Вход за потребители              

2018-10-22 / Съобщение


Категория: Община Велинград

Posted in Минерални води - обяви

Съобщение ЕСПА 

2018-10-22 / Съобщение


Категория: Община Велинград

Posted in Минерални води - обяви

Съобщение Драгиново

2018-10-22 / Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Септември 2018 г.


Категория: Община Велинград

Posted in БюджетОтчет за изпълнение на бюджета

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

2018-10-18 / Определение 1267/16.10.2018 на Административен съд Пазарджик


Категория: Община Велинград

2018-10-16 / Предстоящо заседание заседание, което ще се проведе на 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център


Категория: Община Велинград

Posted in Предстоящо заседание

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  25.10.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център /ОП „СИП и ТИЦ”/, пл.”Свобода”,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на [...]

2018-10-16 / НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД


Категория: Община Велинград

Posted in Наредби на Община Велинград

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   Глава първа Общи положения      Чл. 1. Тази наредба урежда правилата за местните изисквания, ограничения и забрани, свързани с движението на пътни превозни средства (ППС) и пешеходците по улиците (пътищата), отворени за [...]

2018-10-12 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

          На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и № 1211 от 15.08.2018г.  на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план схема за трасе на подземен електропровод от съществуващ КРШ на ул.”Индустриална” до УПИ № XI-7118,7628-„За производство и услуги”, кв.1016 по плана на гр. Велинград.        Трасето е проектирано да [...]

2018-10-10 / АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА


Категория: Община Велинград

Posted in Проекти на актове

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част :   VІІ.Продажби на общинска земя.   IІ.По чл.35, ал 3 [...]

2018-10-09 / Конкурс се обявява за длъжността:” служител по сигурността на информацията”


Категория: Община Велинград

Posted in Конкурси за назначаване и свободни работни местаТъргове и конкурси

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №  1500/09.10.2018г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

2018-10-08 / ОБЯВА


Категория: Община Велинград

Posted in Уведомления за инвестиционни предложения за ОВОС

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет Кмета на Община Велинград СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за   [...]