Вход за потребители              

2017-08-17 / Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Сливен заседава днес


Категория: Областна администрация Сливен

На 17.08.2017 г. се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Сливен /АВиК/ под председателството на областния управител Чавдар Божурски. Участваха с право на глас упълномощените от съответните общински съвети представители на общините, както и управителят на ВиК–Сливен ООД, експертите на АВиК и ВиК-Сливен.
Основна тема на заседанието беше обсъждането и приемането на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК-Сливен ООД за 2018 г. Членовете на Общото събрание гласуваха размерът да бъде 18 000,15 лв.
В рамките на заседанието експерти от ВиК-Сливен запознаха членовете на Общото събрание с възникнали проблеми на оператора по изпълнението на някои членове от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
Съгласно договора операторът изготвя и предоставя на АВиК за съгласуване план за опазване на околната среда /ООС/, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците (включително утайките). Срокът за изготвяне на този план е бил в края на миналата година. Експертите от ВиК разясниха, че планът за ООС се изготвя въз основа на общинските планове за ООС. Оказало се е, че някои от общините въобще нямат такива. Все пак на основата на наличните данни, фирмата, с която е сключен договор за изготвяне на план за ООС, ще приключи изработването му до края на август. Той ще бъде внесен в АВиК за гласуване под условие, че ще бъде допълван при постъпване на нови, актуализирани данни.
Съгласно Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите всички публични активи са предоставени на оператора. Операторът изготвя и предоставя на АВиК за съгласуване план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на тези активи. Крайният срок е бил месец юни. Рашев информира, че информацията за разработването на плана е подготвена и са се обърнали към консултантска фирма да подпомогне дружеството поради много специфичната материя.
По време на заседанието заместник-кметът Кондузов отправи препоръка към ВиК относно възстановяването на пътната настилка в населените места на общината след аварийни ремонти на ВиК системата. Рашев информира, че имат сключен договор с фирма за тази цел. От там са уверили, че от другата седмица ще започнат работа и в рамките на две седмици ще бъдат възстановени около 500 кв.м. пътна настилка.

2017-08-16 / Областна администрация Сливен обяви обществена поръчка


Категория: Областна администрация Сливен

Публикувана е обява за изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на общини Сливен и Нова Загора, област Сливен, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: община Сливен, землище гр. Сливен, селищно образувание Селището - м. Селището и м. Гаговец, община Сливен, землище гр. Сливен, селищно образувание Изгрев - м. Дефилето; община Сливен, землище с. Сотиря – земеделски земи и кв. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 47, 48, 53 в с. Сотиря; Обособена позиция № 2: община Сливен, землище с. Чинтулово - м. Оришлика; община Сливен, землище с. Селиминово - м. Бешеклий, м. Киризлика, м. Бадемите; община Сливен, землище с. Гергевец - м. Гючмя и кв. 3 и 4 в с. Гергевец; община Сливен, землище с. Николаево – земеделски земи. Обособена позиция № 3 община Нова Загора, землище с. Кортен – м. Мечи камък-запад, м. Мечи камък–изток, м. Щоките, м. Ценино–запад.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 21 АВГУСТ 2017 г., 17.00 ч.
ПОДРОБНОСТИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВИДЕНИ НА САЙТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН В РАЗДЕЛ "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА".

2017-08-15 / Взети са мерки срещу болестта бруцелоза по дребните преживни животни в Сливенско


Категория: Областна администрация Сливен

На 15.08.2017 г. се проведе заседание на Областната епизоотична комисия под председателството на Камен Костов – заместник областен управител.
Д-р Стефан Дренски – началник отдел „Здравеопазване на животните" към ОДБХ – Сливен, информира, че при рутинни прегледи в изпълнение на Националната програма за профилактика, на 27 юли е установено едно животно в кв. „Речица“, болно от бруцелоза. То е закупено от с. Гергевец и поради това незабавно са взети проби от цялото стадо в Гергевец. 21 проби са реагирали за болестта. Проби са взети и от едрите и дребни преживни животни в "Речица", като са установени още 2 болни животни там. Така са установени общо 8 огнища в с. Гергевец и едно в кв. „Речица“. По нареждане на БАБХ всички болни животни са незабавно евтаназирани и извозени в екарисаж. В момента се работи по оздравителна програма като за период от 42 дена ще се вземат и изследват регулярни проби. Забранява се движението и продажбата на животни за поне два месеца. Животните, болни от бруцелоза, не се ваксинират, а подлежат единствено на евтаназия.
Д-р Васил Върбанов – началник отдел „Контрол по храните“ към ОДБХ – Сливен, информира, че млечните продукти от засегнатите стопанства са поставени под забрана и продукцията е унищожена /предимно сирене/. Млякото задължително трябва да преминава термична обработка – варене, и тогава да се подлага на друга преработка. Подчертано беше, че става въпрос за малки стопанства с продукция за лична консумация, а стопаните не предават мляко на преработвателни фирми.
Д-р Даниела Калева - директор на Дирекция „Надзор на заразните болести“ при Регионална здравна инспекция – Сливен, информира как протича болестта при хората. Заразяването става директно /контакт със заразени животни/ или индиректно /консумация на млечни продукти/. Човек не заразява други хора. Болестта има дълъг инкубационен период. Симптоматиката е неспецифична - ондулираща висока температура, тъпи болки, изпотявания и обща слабост, без хрема. Болестта се диагностицира трудно и се доказва чрез проби за откриване на антитела в кръвта. Бруцелозата е лечима болест, но трябва да се открие навреме. В противен случай има по-тежки последици като се засягат сърцето, черния дроб, мозъка, слезката. Лечението се извършва по клинична пътека в болничните заведения.
Д-р Калева информира, че в момента се интервюират и вземат проби от хора, за които има информация, че са били в контакт с животни от засегнатите райони – предимно стопани и ветеринарни лекари. Предупредени са и личните лекари да следят за случаи на болестта. От 2005 г. в Сливенско няма хора с бруцелоза.

2017-08-15 / Набелязани бяха действия за прилагане на мерките за обхват и задържане на децата в детски градини и училища


Категория: Областна администрация Сливен

На 15.08.2017 г. в Областна администрация Сливен се проведе работна среща за обсъждане на конкретните действия за прилагане на мерки за обхващане и задържане на децата в училище. Срещата беше водена от Димитринка Петкова – заместник областен управител. Участие взеха представители на Областна администрация Сливен, Регионално управление на образованието – Сливен, общините, представител на УНИЦЕФ България и неправителствени организации, работещи за интеграцията на ромите, адвокати по проект „Право на детство“.
Обсъдени бяха възможните действия за задълбочаване на работата с родителите на деца от ромския етнос и по-конкретно провеждане на беседи, свързани с ползите от образованието, здравни беседи за последствията от ранните бракове, ранния сексуален живот, ранната и многократна раждаемост, срещи с успели роми, срещи с юрист относно правата на децата, санкциите за ранни бракове, юридическа подкрепа за родители и др.
В резултат от дискусията беше решено на 22.08.2017 г. да се проведе работна среща, на която да се представят готовите предложения за организиране на беседите по населени места и да се попълни графикът за провеждането им. В този срок всяка от включените в процеса страни ще подготви тема в своята сфера на дейност, въз основа на което ще бъде разработен общ сценарий за беседите по места.

2017-08-11 / Обявена е отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“ по ОПРЧР 2014-2020 г.


Категория: Областна администрация Сливен

От Областен информационен център съобщават, че Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, в качеството си на Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., обяви отново процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.
Публикуваните допълнени и променени Условия за кандидатстване предвиждат нов подход от страна на Управляващия орган за облекчаване и подкрепа на потенциалните бенефициенти. Оценката на качеството на проектните предложения става водещ критерий при подбора на проектите, а не административната допустимост на кандидатите. По този начин се осигурява възможност качествените проектни предложения и идеи да се конкурират по технически и финансови показатели.
Условията за кандидатстване предвиждат разходите в раздел „Единна ставка“, които са в размер точно на 40 % от допустимите преки разходи за персонал да бъдат служебно отразявани от УО в бюджета на всяко проектното предложение, което ще доведе до административно допускане на по-голям брой проектни предложения. Липсата на индикатор в конкретна секция от формуляра, както и неспазената продължителност на обученията няма да водят до автоматично отпадане на проектното предложение, в случай че същите могат да се изведат от описаното в проекта.
Предоставя се и нова възможност на кандидатите по процедурата да представят автобиографията освен на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала, така и на ръководител на проекта. Така кандидатите сами преценяват дали доказването на административния им капацитет ще бъде чрез законно представляващия организацията или чрез лицето, наето да ръководи изпълнението на проектните дейности.
Целта на операцията е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. В тази връзка чрез процедурата ще се окаже подкрепа, както на съществуващи социални предприятия, така и за създаването на нови такива.
Според изискванията за кандидатстване по схемата създаването на ново социално предприятие се свързва с формирането на нова структура, обособена като отделна, самостоятелна единица, която функционира в рамките на юридическото лице на организацията-бенефициент, кандидатстваща за финансиране по настоящата операция.
За целите на процедурата за определение на „социално предприятие“ се приема дефиницията, посочена в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. Социално предприятие е предприятие, независимо от правната му форма, което има за цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, насърчаване на солидарността, осигуряване на заетост и подкрепа за самостоятелен живот на хора в неравностойно положение.
Допустими бенефициенти по схемата са общини, работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, доставчици на социални услуги и неправителствени организации. По настоящата покана кандидатът може да участва самостоятелно, а също и в партньорство, като не се изисква съфинансиране от страните.
Дейностите в проектното предложение следва да бъдат насочени към хора с увреждания, лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество, безработни и неактивни лица с ниска конкурентоспособност на пазара на труда.
Общият размер на бюджета по процедурата е на стойност 15 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения, подписани с КЕП чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020), е 09 октомври 2017 г., 17:30 ч.
Всички заинтересовани лица могат да получат писмени разяснения от Управляващия орган на ОПРЧР относно Условията за кандидатстване в срок до 18 септември 2017 г. (включително). Допълнителни въпроси по операцията се задават само по електронната поща, като ясно се посочва наименованието на процедурата, на адрес: socialno_predpriemachestvo@mlsp.government.bg.
Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.
Подробна информация относно условията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансирани по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.