Вход за потребители              

2017-10-16 / СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ ...


Категория: Община Троян

 


СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ „НАУКА-1870 г.“ В ГР. ТРОЯН


 


На 14.10.2017 г., на Празника на гр. Троян, се проведе встъпителна пресконференция в заседателната зала на Община Троян по повод стартирането на Проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, който се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.


В пресконференцията участваха инж. Бистра Чолакова - зам.-кмет на Община Троян, инж. Мария Василева - ръководител на проекта, представители на НЧ „Наука – 1870“, представители на фирмата, изпълнител на СМР дейностите, на независимия строителен надзор, медии и граждани на Община Троян.


Проектът беше презентиран детайлно от инж. Мария Василева, която като Ръководител на проекта, акцентира върху целите и дейностите, свързани с проектиране, инженеринг, СМР, строителен надзор, публичност и визуализация, независим одит, организация и управление на проекта. Общата стойност на проекта е 1 169 406,04 лв. От тях европейското финансиране е 980 592,33 лв, националното съфинансиране е 173 045,71 лв, а финансирането от Община Троян възлиза на 15 768,00 лв. Подобряването на енергийната ефективност на сградата на НЧ „Наука – 1870“ в гр. Троян ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.


 


След реализацията на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати: • повишаване енергийната ефективност и достигане на клас „В“ на енергопотребление на сградата на общинската културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“;

 • намаляване на разходите за енергия;

 • постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;

 • осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

 • подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградата;

 • запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но и за населението на околните периферни райони. 


След пресконференцията се проведе официална церемония „Първа копка“ на пл. Възраждане пред сградата на НЧ „Наука - 1870 г.“, с която символично бе даден старт на проекта от г-жа Донка Михайлова, кмет на Община Троян. В своето слово, г-жа Михайлова акцентира върху обществената значимост на проекта за подобряване на институционалната инфраструктура на НЧ „Наука - 1870 г.“. С реализацията на проекта ще се подобрят съществено условията, при които работят културните дейци на гр. Троян, а за зрителите - ще бъде истинско удоволствие да наблюдават спектаклите и концертите на самодейните състави и на професионалните артисти от гр. Троян.
www.eufunds.bg


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..
2017-10-13 / Планови прекъсвания на електрозахранването в ...


Категория: Община Троян

Уважаеми клиенти,ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 17 - 21 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. 


Област ЛовечОбщина Троян


 


На 16.10.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./; на 17.10.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./; на 18.10.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./


Орешак, Общ. Троян: Мах. Баба Стана


 


На 16.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./


Бели Осъм: Козя Стена, Стоян Българенчето; Чифлик, Общ. Троян: Мах. Троянска, Тодор Каблешков, Хаджийска


 


На 16.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 17.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 18.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./


Гумощник: Клиновци, Мах. реката, УПИ I Кв. 35, Цанко Влаховски, Чакърска


 


На 16.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 17.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 18.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 21.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./


Троян, Общ. Троян: 34-ти Троянски Полк, Дрянска чешма, Захарий Зограф, Панайот Волов, Симеон Велики, Христо Ботев, Христо Смирненски


 


На 16.10.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./


Дълбок Дол: Бор, Васил Мочев, Васил Събчев, Иван Дончев, Пчелинът, Първи май, Теменуга, Чучура


 


На 18.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./


Троян, Общ. Троян: Вежен, Грънчарска, Изкуство, Пряспа, Стефан Стамболов


 


 


Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

2017-10-13 / Честит празник, троянци!


Категория: Община Троян

2017-10-12 / Утре 13.10.2017 г. (петък), в часовия диапазон от 10:00 ч. ...


Категория: Община Троян

Утре 13.10.2017 г. (петък), в часовия диапазон от 10:00 ч. до 16:00 ч., в град Троян ще се изградят две нови повдигнати пешеходни пътеки – на ул. „Радецки“ и ул. „Опълченска“.

Едната повдигната пешеходна пътека ще бъде изградена в зоната на кръстовището на ул. „Радецки“ с ул. „Проф. Шипковенски“ (при ресторант „Толедо“). Другата ще се намира на ул. „Опълченска“ – в района до стълбите на Кооперативен пазар.

В посочения часови диапазон, отсечките от тези две улици ще бъдат затворени. На място ще бъде оказвано съдействие и насочване към обходен път. Плановото изграждане се извършва съгласно Генералния план за организация на движението.

Община Троян моли жителите да бъдат внимателни.

2017-10-10 / 149 години от обявяването на Троян за град


Категория: Община Троян

2017-10-10 / СТАРТИРА ПРОЕКТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ...


Категория: Община Троян

 


СТАРТИРА ПРОЕКТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870“ ГР. ТРОЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020
На 14.10.2017 г. (събота) от 15.30 часа ще се проведе встъпителна пресконференция в заседателната зала на Община Троян и от 16.00 часа официална церемония "Първа копка" на пл. "Възраждане” пред НЧ“Наука-1870“, по повод стартирането на  Проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, който се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.


Подобряването на енергийната ефективност на сградата на общинската културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ в гр. Троян ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.


 


Дейности предвидени в рамките на проекта: • Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители;

 • Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг);

 • Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект;

 • Публичност и визуализация на проекта;

 • Извършване на независим одит на проекта

 • Организация и управление на проекта;


 


След изпълнение на предвидените дейности проекта ще постигне следните резултати: • повишаване енергийната ефективност и достигане на клас "В" на енергопотребление на сградата на общинската културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“;

 • намаляване на разходите за енергия;

 • постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;

 • осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

 • подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградата;

 • запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но и за населението на околните периферни райони.


 


Бенефициент на  проекта: Община Троян


Дата на стартиране     - 01.09.2016 г.


Дата на приключване - 01.05.2018 г.


 


Обща стойност на проекта: 1 169 406,04 лв


Европейско финансиране: 980 592,33 лв


Национално съфинансиране: 173 045,71 лв


Финансиране от Община Троян: 15 768,00 лв


 


www.eufunds.bg


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..2017-10-06 / 7-ми октомври - Световен ден на ходенето


Категория: Община Троян
7-ми октомври - Световен ден на ходенето
Българска Асоциация „Спорт за всички“, съвместно с Община Троян организира за 25-ти пореден път Световен Ден на ходенето.


7.10.2017 г. е обявен  за Световен Ден на ходенето, като спортното събитие е част от Националната програма за физическа активност и развитие на българското население. Инициативата се провежда със съдействието на Министерство на младежта и спорта и е от календара на Международната асоциация „Спорт за всички“. Тя има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез практикуване на най-лесно достъпната и естествена физическа активност – ходенето.


 


СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
"Връзки с обществеността"

2017-10-06 / Планови прекъсвания на електрозахранването в ...


Категория: Община Троян

Уважаеми клиенти,ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 17 - 21 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. 


Област ЛовечОбщина Троян


 


На 10.10.2017 г. /09:30 - 09:40 ч.; 14:30 - 15:00 ч./


Борима: Бочо Дуковски, Васил Левски, Васил Поппавлов, Васильов, Ген.Скобелев, Генерал Тотлебен, Георги Бенковски, Георги Попов, Георги С.Раковски, Гурко, Девети Септември, Димитър Рачев, Дочо Съев, Дъбрава, Есперанто, Здравец, Иван Дочев, Илия Маринов, Кап.Петко Войвода, Кирил и Методий, Кокиче, Колю Кацаров, Колю Колев, Космос, Марин Банковски, Марин Стафунски, Минзухар, Минко Дочев, Освобождение, Пашалан, Пенка Стафунска, Петко Дочев, Петър Грошев, Победа, Райна Княгиня, Синчец, Стара Планина, Стефан Караджа, Тинко Симов, Тотка Съева, Трети Март, Урсел, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цанко Патарински;


Голяма Желязна: 15703.44.5, Август 1926 Г., Братя Попски, Възраждане, Ганчо Моев, Георги Бенковски, Дачо Михайлов, Девети Септември, Желязвенска Комуна, Колю Владов, Късера, Марин Гачев, Марин Ив Кинкин, Мах.Испирско, Мах.Козуря, Мах.Лъките, Мах.Разсадищата, Мах.Сойчанско, Мах.Топля, Мах.Чербин, Мах.Чолдарско, Мирчо Филипов, Михал Дочев, Октомврийска, Петко Доневски, Разсадищата, Симеон Маринов, Стамен Мирчев, Стойко Хаджиев, Тодор Чипарски, Тринайсет Века България, Цанко Станчев, Цано Драголов, Цано Кадийски, Цвятко Георгиев; Дълбок Дол: Божур, Бор, Бреза, Васил Мочев, Васил Събчев, Васил Христов, Гробарска, Дъб, Дълбокдолска Комуна, Иван Дончев, Иван Иванчев, Изворът, Извънградска, Крайречна, Кузманица, Лале, Марин Дол, Мерата, Местност Поляната, Момчилов Кладенец, Орех, Петър Стойков, Поникът, Пчелинът, Първи Май, Ракита, Средни Дял, Старата Чешма, Стойко Цочев, Суха, Теменуга, Тошко Тодоров, Трифонова Усойна, Чучура; Старо Село, Общ. Троян: Калник, Мах.Шарбан, Мест.Стопански Двор, Местн.Трапът, Ралчевска, Софийска, Централна, Шарбан


 


На 11.10.2017 г. /08:30 - 09:30 ч./   На 12.10.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./


Троян, Общ. Троян: Крайречна


 


На 13.10.2017 г. /08:30 - 09:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./


Белиш: VIII-45 Кв 16, Гадевска, Гадю Иванов, Доктор Райко Радевски, Иван Ковачев, Къню и Додю Докови, Марин Лазаров, Мах.Маргатина, Мах.Минковска, Микренска, Милевска, Нено Даракчиев, Никола Панамски, Пенчо Чавдаров, Стара Планина, Стойчо Илевски, Тодор Радевски, Христо Герганов, Цанко Иванов, Чакърска; Врабево: Антон Иванов, Арх.Борис Боев, Васил Левски, Вилна Зона, Втора, Георги Димитров, Девети Септември, Димитър Благоев, Иван Вазов, Каля-Черква, Ленин, Ленинград, Любен Каравелов, М. Держика, Маршал Толбухин, Минко Генков, Минко Карата, Младост, Москва, Нено Даракчиев, Никола Й. Вапцаров, Никола Пънков, Първи Май, Раздоле, Св.Св.Кирил и Методий, Стамен Радев, Стара Планина, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Царевец, Цветан Спасов, Черно Море, Четвърта, Шипка, Юрий А.Гагарин; Добродан: Братя Пацекови, Гара Добродан, Девети Септември, Димитър Рупов, Иван Данчев, Иван Марковски, Капитан Шаров, Кирил и Методий, Колю Петров, Комсомолска, Марин Семерджиев, Местн.Доброданското, Минко Гадев, Минко Троански, Мир, Опълченска, Пенко Маринов, Раковска, Станю Минков, Стара Планина, Стефан Тонков, Стопански Двор, Стоян Семерджиев, Тинко Симов, Цанко Патарински, Цочо Пенков; Калейца: Анска, Васил Ватев, Дамян Банчев, Дочо Чакъров, Керимска, Ламар, Местност Калейшко Ханче, Селски Дол, Терзийска, Христо Ботев; Ломец: Александър Стамболийски, Васил Коларов, Джура, Кастроне Состра; Троян, Общ. Троян: Акад.Ангел Балевски, Безименна, Васил Левски, Васил Спасов, Дунав, Разклон Калейца, Троянско Поле


 


 


 


 


Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

2017-10-06 / Дадено бе начало на изпълнението на проект за ...


Категория: Община Троян

 


Дадено бе начало на изпълнението на проект за подобряване на енергийната ефективност със символична първа копка при бл. 5, ж.к. „Буковец“
На 03.10.2017 г., със символична първа копка, бе дадено началото на изпълнение на проект №BG16RFOP001-2.001-0116 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I“.


Проектът обхваща 10 бр. многофамилни жилищни сгради със 73 самостоятелно обособени обекти (71 бр. с жилищно предназначение и 2 бр. със стопанско предназначение) и включва сградите: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул. „Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12. Финансиран е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрова в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Бюджетът на проекта е 2 091 746,80 лв., от които 1 777 984,78 лв. съфинансиране от ЕФРР и 313 762,02 лв. Национално съфинансиране.


На официалното начало на проекта и на встъпителната пресконференция гости бяха: кметът на Община Троян г-жа Михайлова, заместник-областния управител г-н Пъдарски, председателят на ОбС-Троян г-н Тодоров, представители на фирмите изпълнител, проектантски екип и надзор, екипа по управление на проекта, живущи в квартал „Буковец“. Проектът цели проекта е подобряване на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради в град Троян. Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевата територия, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на парниковите газове в града.


„Радвам се, че даваме старт на поредния проект за енергийна ефективност, който ще бъде осъществен на територията на община Троян. Радваме се, че това се случва, защото с изпълнението на проекта ще бъде повишена енергийната ефективност и комфорта в жилищата на 71 троянски семейства, ще бъдат укрепени конструктивно част от сградите, ще бъде осигурен достъп за хора с увреждания.“, каза кметът г-жа Михайлова при даване начало на проекта. „Искам да благодаря на етажната собственост на всяка една от сградите, за това, че успяха да убедят хората живеещи в блоковете, че в това има смисъл и че трайно ще подобри живота.“, каза още тя. Кметът пожела успешна и ползотворна работа и заедно с представител на фирмата-изпълнител изпълниха ритуал за здраве и успешно начало на работата – лисване на менче с вода.


На проведената пресконференция, ръководителят на проекта – инж. Николай Райковски представи подробно какво предстои да се случи. Повече информация може да бъде открита и на официалната страница на Община Троян, секция „Проекти и Програми“.


 


2017/troyan1{/gallery}


 


СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА


"Връзки с обществеността"


 
 


www.eufunds.bg


Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0116 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I“, включващ сградите: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул. „Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо Крачолов  Яворов“ №12, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
2017-10-04 / За любителите на мотоциклетния спорт


Категория: Община Троян

За любителите на мотоциклетния спорт

Всички любители на мотоциклетния спорт, който носи много адреналин, ще имат възможност на 7.10.2017 г. (събота) от 09:00 ч. да разгледат моторите, с които състезателите ще участват в предстоящия Източноевропейски и Републикански шампионат по мотокрос.


Заповядайте на 7.10.2017 г. от 09:00 ч. на Мотополигон-Троян и на старта на шампионата на 8.10.2017 г. от 11:00 ч.!


 


Община Троян

2017-10-03 / Читателите на платформата Кмета. ...


Категория: Община Троян

Читателите на платформата Кмета.бг определиха Троян за победител в категория „Кулинарна дестинация“


 


През месец септември се проведе юбилейното 25-то издание на добре познатия Български фестивал на сливата. В същия месец, платформата Кмета.бг обяви тема на месечния си конкурс „Кмет на месеца“ – „Кулинарна дестинация“. Кметът на Общината г-жа Михайлова и Троян бяха номинирани в категорията общини с население между 20 000 и 50 000 души. Цял месец читателите на платформата можеха да гласуват за своя фаворит.


На 02.10.2017 г. в страницата на онлайн изданието излязоха и резултатите от гласуването. При общините с население между 20 000 и 50 000 титлата „Кмет на месеца” грабна г-жа Михайлова, която получи 57.16 на сто от гласовете. „Един от най-колоритните празници в страната Български фестивал на сливата всяка година събира стотици хора от цялата страна, които идват в Троянския Балкан, за да се насладят на една традиция с вкус и настроение“, пише изданието. На второ място е кметът на Горна Оряховица- инж. Добромир Добрев с 30.28%. Трети е Мадлена Ничева, кмет на Тетевен. Четвъртото място е отредено на кмета на Севлиево- д-р Иван Иванов (1.65%), следван от кмета на Кирково - Шинаси Сюлейманов (1.13%).


През следващата година Община Троян очаква всички приятели на празника, както и тези, които през настоящата година не успяха да посетят Сърцето на Балкана.


 


СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
"Връзки с обществеността"

2017-10-03 / Кметът Донка Михайлова се срещна с шампионите на КК ...


Категория: Община Троян

Кметът Донка Михайлова се срещна с шампионите на КК „Атнес“


 


Кметът Донка Михайлова се срещна с троянците, донесли поредните отличия в спорта. Михайлова покани председателя на карате-клуб „Атнес“ – Емил Атев, спортистите и техните треньори на разговор за световното състезание, от което скоро се завърнаха.


Призовите отличия на Пламен Мошеков, заел първо място индивидуално, кумите, мъже +84 кг.; Рени Димитрова – първо място индивидуално, кумите, момичета, +48 кг. и второ място отборно, кумите, момичета 14 г.; Десислава Станева – трето място индивидуално, кумите, девойки 16-18 г., 53 кг. и Стефан Пачков – трето място, кумите, юноши 14-16 г. идват от провелото се Световно първенство по годжу-рю карате в Букурещ, от 13-ти до 17-ти септември тази година. Зад успеха на тези момчета и момичета стоят както карате-клуб „Атнес“, така и техните треньори: Павлин Дишев, Владислав Шишков, Румен Атев и Симеон Дерменджиев, които също уважиха поканата на кмета.


Клубът връчи на Кмета на Общината почетна грамота за оказано съдействие и принос. Спортистите разказаха за състезанието, конкуренцията и усещането да бъдеш шампион. Председателят на клуба – Емил Атев и треньорите споделиха своите впечатления от различните школи, взели участие в състезанието. Атев сподели още, че КК „Атнес“ е имал добра лятна подготовка, след което е дошъл и най-големият успех на клуба. Кметът Михайлова повдигна темата за спортния профил на Троян, както и за водената от Община Троян политика за насочване на усилията към детско-юношеския спорт.


В края на срещата Донка Михайлова обяви, че на предстоящото заседание на Общински съвет-Троян, което ще се проведе на 26.10.2017 г., тя ще внесе предложение за отличаване спортните постижения, съгласно местната нормативна уредба. „Ние наистина се гордеем с успеха ви и ви пожелавам да вървите все в тази посока“, завърши тя.
СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
"Връзки с обществеността"

2017/karate{/gallery}

2017-10-03 / График на дейностите на ЦПЛР - Троян през учебната ...


Категория: Община Троян


 


дейност

понеделниквторниксрядачетвъртъкпетъкШкола Ученически Театър


  


15:15- 17:30 ч.  


15:15- 17:30 ч.  Литературен клуб ,,Орфей“


    


16:45- 19:00 ч.  Вокална формация ,,Славейчета“


  16:30- 17:00 ч.


17:15- 18:00 ч. 16:30- 17:00 ч.


17:15- 18:00 ч. Дърворезба


  17:00- 18:30 ч.15:15- 16:15 ч.


НУ ,,Хр. Ботев“  Школа по етнография и народни


занаяти ,,Работилница- Творилница“   16:30- 18:00 ч. Мебелно производство


   14:00- 16:15 ч.14:00- 16:15 ч. Школа ,,Информационни технологии“


     14:30 -17:30 ч.Народни танци


     16:00- 17:30 ч.Клуб,, Шахмат“


   16:30- 18:00 ч.  Школа ,,Авиомоделизъм“


  16:00- 17:30 ч.16:00- 17:30 ч.  Плуване


От 01. 11. 2017г.16:00- 16:45 ч.


17:00- 17:45 ч 16:00- 16:45 ч.


17:00- 17:45 ч  


2017-10-02 / Календарен план на културните и спортни събития в ...


Категория: Община ТроянДАТА НАЧАЛО СЪБИТИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА
1 октомври

09:30 часа


Купа Троян по биатлон
7 октомври

17:00 часа


Представяне на книга-албум за Миро Нанков
Иформационно-културен център
7-8 октомври

11:00 часа


Източноевропейски и Републикански шампионат по мотокрос
Мотополигон – Троян
12 октомври

12:00 часа


Ден на българската община
12 октомври

18:00 часа


Традиционна есенна изложба на Дружеството на троянските художници и концерт
Галерия „Серякова къща“
13 октомври
110 години от рождението на Иван Хаджийски

 Ден на отворените врати - творчески ателиета


Среща на поколенията в ОУ „Иван Хаджийски“


ОУ „Иван Хаджийски“

17:00 часаПоднасяне на цветя пред паметника на Иван Хаджийски
17:30 часа


Беседа на тема „Нова оптимистична теория за българския народ“
Иформационно-културен център
14 октомври

ПЕТКОВДЕН


149 години от обявяването на Троян за град09:00 часаСвета Божествена литургия


Църква „Света Параскева Петка“

11:30 часаТържествено издигане знамето на град Троян


Централен площад „Възраждане“

12:00 часа


Тържествена сесия на Общински съвет – Троян
Салон на Община Троян

13:00 часаОткриване на обновената сграда по проект „Красива България“ и на изложбата „Троянски светини“
Музей на занаятите

16:00 часа


Първа копка“ на НЧ „Наука – 1870г.“ и други обекти по програми за енергийна ефективност


16:30 часа


Откриване на офис на МИГ – Троян


18:30 часаПразничен концерт с участието на Орлин Горанов и Мариана Попова


Тържествена заря

14 октомври

12:00 часа


Общински спортен празник Спортни обекти в общината
14 октомври

 


Състезание по колоездене за деца от всички възрасти
Градинката пред ИКЦ
14-15 октомври

 


Купа „Амбарица“ по летен биатлон
Стрелбищен комплекс „Мотополигон“
14-15 октомври

10:00 часа


Състезание по тенис на корт
Тенис кортове с. Орешак
19 октомври

18:00 часаПредставяне на книгата на Огнян Панов „Горчива мъгла“


Иформационно-културен център


2017-09-29 / Планови прекъсвания на електрозахранването в ...


Категория: Община Троян

Уважаеми клиенти,ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 17 - 21 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. 


Област ЛовечОбщина Троян
На 02.10.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./; на 03.10.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./; на 04.10.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./; на 05.10.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./; на 06.10.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./


Орешак, Общ. Троян: Мах. Баба Стана


 


На 02.10.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./; на 03.10.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./; на 04.10.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./; на 05.10.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./; на 06.10.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./; на 07.10.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./


Дълбок Дол: Бор, Васил Мочев, Васил Събчев, Иван Дончев, Пчелинът, Първи май, Теменуга, Чучура


 


На 03.10.2017 г. /09:30 - 09:40 ч.; 14:30 - 15:00 ч./


Борима: Бочо Дуковски, Васил Левски, Васил Поппавлов, Васильов, Ген. Скобелев, Генерал Тотлебен, Георги Бенковски, Георги Попов, Георги С. Раковски, Гурко, Девети септември, Димитър Рачев, Дочо Съев, Дъбрава, Есперанто, Здравец, Иван Дочев, Илия Маринов, Кап. Петко Войвода, Кирил и Методий, Кокиче, Колю Кацаров, Колю Колев, Космос, Марин Банковски, Марин Стафунски, Минзухар, Минко Дочев, Освобождение, Пашалан, Пенка Стафунска, Петко Дочев, Петър Грошев, Победа, Райна Княгиня, Синчец, Стара планина, Стефан Караджа, Тинко Симов, Тотка Съева, Трети март, Урсел, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цанко Патарински; Голяма Желязна: 15703. 44. 5, Август 1926 Г. , Братя Попски, Възраждане, Ганчо Моев, Георги Бенковски, Дачо Михайлов, Девети септември, Желязвенска комуна, Колю Владов, Късера, Марин Гачев, Марин Ив Кинкин, Мах. Испирско, Мах. Козуря, Мах. Лъките, Мах. Разсадищата, Мах. Сойчанско, Мах. Топля, Мах. Чербин, Мах. Чолдарско, Мирчо Филипов, Михал Дочев, Октомврийска, Петко Доневски, Разсадищата, Симеон Маринов, Стамен Мирчев, Стойко Хаджиев, Тодор Чипарски, Тринайсет Века България, Цанко Станчев, Цано Драголов, Цано Кадийски, Цвятко Георгиев; Дълбок Дол: Божур, Бор, Бреза, Васил Мочев, Васил Събчев, Васил Христов, Гробарска, Дъб, Дълбокдолска комуна, Иван Дончев, Иван Иванчев, Изворът, Извънградска, Крайречна, Кузманица, Лале, Марин дол, Мерата, Местност Поляната, Момчилов Кладенец, Орех, Петър Стойков, Поникът, Пчелинът, Първи май, Ракита, Средни Дял, Старата чешма, Стойко Цочев, Суха, Теменуга, Тошко Тодоров, Трифонова Усойна, Чучура; Старо село, Общ. Троян: Калник, Мах. Шарбан, Мест. Стопански двор, Местн. Трапът, Ралчевска, Софийска, Централна, Шарбан


 


На 05.10.2017 г. /08:45 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:30 ч./


Белиш: VIII-45 Кв 16, Гадевска, Гадю Иванов, Доктор Райко Радевски, Иван Ковачев, Къню и Додю Докови, Марин Лазаров, Мах. Маргатина, Мах. Минковска, Микренска, Милевска, Нено Даракчиев, Никола Панамски, Пенчо Чавдаров, Стара планина, Стойчо Илевски, Тодор Радевски, Христо Герганов, Цанко Иванов, Чакърска; Врабево: Антон Иванов, Арх. Борис Боев, Васил Левски, Вилна зона, Втора, Георги Димитров, Девети септември, Димитър Благоев, Иван Вазов, Каля-Черква, Ленин, Ленинград, Любен Каравелов, М. Держика, Маршал Толбухин, Минко Генков, Минко Карата, Младост, Москва, Нено Даракчиев, Никола Й. Вапцаров, Никола Пънков, Първи май, Раздоле, Св. Св. Кирил и Методий, Стамен Радев, Стара планина, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Царевец, Цветан Спасов, Черно Море, Четвърта, Шипка, Юрий А. Гагарин; Добродан: Братя Пацекови, Гара Добродан, Девети септември, Димитър Рупов, Иван Данчев, Иван Марковски, Капитан Шаров, Кирил и Методий, Колю Петров, Комсомолска, Марин Семерджиев, Местн. Доброданското, Минко Гадев, Минко Троански, Мир, Опълченска, Пенко Маринов, Раковска, Станю Минков, Стара планина, Стефан Тонков, Стопански двор, Стоян Семерджиев, Тинко Симов, Цанко Патарински, Цочо Пенков; Калейца: Анска, Васил Ватев, Дамян Банчев, Дочо Чакъров, Керимска, Ламар, Местност Калейшко Ханче, Селски дол, Терзийска, Христо Ботев; Ломец: Александър Стамболийски, Васил Коларов, Джура, Кастроне Состра; Троян, Общ. Троян: Акад. Ангел Балевски, Безименна, Васил Левски, Васил Спасов, Дунав, Разклон Калейца, Троянско поле


 


 


Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

2017-09-28 / Старт на дейностите по подобряване на енергийната ...


Категория: Община Троян

 


СТАРТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЖАРНАТА СЛУЖБА В ГРАДА


 


Кметът на Троян Донка Михайлова и Главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” дадоха символичен старт на дейностите по подобряване на енергийната ефективност на пожарната служба в града. На старта на инициативата присъстваха още областният управител на Ловеч Георги Терзийски; заместникът му Бойко Пъдарски; депутатът Иван Миховски; директорът на Регионалната дирекция ПБЗН – Ловеч, комисар Владимир Кацарски; началникът на РС ПБЗН- Троян – гл. инспектор Иван Шайлеков; представителят на Областен информационен център на EU Funds


- Ловеч Крум Цветков и други гости.


Кметът Донка Михайлова заяви, че Общината реализира проекти за енергийна ефективност на всички значими публични сгради, но само сградата на пожарната служба не е общинска собственост. Сградата на РС ПБЗН – Троян е много важна за всички жители на общината, защото по този начин те засвидетелстват уважението си към хората, които всекидневно спасяват животи. Община Троян трябва да направи необходимото, за да предостави по-добри условия за работа, които ще подобрят енергийната ефективност, ще повишат комфорта в сградата, ще намалят разходите за енергия. Бяха представени фирмата изпълнител на строителството, както и фирмата упражняваща строителния надзор.


Главен комисар Николов заяви, че сътрудничеството между Регионална дирекция ПБЗН – Ловеч и община Троян е пример за отлично взаимодействие между институциите и за постигане на видими резултати. Той сподели убеждението си, че подобряването на условията на труд и подготовка на служителите със сигурност ще има силно мотивиращ ефект върху тяхната работа.


Началникът на троянските пожарникари благодари на всички и разказа как е възникнала тази сграда.


Ръководителят на екипа за управление на проекта инж. Мария Василева представи основните акценти в проекта, целите и предвидените дейности. А те са повишена енергийна ефективност на обществената сграда на държавна администрация, находяща се в гр.Троян , ул. „Г.С. Раковски“ №1 и достигане на клас „В” на енергопотреблението на сградите, в съответствие с целите на настоящата процедура. Проект BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се  в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1 се изпълнява в рамките на Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0015-С01 от 01.09.2016 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта възлиза на 721 323,44 лв., от които европейско финансиране 613 124,92 лв. и национално съфинансиране 108 198,52 лв. Дейностите по енергийно обновяване ще удължат живота на сградата, ще намалят разходите за поддръжка и ще подобрят условията на живот.


2017/parva-kopka-pojarna{/gallery}


 


 
 


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се  в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..


2017-09-28 / Започва работа по дългоочакваната реконструкция на ...


Категория: Община Троян

Започва работа по дългоочакваната реконструкция на входа на Троян

 


От началото на седмицата започва работа по дългоочакваната реконструкция на входа на Троян и на части от трасето III-402. Реконструкцията е осигурена финансово със средства от държавния бюджет, със съдействието на министър Николай Нанков. Кметът на Троян Донка Михайлова проведе в четвъртък и петък разговори с министър Нанков и с управителя на Агенция „Пътна инфраструктура". В разговорите бяха уточнени проблеми, свързани с организацията на работата.


Община Троян организира изпълнението на своя ангажимент за закупуване на бордюри за тротоарните платна. Цялостната реконструкция на тротоарите в кв. „Велчевско" ще бъде осигурена със средства от общинския бюджет в рамките на няколко години.

2017-09-26 / 2151 м2 тротоари ремонтира Община Троян през летния ...


Категория: Община Троян

2151 м2 тротоари ремонтира Община Троян през летния сезон


 


Силен бе строителният сезон в Община Троян. Сред едни от най-важните за гражданите обектите остават тротоарните платна. Общината продължава да залага в своята програма поддръжката и ремонта на тротоарни платна, за да осигурява по-добра градска среда за жителите и гостите на града.


През месец юни Община Троян сключи договор за основен ремонт на тротоарни настилки на територията на града. В рамките на договора с фирмата изпълнител е включено и изпълнението на вертикални планировки на прилежащи терени след саниране на сгради по Националната програма за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


До момента са изпълнени седем участъка тротоарни платна, като са ремонтирани 2 151 м2 тротоари. 1 128 м2 от тях са изпълнени с нови тротоарни плочки и 1 023 м2 с асфалтова настилка. Ремонтираните участъци включват обектите: от района на централен тото-пункт до кафе „Тифани“; ул. „Васил Левски“ при Стоматология; участък от ул. „34-ти троянски полк“; ул. „Г. С. Раковски“ – от Енерго до ресторант „Дияна“; ул. „Г. С. Раковски“ – при военен хотел; ул. „Ген. Карцов“ (от „Чамкория“ посока Беклемето); ул. „Лъкарица“.


 


 


СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
"Връзки с обществеността"


2017/trotoari{/gallery}

2017-09-26 / „Традициите властват в Троян“ – показа го 25-то ...


Категория: Община Троян

„Традициите властват в Троян“ – показа го 25-то издание на Български фестивал на сливата
Стотици се стекоха отново в Троян и Орешак за тазгодишното, юбилейно 25-то издание на Български фестивал на сливата. Невиждан до момента интерес предизвика Фестивалът през настоящата година. Той протече отново в три дни, през които гостите и жителите на общината се насладиха на многобройни изпълнения на танцови и певчески състави, изявени български артисти, пъстра улица на занаятите, от която всеки можеше да си закупи нещо ръчно направено за спомен или просто да се наслади на изяществото на българското изкуство и занаяти.


Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ прикова погледите на посетителите в първия фестивален ден, който съвпадна с 22-ри септември Деня на независимостта. Въпреки хладното време, в троянския Балкан отекна гласа на Албена Вескова, а гостите изгледаха с интерес програмата.

Официалното откриване се състоя на 23-ти септември, като сред гостите, уважили шествието бяха: Н. Пр. д-р Ахмед ал-Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на държавата Палестина в България и доайен на дипломатическия корпус; Н. Пр. г-жа Сри Астари Расжид, Посланик на Индонезия в България; народните представители Иван Миховски и Валентина Александрова; областният управител на Област Ловеч г-н Терзийски, председателят на Общински съвет-Троян, заместник кметовете на Община Троян, началници на държавни и общински институции. „Този фестивал е нашият троянски поклон към планината, която ни е пазила в трудни и добри дни. Към слънцето, което налива сливовия плод със захар и разбира се към ракията, която е нашата емблема!“, с тези думи кметът г-жа Михайлова се обърна към събралите се гости на Фестивала в деня на официалното откриване. Един от най-специалните моменти в този тържествен ден беше обявяването на Главен майстор на ракията за 2017 г. Трето поколение грънчар, тазгодишният майстор, който запали казана под съпровода на родопска гайда и големия глас на Валерия Момчилова, беше троянецът Николай Йовков. Вечерта, посветена на младежите, за пръв път именно от троянска сцена Радко Петков изпълни своята самостоятелна песен - „Ябълката на раздора“, написана за него от Владимир Ампов-Графа. Самият Влади Ампов изнесе концерт по време на Фестивала и зарадва своите многобройни почитатели.В неделния ден, хора от цялата страна и от чужбина успяха да се насладят на изживяването Български фестивал на сливата дори чрез телевизионния ефир. Телевизия БТВ и предаването „Тази събота и неделя“ излъчваше пряко случващото се от града, срещна зрителите с кмета на Общината, с Иван Чакъров – управител на Националното изложение в Орешак, Николай и Ралица Йовкови, местни производители, троянския зевзек Дон Чичи и много други. На централния площад от рано сутринта се носеше аромат на вкусна яхния, а хората можеха да се срещнат с големия кулинар Ути Бъчваров. Ути се погрижи за доброто настроение, ситите гости, на които раздаде над 500 порции от яхния, приготвена по специална троянска рецепта и направи кулинарно шоу, както само той умее.

В последния фестивален ден, кметът г-жа Михайлова връчи на победителите в конкурса за най-добра сливова ракия техните грамоти и парични награди. Жури в състав: Илиян Петракиев – председател, доц. Деян Георгиев и Дачо Дачев определиха първо място да заеме майсторски приготвената и най-пивка ракия, тази на Величко Колев от град Априлци. Кметът шеговито каза: „Априлци ни взеха ракията, но троянци ще им вземем сланината“. Втори в конкурса беше класиран Цочо Банковски от с. Бели Осъм, а трети – Камен Славков от Троян. Петдесет-годишната Спаска Маринова от Троян си спечели голямата награда – две нощувки със закуска и вечеря в хотел „Дива“, с. Чифлик.

Празникът завърши с танцов спектакъл на ансамбъл „Зорница“, които разиграха публиката и сложиха финал на едно тридневно събитие с много вкус и настроение.


 


СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
"Връзки с обществеността"


2017/bfs-2017{/gallery}