Вход за потребители              

2021-06-25 / Областен съвет за хората с увреждания


Категория: Областна администрация Габрово

Областния съвет за хората с увреждания


Акт за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания


Правилник/правила за работа:
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за хората с увреждания е приет с решение № 1 по Протокол № 1 от заседание на Областния съвет за хората с увреждания, проведено на 28.01.2020 г.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ралица Манолова – Областен управител на област Габрово


 


СЕКРЕТАР:
Силвия Маркова – главен експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация - Габрово


 


ЧЛЕНОВЕ:
 1. Ивелина Иванова – главен експерт, дирекция „Образование и социални дейности” в Община Габрово;
 2. Росица Ванкова – младши експерт „Социални дейности” в Община Севлиево;
 3. Мая Михайлова – старши експерт в дирекция ИХП в Община Дряново;
 4. Тотка Димитрова – директор „Социални услуги в общността” в Община Трявна;
 5. Ирина Бенева – главен експерт СП в РДСП Габрово;
 6. Кремена Ганчева – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Габрово;
 7. Иваничка Калфова – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Севлиево;
 8. д-р Ирина Моровякова – заместник директор, РЗИ Габрово;
 9. инж. Емилия Ангелова – старши експерт по организация на средното образование, РУО Габрово;
 10. Недко Горалов – старши експерт, Дирекция „Бюро по труда” Габрово;
 11. Даниела Георгиева – главен инспектор, Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово;
 12. Галя Петрова - регионален координатор по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” ;
 13. Кристина Кулева – председател и координатор на РО „Съюз на инвалидите” -Габрово;
 14. Стефка Пенчева - председател на Регионална организация на слепите – Габрово към „Съюза на слепите” в България;
 15. Росица Димитрова - председател на Сдружение “Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” и управител на ДЦВХУ Габрово;
 16. Светла Григорова – директор на Фондация „Грижа за деца с увреждания”;
 17. Ганка Бакалова-Христова - представител на Габровска търговско-промишлена палата;
 18. Даниела Йорданова – председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – Габрово;
 19. Росица Йонкова – областен координатор на КНСБ за област Габрово.


 


Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания


Съставът е актуализиран със: Заповед № РД-02-01-88 от 14.04.2022 г. на Областен управител на област Габрово.


 

2021-06-24 / Честит Еньовден!


Категория: Областна администрация Габрово

На Еньовден заместник областният управител Кристина Сидорова посети Етнографския музей на открито ЕТЪР,  където от днес в продължение на четири дена габровци и гостите на града ще се радват на богата програма, посветена на Еньовденските празници. Традицията и тази година е спазена и от ранните часове венец от седемдесет и седем билки и половина украсява портата на музея, откъдето всеки преминава за здраве. За поверията, свързани с празника, както и за предстоящите събития в летния сезон Кристина Сидорова разговаря със заместник - директора на музея Ваня Ценкова и Тихомир Църов – връзки с обществеността. Тя се информира и за хода на изпълнение на проекта „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, с реализирането на който ще се постигне в още по- голяма степен развитие на туристическата привлекателност на РЕМО „Етър“ и превръщането му в жив музей, предоставящ възможности за несезонен, постоянен културен туризъм. Заместник областният управител поздрави и момичетата от читалището при кв. Нова Махала- Габрово, които пресъздават ритуала „Напяване на момина китка“ и благодари на техния ръководител Боряна Христова, затова че възпитават младото поколение в духа на българските традиции.

2021-02-09 / Областният управител посети Центровете за спешна медицинска помощ в Габрово и Севлиево


Категория: Областна администрация Габрово

Областният управител Невена Минева заедно с директора на Центъра за спешна медицинска помощ – Габрово д-р Георги Шандурков посетиха днес Централния филиал на Центъра, където стартираха дейности от мащабния инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Областният управител отбеляза пред директора на Центъра за спешна медицинска помощ, че е щастлива да види началото на сбъдването на една голяма мечта за модернизиране на системата, защото „всеки наш съгражданин има право на равен достъп до здравни грижи и съвременна медицина“. „Това е важна стъпка в тази посока. Всички знаем, че началото е най – трудно, но е основополагащо за бъдещите резултати.“ – сподели още Невена Минева, която посети и филиала на ЦСМП в Севлиево. Там заедно с кмета на общината д-р Иван Иванов, директора на РЗИ – Габрово д-р Николай Пенчоков, директора на ЦСМП – Габрово д-р Георги Шандурков, както и началника на филиала обсъдиха организацията по предстоящите ремонтни дейности.


Предвидени са ремонтни дейности за всички филиали на Спешна помощ на територията на област Габрово, които включват преустройство и реконструкция на съществуващите Приемни лекарски кабинети, манипулационни, санитарни възли, помещения за дезинфекции и складове. За всички филиали ще бъдат изградени или реконструирани съществуващи такива зони за санитарните автомобили и техническото обезпечаване на тяхната готовност за работа. Освен ремонтни дейности в проекта е включено и обзавеждане за филиалите - в това число и съвременна апаратура, необходимо за изграждането на модерен спешен център.


В рамките на проекта напълно обновени и модернизирани ще бъдат 237 обекта в страната, в т.ч. 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения. Основната цел е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството и безопасността при оказването на медицинска помощ, в т.ч. и подобряване на достъпа за лица с увреждания.


 

2021-02-04 / Бюджет


Категория: Областна администрация Габрово

2020-10-06 / Културен жест


Категория: Областна администрация Габрово

stories/zhest{/gallery}

2020-09-17 / Пътуваща изложба за пътната безопасност гостува в Габрово


Категория: Областна администрация Габрово

Пътуваща изложба, обединяваща плакатите на деца и младежи свързани с пътната безопасност вече е в Габрово. В рамките на месец в пространството пред Областна администрация ще бъдат изложени творбите, които призовават за повече толерантност и отговорност на пътя.


Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която през миналата година проведе първия Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“. Близо 40 деца и младежи от цялата страна се включиха в него, а всички получени творби бяха обединени в изложба, която бе представена за няколко месеца в центъра на София.


Заедно с визиите на децата, в изложбата са включени и важни факти и послания свързани с безопасността на движението по пътищата, които вече привличат вниманието на габровци и гостите на града.

2020-07-01 / Изложба - "Да бъдем толерантни"


Категория: Областна администрация Габрово

stories/street{/gallery}

2020-06-17 / 2019-001


Категория: Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2019-001


Статус: Открита


ID в РОП  № 9088808


Правно основание: събиране на оферти с обява за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Предмет на обществената поръчка:


"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово"


Краен срок за получаване на оферти:


14 юни 2019  г., 16:00 часа


Публикувани електронни документи и информация:


 

документ /файл/ информациядата на публикуванезабележкаОбява04.06.2019 г. Информация за публикувана обява04.06.2019 г.


 

Документация04.06.2019 г.


 

Протокол


 18.06.2019 г.  

Договор


 16.07.2019 г.  

Датата и основание за


прекратяване на договора


 04.08.2020 г.

 Договорът е изпълнен и прекратен на основание чл. 21, т. 1 – с изтичане


на срока (12 месеца, 08.07.2020 г.)


2020-04-24 / Областен съвет за намаляване риска от бедствия


Категория: Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
чл. 64а, ал.1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия.


 


Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на


Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за намаляване риска от бедствия
е приет със Заповед № РД-02-01-122 от 07.09.2016 г.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ралица Манолова – областен управител на област Габрово


 


ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Веселин Радков – главен секретар на областна администрация - Габрово


 


СЕКРЕТАР:
Калоян Колев – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация - Габрово


 


ЧЛЕНОВЕ:
  1. Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС в Oбластна администрация –Габрово;
  2. Цветомир Русинов – главен експерт в дирекция АПИО в Oбщина Габрово;
  3. Димитър Ножаров – ССИ и ОМП в община Севлиево;
  4. Мирослав Димитров – младши експерт в дирекция АПИОВО в Oбщина Дряново;
  5. Михаил Минчев – специалист ПБЗН в Община Трявна;
  6. Климент Кунев – председател на Общински съвет – Габрово;
  7. Здравка Лалева – председател на Общински съвет – Севлиево;
  8. Светлана Лакова – представител Общински съвет – Дряново;
  9. Стефан Петров – председател на Общински съвет – Трявна;
 10. комисар Георги Русинов – директор на РД ПБЗН – Габрово;
 11. ст. комисар Цветомир Цонков – директор на ОД на МВР – Габрово;
  12. подп. Кристиян Гранджан – началник на ВО – Габрово;
  13. Петя Казакова-Иванова – директор на ТДНС – Габрово;
  14. д-р Георги Шандурков – директор на ЦСМП – Габрово;
  15. д-р Николай Пенчоков – директор на РЗИ – Габрово;
  16. д-р Светослав Спасов – директор на ОД БХ – Габрово;
  17. Пенчо Минчев – Енергоразпределение Север, РОЦ – Габрово;
  18. Росен Христов – ръководител на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, мрежови експлоатационен подрайон Габрово;
  19. Владимир Василев – управител на ВиК ООД – Габрово;
  20. Деян Георгиев – директор на ОПУ – Габрово;
  21. Георги Маринов – началник РУО – Габрово;
  22. Цветелин Миланов – директор на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово;
  23. Иван Лафчиев – началник СОСП Габрово, ДАЕУ;
  24. Стефан Стойчев – директор на Секретариата на ОС на БЧК.


 


Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации и чл. 64а, ал.1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия.


Съставът е актуализиран със: Заповед № РД-02-01-25 от 15.02.2022 г.


 


Заповед


 


Протокол 06.08.2021

2020-04-24 / Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


Категория: Областна администрация Габрово

Акт за създаване:


 


1 а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.


Правилник/правила за работа:


Единни правила на ОКБДП - Габрово
Правилник за устройството и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата е приет с Решение № 1, Протокол № 1 от 28.03.2012г., изм. с Решение №1, Протокол №11 от 30.08.2019 г., изм. и доп. с Решение № 5, Протокол № 1 от 29.01.2020 г.
Основание за създаване:
На основание чл.32, ал.1 от Закон за администрацията и §1а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби за Закон за движение по пътищата


Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-14-01-129 от 03.06.2021 г.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивелин Стоянов – заместник областен управител на област Габрово


СЕКРЕТАР:
София Димитрова – ст. експерт дирекция АКРРДС - Областна администрация - Габрово


 


ЧЛЕНОВЕ:
1. Деян Дончев – заместник-кмет на Община Габрово
2. Гълъбин Гутев – гл. експерт ТСБД, дирекция ТСУ – Община Севлиево
3. Ангел Ангелов – заместник-кмет на Община Дряново
4. Марин Маринов – заместник-кмет на Община Трявна
5. комисар Цветан Петков – зам.-директор на ОДМВР – Габрово
6. комисар Андрей Хайтов – началник отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР – Габрово
7. гл. инсп. Николай Симеонов – началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Габрово
8. Деян Георгиев – директор на Областно пътно управление – Габрово
9. Александър Петров – началник на ОО „Автомобилна администрация” – Габрово
10. Деян Дойнов – старши експерт в „Регионално управление на образованието” – Габрово
11. Стефан Стойчев – директор на Областен съвет на БЧК – Габрово
12. Любен Симеонов – Съюз на българските автомобилисти, офис Габрово
13. д-р Георги Шандурков – Директор на ЦСМП – Габрово
14. Мариета Папазова – главен секретар на РЗИ – Габрово
15. Надежда Желева – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово
16. Радослав Стефанов – началник сектор ПГ и СД към РД ПБЗН – Габрово
17. Панайот Панайотов – Районна железопътна инспекция – Горна Оряховица


Резервни членове: Веселина Георгиева - младши експерт в дирекция АКРРДС - Областна администрация - Габрово


 


Основание за създаване:
На основание чл.32, ал.1 от Закон за администрацията и §1а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби за Закон за движение по пътищата, чл. 4, ал. 1 – 6 и ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата - Габрово


Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-14-01-30 от 17.02.2022 г.


 


Протокол 2 от 08.11.2013 г.


Протокол 3 от 29.04.2015 г.


Отчет 2012 - 2014 г.


Отчет 2015 г.


Протокол 4 от неприсъствено заседание септември 2016 г.


Покана


Протокол №5 от 26.07.2017 г.


Протокол 6 - 30.03.2018 г.


Протокол 7 - 18.07.2018 г.


Протокол 8 - 13.11.2018 г.


Протокол 9 -12.03.2019 г.


Годишен доклад по БДП 2018
План-програма по БДП 2019-2020
Мерки за предпазване на служителите в ОА-Габрово от ПТП
Отбелязване на 18.11.2018 - Габрово


Протокол 10 - 02.07.2019 г.


Мерки-служители-ПТП-ОА Габрово


Протокол 11 - 30.08.2019 г.


Протокол 12 - 20.09.2019 г.


Стратегия за подобряване на БДП Габрово - до 2020 г.


Протокол 13 - 03.12.2019 г.


Протокол 1 ОКБДП -29.01.2020 г.


Протокол 2-ОКБДП


 


Годишен доклад БДП 2019-ОА-Габрово


План програма БДП 2020-ОА Габрово


Протокол 3


Протокол 4


Протокол 5


Протокол 6


Протокол 7


Протокол 8


План програма по БДП 2021-ОА Габрово


Протокол от 1 заседание на ОКБДП-Габрово(I-2021)


Протокол от 2 заседание на ОКБДП-Габрово


 


Ревизиран-6.0-Годишен областен доклад БДП 2020- ОКБДП Габрово


Протокол от 3 заседание на ОКБДП-Габрово - април-2021


План за дейността на ОКБДП-2021


Протокол от 4 заседание на ОКБДП-Габрово 29 юли-2021


Протокол от 5 заседание на ОКБДП-Габрово септември-2021


Протокол от 6 заседание на ОКБДП-Габрово ноември-декември-2021


Протокол от 7 заседание на ОКБДП-Габрово декември-2021


Годишна областна план-програма по БДП Габрово -2022


График заседания 2022-ОКБДП-Габрово


Протокол от 1 заседание на ОКБДП-Габрово(I-2022)


Годишен областен доклад БДП 2021- ОКБДП Габрово


Протокол от 2 заседание на ОКБДП-Габрово април-2022- препис