Вход за потребители              

2020-09-17 / Пътуваща изложба за пътната безопасност гостува в Габрово


Категория: Областна администрация Габрово

Пътуваща изложба, обединяваща плакатите на деца и младежи свързани с пътната безопасност вече е в Габрово. В рамките на месец в пространството пред Областна администрация ще бъдат изложени творбите, които призовават за повече толерантност и отговорност на пътя.


Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която през миналата година проведе първия Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“. Близо 40 деца и младежи от цялата страна се включиха в него, а всички получени творби бяха обединени в изложба, която бе представена за няколко месеца в центъра на София.


Заедно с визиите на децата, в изложбата са включени и важни факти и послания свързани с безопасността на движението по пътищата, които вече привличат вниманието на габровци и гостите на града.

2020-07-01 / Изложба - "Да бъдем толерантни"


Категория: Областна администрация Габрово

stories/street{/gallery}

2020-06-17 / 2019-001


Категория: Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2019-001


Статус: Открита


ID в РОП  № 9088808


Правно основание: събиране на оферти с обява за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Предмет на обществената поръчка:


"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово"


Краен срок за получаване на оферти:


14 юни 2019  г., 16:00 часа


Публикувани електронни документи и информация:


 

документ /файл/ информациядата на публикуванезабележкаОбява04.06.2019 г. Информация за публикувана обява04.06.2019 г.


 

Документация04.06.2019 г.


 

Протокол


 18.06.2019 г.  

Договор


 16.07.2019 г.  

Датата и основание за


прекратяване на договора


 04.08.2020 г.

 Договорът е изпълнен и прекратен на основание чл. 21, т. 1 – с изтичане


на срока (12 месеца, 08.07.2020 г.)


2020-04-24 / Областен съвет за намаляване риска от бедствия


Категория: Областна администрация Габрово

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации и чл. 64а, ал.1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия.


 


Председател: Областен управител на област Габрово
Заместник председател: Веселин Радков – главен секретар на областна администрация – Габрово.
Секретар: Валентин Станков – гл. експерт ОМП в областна администрация Габрово


 


Членове:
1. Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС в областна администрация Габрово;
2. Таня Христова – кмет на община Габрово
3. инж.Димитър Ножаров – ССИ и ОМП в община Севлиево;
4. Георги Бахчеванов – мл.експерт в д-я “АПИОВО“ в община Дряново;
5. Михаил  Минчев – специалист „ПБЗН“ в община Трявна;
6. Митко Диимитров – Общински съвет – Габрово
7. Здравка Лалева – председател на Общински съвет – Севлиево;
8. Галин Герганов – Общински съвет – Дряново;
9. Силвия Кръстева – председател на Общински съвет – Трявна;
10. комисар Георги Русинов – директор на РД ПБЗН  – Габрово;
11. ст.комисар Борислав Бончев – директор на ОД на МВР – Габрово;
12. подп.Иван Ангелов – началник на ВО – Габрово;
13. Красимир Тошков – директор на ТДНС – Габрово;
14. д-р Георги Шандурков – директор на ЦСМП – Габрово;
15. д-р Николай Пенчоков – директор на РЗИ – Габрово;
16. д-р Светослав Спасов – директор на ОД БХ – Габрово;
17. Пенчо Минчев – ЕНЕРГО-ПРО, РОЦ - Габрово;
18. Росен Христов – ръководител на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, мрежови експлоатационен подрайон Габрово;
19. Владимир Василев – управител на „ВиК” ООД – Габрово;
20. Деян Георгиев – директор на ОПУ – Габрово;
21. Георги Маринов – началник РИО – Габрово;


 


Заповед

2020-04-24 / Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


Категория: Областна администрация Габрово

Акт за създаване:


§ 1 а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.


 


Правилник/правила за работа:


Правилник за устройството и дейността на ОКБДП


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Мария Пенева – заместник областен управител на област Габрово


СЕКРЕТАР:


София Димитрова – младши експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация - Габрово


 


ЧЛЕНОВЕ:


1. Деян Дончев – главен експерт в дирекция „Инфраструктура и екология” – Община Габрово
2. Николай Лалев – главен експерт „Транспортно строителство и безопасност на движението” – Община Севлиево
3. Росен Яръмов – младши експерт в Дирекция АСОС в Община Дряново
4. Николина Николова – заместник-кмет на Община Трявна
5. Пенчо Пенчев – началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Габрово
6. Деян Георгиев – директор на Областно пътно управление – Габрово
7. Александър Петров – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Габрово
8. Деян Дойнов – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в „Регионално управление на образованието” – Габрово
9. Стефан Стойчев – директор на Областен съвет на БЧК – Габрово
10. Любен Симеонов – Съюз на българските автомобилисти
11. д-р Георги Шандурков – Директор на ЦСМП – Габрово
12. Мариета Папазова – главен секретар на РЗИ – Габрово
13. Надежда Желева – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово
14. Радослав Стефанов – началник сектор „ПГ и СД” към РД ПБЗН – Габрово
15. Христо Христов – началник група ОР при сектор ОРПТ на ОД на МВР - Габрово


 


Основание за създаване:


На основание чл.32, ал.1 от Закон за администрацията и §1а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби за Закон за движение по пътищата


 


Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-14-01-135 от 30.08.2019 г.


 


Протокол 2 от 08.11.2013 г.


Протокол 3 от 29.04.2015 г.


Отчет 2012 - 2014 г.


Отчет 2015 г.


Протокол 4 от неприсъствено заседание септември 2016 г.


Покана


Протокол №5 от 26.07.2017 г.


Протокол 6 - 30.03.2018 г.


Протокол 7 - 18.07.2018 г.


Протокол 8 - 13.11.2018 г.


Протокол 9 -12.03.2019 г.


Годишен доклад по БДП 2018
План-програма по БДП 2019-2020
Мерки за предпазване на служителите в ОА-Габрово от ПТП
Отбелязване на 18.11.2018 - Габрово


Протокол 10 - 02.07.2019 г.


Мерки-служители-ПТП-ОА Габрово


Протокол 11 - 30.08.2019 г.


Протокол 12 - 20.09.2019 г.


Стратегия за подобряване на БДП Габрово - до 2020 г.


Протокол 13 - 03.12.2019 г.


Протокол 1 ОКБДП -29.01.2020 г.


Протокол 2-ОКБДП


 


Годишен доклад БДП 2019-ОА-Габрово


План програма БДП 2020-ОА Габрово


Протокол 3


Протокол 4


Протокол 5

2020-04-24 / Областен съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт


Категория: Областна администрация ГабровоАкт за създаване:


чл. 32, ал. 1, от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации, съгласно решение от проведено учредително заседание на 02.12.2011 г. и с цел подпомагане дейността на Областния управител на област Габрово при осъществяване на държавната политика в сферата на образованието, науката, културата, младежките дейности и спорт


 


Правилник/правила за работа


 


 


Председател/секретар:


Председател: Невена Петкова
Секретар – Михаела Стоянова


 


Заповед_членове_13.07.2018


 


Протокол №1


Правилник - приет на 25.02.2016 г.


Годишен доклад за 2015 г.


Областен план за младежта - 2016


Протокол №2


Протокол №3


Заповед 7.03.2017 г.


Протокол от 17.05.2017 г.


Заповед 28.06.2017 г.


Протокол от 14.07.2017 г.


Протокол от 08.11.2017г.2020-04-24 / Постоянна комисия за работа с предложения, сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на др. административни структури


Категория: Областна администрация ГабровоАкт за създаване:


ПМС №


 


Правилник/правила за работа:


Заповед № РД-02-01-100/08.07.2011 г. на ОУ на Област Габрово


 


Председател: Росен Цветков, Заместник областен управител

Общи документи


Документи 2014 г.


Документи 2015 г.


Документи 2016 г.


Документи 2017 г.2020-04-24 / Областен консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата


Категория: Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
Закона за администрацията, Закона за лова и опазване на дивеча и
Закона за рибарството и аквакултурите


 


Правилник/правила за работа:
Правилник за дейността на
Областния съвет по охрана на горите, рибата и дивеча


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росен Цветков – заместник областен управител на област Габрово


 


СЕКРЕТАР:
Виктория Тоцева – младши експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация - Габрово


 


ЧЛЕНОВЕ:


    Веселин Радков – Главен секретар на Областна администрация – Габрово
    Васил Станев – служител в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД МВР - Габрово
    инж. Георги Златев – Началник сектор „ПКД“ при РД ПБЗН – Габрово
    инж. Николай Николов – Директор на РДГ – Велико Търново
    инж. Росица Колева – Експерт стопански дейности в „Северноцентрално държавно предприятие”
    инж. Красимира Дамянова – Лесничей в ТП „ДГС Габрово“
    инж. Мирослав Илиев – Директор на ТП „ДГС Плачковци“
    Галина Кънчева – представител на ТП ДГС „Севлиево“
    инж. Иван Степанов – Директор на ТП ДЛС „Росица” – Лъгът
    Недялко Ценков – Директор дирекция „ОССД” – община Габрово
    инж. Александър Атанасов – Ръководител звено „Управление и стопанисване на общинските гори“ в община Севлиево
    Стела Манева – Старши специалист “Селско и горско стопанство” в община Трявна
    инж. Даниела Денева – Младши експерт в дирекция "АСОС" в община Дряново
    Радостина Пръвчева – Главен експерт в Отдел „Биоразнообазиe, планове, програми и проекти” в Дирекция „НП Централен Балкан”
    инж. Цветан Марков – Директор ДПП „Българка”
    д-р Красен Колев – Главен инспектор „РК“ в отдел РК „Централен Дунав” – област Габрово
    Венцислав Маринов – Председател на СЛРД „Чардафон” – Габрово


 


Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 7 от Закона за администрацията, чл. 33 и чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 29 от Закона за рибарството и аквакултурите


Съставът е актуализиран със Заповед № ОСК-12-203 от 12.12.2017 г.


 


Общи документи


Документи 2013 г.


Документи 2014 г.


Документи 2015 г.


Материали от заседание 14.07.2016 г.


Документи 2017 г.


Протокол 2 от 26.03.2019 г.
 


2020-04-24 / Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси


Категория: Областна администрация ГабровоАкт за създаване:


ПМС № 351/20.12.2006г.


 


Правилник/правила за работа:


Правилник за дейността на НССЕДВ, приет с ПМС № 351/20.12.2006г.


 


председател: Невена Петкова
секретар: Михаела Стоянова


 


Заповед за определяне на състава


Отчет за дейности по интеграция 2015г.


Протокол заседание 19.06.2014


Протокол заседание 27.03.142020-04-24 / Областен съвет по сигурността (изменен от Областен съвет по сигурност и управление при кризи) на заседание на 06.06.2011 г.)


Категория: Областна администрация ГабровоАкт за създаване:


чл. 44, ал. 1 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Р България.


 


Правилник/правила за работа:


Правилник ОСК-03-02-01 за състава и функциите на Областен съвет по сигурност.


 


2012 г.


2013 г.


2014 г.


Протокол заседание 19.03.2015 г.


2016 г.


2017 г.


2018 г.


 


Председател: Областен управител


Секретар: В.Станков