Вход за потребители              

2013-04-24 / Актуално


Категория: Община Брезник


 Съобщения


 


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА


БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК


При необходимост позвънете на:


Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:Единен европейски номер за спешни повиквания: 112


 


 


 


  


22.10.2018 г.


ЗАПОВЕД №РД_2 – 773/18.10.2018 год. относно предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктурата, снабдяването, обслужването и услугите на територията на община Брезник и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2018 – 2019 година 


19.10.2018 г.


 ОБЩИНА БРЕЗНИК


ДНЕВЕН РЕД за провеждане на заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия 24.10.2018 г


 15.10.2018 г.


Заповед № РД_2–750/12.10.2018 г. относно обявяване на класиране на кандидатите в проведения търг за възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост - за Обект 40
ВАЖНО!
До 31.12.2018 г. е срокът в който фирмите могат да подадат Молби-декларации за определяне таксата за сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 г. в зависимост от вида и броя на декларираните съдове за битови отпадъци.Образеца на молбата-декларация изтеглете от тук
До 31.12.2018 г. е срокът в който фирмите и физическите лица могат да подадат Декларация, съгл. чл.71, ал.1, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през 2019 г. 


Образеца на декларацията изтеглете от тук


 
График за сметоизвозване м.10.2018 г.


 


10.09.2018 г.


 


 Министър на енергетикатаРАЗРЕШЕНИЕ № 486 от 19.07.2018 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Златуша", разположена на територията на Столична община, област София-град, общини Драгоман, Сливница, Божурище, Софийска област, общини Брезник и Перник, област Перник.

 


Вижте пълния текст на разрешението
 


О Б Я В АВАЖНО!!!АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ Е СИЛНО ЗАРАЗНО ВИРУСНО ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ДОМАШНИТЕ И ДИВИТЕ СВИНЕ


 


Прочетете пълния текст 


 


28.08.2018 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят: 

- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и


 


- строителни отпадъци от ремонтни дейности.

 


Изброените отпадъци да се поставят в близост до контейнерите за битов отпадък.

 


 
 


Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката


 


 


Заповед № РД_2–931/01.11.2017 г. относно определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2018 година в населените места на община Брезник


 


 


 


 
 


 


ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA


В А Ж Н О !


 


Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2018 година може да заплащате от 02.02.2018 г.


На предплатилите за цялата година до 30 април 2018 г. се прави отстъпка 5 %.
 
17.10.2017 г.


 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК С МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИТЕ КУЛТУРИ, В СЛЕДСТВИЕ НА НАПАДЕНИЯ ОТ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ
 
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.


Вижте цялата полезна за Вас информация