Вход за потребители              

2013-04-24 / Актуално


Категория: Община Брезник

 


Съобщения


 


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА


БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК


При необходимост позвънете на:


Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:Единен европейски номер за спешни повиквания: 112


ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРИЗОВАВА КЪМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 


ВИЖТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ И ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ


 


  


Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна 


Заповед на кмета във връзка със спазване на изискванията на Наредба №8121з – 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 


Вижте пълният текст на заповедта


 


 
  


17.08.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛHAT А СРЕДА И ВОДИТЕБАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от „СИМЕОНОВ ВЕТ” ЕООД, гр. Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения1. Целта на заявеното използване на водите: водоснабдяване за животновъдство и напояване на земеделски култури - в имот № 076020 и имот № 076021, местност „Бараковец“, землище с. Кошарево, община Брезник

Вижте пълния текст на съобщението


 


 


 


 


 


ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка със изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Център за услуги в домашна среда” към Община Брезник по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.Община Брезник уведомява, че е открита процедура за подбор на лица потребители на услугите по проекта, предоставяни от Център за услуги в домашна среда към Община Брезник.


 


Вижте пълния текст на обявлението


 


 ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка със стартиране на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Център за услуги в домашна среда” към Община Брезник по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Обява за прием на документи за провеждане на процедура за подбор:За избор на персонал за предоставяне на социални услуги в „Център за услуги в домашна среда” към Община Брезник , във връзка с утвърдена процедура за подбор.Вижте пълния текст на обявлението 


 


08.08.2017 г.


 


 Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ – Перник№ РД-250/04.08.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2017/2018 година в землищата на община Брезник

№ РД-249/04.08.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 72б, ал. 1, изр. второ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2017/2018 година в землището на гр.Брезник


 


 


График за сметоизвозване м.08.2017 г.


 


 


04.08.2017 г.


 


  
Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-679/03.08.2017 г. обявява търг за отдаване на имоти общинска собственост под наем: 


Пълния текст на обявата вижте тук. 


 УВЕДОМЛЕНИЕ

довсички собственици на животновъдни обектина територията на община БрезникВъв връзка с писмо от Областна администрация – Перник с изх. №0800-50 от 26.07.2017 г. и писмо от Областно пътно управление – Перник, Ви уведомяваме за следното:


На основание чл.26, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за пътищата, без разрешение в обхвата на пътя се забранява – косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове. Всяко допускане на животни на пътя може да създаде предпоставки за ПТП и да доведе до трагичен край. Съгласно чл.52 от Закона за пътищата нарушителите се наказват с глоба от 200 до 500 лв.


 


 


 


 


01.08.2017 г.О Б Я В Адо заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник

Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“ с Възложител „Община БрезникВъв връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви предоставяме копие от информацията по Приложение №2 на хартиен и електронен носител за изясняване обществения интерес към реализирането на инвестиционно предложение: „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“, което ще се реализира в ПИ №06286.60.8, собственост на Община Брезник.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят в 14 дневен срок от публикуване на обявата, писмено в Община Брезник, ул.“Елена Георгиева“ №16 или в РИОСВ – Перник, гр.Перник, ул. „Благой Гебрев“ №15.

Вижте цялата информация по Приложение 2

 


 31.07.2017 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 


ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК

 


ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПЛАН НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК И ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПЛАН НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.127 АЛ.1 ОТ ЗУТ, ЩЕ СЕ СЪСТОИ В ГР. БРЕЗНИК, МАЛКИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕЩЕНИЕ 1870“ НА 05.09.2017 Г. ОТ 11:00 ЧАСА. 


 


 


27.07.2017 г.УВЕДОМЛЕНИЕза инвестиционно предложение
 


Уведомяваме ви, че „АКСИ” ЕООД с. Сопица, Община Брезник има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за обработка на дървесина и складова база“.


Дейностите ще се осъществяват в УПИ II- 000233 с. Кошарево, отреден за складови и безвредни производствени дейности.


 Лице за контакти: Стойчо Иванов Стоиловтел.0886 507 006


 


 


24.07.2017 г.


 


Инвестиционно предложение за: „Производство на топлолюбиви видове риба от Рибовъдна ферма "МИРОС"ЕООД-Язовир " Бегуновци”, Общ.Брезник, Обл. Перник” с възложител: ” МИРОС ” ЕООД, гр. Перник, ул.Граово№ 44 представлявано от Росен Йорданов АсеновЦялата информация по инвестиционното намерение и Приложение 2 вижте тук 19.07.2017 г. - Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Брезник


 
 


10.07.2017 г.


 


ОБЯВА За общественосттаСъгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци с код R12 и код R13”,Фирма ЕТ „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС-Методи Петков”, гр. София 1616, Район Витоша, ул.”Подграмада” №37, ЕИК 121021041, предоставя на община Брезник обществен достъп до информацията по приложение №2 за изразяване на становища от заинтересувани лица. 07751/20-34;20-10; GSM 0899946040


  Вижте пълния текст на обявата и Приложение 2


 


 
 
Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката


  


14.06.2017 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища, приета с Решение №162 от 21.04.2005 г. 

Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.


 


  


02.05.2017 г.Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте тук


 

 
06.03.2017 г.


 
Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №365/23.02.2017 г. на ОбС Брезник/


   


 


ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA


В А Ж Н О !


 


Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.


На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.
 


  
06.12.2017 г.Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


За обект 1


За обект 2


За обект 3 


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.


Вижте цялата полезна за Вас информация