Вход за потребители              

2021-07-22 / ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ


Категория: Община Две могили

Новия сайт можете да достъпите на адрес: https://dvemogili.egov.bg/wps/portal/municipality-dve-mogili/home/

2021-07-16 / Промяна предназначението на общински имоти от земеделска в горска територия


Категория: Община Две могили

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ


7150 Две могили, бул. „България” № 84, тел./факс 08141/9208


е-mail: obshtina@dvemogili.bg
ОБЯВА


 


От Община Две могили, Област Русе
На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)
УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за технически проект на обект: Промяна предназначението на общински имоти от земеделска в горска територия, както следва:

  1. ПИ с идентификатор 20184.17.147 по КККР на Две могили;
  2. ПИ с идентификатор 20184.17.148 по КККР на Две могили;
  3. ПИ с идентификатор 20184.19.261 по КККР на Две могили;
  4. ПИ с идентификатор 20184.93.2 по КККР на Две могили.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Две могили, бул. „България“ № 84 или в РИОСВ - Русе, „Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.
 


 


 


БОЖИДАР БОРИСОВ


Кмет на Община Две могили

2021-07-16 / Основен ремонт на сграда „Здравен дом“ и промяна предназначението на част от 1-ви етаж в кметство село Острица, община Две могили


Категория: Община Две могили

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ


7150 Две могили, бул. „България” № 84, тел./факс 08141/9208


е-mail: obshtina@dvemogili.bg


ОБЯВА


 


От Община Две могили, Област Русе
На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)
УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за технически проект на обект: „Основен ремонт на сграда „Здравен дом“ и промяна предназначението на част от 1-ви етаж в кметство село Острица, община Две могили“, ситуиран в УПИ 1-105, в кв. 12, по регулационния план на село Острица, община Две могили, област Русе.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Две могили, бул. „България“ № 84 или в РИОСВ - Русе, „Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.
 


 


 


БОЖИДАР БОРИСОВ


Кмет на Община Две могили

2021-07-13 / Обявление


Категория: Община Две могили

Общинска администрация, отдел УТС, във връзка с чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 390 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 21/25.06.2021 г. се  дава разрешение за  изработване  на Подробен устройствен план – парцеларен план  /ПУП – ПП/ в обхвата на Поземлен имот с идентификатор 20184.142.370 за присъединителна кабелна линия СрН от СБС № 5 от ВЕЛ 20 kV  “Язовира” до новоизграден БКТП в ПИ 20184.1.2341 по Кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Две могили, област Русе, ул. „Черно море”, с цел захранване на ПИ 20184.1.2341.

2021-07-09 / Обява


Категория: Община Две могили

2021-07-09 / Обява


Категория: Община Две могили

2021-07-07 / График за предстоящото обучение на членовете на СИК в Община Две могили


Категория: Община Две могили

2021-07-06 / Покана за обществено обсъждане


Категория: Община Две могили

2021-07-05 / Съобщение


Категория: Община Две могили

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Уведомяваме Ви, че на 8 юли 2021 г. /четвъртък/ от 13,00 часа в салона на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1919“ гр. Две могили ще се проведе обучение от Районната избирателна комисия гр. Русе на членовете на секционните избирателни комисии в Община Две могили във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 година.