Вход за потребители              

2013-04-24 / Актуално


Категория: Община Брезник

 


Съобщения


 


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА


БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК


При необходимост позвънете на:


Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:Единен европейски номер за спешни повиквания: 112


  
 


 


 


Лятното кино в лесопарк "Бърдото" гр. Брезник ще представи съвременния български игрален филм "Чужденецът" на 17.08.2018 г. от 20.30 ч.


 


 


13.08.2018 г.


 МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брезник
Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брезник


 


 


Аптеката "БРЕЗНИК ФАРМ" ЕООД гр. Брезник няма да работи от 13.08.2018 от 07.09.2018 поради платен годишен отпуск на персонала.


 


 


09.08.2018 г.


 


Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в следните обекти, собственост на Община Брезник:Вижте цялата обява 


 


График за сметоизвозване м.08.2018 г.

 


 


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят: 

- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и


 


- строителни отпадъци от ремонтни дейности.

 


Изброените отпадъци да се поставят в близост до контейнерите за битов отпадък. 


 


 


 


 


 


03.08.2018 г.


 


Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" гр. Перник


 


№ РД-201/02.08.2018 г.
№ РД-202/02.08.2018 г.


 


 


 
 


 


30.07.2018 г.


СЪОБЩЕНИЕпо чл. 32 от ДОПК

До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД”ЕИК по БУЛСТАТ 203644664


Представлявано от Султан Мохамед Хусеин


 


 


Вижте пълния текст на съобщението


 


 


 


 


03.07.2018 г.

Община Брезник, на основание №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ.


 

 


 


Вижте подробната информация


 


 29.05.2018 г.


 


 
Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и на ЗСПЗЗ


 


 


 


О Б Я В Аза провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян.

 


Вижте пълния текст на обявата и приложения 


 О Б Я В Аза провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаВижте пълния текст на обявата и приложения 


 


 


 


02.05.2018 г.
Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и на ЗСПЗЗ


 


 


 


17.04.2018 г.Вижте пълния текст на Заповед  № РД_2–222/17.04.2018 г. относно забрана пашата на селскостопански животни
 


Заповед №РД_2 -131/01.03.2018 г. относно недопускане на пожари възникнали поради неспазване на изискванията, свързани с опазване на горите 

Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката


 


 


Заповед № РД_2–931/01.11.2017 г. относно определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2018 година в населените места на община Брезник


 


 


 


 
 


 


ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA


В А Ж Н О !


 


Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2018 година може да заплащате от 02.02.2018 г.


На предплатилите за цялата година до 30 април 2018 г. се прави отстъпка 5 %.
 


 
 


19.12.2017 г.
Заповед № РД_2–1057/18.12.2017 г. относно сключване на едногодишни договори за наем на полски пътища за стопанската 2017/2018 г.


 

09.11.2017 г. Постановено становище по екологична оценка №ЕО-2-2/2017 г. на ОУП на община Брезник - вижте тук
 
17.10.2017 г.


 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК С МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИТЕ КУЛТУРИ, В СЛЕДСТВИЕ НА НАПАДЕНИЯ ОТ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ
 
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.


Вижте цялата полезна за Вас информация