Вход за потребители              

2017-10-15 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

          На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение №319/28.09.2017  г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава:         Изработване на ПУП- Схема за трасе за КЛ-1кV от КРШ-1 на БКТП Превалата до нов КРШ-2  и  модулно табло пред имот № 005023,местност „Превалата”, гр.Велинград общ. [...]

2017-10-13 / Заповед №267


Категория: Община Велинград

Posted in Заповеди

Заповед №267

2017-10-13 / Заповед №266


Категория: Община Велинград

Posted in Заповеди

Заповед №266

2017-10-12 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение №330/28.09.2017 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:         Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод от съществуваща РШ „Лъджене стара” в ПИ №344107 през кръстовището на улица „Цар Калоян”  и ул.”Кисловодск”до  Контролен горски пункт в гр.Велинград [...]

2017-10-12 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 329/28.09.2017 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:         Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нова канализация от съществуваща канализационна шахта в ПИ №151008 в местнос „Санаториума” до съществуваща канализационна шахта пред ПИ №150123 в местност „Вельовица” [...]

2017-10-12 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение №317/28.09.2017  г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:         Изработване на ПУП  за промяна предназначението на имот пл. №005020 м„Превала”- землище Велинград.Съгласно нот.акт№200 от 16.05.2016 год.”ТИПС”ООД е собственик и на съседния ПИ 006073 /УПИ І 73- „за Бензиностанция и газстанция/ и [...]

2017-10-12 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение №328/28.09.2017  г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:          Изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – п.и. № 139017 с площ 1804 кв.м представляващ земеделска територия с НТП полска култура, находящ се в местност “Попин камък”, [...]

2017-10-12 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение №310/28.09.2017 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:          Изработване на ПУП за частично изменение на плана за регулация  и застрояване. С плана за регулация се предвижда за сметка на УПИ ІІ –„КАРТОФОХРАНИЛИЩЕ” да се образуват два нови УПИ с площ [...]

2017-10-12 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

            На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение №319/28.09.2017  г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:         Изработване на ПУП- Схема за трасе за КЛ-1кV от КРШ-1 на БКТП Превалата до нов КРШ-2  и  модулно табло пред имот № 005023,местност „Превалата”, гр.Велинград общ. [...]

2017-10-11 / ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД


Категория: Община Велинград

Posted in Правилници

   ПРАВИЛНИК  ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД