Вход за потребители              

2013-04-24 / Актуално


Категория: Община Брезник

 


Съобщения


 


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА


БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК


При необходимост позвънете на:


Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:


07751/20-34;20-10; GSM: 0899946040


Единен европейски номер за спешни повиквания: 112


ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРИЗОВАВА КЪМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 


ВИЖТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ И ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ


 


  


Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна 


Заповед на кмета във връзка със спазване на изискванията на Наредба №8121з – 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 


Вижте пълният текст на заповедта


 


 


 


26.06.2017 г.


 


ОБЯВА За общественосттаСъгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци с код R12 и код R13”,Фирма ЕТ „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС-Методи Петков”, гр. София 1616, Район Витоша, ул.”Подграмада” №37, ЕИК 121021041, предоставя на община Брезник обществен достъп до информацията по приложение №2 за изразяване на становища от заинтересувани лица.


 


Вижте пълния текст на обявата и Приложение 2


  
Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката


  


 


 


 


 
 


 Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 26 - 30 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.


 


Подробен график на прекъсванията вижте тук 


 
16.06.2017 г.


 
 


Община Брезник, на основание заповед № РД_2-498/07.06.2017 г., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Велковци, с. Садовик, с. Кошарево, с. Сопица и в землището на с.Станьовци. Обявата е публикувана във в. „Съперник” бр. 107/08.06.2017 г. Поради допусната техническа грешка в частта „ внасяне на депозит”, вместо дата „16.07.2017 г. до 22.07.2017 г”. да се чете 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. 
 


 14.06.2017 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ в сила от 19.05.2015 г.


 


14.06.2017 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища, приета с Решение №162 от 21.04.2005 г.

 


 


07.06.2017 г.


 


Община Брезник, на основание заповед № РД_2- 498/07.06.2017 г., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Велковци, с. Садовик, с. Кошарево, с. Сопица и в землището на с.Станьовци:Описание на имоти, предмет на търга и начална тръжна цена вижте тук


 


 
 
График за сметоизвозване м.06.2017 г.


  


 


23.05.2017 г.


 ОБЯВА

Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите /П на ЗИД на ЗГ/ (ДВ, бр. 60/2015г.), комисия изготви и утвърди списъци на поземлени имоти на територията на Община Брезник притежаващи характеристика на гора смисъла на чл.2, ал.1, т. 1 от Закона за горите.В изпълнение на §49, ал.7 от ПЗР на ЗГ и т. III.3 от Заповед №131 от 21.01.2016 г., обявяваме списъка за Вашето землище за запознаване в срок от 2/два/ месеца на собствениците на засегнати имоти считано от 29.05.2017година.В едномесечен срок след изтичането на горепосочения срок собствениците на засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения в Община Брезник.
Протокол и списъци на имотите по землища


 


 


17.05.2017 г.Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ на територията на община Брезник


  
Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.


 


  


 


02.05.2017 г.Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте тук


 
 


20.04.2017 г.


 
 


Община Брезник обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост и търг с явно наддаване продажба на недвижими имоти


 


07.04.2017 г.


 


Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник № РД-118/07.04.2017 г., № РД-119/07.04.2017г. и № РД-120/07.04.2017 г.,Относно: Одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Гоз, с. Бабица и с. Арзан, община Брезник, област Перник, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 г. и одобряване разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите.

Вижте заповедите тук


 


 


 
 


 


10.03.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2027 ГОДИНА И МОТИВИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА 
 


 


06.03.2017 г.


 
Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник

 


Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №365/23.02.2017 г. на ОбС Брезник/


   


 


ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA


В А Ж Н О !


 


Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.


На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.
 


   

 06.12.2017 г.Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


За обект 1


За обект 2


За обект 3 


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.


Вижте цялата полезна за Вас информация