Вход за потребители              

2020-09-18 / Покана за дванадесетото заседание на Общински съвет – Две могили


Категория: Община Две могили

П О К А Н А


 

    На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІII-мия Общински съвет – Две могили на дванадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 25.09.2020 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили

2020-09-16 / Съобщение


Категория: Община Две могили

Община Две могили съобщава на всички заинтересувани физически и юридически лица, че се отменя насроченото за 18.09.2020 г. от 10.00 часа обществено обсъждане на проекта за общ устройствен план на Община Две могили. Обсъждането ще се проведе на 02.10.2020 г., от 10.00 часа в Конферентна зала на Община Две могили, гр. Две могили, бул. “България” №84.

Цялата документация е на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, в Център за информация и обслужване на гражданите в сградата на общинска администрация, гр. Две могили, бул. „България” №84, както и на интернет страницата на Община Две могили: www.dvemogili.bg

Становища и мнения по проекта за Общ устройствен план на Община Две могили могат да се депозират всеки работен ден, от 08.00 до 17.00 часа в Център за информация и обслужване на гражданите, сградата на общинска администрация, гр. Две могили, бул. „България” №84, като и на e-mail: obshtina@dvemogili.bg


БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

2020-09-16 / Покана


Категория: Община Две могили

2020-09-16 / Започва набиране на преброители за Преброяване 2021


Категория: Община Две могили


Започва набиране на преброители за Преброяване 2021


От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайта на община Две могили.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани около 38 преброители и около 14 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация Две могили на бул. „България“ № 84, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. в срок до 30 октомври 2020 г.

2020-09-15 / Поздравителен адрес


Категория: Община Две могили

2020-09-15 / Поздравителен адрес


Категория: Община Две могили

2020-09-14 / Покана за обществено обсъждане


Категория: Община Две могили

ПОКАНАза участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021-2027 г.


 


 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


 


На 17.09.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Две могили ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021-2027 г.


Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.


Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Две могили за периода 2021- 2027 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Две могили, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, от друга.


По време на общественото обсъждане ще бъде представен изготвеният проект на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021 – 2027 г.


Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021–2027 г. е достъпен на интернет страницата на Община Две могили - http://www.dvemogili.bg/pdf/aktove/Planove/1_Final_PIRO_Dve_mogili_2021_-_2027.pdf


Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.


В тази връзка, Общинска администрация Две могили отправя покана за участие в общественото обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.


 2020-09-11 / Програма за провеждане седмицата на пожарната безопасност


Категория: Община Две могили

2020-09-04 / План за интегрирано равитие


Категория: Община Две могили

2020-09-02 / Заповед № 660


Категория: Община Две могили