Вход за потребители              

2017-06-26 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 851 от 23.06.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за УПИ I-Почивна станция в кв. 14 по плана на с.Юндола , като за сметка [...]

2017-06-23 / Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ за водовземане за питейна вода от р. Грънчарица


Категория: Община Велинград

Posted in Съобщения за публични обявления от Басейнови дирекцииУведомления за инвестиционни предложения за ОВОС

Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ за водовземане за питейна вода от р. Грънчарица

2017-06-22 / Наредба реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград


Категория: Община Велинград

Posted in Наредби на Община Велинград

Глава първа: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. С тази Наредба се определя редът за управление, придобиване и разпореждане с имуществото, собственост на Община Велинград и конкретните правомощия на кмета на общината. Чл.2. Наредбата не се прилага за: 1. общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; 2. общинско имущество, включено в капитала на [...]

2017-06-22 / НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ИМУЩЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД


Категория: Община Велинград

Posted in Наредби на Община Велинград

НАРЕДБА №1    ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И  ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ИМУЩЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

2017-06-21 / Решение №247/18.05.2017г. на Административен съд-Пазарджик по АД №31/2017


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви - Общински съвет

Решение №247/18.05.2017г. на Административен съд-Пазарджик по АД №31/2017

2017-06-20 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 837/16.06.2017 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:  Изработване на на ПУП за частично изменение на плана за регулация.         Обектът попада в местност „Попин камък” по КВС на град Велинград, граничи с ул.Цар Самуил от плана на гр.Велинград. [...]

2017-06-20 / Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29. 06. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.


Категория: Община Велинград

Posted in Предстоящо заседание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДНЕВЕН РЕД: Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.   Питания и въпроси. Избор на независим одитор на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за 2017г. Докл.:инж.Б.Мандраджиев Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г. Докл.:инж.Б.Мандраджиев Изменение и допълнение на приета структура и обща численост на Общинска [...]

2017-06-19 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО , ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка с ъс Заповед № 839 /16.06.2017 г. на Кмета на Община гр. Велинград се разрешава : Изработване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на основание чл.15 [...]

2017-06-16 / Заповед Яденица


Категория: Община Велинград

2017-06-16 / АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА


Категория: Община Велинград

Posted in Проекти на актове

     На основание чл.8,ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017 год.  с нов раздел  „Учредяване на право на строеж” със следния общински недвижим имот:УПИ№ХІХ-търговия и [...]