Вход за потребители              

2020-02-20 / Пресцентър Министерство ОСП 2021-2027 г. Политики и програми Услуги Нормативни актове Статистика Заместник – министър Вергиния Кръстева: Отчита се двоен ръст в сектор „Животновъдство“ в област Габрово


Категория: Областна администрация Габрово

Областният управител Невена Петкова откри семинар – част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните по Директни плащания 2020, в който участие взе заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева и широк кръг от специалисти към министерството, които да отговарят на въпроси от секторите животновъдство, развитие на селските райони, директни плащания. В приветствието си към участниците в срещата областният управител благодари на представителите на министерството за готовността да представят новостите по места, да работят в диалог със стопани, производители, местни и регионални структури, и да търсят заедно решения на всички проблеми. „Всички вие натрупахте и достатъчен административен капацитет, за да се справите с възможностите, които европейските програми предлагат. Силно вярвам, че все повече ще насочваме усилията към екологично чисти храни, както и ще бъдем по - зелено ориентирани към природата. Искам да използвам момента и да благодаря на ръководството и служителите от Областната дирекция „Земеделие“, които винаги са отзивчиви към земеделските производители от региона и фактът, че няма напрежение в сектора показва една добре свършена работа.“ – каза пред участниците в срещата областният управител Невена Петкова и пожела ползотворна дискусия, както и здрава и пълна година.


Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева съобщи, че се отчита двоен ръст в сектор „Животновъдство“ в област Габрово. За периода 2014 – 2018 г. броят на отглежданите кози тук почти се удвоява. През 2018 г. добивът на козе мляко нараства с 69% на годишна база, а този на овче и биволско мляко – съответно с 19% и 40%. С 22% повече са заявените за директна подкрепа за 2018 г. овце-майки и кози майки, спрямо 2014 г“. В областта добре се развиват още птицевъдството и пчеларството. В рамките на разглеждания период, броят на отглежданите птици и пчелни семейства се увеличава също почти двойно. Отчита се чувствителен ръст и при производството на птичи яйца и пчелен мед, респективно с 48% и с 64%.


Тя информира, че близо 85% от обработваемата земя в областта е заета със зърнени и маслодайни култури, предимно царевица, пшеница и слънчоглед. През 2019 г. площите с маслодайни култури са с 36% повече спрямо 2014 г., а тези със зърнени култури - с около 7%.


Площите с трайни насаждения тук нарастват с близо 12% за периода 2014 - 2019 г., като се отглеждат основно лешници, сливи и орехи. Зам.-министър Вергиния Кръстева подчерта, че за засилване на интереса към сектора допринася предоставяната директна подкрепа. „През 2018 г. заявените площи по СЕПП със сливи са над три пъти и половина повече в сравнение с 2014 г., а тези с лешници – с 69%“., уточни тя.


„Земеделските производители в област Габрово са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 136,4 млн. лв., което представлява близо 1% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период“, обобщи зам.-министър Кръстева.


Стопаните бяха запознати и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г. Тя призова присъстващите над 150 земеделски стопани за активен диалог и поставяне на въпроси, касаещи новия програмен период.


„В Стратегическият план по новата ОСП ще влязат директните плащания, мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и секторните програми – пчеларство и винарство.“, заяви Мария Христова, координатор на Координационната група за Общата селскостопанска политика след 2020 г. (ОСП), сформирана към МЗХГ.


„2021 г. ще бъде преходна за земеделските производители. Ще се прилагат старите мерки с нов бюджет.“, посочи Христова. Тя уточни, че 30 % от бюджета на бъдещата Програма за развитие на селските райони ще бъде насочен за агроекология и климат, биологично производство и хуманно отношение.


Пред земеделските производители, експерти на Министерството разясниха още и новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“. Те бяха запознати с мерките за биосигурност, както и с новата Пчеларска програма, която стартира на 24 февруари. Предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и компенсаторните мерки също бяха представени пред стопаните.

2020-02-14 / Областният съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт заседава


Категория: Областна администрация Габрово

Нови членове към Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт бяха предложени и одобрени по време на проведено заседание, председателствано от областния управител Невена Петкова. Към досегашните представители на общините от региона, държавни институции, неправителствени организации, се присъединяват още НЧ „Развитие 1870“ – Севлиево, Общински спортни имоти – Габрово, Дом на хумора и сатирата, Национален музей на образованието и ХГ „Христо Цокев“. По време на заседанието бяха представени общинските отчети за 2019 г. и плановете за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г. Във всички общини работят различни институции, организации и звена с младите хора. Заложени са много и разнообразни дейности, насочени към младежите, така че да бъдат задоволени техните интереси, потребности, осмисляне на свободното време, професионално ориентиране. Работи се по всички направления заложени в Националната стратегия за младежта, осъществяват се множество културни мероприятия, спортни прояви, утвърждаване на здравословния начин на живот, случват се различни доброволчески кампании. По време на заседанието беше обсъдено и подписаното споразумение между Министерството на образованието и Министерство на културата за възможността учебни занятия да могат да бъдат провеждани и в библиотеките. Членовете на Областния съвет коментираха и ролята на читалищата в направление „Учене през целия живот“.

2020-02-13 / Областната комисия по заетостта подкрепи държавния план-прием за учебната 2020/2021 г.


Категория: Областна администрация Габрово

На заседание на Областната комисия по заетостта днес бе подкрепено предложението на РУО - Габрово за държавния план-прием за учебната 2020/2021 г. Това стана факт след представен анализ от началника на РУО – Габрово и дискусия по темата.


За следващата учебна година директорите на училищата от област Габрово са предложили за утвърждаване 38 паралелки след завършено основно образование.


855 ученика ще завършат 7 клас през настоящата учебна година. За предходните две учебни година броят им е както следва - 867 и 855. Цифрите са сходни, което показва, че засега броят на децата относително се запазва. Но по отношение на целевите стойности в процентите по заложен и утвърден план-прием през последните три години има разлика. Най – висок е процентът по реализиран план-прием за учебната 2019/2020, който е 88,1. Разбивката по общини показва 100 % е изпълнението за Община Габрово, 60% за Община Дряново, 85 % за Община Севлиево и 50 % е за Община Трявна. Новите моменти в предложението на РУО – Габрово са шест дуални паралелки – „Мехатроника“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ - Габрово, две паралелки по 0,5 „Машини и системи с ЦПУ“ и „Електродомакинска техника“ в ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново; една паралелка „Машини и системи с ЦПУ“ в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево; две паралелки по 0,5 „Експлоатация на автомобилния транспорт“ и „Трайни насаждения“ в ПГ „Марин Попов“ – Севлиево. Предлагат се и 3 защитени паралелки - „Трайни насаждения“ в ПГ „Марин Попов“ – Севлиево, в ПГТ „Пенчо Семов“ – „Преработка на мляко и млечни продукти“ и в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – „Техник на прецизна техника“.


Паралелките с очакван недостиг на територията на цялата област са 8.


Друго важно уточнение, което беше направено касае зададената целева стойност от МОН за процент ученици в професионални паралелки, която за област Габрово е 58,46, а изпълнението на тази стойност към настоящия момент е 65,79.


Гласуваното от Областната комисия предложение на РУО – Габрово е съобразено с броя на завършващите седми клас ученици през учебната 2019/2020 г. и е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

2020-02-12 / МТСП отпуска до 8000 лева за преустройство на автомобил за хора с увреждания


Категория: Областна администрация Габрово

До 8 000 лева за финансиране на проекти за преустройство на лек автомобил за хора с трайни увреждания ще отпуска Министерството на труда и социалната политика по линия на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Набирането на проектни предложения по двата компонента на програмата започва от днес и ще приключи на 12 май.


Стойността на всяко проектно предложение по компонент „Лична мобилност“ ще се определя въз основа на документи, които съдържат техническите и финансовите параметри за необходимото изменение на конструкцията на автомобила. Кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, ще получат и финансиране за курс за шофьорска книжка. Право да кандидатстват по програмата имат хора с трайни увреждания с доказан с решение на органите на медицинската експертиза дефицит на долни и/или горни крайници, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори, а изменението в конструкцията на превозното средство е допустимо, доказано със становище от техническа служба.


По първия компонент ще се даде възможност на кандидатите да направят жилищната си среда достъпна за хора с увреждания. По него ще се отпускат между 10 000 и 100 000 лева, предвидени за строително-монтажни работи, които целят изграждането на рампи, подземни платформи и асансьори. По компонент „Достъпна жилищна среда“ могат да кандидатстват собствениците на индивидуални жилищни сгради, които са с трайно увреждане, придвижват се с инвалидна количка или в чието семейство има такова лице. Проектни предложения могат да подават и сдружения на собствениците в етажната собственост в жилищни сгради, в които има човек с трайно увреждане, който се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има такова лице.


https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=796&fbclid=IwAR10bk_KmTtPXeovFJTTRdx5gHdFf9t0S_e4-cbZ2hek9E7pDdnrQt1se5o

2020-02-11 / Създава се областен съвет по здравеопазване


Категория: Областна администрация Габрово

Създава се областен съвет по здравеопазване. Това стана ясно след проведена работна среща по инициатива на заместник областния управител Мария Пенева. На поканата да участват се отзоваха Захари Дошков, директор на РЗОК – Габрово, д-р Николай Пенчоков, директор на РЗИ – Габрово, Тодор Костов, директор на НОИ – Габрово, д-р Минко Михов, директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, д-р Иво Станчев, директор на СБАЛ по белодробни болести, д-р Илиев, директор на ДСБДПЛББ „Царица Йоана“ гр. Трявна, д-р Светла Пашова, председател на РК на БЛС, заместник – кметът на община Габрово Нела Рачевиц и на община Дряново Николай Карагьозов, експерти от община Габрово, община Трявна и Областната администрация.


Целта на срещата бе да се обсъдят проблемите и предизвикателствата в сектора и начините за решаването им съвместно. „Това е идеята на един такъв областен съвет по здравеопазване“ – споделя заместник областният управител. Сред задачите на Съвет ще бъдат: обединяване усилията за установяване на общи приоритети на политиките в полза на здравето на областно ниво; координиране взаимодействието на всички отговорни институции в сферата на здравеопазването; разработване на областни приоритети за развитие на сектора; обсъждане инициативи и възникнали проблеми; подготвяне предложения за промени в нормативната уредба и др.


Освен създаването на нов съвет към областния управител, по време на срещата беше коментиран и новият Национален Рамков договор 2020-2022, който за първи път ще бъде за тригодишен период, както и основни моменти в разпределението на средствата по лечебните заведения. Общото увеличение на бюджетните средства в направление болнична помощ е 367 млн. лв. Така на база на по-големия бюджет става възможно увеличението на 252 клинични пътеки от всичките 339, както и на 3 амбулаторни и 1 клинична процедури. За сравнение през 2019 година финансовата рамка е била 2 млрд. лв за дейности по клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури, 385 млн. лв за лекарствени продукти за злокачествени заболявания в болнична помощ и 104 млн. лв за медицински изделия, а за 2020 година разходите за болнична помощ по пътеки и процедури са 2,247 млрд. лв, 498,5 млн.лв са за лекарствени продукти за злокачествени заболявания и 110 млн.лв са за медицински изделия.


Не беше подминат и фактът, че на територията на област Габрово има нова частна болница. Това провокира участниците в срещата да апелират различните по тип здравни заведения на една и съща територия да работят при еднакви условия. „Ако те вършат работата си по един и същи начин – тогава ще е ясно конкуренцията дали е истинска. Но ако се толерира селекцията на пациенти, допълнителното заплащане под една или друга форма, избора на определени клинични пътеки – то тогава конкуренция е невъзможна!“- категорични са всички. Да се изготви Единна национална стратегия за областните болници – беше едно от предложенията направено по време на дискусията, както и да се работи в посока политика по привличане на кадри, защото това е най – сериозното предизвикателство, пред което са изправени всички здравни заведения и ако една частна болница може да избира своите пациенти и клинични пътеки, и да гони финансови резултати, то общинските и областните болници имат и социална мисия – напомнят експертите от сектора.

2020-02-10 / Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание


Категория: Областна администрация Габрово

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание, водено от областния управител на Габрово Невена Петкова. Обсъдени бяха предстоящи задачи, свързани с планирането на политиката по интеграция за следващия планов период. Предстои разработване на нова Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите, тъй като настоящата е до края на 2020 година. От изнесената информация стана ясно, че Министерски съвет вече е определил изпълнител за изготвяне на анализ на предходната стратегия, който трябва да е готов до края на м. март. От м.април стартира процес по разработване на новия стратегически документ. Планират се широки обществени обсъждания, включително и на регионално ниво. Новата стратегия ще обхване същите шест приоритета - образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. След като е готова Националната стратегия за интегриране на ромите ще следва разработване на областна такава. За целта със Заповед на областния управител ще бъде сформиран оперативен екип, който ще работи в това направление. Отчетено беше, че едно от несъвършенствата при разработването на новия планов документ е невъзможността да се работи с актуални данни, тъй като новото Преброяване предстои да се случи през 2021 година, но до тогава Стратегията ще трябва да е факт.


Обсъдени бяха дейностите за изминалата година, реализирани от общините във връзка с политиката по интеграция на уязвими групи. Накратко членовете на съвета се запознаха и с изпълнените в това направление проекти от община Габрово и община Дряново. Дискутирана беше основната роля на образователните и здравните медиатори в процеса по интеграция, както и добри примери от местни общности в малките населени места. Отчетено беше добро взаимодействие на институциите по отношение на Механизма за обхват.


По време на заседанието беше представен проектът „Промяната е възможна“, реализиран от сдружение „Шанс и подкрепа“. Това на практика е продължение на проект „Към промяна“, в рамките на който са изготвени анализи на ситуацията в област Габрово, които показват нарушен достъп на бременни жени до здравни услуги за проследяване на бременността. Най – силно засегнати от проблема са две специфични уязвими групи сред бременните жени, които според изпълнителите на проекта се нуждаят от подкрепа и застъпничество: здравно осигурени бременни, които живеят в населени места, отдалечени от наличните АГ услуги и болници в областта и здравно неосигурени бременни, които не получават безплатна здравна помощ за проследяване на бременността, имат право на един безплатен преглед и изследвания и разчитат на възможностите и доходите на своето семейство за посещение на платени прегледи при АГ специалист. Проектът предвижда да бъде изпълнена Стратегия за застъпничество за осигуряване на достъп до здравни услуги за всички бременни жени на територията на област Габрово, основно в рамките на съществуващите административни механизми и използване на всички възможности от страна на здравните специалисти и социалните услуги. „За постигане на дългосрочна промяна по отношение на ранната грижа за децата е необходимо да се осигури съдействието на цялото общество и да бъдат преодолени определени нагласи. Проблемите при здравно неосигурените бременни, не са не са познати, но и съществуват определени негативни нагласи в обществото.“ – смятат изпълнителите на проекта „Промяната е възможна“.

2020-02-06 / Няма бедстващи и пострадали хора на територията на област Габрово, обстановката остава усложнена


Категория: Областна администрация Габрово

Няма бедстващи и пострадали хора на територията на област Габрово, обстановката остава усложнена, наличната почистваща техника е на терен. Това информираха членовете на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, проведен тази сутрин при областния управител Невена Петкова. Създадена е добра координация между всички институции, обсъдени са и приоритизирани действията им. От ЕНЕРГО-ПРО уверяват, че въпреки затрудненията и забавянето, се работи по всички направления за отстраняване на аварии. Мобилизирани са всички екипи, затруднена е работата на места поради паднали дървета или счупени клони. По данни към 10 часа, се работи по отстраняване на аварии на 38 населени места и 5 квартала в община Габрово, 11 населени места в община Дряново, 22 населени места в община Севлиево и 40 населени места в община Трявна. Отстранен е най – големият проблем за гр. Плачковци, който вече е с нормално електрозахранване.


Неучебен ден е обявен за учениците от община Севлиево, за селата Добромирка, Душево, Градница, П.Славейков, Крамолин, Ряховците и Шумата ще бъде за периода 06-07.02. В община Дряново и община Трявна учебният процес към момента е нормален. Очаква се утре да е неучебен ден и за учениците в община Габрово.


Затворен остава проходът Шипка, за м. Узана – движението е само с вериги. Затоворени са и три направления за движение в община Севлиево –път III 401 Кормянско – Петко Славейково; път III 403 Кормянско – Малък Вършец – Агатово – Крамолин и път III 3011 Горско Косово – Кормянско – Горско Сливово. Остава ограничението за тежкотоварни МПС над 12 тона за път I-4 София – Варна.


Снежната покривка в областта е от 40 до 80 см, на Узана – 110 см, на Шипка – 110 см.

2020-02-05 / Областна администрация – Габрово стартира „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF“


Категория: Областна администрация Габрово

Ръководството и служителите на Областна администрация – Габрово се запознаха с проекта "Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите". Администрацията е една от тридесет и две такива, сключили споразумение с Института по публична администрация за внедряване на европейския модел за управление на качеството "Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF)". Процесът по въвеждане стартира в края на 2019 година, когато служители от администрацията преминаха Общото обучение за въвеждане на модела CAF. Следва същинското изпълнение, което започна с обща среща за запознаване в детайли с целите и ползите от CAF.


„Рамката CAF е създадена, за да бъде използвана във всички сфери на публичния сектор, приложима в публичните администрации на национална, регионално и общинско ниво. Тя може да се използва при широк диапазон обстоятелства, например като част от системна програма за реформи или като основа за постигане на подобрения в определени отделни организации, предоставящи публични услуги.“ обясни Събина Сюлюкчиева, консултант по проекта и главен секретар на Областна администрация – Кърджали. CAF (Обща рамка за оценяване) се предлага като лесен за приложение инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники на управление на качеството за подобряване на изпълнението.


Моделът е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“, като използва знанието и енергията на хората в нея.


Най – общо ползите от прилагането на CAF могат да се определят като: изграждане партньорства и доверие; създаване качество за гражданите и потребителите на публичните услуги; подобряване стратегическото планиране и управлението на стратегическото изпълнение; усилване способността на организацията да се адаптира към промените в средата, но и да създава промяна чрез резултати.

2020-02-04 / Заседание на Областната епизоотична комисия


Категория: Областна администрация Габрово

Днес се проведе поредното заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с болестта Африканска чума по свинете, ръководено от заместник областния управител Росен Цветков. Освен епизоотичната обстановка в област Габрово бяха обсъдени предстоящи нормативни промени и Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България през 2020 г, който беше приет в началото на годината. Стана ясно, че във връзка с предприетите мерки за овладяване на АЧС се удължава срокът за групов лов на дивя свиня – до 16 февруари. Няма нови регистрирани огнища на АЧС при домашни свине, но положителни проби има при дивите. Текат процедури по съгласуване на терени за загробване на засегнати от болестта животни, по информация на представителите на общинските администрации. Изключително строги стават мерките за биосигурност за стопаните, които искат да отглеждат домашни прасета от типа „заден двор“. Регистрацията за това ще следва стриктни указания в съответствие с предвидените промени на Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания. Към момента следва да се вземат предвид изричните заповеди за забрана на придвижване на свине на територията на областта, както и забраната за отглеждане на домашни прасета в зона 3, в която област Габрово попада. По време на заседанието д-р Васил Петров от ОДБХ акцентира върху приетия от Министерски съвет План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България за 2020 г., чиято цел е да разпредели дейностите за борба с болестта между различни държавни структури. Планът описва подробно организацията за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт при превенцията, както и процедурите с конкретни задачи и срокове към над 10 институции.

2020-01-29 / „ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО!” с награда от Фондация "Годишни награди за пътна безопасност"


Категория: Областна администрация Габрово

Инициативата „ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО!” беше отличена в категория “Инициативи за пътна безопасност от държавни институции и местни администрации” по време на Деветите годишни награди за пътна безопасност. На официалната церемония, която се състоя на 28 януари, заместник областният управител на Габрово Мария Пенева получи статуетка и грамота от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова за инициативата, по време на която бяха проведени специални демонстрации, игри, симулатори, състезания и разпространена много полезна информация, свързана с безопасността на движението по пътищата и превенцията на пътния травматизъм. „Приемам тази награда като оценка за екипната работа и усилията на всички институции, организации и фирми, насочени към осигуряване на по-голяма безопасност на пътя за нашите деца и близки.“ – сподели Мария Пенева и благодари на онези, без които тази успешна инициатива не би била възможна: Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“; Общините от областта – Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна; Областна комисия по безопасност на движението по пътищата; ОД МВР – Габрово; РД ПБЗН – Габрово; ЦСМП – Габрово; Регионално управление на образованието – Габрово; Областен отдел „Автомобилна администрация“; БЧК – Габрово; Музей „Дом на хумора и сатирата“; Общински съвет по наркотични вещества; Областен информационен център – Габрово; СБА; ОП „Благоустрояване“ – Габрово; SOS – Трявна; iHelp; Производителите на симулатори за формула 1 - RSeat.“


Вярвам, че инициативата, която реализирахме ще се превърне в традиционно събитие в сферата на пътната безопасност, което ще допринася за това повече хора да подхождат отговорно към правилата за движение по пътищата. – подчерта още заместник областният управител.


В категорията беше отличена и Областната дирекция на МВР в Шумен за инициативата си „Видими на пътя“.


Целта на конкурса Годишни награди за пътна безопасност 2019 е да се популяризират добрите практики и проекти в областта на безопасността на движението, да се споделят нови идеи и да се привличат нови партньори за каузата, както и да се създадат контакти между участниците с цел доразвиване и усъвършенстване на вече съществуващи инициативи.


Наградите са определени от жури, в състава на което участват представители на: Фондация "Годишни награди за пътна безопасност"; Главна дирекция "Охранителна полиция", Отдел "Пътна полиция", Съюз на българските автомобилисти, Български червен кръст, Министерство на транспорта, Държавно - обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" и журналисти.