Вход за потребители              

2013-04-24 / Актуално


Категория: Община Брезник

 


Съобщения


 


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА


БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК


При необходимост позвънете на:


Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:Единен европейски номер за спешни повиквания: 112


  


  


Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна


 


 ЗАПОВЕД 868/11.10.2017 г. относно предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктурата, снабдяването, обслужването и услугите на територията на община Брезник и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2017 – 2018 година


 


 Информация, свързана с почистване на пътищата през зимен сезон 2017 – 2018 г. Карта на община Брезник


 


 


Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон и действия при възникнал пожар 


 


 


Заповед № РД_2–931/01.11.2017 г. относно определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2018 година в населените места на община Брезник


 


  


13.12.2017 г.


 


Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник


 


Заповед РД-409/06.12.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Режанци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година
Заповед РД-410/06.12.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Билинци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година 


 


 
ОБЩИНА БРЕЗНИК ОРГАНИЗИРА ХV МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „СУРОВА БРЕЗНИК ’2018” НА 20 ЯНУАРИ 2018 ГОД.

 


ВИЖТЕ СТАТУТ ЗА УЧАСТИЕ

 


ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 


 


 


  


 


 
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 11 – 15 декември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 


Вижте тук за Община Брезник


 


 


 08.12.2017 г.


 


 


Дирекция „Бюро по труда” гр. ПерникПРЕССЪОБЩЕНИЕ08 Декември 2017

Работа за селскостопански работници вИспания и ПортугалияДирекция „Бюро по труда” гр.Перник набира 1475 селскостопански работници за Испания и Португалия.

 


Вижте подробности тук


 

 


  


05.12.2017 г.


 


ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БРЕЗНИК

 


 


 


27.11.2017 г. - Докладна записка относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник


 
  


 


23.11.2017 г.


 


Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г.


 


23.11.2017 г. 


Община Брезник, на основание заповед №РД_2-972/21.11.2017 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост - вижте подробности

 


 


10.11.2017 г.

Заповеди на директора на ОД “Земеделие“ – Перник

Заповед № РД-351/03.11.2017 г. относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник за определяне състав на комисиите по землищаЗаповед РД-354/08.11.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Красава, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 годинаЗаповед РД-353/07.11.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Горни Романци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 годинаЗаповед РД-346/02.11.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ярославци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 годинаЗаповед РД-344/02.11.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Муртинци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година 


 


  


09.11.2017 г. Постановено становище по екологична оценка №ЕО-2-2/2017 г. на ОУП на община Брезник - вижте тук
 


 


 


01.11.2017 г. - Проект на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ.


Приложение 11 - Вътрешна методика за определяне приходите и разходите за формиране такса битови отпадъци.


План сметка за необходимите разходи по дейности
 


01.11.2017 г. - Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци


 


 


01.11.2017 г.ЗАПОВЕД

№ РД_2- 925

гр. Брезник, 31.10.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство 


ОБЯВЯВАМ:КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НАОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БРЕЗНИК

 


Вижте пълния текст на Заповедта и Заявление за участие


 


 
 


График за сметоизвозване м.11.2017 г.


 
 


17.10.2017 г.


 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК С МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИТЕ КУЛТУРИ, В СЛЕДСТВИЕ НА НАПАДЕНИЯ ОТ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ
 


10.10.2017 г.


 


Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ – Перник№ РД-303/29.09.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно разпределение на масиви за ползване в  землището на с. Видрица.
 


№ РД-310/05.10.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно разпределение на масиви за ползване в  землището на с. Гърло.

08.09.2017 г.


ОБЯВАза обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице „ТИ ЕС ТИ МЕТАЛ“ ЕООДБорислава Карамфилова Борисова-Станчева, гр. Перник, ул.“Кирил Тупанков“ №9,тел. 0898509759, гражданство българскос. Конска, общ. Брезник, обл. Перник и ЕИК 204726466има следното инвестиционно предложение:Изграждане на „Цех за производство на метални изделия, разположен в ПИ 000264, находящ се в м. „Равнище“, по КВС на землището на с. Конска, общ. Брезник.“

Вижте пълния текст на обявата 


01.08.2017 г.О Б Я В Адо заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник

Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“ с Възложител „Община БрезникВъв връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви предоставяме копие от информацията по Приложение №2 на хартиен и електронен носител за изясняване обществения интерес към реализирането на инвестиционно предложение: „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“, което ще се реализира в ПИ №06286.60.8, собственост на Община Брезник.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят в 14 дневен срок от публикуване на обявата, писмено в Община Брезник, ул.“Елена Георгиева“ №16 или в РИОСВ – Перник, гр.Перник, ул. „Благой Гебрев“ №15.

Вижте цялата информация по Приложение 2

 


 

10.07.2017 г.


 


ОБЯВА За общественосттаСъгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци с код R12 и код R13”,Фирма ЕТ „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС-Методи Петков”, гр. София 1616, Район Витоша, ул.”Подграмада” №37, ЕИК 121021041, предоставя на община Брезник обществен достъп до информацията по приложение №2 за изразяване на становища от заинтересувани лица. 07751/20-34;20-10; GSM 0899946040


  Вижте пълния текст на обявата и Приложение 2


 


 
 
Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката


  


Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.


 


  


02.05.2017 г.Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте тук


   


 


ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA


В А Ж Н О !


 


Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.


На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.
 


 
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.


Вижте цялата полезна за Вас информация