Вход за потребители              

2017-06-27 / Бюджетът на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. да бъде наддоговорен с 10%, реши Комитетът за наблюдение на програмата


Категория: Областна администрация Сливен

На 27.06.2017 г. областният управител Чавдар Божурски взе участие в IX-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ 2014 – 2020 г.
Членовете на Комитета решиха ръководителят на Управляващия орган на програмата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, да представи проект на решение на Министерския съвет за наддоговаряне на ресурса на програмата и на бюджета й с до 10%. Това се прави с оглед максимална усвояемост на ОПРР към края на програмния период и обезпечаване на одобрени и готови за реализация проекти, отговарящи на приоритетите на ОПРР за постигане на целите й. По този начин се подсигуряват близо 300 млн.лв., с които ще се финансират авансово одобрени проекти.
Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков така ще се даде обективна възможност да се реализират вече подготвени проекти, например от общинските администрации.
По време на заседанието стана ясно, че по ОП „Региони в растеж“ за последните две години са обявени 12 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 2,3 млрд. лв., което е 78% от бюджета на програмата. Сключени са 405 договора от подадени 463 проектопредложения. Поетите ангажименти към днешна дата са за над 58% от общия ресурс на програмата. Одобрени са плащания по програмата за над 220 млн. лв., което е 12% от договорения ресурс и 7% от общия.
До края на годината основна задача е да се осигури възможност за стартиране на приема на проекти по приоритетните регионални оси - здравна и социална инфраструктури и туризъм.
Аурелио Сесилио - представител на ГД „Регионална и градска политика” в ЕК, подчерта, че от изпълнението на програмата в настоящия период ще зависи как ще продължи финансирането след 2020 г. Според него е от голямо значение за България Кохезионната политика на ЕС да бъде добре защитена и да продължи да подпомага развитието на регионите и преодоляването на различията между тях и след 2020 г.

Снимка: МРРБ

2017-06-26 / Областният управител Чавдар Божурски участва в редовното заседание на Комитета за наблюдение на ОПНОИР


Категория: Областна администрация Сливен

На 23.06.2017 г. областният управител Чавдар Божурски, в качеството си на член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /КН на ОПНОИР/, участва в VI-то редовно заседание на Комитета.
Заседанието беше открито от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката и председател на КН на ОПНОИР.
Представен и одобрен беше Годишен доклад за изпълнение на ОПНОИР 2014-2020 г. за 2016 г. От него стана ясно, че през 2016 г. Управляващият орган /УО/ на програмата е договорил предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 10 операции и бюджетни линии в размер общо за 287 459 843,98 лв., което представлява 20,96 % от целия бюджет на ОП НОИР. През 2016 г. УО е одобрил и изплатил на бенефициентите средства в размер на 37 772 269,28 лв., което представлява 2,75 % от целия бюджет на ОП НОИР. По операциите за подбор на проекти са започнали дейности, насочени към работа със семейството за разясняване на ползите от интегрираното образование; подкрепа за деца и ученици от етническите малцинства за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в образователната система и за продължаване на образованието в гимназиален етап; осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които българския език не е майчин; осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурно образование.
В рамките на заседанието беше актуализирана и Индикативната годишна работна програма на ОП НОИР за 2017 г. Очаква се през настоящата година да бъдат открити процедури за: създаване на система за осигуряване на качество в професионалното образование; въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2); усъвършенстване на националната система за валидиране; развитие на системата за кариерно ориентиране на студенти; повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда; подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование; осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони (по подхода ВОМР); интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование.
Членовете на Комитета разгледаха и одобриха критерии за подбор на операции и методологии по няколко процедури.

2017-06-23 / Заместник областният управител Димитринка Петкова участва в конференция за деинституционализацията на деца


Категория: Областна администрация Сливен

На 23.06.2017 г. заместник областният управител Димитринка Петкова участва в Национална конференция „Кураж, почтеност и професионализъм в турбулентни времена“ в София. Тя беше организирана от „Надежда и домове за децата – клон България“ и беше посветена на стабилните и устойчиви модели в сферата на деинституционализацията на деца от 0-3 г.
Конференцията беше разделена на три основни панела. В рамките на два от панелите беше представен опитът, развитието и успешните методи, които координаторите на организацията от Южна и Северна България използват, за да създадат устойчива и благоприятна среда, въпреки променливите политически времена. Третият панел беше отреден на децата. Те на практика демонстрираха какво означава истинско детско участие.
От 2011 г., „Надежда и домове за децата – клон България“ активно се занимава с процеса по деинституционализация на деца от 0-3 г. в България. Мисията на организацията е да бъде катализатор за премахване на институционалната грижа за деца чрез: провеждането на активна политика по превенция на изоставянето и недопускане настаняването на бебета в специализирани институции, чрез оказването на подкрепа на биологични семейства при реинтеграция на деца от институции и чрез прилагането на системен подход при семейните политики, с цел гарантиране на устойчивост на резултатите.

2017-06-22 / Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2016 г.


Категория: Областна администрация Сливен

По данни на отдел „Статистически изследвания - Сливен“ на ТСБ – Югоизток заведенията за болнична помощ в област Сливен към 31.12.2016 г. са 8 с 1 021 легла (табл.1), като 7 от тях са болници с 1 011 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 52, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 58 легла.
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.
Многопрофилните болници са 4 с 861 легла и в тях е съсредоточен 84.3% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта (Фиг.1). В сравнение с 2015 г. леглата в многопрофилните болници се увеличават с 4 или с 0.5%, а в специализираните болници броят на леглата намалява с 8 (5.1%).
Заведенията за извънболнична помощ са 52 с 2 легла в края на 2016 година. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят на медицинските центрове - 13 заведения, следват диагностично-консултативните центрове – 3 и 1 дентален център.
В края на годината в областта функционират 35 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.
Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В област Сливен тези заведения са 4 с 58 легла. В сравнение с предходната година общия брой на тази категория заведения се увеличава с 1, а легловият им фонд намалява с 2 легла.
В края на 2016 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 617 лекари (табл. 2). Лекарите по дентална медицина са 137, а медицинските специалисти по здравни грижи – 1 008, като 670 от тях са медицински сестри.
В структурата на лекарите по специалности най-голям е броят на общопрактикуващите лекари - 151, или 24.5% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Анестезиология и интензивно лечение - 30, или 4.9%, Акушерство и гинекология - 29, или 4.7%, Педиатрия - 28 или 4.5%, Кардиология – 24, Хирургия - 23, Спешна медицина – 20, Нервни болести – 16, Образна диагностика – 15, Гастроентерология - 14 лекари (табл.3).
Осигуреността с лекари в края на 2016 г. е 32.5 на 10 000 души от населението при 41.6 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 7.2 при 11.3 на 10 000 за страната.

2017-06-22 / Областният управител Чавдар Божурски участва в редовното заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ


Категория: Областна администрация Сливен

На 21.06.2017 г. областният управител Чавдар Божурски, в качеството си на член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ /КН на ОПДУ/, участва в VI-то редовно заседание на Комитета.
На него присъстваха заместник министър-председателят Томислав Дончев и началникът на отдел „Румъния и България“ на Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия Сандрин де Буженом.
Ръководителят на ОПДУ Ирена Първанова представи на членовете на Комитета Годишния доклад за изпълнението на програмата за 2016 г. и предложение за изменение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г.
Стана ясно, че през миналата година от планираните осем процедури, са отворени шест процедури за 178 млн. лв., а две са отложени за настоящата година. Сключени са договори на обща стойност малко над 112 млн. лв. Като възникнали затруднения при изпълнение на програмата бяха отчетени промени в законовата и подзаконова нормативна уредба, забавяне на някои процедури и неособена активност в подготовката и подаването на проектни предложения за 2016 г.
По време на заседанието бяха представени и одобрени от Комитета критерии за подбор на операции по няколко процедури, насочени към: подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване; повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство; цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България; подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ и др.
Към 31.05.2017 г. общо по петте приоритетни оси на програмата са отворени 13 процедури за 316 млн. лв. Сключени са общо 78 договора, в процес на сключване на договор са 10 проекта, а в процес на оценка са още 57.