Вход за потребители              

2017-08-17 / СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА 18 и 19 август 2017 Г.


Категория: Община ТроянНа 18 и 19 август 2017 г. (петък и събота) от 08:30 ч. до 16:30 ч. ще се извършва текущ ремонт на ул. „Радецки“ (в района от входа на болницата до кръстовището с улица "Васил Левски“).  По улицата ще се ремонтират единични кръпки.


Молим гражданите за внимателно преминаване през участъка на ремонта.


Извиняваме се за причиненото неудобство!

2017-08-11 / Заповед № 1042 / 09.08.2017 г.


Категория: Община Троян
 


ЗАПОВЕД


№1042 / 09.08.2017 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и постигане оптимална организация на движението във връзка с честването на предстоящият храмов празник на Троянския манастир „Успение Богородично“


 


НАРЕЖДАМ


   1. За времето от 06.00 часа на 12.08.2017 година до 06.00 часа на 16.08.2017 година ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Стара планина“ в с. Орешак, в участъка от „Старият съвет“ до „Троянски манастир“.

  2. Движението на ППС за с. Черни Осъм и вилна зона с. Орешак да се осъществява по обходен маршрут, обозначен с указателни табели.

  3. Посетителите на „Троянския манастир“, придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоарите, банкети и свободни площи около „Троянския манастир“ и по обходния маршрут за движение.

  4. Зареждането на обособените търговски обекти да се осъществява през периода от 24.00 часа до 08.00 часа.


Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ „Полиция“ – Троян.


Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троя и на интернет страницата ма вестник „Троян 21“.


Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти и заведения за хранене, чрез Кмета на с. Орешак и Управителя на НИХЗИ – Орешак.


 


ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/
Кмет на Община Троян2017-08-10 / На 23 август 2017 г. /сряда/, от 10:00 часа, в ж.к. ...


Категория: Община Троян


 


СЪОБЩЕНИЕ


 


Община Троян съобщава, че на 23 август 2017 г. /сряда/,  от 10:00 часа, в ж.к.“Младост“, бл. №6, ще се проведе официалната церемония „Първа копка”, по ПРОЕКТ № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян-ІІ, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” № 3 и № 5 и ул. „Радецки” № 3Г, ул. „Любен Каравелов” № 69, ул. „Минко Радковски” № 9,  ул. „Христо Ботев” № 45 и № 47,
ул. „Стефан Караджа” № 1, ул. „Незабравка” № 5, ул. „Васил Левски” № 258, ул. „Васил Левски” № 384, ж.к. „Младост”, бл. 6, ул. „Охрид” № 5, ж.к. „Младост”, бл. 4”

С реализирането на проекта ще бъдат санирани и напълно обновени 11 сгради в град Троян.

За нас ще бъде чест да споделим това важно събитие с Вас.


Очакваме Вашето присъствие!


С уважение,
Донка Михайлова
Кмет на Община Троян


 


 
 


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян – ІІ”, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух“ №3 и №5 и ул. „Радецки“ №3Г; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” № 9; ул. „Христо Ботев” №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6, ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.2017-08-10 / На 23 август 2017 г. /сряда/, от 10:45 часа, в салона на ...


Категория: Община Троян


 


СЪОБЩЕНИЕ


Община Троян съобщава, че на 23 август 2017 г. /сряда/,  от 10:45 часа, в салона на Община Троян, ще се проведе първа пресконференция, по ПРОЕКТ № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян-ІІ, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” № 3 и № 5 и ул. „Радецки” № 3Г, ул. „Любен Каравелов” № 69, ул. „Минко Радковски” № 9, ул. „Христо Ботев” № 45 и № 47, ул. „Стефан Караджа” № 1, ул. „Незабравка” № 5, ул. „Васил Левски” № 258, ул. „Васил Левски” № 384, ж.к. „Младост”, бл. 6, ул. „Охрид” № 5, ж.к. „Младост”, бл. 4”.

С реализирането на проекта ще бъдат санирани и напълно обновени 11 сгради в град Троян.

За нас ще бъде чест да споделим това важно събитие с Вас.


Очакваме Вашето присъствие!С уважение,
Донка Михайлова
Кмет на Община Троян
 
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян – ІІ”, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух“ №3 и №5 и ул. „Радецки“ №3Г; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” № 9; ул. „Христо Ботев” №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6, ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.2017-08-08 / Съобщение за текущ ремонт на 09.08.2017 г.


Категория: Община Троян

Утре, 09.08.2017 г. (сряда) ще се извършва текущ ремонт на ул. „Васил Левски“ (в района на „Малък пазар“ – от Първа инвестиционна банка до кафе „Дриймс“). За времето от 09:00 ч. до 15:00 ч. улицата ще бъде затворена за преминаване на МПС-та. Молим гражданите да използват обходните улици – „Тома Хитров“ , „Петко Р. Славейков“, „Любен Каравелов“ и „Стара планина“.


Извиняваме се за причиненото неудобство!

2017-08-08 / Проект на наредба за гробищните паркове на ...


Категория: Община Троян

Уважаеми граждани на община Троян, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от ЗНА публикуваме на вашето внимание проект на "Наредба за гробищните паркове на територията на община Троян" и мотиви към нея.


До 08 септември 2017 г. в центъра за административно обслужване в Община Троян може да давате своите предложения и становища по проекта на наредбата.

2017-08-08 / Районна служба "Пожарна безопасност и защита ...


Категория: Община Троян

Във връзка със задържалите се високи дневни температури са обявени кодове за опасност от възникване на пожари в горски и полски райони. Повишена е пожарната опасност в населените места, поземлените имоти и горския фонд. С приключване на жътвената кампания се засилва и опасността от възникване на пожари в земеделски земи поради запалване на стърнища. С настоящата информация обръщаме внимание за предпоставките и основните изисквания на правилата и нормите за пожарна безопасност за недопускането възникване на пожари.  • Забранено е паленето на суха трева в дворове на имотите, в близост до горски фонд, в земеделски земи, стърнища както и почистването на суха трева чрез изгаряне.

  • Не се допуска изхвърлянето на цигарени фасове в сервитута на пътищата, в близост до сухи треви и горски масиви.

  • Паленето на огън в горите да става само на определените места, обозначени с указателни знаци и в близост до естествени водоизточници.

  • При използването на пиротехнически уреди да се спазват указанията на завода производител.


 


Ръководството на РСПБЗН гр. Троян приканва всички жители и гости на общината да спазват правилата за пожарна безопасност, да бъдат внимателни и отговорни в действията си.


 


Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 068668642 в РСПБЗН гр. Троян. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация. За повече информация посетете сайта http://pojarna.com/

2017-08-08 / Кметът Донка Михайлова подписа договор за ...


Категория: Община Троян

На 03.08.2017 г. кметът г-жа Михайлова и управителят на фирмата изпълнител подписаха договор BG16RFOP001-2.001-0018-С01-S-01 с предмет Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) за повишаване енергийната ефективност на общинска административна сграда, находяща се в град Троян, ул. „Любен Каравелов“ №42“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0018-С01 за проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Изпълнител на инженеринга е „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД, избран в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Общата стойност на дейностите по договора е 358 759,98 с вкл. ДДС.


Сградата, позната на троянци като сградата, в която се помещаваше БКС, е построена през 60-те години на миналия век и се състои от две сгради с различна етажност, свързани помежду си чрез топла връзка. Към настоящия момент сградата се използва за нуждите на общинската администрация като има сключен договор за безвъзмездно право на ползване на помещение от държавна институция, както и договори за отдаване под наем на различни организации и сдружения.


В рамките на договора ще бъдат изпълнени енергоспестяващите мерки, предписани в резултат на извършеното енергийно обследване на сградата, включващи топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограма, топлоизолиране на покрив и под, подмяна на отоплителна инсталация. Също така ще бъдат изпълнени задължителните и препоръчителните мерки, предписани в резултат на извършеното техническо обследване – изпълнение на нова покривна конструкция, възстановяване на дефектирали участъци от елементи от конструкцията на сградата, ремонт вътрешни помещения, подмяна на ел. инсталацията и осветителните тела, ремонт на ВиК инсталацията, изграждане на пожароизвестяване, заземителна и мълниезащитна инсталация, почистване цокълна облицовка, ревизия на компрометираната тротоарна настилка около сградата, изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата.


 


СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
Връзки с обществеността


 


2017/dogovor-sanirane-08082017{/gallery}

2017-08-08 / Започват проверки на места за настаняване в Община ...


Категория: Община Троян

През следващите месеци Общинска администрация-Троян планира проверки на некатегоризирани места за настаняване на територията на община Троян, които предоставят туристически услуги. Ще бъдат проверявани и категоризираните места за настаняване за спазване изискванията, следващи от Закон за туризма – коректно водене на регистър на настанените туристи, подаване на ежемесечна справка декларация за извършените нощувки, съответстващ на категоризацията брой стаи и легла в обектите и др. Следи се информацията от сайтовете по отношение на заявени и регистрирани нощувки, като ще бъдат извършвани внезапни проверки, свързани с обявените налични  свободни легла.


За местата за настаняване с открита процедура по категоризиране по време на проверките няма да бъдат налагани санкции. Ще се издават предписания на категоризираните обекти при несъответствия с Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, с цел подобряване качеството на предлаганата туристическа услуга и достигане на по-висока удовлетвореност у потребителите

2017-08-07 / Информация за преценяване на необходимостта от ...


Категория: Община Троян

Уважаеми заинтересувани, информираме Ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „ЛИНКА“ ООД за „Капково напояване на малинови масиви в ПИ №02448.5.30, 02448.5.90, 02448.5.91, 02448.5.40, 02448.5.82, 02448.5.80, 02448.5.24, в землището на село Балканец, община Троян, област Ловеч, чрез водовземане от воден обект – река Бели Осъм“. Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 19 в работно време до 17.08.2017 г. включително.


Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж) или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.


 


04.08.2017 г.


Община Троян


 


Повече информация виж тук: http://www.troyan.bg/ekologiya.html

2017-08-04 / Планови прекъсвания на електрозахранването в ...


Категория: Община Троян

Уважаеми клиенти,ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 17 - 21 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. 


Област ЛовечОбщина Троян


 


 


На 07.08.2017 г. /08:15 - 10:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Балканец: Ангел Русков, Василево, Ген. Карцов, Жална, Идент. 73198. 268. 24, М. &Quot; Бельово&Quot; Краю Колев, М. Жална, Мах. Жална, Мах. Караниколти, Пенчо Тодоров, път № 35, Христо Петков, Чучул, Янко Войвода


 


На 07.08.2017 г. /08:15 - 10:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Бели Осъм: Балкан, Дочо Чакъров, Еделвайс, Заря, Зеленика, Козя Стена, Кокиче, Колю Бояджиев, Мах. Гунешка, Мах. Доновска, Мах. Калчевска, Мах. Катилска, Мах. Църовска, Сава Пенев, Стоян Българенчето


 


На 10.08.2017 г. /08:15 - 08:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Белиш: VIII-45 Кв 16, Гадевска, Гадю Иванов, Доктор Райко Радевски, Иван Ковачев, Къню и Додю Докови, Марин Лазаров, Мах. Маргатина, Мах. Минковска, Микренска, Милевска, Нено Даракчиев, Никола Панамски, Пенчо Чавдаров, Стара планина, Стойчо Илевски, Тодор Радевски, Христо Герганов, Цанко Иванов, Чакърска


Врабево: Антон Иванов, Арх. Борис Боев, Васил Левски, Вилна зона, Втора, Георги Димитров, Девети септември, Димитър Благоев, Иван Вазов, Каля-Черква, Ленин, Ленинград, Любен Каравелов, М. Держика, Маршал Толбухин, Минко Генков, Минко Карата, Младост, Москва, Нено Даракчиев, Никола Й. Вапцаров, Никола Пънков, Първи май, Раздоле, Св. Св. Кирил и Методий, Стамен Радев, Стара планина, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Царевец, Цветан Спасов, Черно Море, Четвърта, Шипка, Юрий А. Гагарин


Добродан: Братя Пацекови, Гара Добродан, Девети септември, Димитър Рупов, Иван Данчев, Иван Марковски, Капитан Шаров, Кирил и Методий, Колю Петров, Комсомолска, Марин Семерджиев, Местн. Доброданското, Минко Гадев, Минко Троански, Мир, Опълченска, Пенко Маринов, Раковска, Станю Минков, Стара планина, Стефан Тонков, Стопански двор, Стоян Семерджиев, Тинко Симов, Цанко Патарински, Цочо Пенков


Калейца: Анска, Васил Ватев, Дамян Банчев, Дочо Чакъров, Керимска, Ламар, Местност Калейшко Ханче, Селски дол, Терзийска, Христо Ботев


Ломец: Александър Стамболийски, Васил Коларов, Джура, Кастроне Состра


 


На 08.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Терзийско, Общ. Троян: Баба Тонка, Балкан, Васил Левски, Грънчар, Девети септември, Захари Стоянов, Иван Дочев Дочковски, Изгрев, Караулна Четворка, Кирил и Методий, Ковачовец, Коман, Първомайска, Стойко Л. Донковски, Стойко Хр. Дулевски, Терзийска, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цвятко Цвятковски


 


На 11.08.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./


Троян, Общ. Троян: 73198. 144. 25, 73198. 158. 104. 1, 73198. 158. 124, Ген. Карцов, Изгрев, Кв. Попишка, Лисичи Дупки, Лъгът, Мах. Малка Рибна, Нейчо Войвода, Поч. Дом Капина, Тиха, Христо Смирненски, Шести септември


 


На 10.08.2017 г. /08:15 - 08:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Троян, Общ. Троян: Акад. Ангел Балевски, Безименна, Васил Левски, Васил Спасов, Дунав, Разклон Калейца, Троянско Поле


 


На 07.08.2017 г. /08:15 - 10:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Троян, Общ. Троян: Амбарица, Ген. Карцов, Мах. Голяма Рибна, Мах. Камен Мост, Местност Беклемето, Стою Комитата


Чифлик, Общ. Троян: Алашка, Бончевска, Вилна зона, Зюмбюл, Калчевска, Кокиче, Кьосовска, Мах. Троянска, Мах. Цанковска, Местност Лъжето, Никола Войновски, Тодор Каблешков, Хаджийска, Цановска 


Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

2017-08-04 / За втори път Национална литературна награда „Ламар“


Категория: Община Троян

За втори път Община Троян и Съюз на българските писатели обявяват Национална литературна награда „Ламар“.


 


Приложен статут като прикачен файл.

2017-08-02 / Обявление на Общинска служба по земеделие гр. Троян


Категория: Община Троян

О Б Я В А


 


На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ Троян уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на община Троян, както следва :


гр. Троян ЕКАТТЕ 73198; с. Балабанско ЕКАТТЕ 02302; с. Балканец ЕКАТТЕ 02448; с. Бели Осъм ЕКАТТЕ 03486; с. Белиш ЕКАТТЕ 03558; с. Борима ЕКАТТЕ 05445; с. Врабево ЕКАТТЕ 12108; с. Голяма Желязна ЕКАТТЕ 15703; с. Горно Трапе ЕКАТТЕ 16986; с. Гумощник ЕКАТТЕ 18109; с. Дебнево ЕКАТТЕ 20300; с. Добродан ЕКАТТЕ 21590; с. Дълбок дол ЕКАТТЕ 24476; с. Калейца ЕКАТТЕ 35290; с. Ломец ЕКАТТЕ 44241;
с. Орешак ЕКАТТЕ 53707; с. Патрешко ЕКАТТЕ 55587; с. Старо село ЕКАТТЕ 70500; с. Терзийско ЕКАТТЕ 72309; с. Черни Осъм ЕКАТТЕ 80981; с. Чифлик ЕКАТТЕ 81476; с. Шипково ЕКАТТЕ 83212.


 


Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ Троян.


 


 


гр. Троян - 5600, пл.’’Възраждане” №1, 0670 62 630


e-mail: oszg_troyan@abv.bg, web: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Lovech/

2017-08-01 / Календарен план на културните и спортни събития в ...


Категория: Община ТроянДАТА НАЧАЛО СЪБИТИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 ГОДИНА
7 - 11 август
20:00 часа

Международен пленер по ковано желязо


НИХЗИ - с. Орешак
12 - 15 август


Традиционен панаир на занаятите „Орешак 2017“


НИХЗИ - с. Орешак
15 август


Храмов празник на Троянски манастир „Успение Богородично“


Троянски манастир „Успение Богородично“
16 август
18:00 часа

Юбилейна изложба живопис на Стоян Врацов


Галерия "Серякова къща"Семинар по карате „Неутрализиране, задържане и контрол“


Спортна зала "Чавдар"
26 - 27 август
10:00 часа

ХХIV – Национален събор–надпяване на пенсионерите „Беклемето – 2017” и


Национална пчеларска среща "Север-юг"


Туристически комплекс - Беклемето

31 август -


3 септемвриФестивал на „Балканската музика и кухня“

 


с. Орешак

 


2017-07-31 / Стартира нов прием на приемни семейства в Община ...


Категория: Община Троян

  


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Стартира нов прием на приемни семейства в Община Тетевен по проект „Приеми ме 2015“


Консултативният експертен съвет, сформиран по Проект „Приеми ме 2015“ прие актуализиран План за развитие на приемната грижа за 2017/2018 година, това съобщи Началника на Областен екип по приемна грижа Цветослава Атанасова. Планиране на развитието на социалната услуга „приемна грижа“ е общо за страната и на областно ниво, след предварително изпратени конкретни предложения за съответната област. След съвместно обсъждане между Регионална Дирекция „Социално подпомагане“-Ловеч, Дирекциите „Социално подпомагане“ в Ловеч, Тетевен, Троян и Луковит и Областен екип по приемна грижа-Ловеч, се дадоха предложения за регулиране броя на приемните семейства по общини, съобразно установените потребности, като се обобщи информацията за профила на утвърдените приемни семейства, вписани в Регистъра на утвърдените приемни родители към РДСП-Ловеч. Към 01.06.2017 г. броя на приемните семейства в областта е 53, като за партньорите по проекта Община Ловеч отчетения брой е 17, за Община Троян са 9, а най-многобройни са в Община Тетевен-22. Утвърдените приемни семейства в Община Ябланица са 3, Община Луковит – 1, Община Угърчин-1. В Общините Априлци и Летница няма утвърдени приемни семейства. Информация за приемните семейства с не настанени деца за областта са 17, като за партньорите по проекта Община Ловеч техния брой е 6, Община Троян – 4, а за Община Тетевен – 4.


От изнесената информация става ясно, че за Област Ловеч е планиран приема на нови приемни семейства само в Община Тетевен, като се подчертава, че на територията на общината приемната грижа е развита на високо ниво и е с доказана устойчивост. Приемните семейства са със сравнително широк спектър на профили, като утвърдените семейства са специализирани за деца от 0 до 3-годишна възраст, за деца с увреждания и за деца до 18 годишна възраст. След планираният нов приемен на приемни семейства е заложено вписаните в Регистъра приемни родители и семейства да достигне до 35, като е съобразено конкретно с необходимостта от общо 15 семейства с конкретни профили, предоставящи спешно настаняване, заместваща приемна грижа, краткосрочна и дългосрочна грижа, разпределени за определен профил на деца, потенциални потребители на услугата „приемна грижа“, а именно:


- 3 бр. за дете от 0 до 7 години, ниво родилен дом, спешно настаняване;


- 5 бр. за деца от 3 до 18/20 г. с увреждания;


- 7 бр. за деца от 3 до 18/20 г. жертви на трафик, насилие, без родителски грижи, изведени от институция, за осиновяване.


За общините-партньори по проекта, Ловеч и Троян не е плануван прием на нови приемни семейства.


Осигуряването на качествена грижа за децата, настанени в приемни семейства е ключов приоритет на политиката в областта за закрила на детето. В този контекст, изпълнението на Проект „Приеми ме 2015“ има за цел да затвърди предоставянето на услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в сигурна семейна среда.


 


 Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


2017-07-31 / Планови прекъсвания на електрозахранването в ...


Категория: Община Троян

Уважаеми клиенти,ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 17 - 21 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. 


Област ЛовечОбщина Троян


 


На 02.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./; на 03.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч./; на 04.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Балабанско: Зона Вилите, Мах. Магунска, Мах. Мутевска, Мах. Факирска, Мах. Шошковска, Местн. Габърска, Район Центъра


 


На 01.08.2017 г. /08:30 - 16:00 ч./; на 02.08.2017 г. /08:30 - 16:00 ч./; на 03.08.2017 г. /08:30 - 16:00 ч./


Бели Осъм: Козя стена, Стоян Българенчето


 


На 01.08.2017 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Белиш: Мах. Маргатина, Мах. Марковска, Мах. Минковска, Мах. Панамска, Микренска, Стара планина


 


На 02.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч./; на 03.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч./; на 04.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Горно Трапе: Дочо Гадев, Мах. Длъжковска, Мичо Димитров-Ганди, Мичо Райковски, Стара планина


 


На 02.08.2017 г. /16:00 - 16:30 ч./


Горно Трапе: Мах. Длъжковска


 


На 01.08.2017 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Драшкова поляна: Драшковска, Липова Могила, Липовска, Местн. Балинцова, Местн. Липова Могила, Местн. Цветански, Христо Ботев


 


На 02.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 03.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 04.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./


Калейца: Васил Ватев, Дамян Банчев


 


На 01.08.2017 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Орешак, Общ. Троян: Балкан, Данчо Василешки, Иван Павлов, Неофит Калчев


 


На 31.07.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./; на 02.08.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./; на 03.08.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./; на 04.08.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./


Орешак, Общ. Троян: Мах. Баба Стана


 


На 01.08.2017 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Патрешко: Местн. Далешка, Местн. Еренско, Местн. Златешка, Местн. Минева Къща, Местн. Предела, Местн. Спасовска


 


На 02.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./; на 03.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч./; на 04.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Терзийско, Общ. Троян: Баба Тонка, Балкан, Васил Левски, Грънчар, Девети септември, Дядо Герасим, Дядо Стайко, Захари Стоянов, Иван Вазов, Иван Дочев Дочковски, Изгрев, Караулна Четворка, Кирил и Методий, Ковачовец, Коман, Местн. Коман, Местност Пъпровци, Найден Минков Стоевски, Никола Даскалов, Първомайска, Стойко Л. Донковски, Стойко Хр. Дулевски, Терзийска, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цвятко Цвятковски


 


На 03.08.2017 г. /16:00 - 16:30 ч./


Терзийско, Общ. Троян: Баба Тонка, Балкан, Васил Левски, Грънчар, Девети септември, Захари Стоянов, Иван Дочев Дочковски, Изгрев, Караулна Четворка, Кирил и Методий, Ковачовец, Коман, Първомайска, Стойко Л. Донковски, Стойко Хр. Дулевски, Терзийска, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цвятко Цвятковски


 


На 01.08.2017 г. /16:00 - 16:30 ч./


Троян, Общ. Троян: Акад. Ангел Балевски, Димитър Икономов-Димитрика, Кв. Ливадето, Кв. Ливадето, Ливадето, Ливадето, Мах. Дудевска, Мах. Дудевска, Мах. Миревска, Мах. Сеновоза, Мах. Сеновоза, Общ. Червянска лъка


 


На 01.08.2017 г. /08:30 - 09:00 ч./


Троян, Общ. Троян: Акад. Ангел Балевски, Кв. Ливадето, Ливадето, Мах. Дудевска, Мах. Сеновоза, Общ. Червянска лъка


 


На 31.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 01.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 02.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./


Троян, Общ. Троян: Ген. Карцов, Мах. Голяма Рибна


 


На 01.08.2017 г. /08:15 - 09:00 ч./


Троян, Общ. Троян: Кв. Ливадето, Ливадето, Мах. Дудевска, Мах. Миревска, Мах. Сеновоза


 


На 02.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./; на 03.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч./; на 04.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Троян, Общ. Троян: Мах. Длъжковска, Местност Алдишки Рът


 


На 02.08.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./; на 03.08.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./; на 04.08.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./


Черни Осъм: Амбарица, Девети септември, Жилища на Горското Стопанство, Общ. Дз Обнова, Първи май, Стара планина


 


На 01.08.2017 г. /08:30 - 16:00 ч./; на 02.08.2017 г. /08:30 - 16:00 ч./; на 03.08.2017 г. /08:30 - 16:00 ч./


Чифлик, Общ. Троян: Мах. Троянска, Тодор Каблешков, Хаджийска


 


На 02.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./; на 03.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч./; на 04.08.2017 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Шипково: Александър Стамболийски, Ангел Дръндаров, Бор, Васил Коларов, Васил Левски, Васильов, Вежен, Венеца, Вилна зона, Георги Димитров, Димитър Илиев, Дунав, Еделвайс, Захари Стоянов, Капитан Никола Войновски, Кирил и Методий, Ковачевец, Комсомолска, Крушево, Мир, Първомайска, Ръждавец, Слънчев бряг, Стадион, Стара планина, Христо Ботев, Червено Знаме, Шипковски Бани


 


Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

2017-07-24 / Кметът подписа договор по Оперативна програма ...


Категория: Община Троян

Кметът подписа договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за проект за повишаване на енергийна ефективност за бл. 5 в ж.к. „Буковец“


 


На 17.07.2017 г., между Община Троян, в качеството

2017-07-24 / Две троянски фирми ще изпълняват проекти за ...


Категория: Община Троян

Две троянски фирми ще изпълняват проекти за енергийна ефективност за жилищни сгради, по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на ул. „Минко Радковски“ № 9 и ул. „Васил Левски“ № 258

На 11.07.2017 г. кметът Донка Михайлова подписа договор BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-06, за изпълнение на обществена поръчка „Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” № 3Г; ул. „Любен Каравелов” № 69; ул. „Минко Радковски” № 9; ул. „Христо Ботев“ № 45 и № 47; ул. „Стефан Караджа” № 1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” № 258; ул. „Васил Левски” № 384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” № 5; ж.к. „Младост”, бл.4“, за обособена позиция 1, касаеща изпълнението на проект за подобряване енергийната ефективност за жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., за обект на ул. „Минко Радковски“ 9. „Димко 6“ ЕООД, гр. Троян е избран за изпълнител на обекта, съгласно проведените процедури по Закона за обществени поръчки. Подписаният договор е на стойност 189 361,20 лева с вкл. ДДС.


Седмица по-късно, на 18.07.2017 г. бе подписан и договорът за изпълнение на обект по обособена позиция 2, касаеща реализирането на проект на сграда на ул. „Васил Левски“ № 258. Договора подписаха кметът Донка Михайлова и ДЗЗД „ГАРАНТ-ПЕРФЕКТ“, гр. Троян. Договорът е на стойност 144 216,00 лв. с вкл. ДДС.


При подписването, кметът г-жа Михайлова пожела спорна работа и добри крайни резултати, които да удовлетворяват живущите.


Община Троян напомня, че в официалната страница на администрацията е изградена специална платформа „Проекти и програми“, на която се публикува информация за сключените договори, изпълнители и екипи на всички проекти, по които в момента Община Троян работи. СТАНИСЛАВА ЦУКЕВА
"Връзки с обществеността"


2017/energiinaefektivnost-2{/gallery}

2017-07-24 / Кметът Михайлова подписа договор по проект за ...


Категория: Община Троян

Кметът Михайлова подписа договор по проект за повишаване на енергийната ефективност на обществената сграда на общинската и държавната администрация на пл. „Възраждане“


 


На 10.07.2017 г. бе подписан договор BG16RFOP001-2.001-0036-С01-S-01 с предмет „Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0036-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Изпълнител на инженеринга е „ИСА 2000“ ЕООД, гр. София, избран в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Общата стойност на дейностите по договора е 936 000 лв. с вкл. ДДС.


Сградата, предмет на проекта се състои от няколко хармонично вплетени тела, които в композиционно отношение представляват архитектурен ансамбъл и се разглеждат като едно цяло. В сградата се помещават Общинска администрация – Троян; Районен съд гр.Троян; Районна прокуратура, гр.Троян; Държавен съдебен изпълнител към РС-Троян; Служба по вписванията към Агенция по вписванията и Общинска служба „Земеделие“. Партньори на Община Троян в изпълнение на проекта са Областна администрация – Ловеч и Висш Съдебен съвет.


Основните строително-монтажни дейности, които ще бъдат изпълнени са свързани с реализацията на енергоспестяващите мерки, предписани в резултат на извършеното енергийно обследване на сградата, включващи топлинно изолиране на външните стени и покрива, подмяна и ремонт на фасадната дограма, подмяна на топлоснабдяването и отоплителната инсталация. Също така ще бъдат изпълнени задължителните и препоръчителните мерки, предписани в резултат на извършеното техническо обследване – ремонт вътрешни помещения, ремонт на покрив, възстановяване на дефектирали участъци от елементи от конструкцията на сградата, ремонт и подмяна на ел. инсталацията и осветителните тела, ревизия на ВиК инсталацията, изграждане на пожароизвестяване, заземителна и мълниезащитна инсталация, почистване на фасадната облицовка.


Голямото предизвикателство за Общинската администрация ще се състои в организиране на работата, която по никакъв начин да не затруднява ефективното и своевременно обслужване на гражданите.


 

СТАНИСЛАВА ЦУКЕВА
"Връзки с обществеността"


2017/energiinaefektivnost-1{/gallery}

2017-07-24 / В памет на Събчо Събчев


Категория: Община Троян


 


На 23.07.2017 г. внезапно ни напусна Събчо Събчев (26.06.1954 г. - 23.07.2017 г.). Той бе добър, честен и открит. От 1990 г. той ръководеше общинско предприятие "Комунални услуги". Полагаше усърдие и отговорно отношение към всяка дейност. Преди всичко Събчо бе голям Човек! Разделяме се с мъка с нашия колега! Той ще остане завинаги в сърцата ни! Поклон пред паметта му!


 


Почивай в мир, Събчо!


 


 


От Ръководството и служителите на Община Троян