Вход за потребители              

2020-02-20 / Община Доспат приема Заявления-декларации за потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ по Национана програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“


Категория: Община Доспат

Община Доспат приема Заявления-декларации за потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ по Национана програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

2020-02-18 / Проект на НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Доспат и издаване на сертификати клас В


Категория: Община Доспат

Проект на НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Доспат и издаване на сертификати клас В

2020-02-17 / Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община ДОСПАТ


Категория: Община Доспат

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община ДОСПАТ

2020-02-13 / РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ОТ № 59 ДО № 77, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 07.02.2020 Г.


Категория: Община Доспат

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ОТ № 59 ДО № 77, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 07.02.2020 Г.

2020-02-06 / Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ


Категория: Община Доспат

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

2020-02-06 / Съобщение: със заповед №А-84 от 04.02.2020г е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 23025.43.31, образуващ УПИ-43.31-за вилни сгради, м.”Чинлий” землеще на гр. Доспат, общ.Доспат с възложител: Радко Антимов Финков, наследник на Ахмед Идризов


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед №А-84 от 04.02.2020г е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 23025.43.31, образуващ УПИ-43.31-за вилни сгради, м.”Чинлий” землеще на гр. Доспат, общ.Доспат с възложител: Радко Антимов Финков, наследник на Ахмед Идризов

2020-02-06 / Съобщение: със заповед №А-83 от 04.02.2020г е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор 23025.502.85, образуващ УПИ-VII-85, кв.29 по плана на гр. Доспат, общ.Доспат с възложители: Красимир Антонов Милев, Невен Сребринов Милев, Анелия Антимова Ми


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед №А-83 от 04.02.2020г е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор 23025.502.85, образуващ УПИ-VII-85, кв.29 по плана на гр. Доспат, общ.Доспат с възложители: Красимир Антонов Милев, Невен Сребринов Милев, Анелия Антимова Ми

2020-02-06 / Съобщение: със заповед №А-83 от 04.12.2020г е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с пл.№188, образуващ УПИ-III-188, кв.16 по плана на с. Црънча, общ.Доспат с възложители: Община Доспат и Емил Адамов Байрактаров.


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед №А-83 от 04.12.2020г е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с пл.№188, образуващ УПИ-III-188, кв.16 по плана на с. Црънча, общ.Доспат с възложители: Община Доспат и Емил Адамов Байрактаров.

2020-02-05 / „Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Късак, с.Любча, с.Змейца, с.Црънча, с.Чавдар и с. Бръщен общ. Доспат , обл.Смолян ”, обособени в осем позиции


Категория: Община Доспат

„Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Късак, с.Любча, с.Змейца, с.Црънча, с.Чавдар и с. Бръщен общ. Доспат , обл.Смолян ”, обособени в осем позиции

2020-02-04 / Обава: Продажба на ПИ с идент. №23025.120.23 в м. „Мустафинкови ливада” по КККР на град Доспат с площ от 2019 кв.м. /Продажба на УПИ VII-315 в кв. 32 на с. Късак с площ от 193 кв.м.


Категория: Община Доспат

Обава: Продажба на ПИ с идент. №23025.120.23 в м. „Мустафинкови ливада” по КККР на град Доспат с площ от 2019 кв.м. /Продажба на УПИ VII-315 в кв. 32 на с. Късак с площ от 193 кв.м.

2020-02-03 / Техническо обслужване , ремонт и поддръжка на МПС собственост на община Доспат включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им


Категория: Община Доспат

Техническо обслужване , ремонт и поддръжка на МПС собственост на община Доспат включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им

2020-02-03 / Доставка на горива за моторни превозни средства (МПС), гориво-смазочни материали (ГСМ), течности за автомобили и други консумативи, свързани с обслужването на автомобилите, за нуждите на община Доспат


Категория: Община Доспат

Доставка на горива за моторни превозни средства (МПС), гориво-смазочни материали (ГСМ), течности за автомобили и други консумативи, свързани с обслужването на автомобилите, за нуждите на община Доспат

2020-02-03 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 04.02.2020 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... Дневен ред


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 04.02.2020 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... Дневен ред

2020-02-03 / Ремонт на покривна стреха на ОУ „Никола Вапцаров ” и ДГ „Зора” с.Црънча , община Доспат


Категория: Община Доспат

Ремонт на покривна стреха на ОУ „Никола Вапцаров ” и ДГ „Зора” с.Црънча , община Доспат

2020-01-30 / ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ НА 07.02.2020 ГОДИНА... ДНЕВЕН РЕД


Категория: Община Доспат

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ НА 07.02.2020 ГОДИНА... ДНЕВЕН РЕД

2020-01-28 / "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканска транспортна схема по маршрутно разписание 21301 от квотата на Област Смолян"


Категория: Община Доспат

"Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканска транспортна схема по маршрутно разписание 21301 от квотата на Област Смолян"

2020-01-27 / ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪЦИТЕ В ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА СЪС СЪВМЕСТНО С КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОЛАСТ СМОЛЯН


Категория: Община Доспат

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪЦИТЕ В ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА СЪС СЪВМЕСТНО С КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОЛАСТ СМОЛЯН

2020-01-27 / Проект на: Наредба за управление на отпадъците на територията на община Доспат


Категория: Община Доспат

Проект на: Наредба за управление на отпадъците на територията на община Доспат

2020-01-24 / Обществено обсъждане относно: Наредба за изграждане ,опазване и стопанисване на зелената система на община Доспат


Категория: Община Доспат

Обществено обсъждане относно: Наредба за изграждане ,опазване и стопанисване на зелената система на община Доспат

2020-01-22 / Уведомление до г-н Рамзи Джурелов и г-н Асан Джурелов, относно процедура за отчуждаване на имот с пл. сн. №74, ведно с построената в имота сграда в кв.3 по ЗРП на с. Бръщен, общ. Доспат


Категория: Община Доспат

Уведомление до г-н Рамзи Джурелов и г-н Асан Джурелов, относно процедура за отчуждаване на имот с пл. сн. №74, ведно с построената в имота сграда в кв.3 по ЗРП на с. Бръщен, общ. Доспат

2020-01-22 / Съобщение до г-н Митко Борисов Каптиев, относно издадена Заповед №А-16/08.01.2020 г. на Кмета на община Доспат за доброволно освобождаване на общински имот представляващ: ап.№19, ет.2, бл.Д-3, град Доспат в срок до 27.01.2020 г.


Категория: Община Доспат

Съобщение до г-н Митко Борисов Каптиев, относно издадена Заповед №А-16/08.01.2020 г. на Кмета на община Доспат за доброволно освобождаване на общински имот представляващ: ап.№19, ет.2, бл.Д-3, град Доспат в срок до 27.01.2020 г.

2020-01-22 / РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ОТ № 42 ДО № 58, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 15.01.2020 ГОДИНА


Категория: Община Доспат

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ОТ № 42 ДО № 58, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 15.01.2020 ГОДИНА

2020-01-20 / Започва кампания за предсрочно издаване на български лични документи за жителите на Община Доспат


Категория: Община Доспат

Започва кампания за предсрочно издаване на български лични документи за жителите на Община Доспат

2020-01-16 / Проектиране на водопровод, канализация и елетрическо осветление - технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти: Улици - „Крайбрежна“ и „Панорамен път“, находящи се в местност „Чинлий“, улица в местност „Каркъма“


Категория: Община Доспат

Проектиране на водопровод, канализация и елетрическо осветление - технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти: Улици - „Крайбрежна“ и „Панорамен път“, находящи се в местност „Чинлий“, улица в местност „Каркъма“

2020-01-15 / Покана за Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2020 год. на Община ДОСПАТ, област Смолян


Категория: Община Доспат

Покана за Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2020 год. на Община ДОСПАТ, област Смолян

2020-01-14 / Съобщение относно инвестиционно намерение: „Изграждане на къщи за гости“, в поземлени имоти с идентификатори: 23025.44.108 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“


Категория: Община Доспат

Съобщение относно инвестиционно намерение: „Изграждане на къщи за гости“, в поземлени имоти с идентификатори: 23025.44.108 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“

2020-01-14 / ЗАПОВЕД ОТНОСНО: ЗАБРАНА НА ПАША НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНА СПРАВКА


Категория: Община Доспат

ЗАПОВЕД ОТНОСНО: ЗАБРАНА НА ПАША НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНА СПРАВКА

2020-01-10 / Стачката на превозвачите е отменена и в понеделник ще има нормални транспортни връзки


Категория: Община Доспат

Стачката на превозвачите е отменена и в понеделник ще има нормални транспортни връзки

2020-01-10 / Обява: Община Доспат набира кандидати за обществени възпитатели за 2020 г.


Категория: Община Доспат

Обява: Община Доспат набира кандидати за обществени възпитатели за 2020 г.

2020-01-10 / В понеделник: автобуси само за учениците. За София, Смолян, Пловдив и Гоце Делчев няма да има транспортни връзки!


Категория: Община Доспат

В понеделник: автобуси само за учениците. За София, Смолян, Пловдив и Гоце Делчев няма да има транспортни връзки!

2020-01-10 / Заседание на Общински съвет Доспат на 15 януари, 17,00 часа ... Дневен ред


Категория: Община Доспат

Заседание на Общински съвет Доспат на 15 януари, 17,00 часа ... Дневен ред

2020-01-08 / Уведомление до: Антим С. Каралев ,собственик на 499 кв.м.,представляващи имот с идент.№ 31259.18.201 в м.“Майкята„ ,землището на с.Змейца ,община Доспат , участващи в "Разшерението на гробищен парк на с.Змейца


Категория: Община Доспат

Уведомление до: Антим С. Каралев ,собственик на 499 кв.м.,представляващи имот с идент.№ 31259.18.201 в м.“Майкята„ ,землището на с.Змейца ,община Доспат , участващи в "Разшерението на гробищен парк на с.Змейца

2020-01-08 / Обявление относно: за предстояща процедура по замяна по глава IV от Закона за общинската собственост


Категория: Община Доспат

Обявление относно: за предстояща процедура по замяна по глава IV от Закона за общинската собственост

2020-01-08 / Съобщение: Относно проектно предложение „Изграждане на къщи за гости“, в поземлени имоти с идентификатори: 23025.45.280, 23025.45.281, 23025.45.282 и 23025.45.302 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“


Категория: Община Доспат

Съобщение: Относно проектно предложение „Изграждане на къщи за гости“, в поземлени имоти с идентификатори: 23025.45.280, 23025.45.281, 23025.45.282 и 23025.45.302 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“

2020-01-02 / Публично обсъждане относно: План за защита при бедствия на община Доспат


Категория: Община Доспат

Публично обсъждане относно: План за защита при бедствия на община Доспат

2019-12-31 / РЕШЕНИЯ ОТ № 27 ДО № 41 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 20.12.2019 ГОДИНА


Категория: Община Доспат

РЕШЕНИЯ ОТ № 27 ДО № 41 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 20.12.2019 ГОДИНА

2019-12-20 / СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG14MFOP001-4.031 „ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ, С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ТЯХНАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ, ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ РИБАРСКИ СЕЛИЩА И СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРО


Категория: Община Доспат

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG14MFOP001-4.031 „ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ, С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ТЯХНАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ, ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ РИБАРСКИ СЕЛИЩА И СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРО

2019-12-20 / СЪОБЩЕНИЕ: СЪС ЗАПОВЕД № А-740 ОТ 20.12.2019 Г. Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ № 230.502.1123, № 23025.502.1078, № 23025.502.929, № 23025.502.1125 И № 23025.502.7070 В КВ. 63 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОСПАТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ОБЩИНА И "ГАРАНТ-9


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ: СЪС ЗАПОВЕД № А-740 ОТ 20.12.2019 Г. Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ № 230.502.1123, № 23025.502.1078, № 23025.502.929, № 23025.502.1125 И № 23025.502.7070 В КВ. 63 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОСПАТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ОБЩИНА И "ГАРАНТ-9

2019-12-20 / СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ИПР ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 23025.502.85, УЧАСТВАЩ В УПИ-VII-85 И УПИ-V-87, КВ. 29 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОСПАТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ КРАСИМИР МИЛЕВ, НЕВЕН МИЛЕВ, АНЕИЛИЯ МИЛЕВА И АНИ ЛИЛКОВСКА


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ИПР ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 23025.502.85, УЧАСТВАЩ В УПИ-VII-85 И УПИ-V-87, КВ. 29 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОСПАТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ КРАСИМИР МИЛЕВ, НЕВЕН МИЛЕВ, АНЕИЛИЯ МИЛЕВА И АНИ ЛИЛКОВСКА

2019-12-20 / СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 23025.43.31, МЕСТНОСТ "ЧИНЛИЙ" С ВЪЗЛОЖИТЕЛ РАДКО ФИНКОВ


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 23025.43.31, МЕСТНОСТ "ЧИНЛИЙ" С ВЪЗЛОЖИТЕЛ РАДКО ФИНКОВ

2019-12-20 / СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ИПР ЗА ИМОТ С ПЛ. СН. № 605, УЧАСТВАЩ В УПИ- XVI- 605, КВ. 30 ПО ПЛАНА НА С. БАРУТИН


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ИПР ЗА ИМОТ С ПЛ. СН. № 605, УЧАСТВАЩ В УПИ- XVI- 605, КВ. 30 ПО ПЛАНА НА С. БАРУТИН

2019-12-20 / „Възстановяване на водосток над р. ”Доспатска" за укрепване на улица за промишлена зона – гр.Доспат


Категория: Община Доспат

„Възстановяване на водосток над р. ”Доспатска" за укрепване на улица за промишлена зона – гр.Доспат

2019-12-16 / Покана относно: Заседание на Общински съвет Доспат на 20.12.2019 г. от 15.00 часа


Категория: Община Доспат

Покана относно: Заседание на Общински съвет Доспат на 20.12.2019 г. от 15.00 часа

2019-12-16 / „Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Късак, с.Любча, с.Змейца, с.Црънча, с.Чавдар и с. Бръщен общ. Доспат , обл.Смолян ” обособени в осем позиции"


Категория: Община Доспат

„Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Късак, с.Любча, с.Змейца, с.Црънча, с.Чавдар и с. Бръщен общ. Доспат , обл.Смолян ” обособени в осем позиции"

2019-12-16 / Проектиране и рехабилитация на асфалтовата настилка, тротоарите и подмяна на водопроводната мрежа на улици „Александър Стамболийски” и „Здравец” в град Доспат, община Доспат


Категория: Община Доспат

Проектиране и рехабилитация на асфалтовата настилка, тротоарите и подмяна на водопроводната мрежа на улици „Александър Стамболийски” и „Здравец” в град Доспат, община Доспат

2019-12-12 / СЪОБЩЕНИЕ: СЪС ЗАПОВЕД А-712/06.12.2019 Г.Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПУП-ИПР ЗА УПИ-III-72 И УПИ-XXI-72, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА С. ЦРЪНЧА С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ОБЩИНА ДОСПАТ И БИСЕР ХАДЖИЕВ


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ: СЪС ЗАПОВЕД А-712/06.12.2019 Г.Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПУП-ИПР ЗА УПИ-III-72 И УПИ-XXI-72, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА С. ЦРЪНЧА С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ОБЩИНА ДОСПАТ И БИСЕР ХАДЖИЕВ

2019-12-12 / Изработване на ПУП – План за Улична Регулация (ПУР), Проектиране - технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти: Улици - „Крайбрежна“ и „Панорамен път“, находящи се в местност „Чинлий“, и улица в местност „Каркъма“


Категория: Община Доспат

Изработване на ПУП – План за Улична Регулация (ПУР), Проектиране - технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти: Улици - „Крайбрежна“ и „Панорамен път“, находящи се в местност „Чинлий“, и улица в местност „Каркъма“

2019-12-10 / РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ОТ № 4 ДО № 26, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 02.12.2019 ГОДИНА


Категория: Община Доспат

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ОТ № 4 ДО № 26, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 02.12.2019 ГОДИНА

2019-12-09 / Изработване на технически проеки, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор по 2 обособени позиции : ОП1 : Пречиствателна станция за отпадни води(ПСОВ ) и Главен събирателен колектор /ПСОВ/ ОП 2: Помпени станции за отпадъчни води (ПпСОВ) с в


Категория: Община Доспат

Изработване на технически проеки, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор по 2 обособени позиции : ОП1 : Пречиствателна станция за отпадни води(ПСОВ ) и Главен събирателен колектор /ПСОВ/ ОП 2: Помпени станции за отпадъчни води (ПпСОВ) с в

2019-12-05 / Краткосрочна програма за използване на ЗЕВИ -2019-2023 г. на Община Доспат


Категория: Община Доспат

Краткосрочна програма за използване на ЗЕВИ -2019-2023 г. на Община Доспат