Вход за потребители              

2018-08-17 / Наредба за безопасност на движението – община Велинград


Категория: Община Велинград

Posted in Наредби на Община Велинград

1. Обявление 2. Частична оценка 3. Мотиви 4. Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 5. Доклад на кмета на Общината

2018-08-17 / ОБЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс


Категория: Община Велинград

Posted in Търгове и конкурси

На основание Заповед №1236/17.08.2018 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен конкурс за продажба на общински земеделски имот, находящ се в землище Велинград, а именно:  -Земеделски имот пл.№078199 с площ 0.713 дка, находящ се в м.”Калище”.Начин на трайно ползване-използваема ливада, категория на земята при неполивни условия-Шеста с начална конкурсна цена в размер [...]

2018-08-17 / ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване


Категория: Община Велинград

Posted in Търгове и конкурси

На основание Заповед №1243/17.08.2018 г.на Кмета на Община Велинград се обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот общинска собственост, а именно: 2 броя петна, всяко от тях с площ от 20 кв. м. с предназначение „за търговска дейност”, находящи се в УПИ XXII, [...]

2018-08-17 / ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване


Категория: Община Велинград

Posted in Търгове и конкурси

         На основание Заповед №1244/17.08.2018 г.на Кмета на Община Велинград се обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот общинска собственост, а именно: петно № 15 и петно №16, всяко от тях с площ от 20 кв. м. с предназначение „за [...]

2018-08-16 / Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета през 2017г., Баланс, Приложения, Одитен доклад на Сметна палата


Категория: Община Велинград

Posted in БюджетОтчет за изпълнение на бюджета

1.Баланс 2017 2. Обяснителна записка 3. Обяснителна записка 4. Обяснителна записка 5. Oдитен доклад 6. Oтчет

2018-08-16 / Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Юли 2018 г.


Категория: Община Велинград

Posted in БюджетОтчет за изпълнение на бюджета

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС  ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

2018-08-14 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

ВЕЛИНГРАД-4600, бул.”Хан Аспарух” N35,тел.0359/5-33-65,5-20-19 О  Б Щ  И Н А ВЕЛИНГРАД О  Б Я  В Л Е  Н И Е         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 997/10.07.2018 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработване  на проект за частично изменение на плана за [...]

2018-08-10 / ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване


Категория: Община Велинград

Posted in Търгове и конкурси

На основание Заповед №1131/02.08.2018 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на три броя урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.Драгиново, общ.Велинград, а именно:   -Поземлен имот пл.№1323 с площ от 400 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ІХ-1323 в кв.6 по плана [...]

2018-08-06 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

          На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1102/25.07.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XIII-4538  и УПИ V-„За хотел, ЖС, търговия, услуги, ресторант, спа-център и басейн” в кв.656 по плана на град Велинград.       С [...]

2018-08-06 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

          На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1115/26.07.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-8820-„За производство и услуги”, УПИ II-8819-„За производство и услуги”, УПИ XVI-8821-„Производствена дейност и услуги” и УПИ XVII-8818-„Производствена дейност и услуги, бетонов [...]