударци, община Перник, като:                 С план за регулация  се променя вътрешната регулационна линия между […]

2020-09-18 / Обява за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ


Категория: Община Перник

        Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 55871.509.62 и 55871.509.61 по кадастралната карта на гр. Перник, попадащи в квартали 9151 и 9132 по регулационния план […]

2020-09-18 / Съобщения чл. 32 от ДОПК


Категория: Община Перник

2020-09-11 / ОБЯВЛЕНИЕ – ПУП за изграждане на елементи на техническата инфраструктура за обект: Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар


Категория: Община Перник

                                                   О Б Я В Л Е Н И Е Община Перник, на основание чл.128, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект […]

2020-09-08 / Съобщения чл. 32 от ДОПК


Категория: Община Перник

2020-09-04 / Община Перник разработи и успешно защити проект „Осигуряване на допълнителни условия за дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в социални услуги – резидентен тип на територията на община Перник“


Категория: Община Перник

Община Перник разработи и успешно защити проект „Осигуряване на допълнителни условия за дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в социални услуги – резидентен тип на територията на община Перник“. Лаптопи, настолни компютри, лазерни мултифункционални устройства и рутери ще получат 19 деца и младежи – ученици от 1 до 12 клас , които ползват пет […]

2020-09-02 / Съобщения по чл. 32 от ДОПК


Категория: Община Перник

2020-08-28 / Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник за периода 31.08-04.09.2020


Категория: Община Перник

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат […]

2020-08-28 / Заповед 1202/27.08.2020 Относно временна организация на движението по ул. „Кракра“


Категория: Община Перник

2020-08-21 / „Мелбон“ АД има инвестиционно предложение за „Изграждане на Производствено-административна сграда на „МЕЛБОН“ АД, съществуваща площадка на обект „Цех за производство на шоколадови продукти /шоколадови бонбони/ в ПИ с идентификатор 55871.502.2001, УПИ 1, кв. Кристал, кв. 472 – гр. Перник, във връзка от необходимостта увеличаване производството на шоколадови изделия и необходимостта от увеличаване на работния състав и от допълнително оборудване.“


Категория: Община Перник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „Мелбон“ АД има инвестиционно предложение за „Изграждане на Производствено-административна сграда на „МЕЛБОН“ АД, съществуваща площадка на […]

2020-08-20 / „Топлофикация – Перник“ АД има инвестиционно предложение за „Доставка и въвеждане на три броя когенерационни мощности с гориво природен газ “ в горивната инсталация на „Топлофикация – Перник“ АД“


Категория: Община Перник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с чл. 6, ал.10,т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „Топлофикация – Перник“ АД има инвестиционно предложение за „Доставка и въвеждане на три броя когенерационни мощности […]

2020-08-20 / СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, ОБЩИНА ПЕРНИК


Категория: Община Перник

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК НА  ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, ОБЩИНА ПЕРНИК На основание чл.34, ал.3 от НПКПМДСл, комисията,  назначена със Заповед  №1117/10.08.2020 год. на кмета на Община Перник взе решение и определи следната система за определяне на резултатите при провеждане на етапите от  конкурса: Защита на концепция […]

2020-08-20 / Община Перник уведомява всички заинтересовани лица, че на 11.09.2020 г. от 9,30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост


Категория: Община Перник

                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Перник уведомява всички заинтересовани лица, че на 11.09.2020 г. от 9,30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:  – Помещение – 45,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 29, […]