Вход за потребители              

2017-12-28 / Конкурс за длъжността Главен секретар на Асоциация по ВиК


Категория: Областна администрация Благоевград

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 45, чл. 49, ал. 2, чл. 46 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

О Б Я В ЯВ А:

конкурс за длъжността: Главен секретар на Асоциация по ВиК - Благоевград, със седалище: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9, работни места: 1 бр., при следните условия:

І. Характер и срок на трудовото правоотношение – неопределен, със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя, при 8 часов работен ден, 5 дни седмично.


ІІ. Описание на длъжността: Главният секретар на Асоциация по ВиК – Благоевград


1. осигурява текущата дейност на ВиК асоциацията, както и подготовката и провеждането на заседанията на общото събрание;

2. изготвя протоколи от заседанията на общото събрание;

3. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на асоциацията и на работните групи за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на председателя на асоциацията;

4. създава условия за нормална и ефективна работа на служителите в асоциацията;

5. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване, както и за опазването на служебната тайна;

6. организира материално-техническото снабдяване на асоциацията;

7. приема предложенията и сигналите, подадени по реда на правилника, поддържа регистъра на предложенията и сигналите и организира работата с тях;

8. подготвя процедурите по Закона за обществените поръчки след консултация с финансовия експерт и ВиК експерта;

9. подготвя проектите на договори, сключвани от асоциацията, след съгласуване с финансовия експерт и ВиК експерта;

10. изготвя правилник за вътрешния трудов ред, щатно разписание и други документи, необходими за спазване на трудовото законодателство;

11. координира взаимодействието с Комисията за енергийно и водно регулиране в процедурите по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите;

12. изготвя проект на годишния отчет за дейността на асоциацията;

13. осъществява процесуално представителство на асоциацията пред органите на съдебната власт след упълномощаване от председателя на асоциацията;

14. изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на асоциацията;

15. изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.

Размер на основната заплата от 478 лв. до 850 лв.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Центъра за административно обслужване, Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса – тест и събеседване с кандидатите.

ІV. Изисквания към кандидатите:

1.         Изисквано образование – висше юридическо образование с образователно – квалификационна степен „Магистър” и придобита юридическа правоспособност;

2.         Професионален опит: не по-малко от 3 години юридически стаж, като с преимущество е опит в управление на екипи или опит в предприятия в сферата на енергийното или водно регулиране, опит с предприятия с държавно и/или общинско участие, опит с обществени поръчки и концесионни договори;

3.         Да притежават необходимите професионални и нравствени качества;

4.         Да познават добре нормативната уредба, свързана с дейността, в сферата ВиК услугите, планирането и изграждането на В и К системи и съоръжения, гражданското, трудовото и административното право, в това число и не само Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Гражданския процесуален кодекс, Закон за обществените поръчки, Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки, Административно процесуален кодекс и др.

5.         Компютърна грамотност: MS Office, Internet.

6.         Умения за работа с правно–информационни системи - „АПИС”, „СИЕЛА” и др.

V. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:

1.         Професионална автобиография;

2.         Ксерокопие на Диплома за завършено образование;

3.         Ксерокопие от Удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

4.         Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи професионален опит.

5.         Свидетелство за съдимост.

6.         Карта за медицински преглед.

VІ. Място и срок на подаване на документите:

Заявленията ще бъдат приемани от 8.30 до 17,30 ч. в Центъра за административно обслужване, Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9. Длъжностно лице, което ще приема документите – Мирослава Ибишева – технически сътрудник в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.

Срок - един месец от публикуването на обявлението в местния печат /в-к  „Струма“/.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставяни на таблото  в Центъра за административно обслужване и на интернет страницата на Областна администрация Благоевград /www.bl.government.bg/.

VІІ. Процедура: Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на три етапа. В рамките на първия етап комисията разглежда постъпилите заявления като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. Комисията допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата. Във втория етап допуснатите кандидати решават тест, за оценяване на познаването на  нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността. В рамките на третия етап комисията чрез събеседване оценява допуснатите кандидатите чрез поставяне на въпроси, свързани с: оценяване на комуникативна компетентност, професионална компетентност и професионална мотивация за работа във ВиК асоциацията.

2021-12-22 / Новоназначени военнослужещи положиха клетва в Благоевград


Категория: Областна администрация Благоевград

26400 podelenie


Областният управител Николай Шушков присъства на тържествен ритуал по полагане на военна клетва, който се състоя на строевия плац на Бригадно командване в Благоевград.
Командирът на 3-то бригадно командване полковник Митко Балтов се обърна към новите попълнения с думите: „За мен е огромна чест в този тържествен ден да ви поздравя по случай полагането на военна клетва. От днес вие поемате нелеката задача и отговорност в тежки времена да пазите най-свидното – нашата Родина“.
За новоназначените военни предстои обучение, което ще се проведе в Плевен. В края на март двадесетте нови военнослужещи в Бригадно командване - Благоевград ще се влеят в неговите редиците.
Тържественият ритуал бе уважен от представители на общинска администрация, ЮЗДП и други институции от Благоевград.
Церемонията завърши с водосвет за здраве и благоденствие на войниците.

2020-04-11 / Мерки за ограничаване, противодействие и превенция на разпространение на коронавирус COVID–19


Категория: Областна администрация Благоевград

Министърът на здравеопазването определи противоепидемичните мерки срещу разпространението на корона вируса COVID-19.


Заповеди на министъра на здравеопазването:


Заповед РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването


Заповед РД-01-247/24.04.2020 г. на министъра на здравеопазването


Заповед РД-01-236/24.04.2020 г. на министъра на здравеопазването


Заповед РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравоопазването