Вход за потребители              

2018-12-17 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 328/29.11.2018 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП за частично изменение на плана за регулация  и застрояване за УПИ І7,78 „Производство и складова дейност” /ПИ 104503.136.100 е с площ 10 158 кв.м.  в местността „Башкова чука/разсадник”.         [...]

2018-12-17 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 348/29.11.2018 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи. С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначението на имот 10450.150.82 от „полска култура” – в „За хотел-апартаментен [...]

2018-12-14 / Обществено обсъждане парк “Клептуза”


Категория: Община Велинград

Posted in Обществено обсъждане

ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  и ПОСЛЕДВАЩО  ПРОУЧВАНЕ и  ПРОЕКТИРАНЕ  във фаза Идеен проект и Визуализация на ПАРКОВ КОМПЛЕКС “КЛЕПТУЗА”-ВЕЛИНГРАД- нова ВИЗИЯ              1 ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ,            и ПОСЛЕДВАЩО  ПРОУЧВАНЕ и  ПРОЕКТИРАНЕ         на  ВИЗИЯ наПАРК “КЛЕПТУЗА”-ВЕЛИНГРАД                (във фаза Идеен проект и Визуализация)      Цел на разработката и общи указания за изпълнението на [...]

2018-12-14 / Справка за постъпили предложения по Наредба за критериите , реда условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград


Категория: Община Велинград

Posted in Проекти на актове

Справка за постъпили предложения

2018-12-14 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1829/07.12.2018 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава : Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застройка съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ ХІІ-„ търговия и услуги“ в кв.68 по плана на с.Драгиново, Община Велинград [...]

2018-12-14 / ДОКЛАД


Категория: Община Велинград

Posted in Информационен бюлетинОбяви - Общински съвет

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД       ДОКЛАД        Днес 14.12.2018 г. на основание чл. 68а. (1) от ЗСВ в публично заседание, Комисия /избрана с Решение №329/29.11.2018г. на ОбС-Велинград/  в състав: Любомир Перчинков – Председател Никола Делиев Рахим Енгяк Румен Люгов Д-р Орце Орцев Тодор Шейнов Радослав Петаков Проведе  изслушване на [...]

2018-12-11 / Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Ноември 2018 г.


Категория: Община Велинград

Posted in БюджетОтчет за изпълнение на бюджета

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

2018-12-11 / Предстоящо заседание, което ще се проведе на 18.12.2018 г. /вторник/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград


Категория: Община Велинград

Posted in Предстоящо заседание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  18.12.2018 г. /вторник/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Програма за работата на Общински [...]

2018-12-10 / Решение


Категория: Община Велинград

2018-12-06 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1802/04.12.2018 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ХІ-272 в кв.10 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, област Пазарджик.       С проект за частично изменение на [...]