Вход за потребители              

2017-08-14 / Заповед


Категория: Община Велинград

Posted in Заповеди

Заповед 

2017-08-11 / Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване през периода 01.2017г.-06.2017г.


Категория: Община Велинград

Posted in БюджетОтчет за изпълнение на бюджета

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване през периода 01.2017г.-06.2017г.

2017-08-11 / Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета през 2016г., Одитен доклад и Одитно становище на Сметна палата


Категория: Община Велинград

Posted in БюджетОтчет за изпълнение на бюджета

БАЛАНС 2016 ОДИТЕН ДОКЛАД ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ОТЧЕТИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

2017-08-11 / Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към месец Юли 2017г


Категория: Община Велинград

Posted in БюджетОтчет за изпълнение на бюджета

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС  ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

2017-08-10 / ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД


Категория: Община Велинград

Posted in Проекти на актове

     Обществени консултации по проект на нова Наредба за ползване на общински тротоари, площади и улични платна или на части от тях за платено и безплатно паркиране, за изискванията, организацията и безопасността на движението на територията на община Велинград и проект на акт на Общински съвет, които са свързани и с: - допълнение на [...]

2017-08-10 / РЕШЕНИЕ №262/08.08.2017г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл.228 – 239 от ЗЗД и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29             Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: 1. Дава съгласие за [...]

2017-08-10 / РЕШЕНИЕ №262/08.08.2017г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 от ЗМСМА, чл. 2, ал.8 и  чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3, т.2 и т.3,  ал.7 от Наредба №7/2000  г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и след проведеното [...]

2017-08-10 / РЕШЕНИЕ №261/08.08.2017г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29             Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И:             1.Приема увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. [...]

2017-08-10 / РЕШЕНИЕ №260/08.08.2017г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29             Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И:              Да са възложи на временната комисия, определена с Решение № [...]

2017-08-10 / Сесия 2017-08-08


Категория: Община Велинград

Posted in Заседания 2017г.Сесии

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :     Продължаване работата на комисия, назначена с Решение №261/03.06.16г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №260 Докл.:Н.Стефанова Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи с 15 200лв. От продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №261 Докл.:инж.П.Кондев Одобряване съществуването на маломерни [...]