Вход за потребители              

2020-09-18 / Съобщение


Категория: Община Велинград

Posted in Минерални води - обяви

СЪОБЩЕНИЕ-3

2020-09-18 / Съобщение


Категория: Община Велинград

Posted in Минерални води - обяви

СЪОБЩЕНИЕ2

2020-09-18 / Съобщение


Категория: Община Велинград

Posted in Минерални води - обяви

СЪОБЩЕНИЕ-1

2020-09-15 / СЪОБЩЕНИЕ ЧЕПИНО


Категория: Община Велинград

Posted in Минерални води - обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЧЕПИНО

2020-09-15 / Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.09.2020г. (Четвъртък) / от 09:30 ч.


Категория: Община Велинград

Posted in Предстоящо заседание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  24.09.2020г. (Четвъртък) / от  09:30 ч. в  Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния дневен ред. ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на [...]

2020-09-14 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1320/20.08.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация по §8 от ЗУТ на УПИ ХІІІ-339 и ХІV-338 в кв.18 [...]

2020-09-14 / Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Август 2020 г.


Категория: Община Велинград

Posted in БюджетОтчет за изпълнение на бюджета

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК [...]

2020-09-14 / ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Категория: Община Велинград

Posted in Информационен бюлетинНовини - Общински съветОбръщения

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ПЛАМЕН ХАДЖИЕВ ПО СЛУЧАЙ                НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2020- 2021 ГОДИНА Уважаеми ученици, учители и  директори, Уважаеми родители,      От името на Общински съвет-Велинград и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам с откриването на новата учебна 2020- 2021 година! Началото на новата учебна година среща вълнението на учениците с [...]

2020-09-04 / Обява


Категория: Община Велинград

Posted in Търгове и конкурси

 ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване На основание Заповед №1349/26.08.2020 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя  поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно:  1.Поземлен имот с идентификатор 10450.502.3447 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, [...]

2020-09-03 / Заповед № 1382/03.09.2020 г.


Категория: Община Велинград

Posted in Търгове и конкурси

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д № 1382/03.09.2020 г.           На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение №  [...]