Вход за потребители              

2018-05-25 / Заседание на Об С Доспат на 30 май ... Дневен ред


Категория: Община Доспат

Заседание на Об С Доспат на 30 май ... Дневен ред

2018-05-25 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, насрочено за 28 май 2018 г.


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, насрочено за 28 май 2018 г.

2018-05-21 / Покана за публично обсъждане на отчета на Бюджет на Община Доспат за 2017 г.


Категория: Община Доспат

Покана за публично обсъждане на отчета на Бюджет на Община Доспат за 2017 г.

2018-05-21 / 190 лица получават топъл обяд


Категория: Община Доспат

190 лица получават топъл обяд

2018-05-18 / Пазарни консултации с предмет: „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в град Доспат и селата Барутин, Змейца и Бръщен“


Категория: Община Доспат

Пазарни консултации с предмет: „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в град Доспат и селата Барутин, Змейца и Бръщен“

2018-05-11 / Уведомление: до наследниците на Реджеп С. Хавальов от гр. Доспат и до Сашо Д. Ясенов от с. Любча


Категория: Община Доспат

Уведомление: до наследниците на Реджеп С. Хавальов от гр. Доспат и до Сашо Д. Ясенов от с. Любча

2018-05-11 / Комисия реши: достъпът до имот № 23025.502.152 да се счита безвъзмездно... Протокол


Категория: Община Доспат

Комисия реши: достъпът до имот № 23025.502.152 да се счита безвъзмездно... Протокол

2018-05-08 / На вниманието на г-жа Гергана Байрямова - заповед: На 22 май започва принудително премахване на два броя временни дървени постройки в м. "Калаикоското"


Категория: Община Доспат

На вниманието на г-жа Гергана Байрямова - заповед: На 22 май започва принудително премахване на два броя временни дървени постройки в м. "Калаикоското"

2018-05-08 / Решения на Общински съвет Доспат от № 571 до № 592, взети с Протоколи № 41 и 42


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 571 до № 592, взети с Протоколи № 41 и 42

2018-05-04 / Извънредна сесия на Общински съвет Доспат на 4 май


Категория: Община Доспат

Извънредна сесия на Общински съвет Доспат на 4 май

2018-05-03 / Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на "Софийската стокова борса" АД


Категория: Община Доспат

Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на "Софийската стокова борса" АД

2018-05-02 / Констативен протокол относно разглеждане подадените Заявления за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади. Комисията взе решение договорите със животновъдите да се сключват за минимум 5 (пет) стопански години, максимум до 10 (десет) стопан


Категория: Община Доспат

Констативен протокол относно разглеждане подадените Заявления за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади. Комисията взе решение договорите със животновъдите да се сключват за минимум 5 (пет) стопански години, максимум до 10 (десет) стопан

2018-04-30 / Заповед на Областен управител на Област Смолян относно определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Област Смолян считано от 27 април до 15 ноември 2018 година


Категория: Община Доспат

Заповед на Областен управител на Област Смолян относно определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Област Смолян считано от 27 април до 15 ноември 2018 година

2018-04-27 / Открита процедура с предмет: „Изготвяне на технически проект по част „Вентилация” за ДГ „Слънце" в имот с идентификатор №23025.502.364, участващ в УПИ-III, кв.30 по плана на гр. Доспат, общ.Доспат”


Категория: Община Доспат

Открита процедура с предмет: „Изготвяне на технически проект по част „Вентилация” за ДГ „Слънце" в имот с идентификатор №23025.502.364, участващ в УПИ-III, кв.30 по плана на гр. Доспат, общ.Доспат”

2018-04-23 / Публично състезание с предмет: „Доставка на бетон с клас на якост на натиск С15, С20, С25, С30 и цименто-пясъчни разтвори М10, М20 и Варов разтвор за нуждите на община Доспат за срок от 42 месеца "


Категория: Община Доспат

Публично състезание с предмет: „Доставка на бетон с клас на якост на натиск С15, С20, С25, С30 и цименто-пясъчни разтвори М10, М20 и Варов разтвор за нуждите на община Доспат за срок от 42 месеца "

2018-04-23 / Дневен ред за предстоящо заседание на Общински съвет Доспат за 27 април 2018 година


Категория: Община Доспат

Дневен ред за предстоящо заседание на Общински съвет Доспат за 27 април 2018 година

2018-04-19 / Със заповед № А-191/18.04.2018 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-V, УПИ-VI в кв. 39 и УПИ-X-137 в кв. 40 по плана на с. Бръщен с възложители Община Доспат, Любомир Мутафов, Байрям Кочаков и Асма Кочакова


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-191/18.04.2018 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-V, УПИ-VI в кв. 39 и УПИ-X-137 в кв. 40 по плана на с. Бръщен с възложители Община Доспат, Любомир Мутафов, Байрям Кочаков и Асма Кочакова

2018-04-19 / Със заповед № А-189/18.04.2018 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-I-102, УПИ-II-105, УПИ-III-107, УПИ-IV-109, УПИ-V-110,113, УПИ-VI-108, УПИ-VII-111, УПИ-VIII-106, УПИ-IX-104, УПИ-X-103, УПИ-XI-254, УПИ-VIII-27,28, УПИ-XI-26, кв. 10 по плана на с. Цр


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-189/18.04.2018 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-I-102, УПИ-II-105, УПИ-III-107, УПИ-IV-109, УПИ-V-110,113, УПИ-VI-108, УПИ-VII-111, УПИ-VIII-106, УПИ-IX-104, УПИ-X-103, УПИ-XI-254, УПИ-VIII-27,28, УПИ-XI-26, кв. 10 по плана на с. Цр

2018-04-19 / Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 188, образуващ УПИ-II-188 и имот с пл. сн. № 189, образуващ УПИ-III-189, кв. 40 по плана на с. Бръщен, с възложител Неби Имамов и Медин Имамов


Категория: Община Доспат

Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 188, образуващ УПИ-II-188 и имот с пл. сн. № 189, образуващ УПИ-III-189, кв. 40 по плана на с. Бръщен, с възложител Неби Имамов и Медин Имамов

2018-04-19 / Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 278, участващ в УПИ-VI и УПИ-VII, кв. 12 по плана на с. Късак, с възложител Милко Шалганов


Категория: Община Доспат

Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 278, участващ в УПИ-VI и УПИ-VII, кв. 12 по плана на с. Късак, с възложител Милко Шалганов

2018-04-16 / Заповед: Собствениците на домашните животни са длъжни да почистват животинските отпадъци при придвижването им. Задължават се също да придружават животните до напускането на населеното място.


Категория: Община Доспат

Заповед: Собствениците на домашните животни са длъжни да почистват животинските отпадъци при придвижването им. Задължават се също да придружават животните до напускането на населеното място.

2018-04-12 / Обява: продажби на металорежещ струг С 11 МТ и на имот УПИ ІХ – 197, кв.39 на с.Любча с площ от 455 кв.м.


Категория: Община Доспат

Обява: продажби на металорежещ струг С 11 МТ и на имот УПИ ІХ – 197, кв.39 на с.Любча с площ от 455 кв.м.

2018-04-10 / Със заповед № А-162/02.04.2018 г. е одобрен проект на ПУП-ИПР за УПИ-I-77, УПИ-XVI-76, УПИ-VIII-20, УПИ-XIV-74 и УПИ-XV-73.75 в кв. 3 по плана на с. Бръщен с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-162/02.04.2018 г. е одобрен проект на ПУП-ИПР за УПИ-I-77, УПИ-XVI-76, УПИ-VIII-20, УПИ-XIV-74 и УПИ-XV-73.75 в кв. 3 по плана на с. Бръщен с възложител Община Доспат

2018-04-10 / Със заповед № А-163/02.04.2018 г. е одобрен проект на ПУП-ИПР за УПИ-I-92 и УПИ-VII-92 в кв. 16 по плана на с. Змейца с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-163/02.04.2018 г. е одобрен проект на ПУП-ИПР за УПИ-I-92 и УПИ-VII-92 в кв. 16 по плана на с. Змейца с възложител Община Доспат

2018-04-10 / Съобщение: със заповед № А-164/02.04.2018 г. е одобрен проект ПУП-ИПР УПИ-XIV-582, УПИ-IV-203, УПИ-XII-480 и УПИ-XIII-203 в кв. 42 по плана на с. Любча с възложител Салих Говедаров


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-164/02.04.2018 г. е одобрен проект ПУП-ИПР УПИ-XIV-582, УПИ-IV-203, УПИ-XII-480 и УПИ-XIII-203 в кв. 42 по плана на с. Любча с възложител Салих Говедаров

2018-04-10 / Открита процедура с предмет: "Изработване на технически проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за „Обследване, реконструкция и разширение на уличното осветление в Община Доспат”


Категория: Община Доспат

Открита процедура с предмет: "Изработване на технически проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за „Обследване, реконструкция и разширение на уличното осветление в Община Доспат”

2018-04-05 / Публично състезание с предмет: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа на с. Бръщен, с. Црънча, с. Късак, с. Любча, с. Змейца, с. Барутин и гр. Доспат, община Доспат”


Категория: Община Доспат

Публично състезание с предмет: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа на с. Бръщен, с. Црънча, с. Късак, с. Любча, с. Змейца, с. Барутин и гр. Доспат, община Доспат”

2018-04-03 / Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за лицата по проект "Топъл обяд за всички"”


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за лицата по проект "Топъл обяд за всички"”

2018-04-03 / Покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от Председателят на Държавна агенция за закрила на детето. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлаган


Категория: Община Доспат

Покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от Председателят на Държавна агенция за закрила на детето. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлаган

2018-03-30 / Отчет по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени катег


Категория: Община Доспат

Отчет по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени катег

2018-03-29 / Обществена поръчка с предмет: „Разширение на съществуващо училище в УПИ I, кв.10 по плана на с.Късак, общ.Доспат”


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: „Разширение на съществуващо училище в УПИ I, кв.10 по плана на с.Късак, общ.Доспат”

2018-03-27 / Обява: Продажби на имоти в с. Црънча и с. Любча


Категория: Община Доспат

Обява: Продажби на имоти в с. Црънча и с. Любча

2018-03-27 / Решения на Общински съвет Доспат № 559 до № 570, взети с Протокол №40/22.03.2018 г.


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат № 559 до № 570, взети с Протокол №40/22.03.2018 г.

2018-03-26 / Заповед за отчуждаване


Категория: Община Доспат

Заповед за отчуждаване

2018-03-26 / Съобщение: Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на аква ферма за отглеждане на риба в отрастни и угоителни басейни", с. Змейца


Категория: Община Доспат

Съобщение: Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на аква ферма за отглеждане на риба в отрастни и угоителни басейни", с. Змейца

2018-03-23 / Със заповед № А-123/19 март 2018 година е одобрен проект на ПУП-ИПР за УПИ-II-772,773, кв. 60, с. Барутин с възложител Николай Колушев


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-123/19 март 2018 година е одобрен проект на ПУП-ИПР за УПИ-II-772,773, кв. 60, с. Барутин с възложител Николай Колушев

2018-03-23 / Със заповед № А-124/19 март 2018 г. е одобрен проект на ПУП за определяне на площта на застрояване па чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 5 от Наредба № 19 за земеделска земя в землището на с. Барутин за имот № 013215, местност "Аметкова лъка", възложител Стефа


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-124/19 март 2018 г. е одобрен проект на ПУП за определяне на площта на застрояване па чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 5 от Наредба № 19 за земеделска земя в землището на с. Барутин за имот № 013215, местност "Аметкова лъка", възложител Стефа

2018-03-23 / Със заповед № А-147/22 март 2018 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 23025.58.13, местност "Каркъма". Възложител: "Гарант-99" ЕООД с управител Аида Радева


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-147/22 март 2018 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 23025.58.13, местност "Каркъма". Възложител: "Гарант-99" ЕООД с управител Аида Радева

2018-03-23 / График за събиране на местни данъци и такси по населени места за 2018 година


Категория: Община Доспат

График за събиране на местни данъци и такси по населени места за 2018 година

2018-03-20 / Предстоят проверки относно електронна регистрация на кучетата ... СРОК 30 АПРИЛ


Категория: Община Доспат

Предстоят проверки относно електронна регистрация на кучетата ... СРОК 30 АПРИЛ

2018-03-15 / Проект на Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Доспат


Категория: Община Доспат

Проект на Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Доспат

2018-03-15 / Проект на наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване


Категория: Община Доспат

Проект на наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

2018-03-08 / Обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и на услуги по наемане на камиони и лекотоварни автомобили с водач, машини за земни работи с оператор за извършване на неотложни възстановителни дейности , земно-изкопни работи, дейности по ремонт и


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и на услуги по наемане на камиони и лекотоварни автомобили с водач, машини за земни работи с оператор за извършване на неотложни възстановителни дейности , земно-изкопни работи, дейности по ремонт и

2018-03-07 / Решения на Общински съвет - Доспат от № 544 до № 558, взети с Протокол № 39/28.02.2018 г.


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет - Доспат от № 544 до № 558, взети с Протокол № 39/28.02.2018 г.

2018-03-06 / Уведомление: за инвестиционно предложение "Модернизация на съществуваща кравеферма - увеличаване на капацитета от 35 броя крави на 110 броя крави, намиращи се в имот УПИ XVII кв. 8 в с. Змейца, община Доспат с площ от 1250 кв. м. Застроена площ с 570


Категория: Община Доспат

Уведомление: за инвестиционно предложение "Модернизация на съществуваща кравеферма - увеличаване на капацитета от 35 броя крави на 110 броя крави, намиращи се в имот УПИ XVII кв. 8 в с. Змейца, община Доспат с площ от 1250 кв. м. Застроена площ с 570

2018-03-01 / Община Доспат обявява публично обсъждане за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Доспат


Категория: Община Доспат

Община Доспат обявява публично обсъждане за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Доспат

2018-03-01 / ОБЯВЛЕНИЕ: Продажба на имоти в с. Любча, с. Барутин. Продажби на машини - стругове и фрези.


Категория: Община Доспат

ОБЯВЛЕНИЕ: Продажба на имоти в с. Любча, с. Барутин. Продажби на машини - стругове и фрези.

2018-02-26 / Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за лицата по проект "Топъл обяд за всички"”


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за лицата по проект "Топъл обяд за всички"”

2018-02-26 / Заповед № А-90 от 26 февруари за обявяването на неучебни дни от 27.02.2018 г. до 01.03.2018 г. вкл.


Категория: Община Доспат

Заповед № А-90 от 26 февруари за обявяването на неучебни дни от 27.02.2018 г. до 01.03.2018 г. вкл.

2018-02-23 / Заседание на Общински съвет Доспат на 28.02.2018 г. от 15.00 часа


Категория: Община Доспат

Заседание на Общински съвет Доспат на 28.02.2018 г. от 15.00 часа