Вход за потребители              

2020-02-20 / В 10-километровите зони около птицефермите предстои ваксинация срещу нюкясълска болест


Категория: Областна администрация Сливен

Кметовете и кметските наместници на населените места трябва да представят на ветеринарните лекари в общините списъци с имената на стопаните и броя на птиците, които отглеждат в домашните си стопанства, разпореди в своя заповед областният управител Чавдар Божурски. Това се налага заради предстоящата ваксинация на домашните птици срещу вирусното заболяване „нюкясълска болест“. Превантивните мерки срещу заразната болест, известна още като „псевдо-чума по птиците“, бяха обсъдени на извънредно заседание на Областната епизоотична комисия на 20 февруари.
Огнища на нюкясълска болест са открити на територията на Румъния. За да не се допусне нахлуването й в страната, ще бъде извършена ваксинация на птиците в населените места, които попадат в 10-километровата зона около индустриалните ферми. На територията на Сливенска област, по предварителни данни, в такива зони са 52 населени места в общините Сливен и Нова Загора.
Едновременно с превенцията срещу псевдо-чумата се засилват мерките за биосигурност във връзка с инфлуенцата по птиците. Засега в област Сливен няма регистриран случай на заболяването, което е заразно и за човека. Областната дирекция по безопасност на храните е в епизоотична готовност: започват проверки с участието на орнитоложките дружества и държавните лесничейства за наличието на болни мигриращи диви и живеещи в урбанизирана среда птици; засилва се ветеринарният контрол. Със заповедта на областния управител се разпорежда отглеждането на домашни птици да става само в закрити и затворени пространства. Забранява се провеждането на пазари и изложби за птици в област Сливен.

2020-02-19 / Сливен почете Левски


Категория: Областна администрация Сливен

Възпоменателна церемония с военни почести, поднасяне на венци и цветя се състоя на 19 февруари на площад „Васил Левски“ пред паметника на Апостола. Отец Евгений Янакиев, протосингел на сливенската митрополия, отслужи заупокойна молитва. Областният управител Чавдар Божурски бе гост на церемонията.
На 19 февруари преди 147 години България губи един от най-свидните си синове. „Във време, когато българската държава не съществуваше и бе част от османската империя, той не само се бори за освобождението и възстановяването на държавата. Но отива и отвъд това. Левски говори за демокрация, за човешки права, за равенство пред закона, за свободна инициатива - неща, които са в основата на европейските ценности, в основата на Европейския съюз такъв, какъвто го познаваме днес…Съдейки по неговите думи, не трябва да се задоволяваме с нищо, освен с най-доброто за България и за българските граждани“, каза в обръщение към съгражданите си кметът на община Сливен Стефан Радев.
Паметта на Апостола почетоха още зам.областните управители Камен Костов, Димитринка Петкова, гл.секретар на администрацията Кирил Аврамов, ръководители на държавните структури в област Сливен, на общината, на културни институции, представители на патриотични организации, учениците от училище „Васил Левски“ и техни връстници от други учебни заведения.
По традиция организатори на ритуала и тази година бяха община Сливен, военно формирование 22 220, сливенската митрополия, РУО, общинският комитет „Васил Левски“ и сдружение „Мати Болгария“.

2020-02-14 / Областният управител заряза лозето на "Ветровитите хълмове"


Категория: Областна администрация Сливен

Областният управител Чавдар Божурски бе гост на „Ветровитите хълмове“ в Деня на лозаря и виното. Той символично заряза лозето към комплекса с винарна, създадени преди 15 години по първия за страната проект в областта на селското стопанство, финансиран със средства от предприсъединителните европейски фондове. Лично Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Иоаникий освети лозята и пожела на новите наематели на обекта от фирма „ВНН 2016“ много здраве и добра година, с богата реколта. Лозето е с обща площ от 470 дка, 70 дка от които са млади, тригодишни насаждения. Сред сортовия състав се открояват „сира“ и отглежданият единствено на това място в Сливенска област „александрийски мускат“.
Гости на празника бяха ръководители на държавните структури в Сливен, сливенски предприемачи, кметове на близките населени места, близки и партньори на стопаните.
На територията на област Сливен се отглеждат 56 490 дка винени сортове лозя и 1 380 дка – десертни, съобщи директорът на Областната дирекция по земеделие Тодор Братанов. През последните години се отбелязват ръст на площите с този вид трайни насаждения. Създадени са и нови, с винарски изби към тях. Сред четирите общини в областта най-много лозови насаждения се отглеждат в Сливенската.

2020-02-11 / До собствениците на имоти засегнати от изграждането на Подобекти 16, 17, 18, 19 и 20


Категория: Областна администрация Сливен

Съобщение за собствениците на имоти засегнати от изграждането на Подобекти 16, 17, 18, 19 и 20 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“
Областна администрация Сливен уведомява, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 39а от Закон за държавната собственост, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ е превело по сметка на Областен управител на област Сливен сумите за изплащане на обезщетения на засегнатите собственици на поземлени имоти от изграждането на Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“, Подобект 19 „Пътен надлез на км 151+770“, Подобект 18 „Пътен надлез на км 145+787“, Подобект 17 „Пътен надлез на км 134+350“ и Подобект 16 „Пътен надлез на км 127+805“, от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив-Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Сливен, и има готовност за изплащане на обезщетенията. Собствениците на отчуждените имоти или техните правоприемници доказват правото си да получат определеното обезщетение пред областния управител на област Сливен съгласно чл.39а, ал.2 от ЗДС.

За целта е необходимо в деловодството на Областна администрация да се представят следните документи доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:
За ФЛ:

• Заявление по образец.
• Документ за собственост, вписан в Агенция по вписванията – решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба и документа, въз основа на който е извършена делбата или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота, придружен от скица към него – официално заверен препис или нотариално заверено копие.
Забележка: Представените решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила и удостоверение, че не е изменяно и отменяно.
• Актуална скица на имота – оригинал /при разлика в номерацията по документ за собственост, номер в РМС и скица, следва да се приложи и удостоверение за идентичност на имота, а в някои случаи и комбинирана скица/.
• Актуално удостоверение за тежести върху имота, съдържащо справка по партидата на имота, за срок от момента на издаване на документа за собственост или за десет годишен период, предхождащ РМС – оригинал /издава се от Агенция по вписванията/.
• Пълномощно с нотариална заверка на подписите – оригинал /в случаите когато имотът е наследствен /съсобствен/ и сумата ще се изплати на един от наследниците или на друго определено от тях лице/.
• Нотариално заверена клетвена декларация за наследствените квоти /в случаите, когато имотът е наследствен /съсобствен/ и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата/ - оригинал.
• Декларация по образец, за необжалване на отчуждителния акт.
• Влязло в сила съдебно решение при обжалван отчуждителен акт.
• Актуално удостоверение за IBAN /банкова сметка/, издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата.
• Удостоверение за семейно положение, /когато имотът е придобит в резултат на разпоредителна сделка – покупко-продажба, замяна и др./, от което да е видно какво е било семейното положение на собственика /съсобствениците/ към датата на придобиване на имота. /Удостоверението се издава от служба ЕСГРАОН към района по адресна регистрация/.
За имоти придобити по време на брак, се прилагат:
- Удостоверение за сключен граждански брак;
- Пълномощно от съпруг/съпруга, за получаване на обезщетението.
• Когато за имота е извършена разпоредителна сделка след датата на отчуждаване, към преписката се прилага нотариално заверена декларация, както следва:
- В случаите, когато документите се подават от собственика на имота към момента на отчуждаването, декларацията се попълва от приобретателя по разпоредителната сделка.
- В случаите, когато документите се подават от страната приобретател на имота по разпоредителната сделка, извършена след датата на отчуждаването, декларацията се попълва от собственика на имота

За ЮЛ:
• Заявление по образец.
• Документ за собственост, вписан в Агенция по вписванията – решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба и документа, въз основа на който е извършена делбата или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота, придружен от скица към него – официално заверен препис или нотариално заверено копие.
Забележка: Представените решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила и удостоверение, че не е изменяно и отменяно.
• Актуална скица на имота – оригинал /при разлика в номерацията по документ за собственост, номер в РМС и скица, следва да се приложи и удостоверение за идентичност на имота, а в някои случаи и комбинирана скица/.
• Актуално удостоверение за тежести върху имота, съдържащо справка по партидата на имота, за срок от момента на издаване на документа за собственост или за десет годишен период, предхождащ РМС – оригинал /издава се от Агенция по вписванията/.
• Декларация по образец, за необжалване на отчуждителния акт.
• Влязло в сила съдебно решение при обжалван отчуждителен акт.
• Актуално удостоверение за IBAN /банкова сметка/, издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата.
• Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението /в случаите, когато имотът е съсобствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата/ - оригинал.
• Когато за имота е извършена разпоредителна сделка след датата на отчуждаване, към преписката се прилага нотариално заверена декларация, както следва:
- В случаите, когато документите се подават от собственика на имота към момента на отчуждаването, декларацията се попълва от приобретателя по разпоредителната сделка.
- В случаите, когато документите се подават от страната приобретател на имота по разпоредителната сделка, извършена след датата на отчуждаването, декларацията се попълва от собственика на имота.

Забележка: При необходимост може да бъдат поискани допълнителни документи.

Заявлението с приложените документи, може да изпращате и по пощата с обратна разписка на адрес:
Областна администрация Сливен
ул. „Димитър Добрович“ № 3
гр. Сливен, ПК 8800
За допълнителна информация на телефон – 044/616216 – Ваня Карчева, главен експерт дирекция „АКРРДС“.

2020-02-10 / Аграрният сектор осигурява 8,5% от брутната добавена стойност в област Сливен


Категория: Областна администрация Сливен

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и екипът й се срещнаха със селскостопански производители, ръководители и служители в структурите на министерството в област Сливен. Събитието се състоя на 10 февруари в хотел „Национал“ в Сливен. То бе част от информационната кампания, организирана от министъра, за директните плащания, предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 година, общата селскостопанска политика. Гост на срещата бе областния управител Чавдар Божурски. „Приемам като своя основна задача да правя необходимото, за да може местните структури на МЗХГ, а и не само те, да вземат оптимални решения и да решават възникнали казуси“, каза Божурски при откриването на форума. Той информира, че от есента на миналата година е в тесен контакт с ръководителите на „Напоителни системи“ и „В и К“, които стопанисват двата големи язовира в областта – „Жребчево“ за напояване и „Асеновец“ за питейни нужди. „Действително има проблеми предвид природните условия, но сме взели всички необходими мерки, за да бъде осигурено без проблем напояването през следващите месеци, както и питейното водоснабдяване“, заяви още областният управител. Гост на срещата бе и кметът на община Сливен Стефан Радев.
Основната цел на информационната кампания и срещите с производителите в страната е да има обратна връзка относно дебата за новата обща селскостопанска политика, заяви министър Танева. Според приетия работен график, в края на годината трябва да бъде представен пред ЕК Националният стратегически план, съгласно който след преходния период от 1-2 години ще продължи подкрепата за сектор „Земеделие“ за следващия програмен период. Министърът подчерта, че биосигурността в животновъдствата е основна политика в Програмата за развитие на селските райони. Приетите неотдавна промени в законодателството у нас също са свързани с подкрепата, контрола и превенцията на биосигурността. „Основната ни амбиция на всички нас са бюджетите за зелена архитектура или практиките, щадящи околната среда“, каза още Танева.

Земеделският министър изнесе актуална информация за развитието на аграрния отрасъл в Сливенска област. Той има значително по-високо влияние в икономиката на областта в сравнение с влиянието в националната икономика: аграрният сектор осигурява 8,5 процента от общата брутна добавена стойност в област Сливен при 3,9 процента за страната. През последните 5 години обработваемата земя в област Сливен се е увеличила с 5 на сто, 9 пъти са нарастнали площите със зеленчуци, 2,4 процента – трайните насаждения, 23 на сто – площите със слънчоглед и др. Ръст се отбелязва в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството, като ръстът в биволовъдството е 72 на сто, а в производството на биволско мляко – 36 процента. Земеделските производители в Сливенска област са получили финансова подкрепа в размер на близо 475 млн.лева, което представлява 3,2 на сто от цялото подпомагане за страната.
„Независимо от трудностите и всички проблеми, които съпътстват земеделския производител, трябва да знаем, че земеделието работи и произвежда“, заяви министърът. През последните пет години отрасълът е създал продукция между 7,8 и 8,5 млрд.лева годишно. Инвестициите в размер между 1,3 и 1,9 млрд.лева годишна през посочения период представляват 8 на сто от инвестициите в националната икономика. България е първа сред европейските страни по износ на кориандър и временно консервирани череши, втора – по експорт на слънчоглед и лавандулово масло, трета – по експорт на слънчогледово масло, на четвърто и шесто място по износ на пшеница, царевица, рапица и съответно – на мед и др. В световен мащаб страната ни се нарежда сред големите експортьори на пшеница, царевица, слънчоглед и ечемик – между 11 и 4-то място.