Вход за потребители              

2018-05-23 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

            На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 665 от 21.05.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – - СХЕМА  за трасе  на нов водопровод и нова канализация.             Планът ще се изработи в съответствие с Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения [...]

2018-05-23 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

          На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1596/20.11.2017г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХVIII-7646-,.За търговия, производство и услуги” и УПИ ХV-7630-„За търговия и услуги”-общински в кв.1016 по плана на град Велинград. С проекта за [...]

2018-05-22 / Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК


Категория: Община Велинград

Posted in Местни данъци и такси

Списък на ЛИЦА  във връзка с чл.32 от ДОПК   Публикувано на, 22.05.2018г. валидно до 05.06.2018г. Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Велинград, бул. “Хан Аспарух” №35, ет.1, ст.11 за връчване на Акт за установяване на задължение [...]

2018-05-22 / Предстоящо заседание, което ще се проведе на 31.05.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.


Категория: Община Велинград

Posted in Предстоящо заседание

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   31.05.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Изменение на Решение №19/17.12.2015г. на ОбС-Велинград като преобразува Комисията от [...]

2018-05-22 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 654/21.05.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № VI-3124, кв.134 по плана на гр.Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като част [...]

2018-05-22 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 655/21.05.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план схема за трасе на подземен електропровод за ВКЗ до УПИ № IX-4549 в кв.653 по плана на гр. Велинград.       Трасето ще се осъществи чрез прокарване на нова подземна [...]

2018-05-22 / ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Категория: Община Велинград

Posted in Информационен бюлетинОбръщения

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ Уважаеми дами и господа, Уважаеми учители и ученици, Уважаеми просветни и културни дейци,      За мен е чест, да Ви поздравя по повод светлия празник-  Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост! 24  май   [...]

2018-05-16 / АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА


Категория: Община Велинград

Posted in Проекти на актове

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажба на общинска земя I.По чл.35,ал.1/публични търгове и [...]

2018-05-15 / Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”


Категория: Община Велинград

Posted in Конкурси за назначаване и свободни работни местаТъргове и конкурси

Обявление за провеждане на конкурс за НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ Заявление Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС