Вход за потребители              

2017-12-13 / ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати


Категория: Община Велинград

Posted in Търгове и конкурси

                        Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ  за допуснатите и недопуснатите кандидати   за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1628/27.11.2017г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „младши експерт” в Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията”, Дирекция “Инвестиции, архитектура и [...]

2017-12-13 / Предстоящо заседание, което ще се проведе на 19.12. 2017 г. /вторник/ от 09:30ч.


Категория: Община Велинград

Posted in Предстоящо заседание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  19.12. 2017 г. /вторник/ от 09:30ч. при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2018г. Докл.:Б.Мандраджиев Определяне на представител на Община [...]

2017-12-12 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

              На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Решение № 252/27.07.2017 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване и изменение на улична регулация  на УПИ І-218, ІІ-219, ІІІ-219 и [...]

2017-12-12 / ОБЯВЛЕНИЕ


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

            На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 856 от  23.06.2017г. на Кмета на Община Велинград е разрешено извършването на инженерни проучвания, допуснато и предписано изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване с неразделни [...]

2017-12-11 / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ( Приета с Решение №51, взето с Протокол №3 от 12.02..2014г., изменена с решение №372 от 30.11.17г.)


Категория: Община Велинград

Posted in Наредби на Община Велинград

Раздел I Общи положения Чл. 1 (1). С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Велинград, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и взаимоотношенията с централните ведомства, [...]

2017-12-07 / РЕШЕНИЕ №423/30.11.2017г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл.34 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал. 2 буква „в” от НРПРУОИ на Община Велинград, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост и чл. 60 от АПК и  след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

2017-12-07 / РЕШЕНИЕ №422/30.11.2017г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

На основание чл.21, ал.1,  т.6 от ЗМСМА, чл.60 от АПК и  след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Изменя обект „Преустройство за котелно на пелети и изграждане на [...]

2017-12-07 / РЕШЕНИЕ №421/30.11.2017г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,  чл.124б, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с изискванията на Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, [...]

2017-12-07 / РЕШЕНИЕ №420/30.11.2017г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 27 от ЗМСМА, във връзка с 110, ал.(1),  т. 2 от ЗУТ; чл. 134, ал. (1), т. 1 и чл. 15, ал. (3) и ал. (5) от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

2017-12-07 / РЕШЕНИЕ №419/30.11.2017г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, [...]