Вход за потребители              

2013-04-24 / Актуално


Категория: Община Брезник

 


Съобщения


 


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА


БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК


При необходимост позвънете на:


Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:Единен европейски номер за спешни повиквания: 112


ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРИЗОВАВА КЪМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 


ВИЖТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ И ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ


 


  


Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна 


Заповед на кмета във връзка със спазване на изискванията на Наредба №8121з – 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 


Вижте пълният текст на заповедта


 


 


10.10.2017 г.


 


Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ – Перник№ РД-303/29.09.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно разпределение на масиви за ползване в  землището на с. Видрица.
 


№ РД-310/05.10.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно разпределение на масиви за ползване в  землището на с. Гърло.


 


 
 Уважаеми жители на община Брезник,Verein RespekTiere Austria и общинска администрация гр. Брезник организират безплатна кастрационна кампания на бездомни и домашни кучета и котки.Кампанията ще се проведе във Ветеринарна лечебница - гр. Брезник, ул.”Ангел Коцелянов” № 7 в периода от 12.10.2017г. до 15.10.2017г.Собствениците на кучета и котки могат да ги довеждат до сградата на Ветеринарната лечебница, където ще се извършват процедурите. Животните ще бъдат кастрирани, ваксинирани, обезпаразитени и чипирани.За всички доведени за кастрация домашни кучета ще се издават ветеринарно заверени паспорти, с които собствениците ще могат да освободят кучетата си от годишен данък при регистрация в общината. На място служителите ще информират стопаните кога ще могат да си приберат животните след кастрацията.Включването в кампанията е напълно безплатно за домашните кучета и котки – стопаните им не дължат нищо. На основание чл. 175, ал.2, т.5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – кастрираните кучета се освобождават завинаги от данък.По-подробна информация вижте тукТел. за контакти: 0898517181 – Детелина Виденова, мл. експерт „Екология“
График за сметоизвозване м.10.2017 г.


 


27.09.2017 г.


 Община Брезник в качеството си на доставчик на социални услуги, съгласно Заповед №РД010996/10.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, обявява процедура за подбор на персонал за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция гр. Брезник, ул.“Владо Радославов”29Вижте пълния текст

Процедура за провеждане подбор на персонал за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменцияВижте пълния текст

Формулярите и необходимите документи за кандидатстване изтеглете от тук 
08.09.2017 г.


ОБЯВАза обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице „ТИ ЕС ТИ МЕТАЛ“ ЕООДБорислава Карамфилова Борисова-Станчева, гр. Перник, ул.“Кирил Тупанков“ №9,тел. 0898509759, гражданство българскос. Конска, общ. Брезник, обл. Перник и ЕИК 204726466има следното инвестиционно предложение:Изграждане на „Цех за производство на метални изделия, разположен в ПИ 000264, находящ се в м. „Равнище“, по КВС на землището на с. Конска, общ. Брезник.“

Вижте пълния текст на обявата
 
 


04.09.2017 г.


 Проект на Наредба за поставяне преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи


(чл.56 ал.2 от ЗУТ)


 


 
17.08.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛHATА СРЕДА И ВОДИТЕБАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от „СИМЕОНОВ ВЕТ” ЕООД, гр. Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения1. Целта на заявеното използване на водите: водоснабдяване за животновъдство и напояване на земеделски култури - в имот № 076020 и имот № 076021, местност „Бараковец“, землище с. Кошарево, община Брезник

Вижте пълния текст на съобщението


 


 


 


 
 


 УВЕДОМЛЕНИЕ

довсички собственици на животновъдни обектина територията на община БрезникВъв връзка с писмо от Областна администрация – Перник с изх. №0800-50 от 26.07.2017 г. и писмо от Областно пътно управление – Перник, Ви уведомяваме за следното:


На основание чл.26, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за пътищата, без разрешение в обхвата на пътя се забранява – косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове. Всяко допускане на животни на пътя може да създаде предпоставки за ПТП и да доведе до трагичен край. Съгласно чл.52 от Закона за пътищата нарушителите се наказват с глоба от 200 до 500 лв.


 


 


 


 


01.08.2017 г.О Б Я В Адо заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник

Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“ с Възложител „Община БрезникВъв връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви предоставяме копие от информацията по Приложение №2 на хартиен и електронен носител за изясняване обществения интерес към реализирането на инвестиционно предложение: „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“, което ще се реализира в ПИ №06286.60.8, собственост на Община Брезник.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят в 14 дневен срок от публикуване на обявата, писмено в Община Брезник, ул.“Елена Георгиева“ №16 или в РИОСВ – Перник, гр.Перник, ул. „Благой Гебрев“ №15.

Вижте цялата информация по Приложение 2

 


 

10.07.2017 г.


 


ОБЯВА За общественосттаСъгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци с код R12 и код R13”,Фирма ЕТ „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС-Методи Петков”, гр. София 1616, Район Витоша, ул.”Подграмада” №37, ЕИК 121021041, предоставя на община Брезник обществен достъп до информацията по приложение №2 за изразяване на становища от заинтересувани лица. 07751/20-34;20-10; GSM 0899946040


  Вижте пълния текст на обявата и Приложение 2


 


 
 
Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката


  


Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.


 


  


02.05.2017 г.Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте тук


   


 


ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA


В А Ж Н О !


 


Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.


На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.
 


 
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.


Вижте цялата полезна за Вас информация