Вход за потребители              

2022-06-28 / ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване


Категория: Община Велинград

Posted in Търгове и конкурси

На основание Заповед №955/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя общински поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ. Велинград, обл.Пазарджик,  както следва:    1/ Поземлен имот 10450.503.1615, област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, п.к.4600, ул.”Жасмин”№11, вид собств.-Общинска частна, [...]

2022-06-28 / ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване


Категория: Община Велинград

Posted in Търгове и конкурси

На основание Заповед №954/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: -Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1602 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г.  [...]

2022-06-28 / ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване


Категория: Община Велинград

Posted in Търгове и конкурси

На основание Заповед №953/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Юндола, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: урегулиран поземлен имот УПИ№ХХ, целият с площ 398 кв.м., находящ се в кв.28 по плана на с.Юндола, общ.Велинград с [...]

2022-06-23 / Мрежова сигурност


Категория: Община Велинград

Posted in Актове, уреждащи функциониране на администрация

Заповед – мрежова и информационна сигурност Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните с-ми на община Велинград Методика за анализ и оценка на риска за сигурността на информационните и комуникационните системи на община Велинград Политика за мрежова и информационна сигурност

2022-06-22 / Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


Категория: Община Велинград

Posted in Проекти на актове

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И [...]

2022-06-22 / Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград


Категория: Община Велинград

Posted in Предстоящо заседание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.06.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на годишен финансов отчет на [...]

2022-06-21 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

           На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 677/09.05.2022 г.  на Кмета на община Велинград , се разрешава, изработването на ПУП-ПРЗ за обект: Изменение регулацията на у.п.и. № III-104,103 и № VI-101, кв. № 13, на у.п.и. № V-74,75, кв. № 12, [...]

2022-06-21 / ОБЯВА


Категория: Община Велинград

Posted in Конкурси за назначаване и свободни работни места

     Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.056-0009-C01  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2‘‘ по Оперативна програма „Развитие на [...]

2022-06-21 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Конкурси за назначаване и свободни работни места

На основание чл.91 от Кодекса на трда и Заповед № 923 /14.06.2022г.  на Кмета на община Велинград Община Велинград обявява конкурс за 1 работно място на свободна длъжност   1.      Конкурс се обявява за длъжност: „старши експерт”  в Дирекция „Местни приходи”, на 8 часов работен ден в общинска администрация гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 [...]

2022-06-20 / Съобщение


Категория: Община Велинград

Posted in Минерални води - обяви

Съобщение