Вход за потребители              

2018-02-15 / Обявление: Обявление: Общинска администрация Доспат уведомява Велин В. Терзиев, Велин М. Терзиев, Румен М. Терзиев и Атидже А. Терзиева, собственици на 32 кв.м., от имот с идент. № 23025.502.207 в кв. 37 на гр. Доспат, участващи в улица за предстоящ


Категория: Община Доспат

Обявление: Обявление: Общинска администрация Доспат уведомява Велин В. Терзиев, Велин М. Терзиев, Румен М. Терзиев и Атидже А. Терзиева, собственици на 32 кв.м., от имот с идент. № 23025.502.207 в кв. 37 на гр. Доспат, участващи в улица за предстоящ

2018-02-15 / Обявление: Общинска администрация Доспат уведомява Радушка Д. Хавальова, Шура К. Черкезова и Деян К. Хавальов, собственици на 285,5 кв.м., представляващи 1/2 и.ч. от имот с идент. № 23025.1156 в кв. 22 на гр. Доспат, участващи в улица за предстояща п


Категория: Община Доспат

Обявление: Общинска администрация Доспат уведомява Радушка Д. Хавальова, Шура К. Черкезова и Деян К. Хавальов, собственици на 285,5 кв.м., представляващи 1/2 и.ч. от имот с идент. № 23025.1156 в кв. 22 на гр. Доспат, участващи в улица за предстояща п

2018-02-08 / Избор на изпънител/ли за доставка на течни горива (дизелово гориво и автомобилен бензин А-95Н) за зареждане на бензиностанция и гориво-смазочни материали


Категория: Община Доспат

Избор на изпънител/ли за доставка на течни горива (дизелово гориво и автомобилен бензин А-95Н) за зареждане на бензиностанция и гориво-смазочни материали

2018-02-07 / Заповед А-54 от 06.02.2018 година относно премахване на незаконно преместваеми обекти


Категория: Община Доспат

Заповед А-54 от 06.02.2018 година относно премахване на незаконно преместваеми обекти

2018-02-07 / Решения на Общински съвет Доспат от № 526 до № 543, взети с Протокол № 38 от 30.01.2018 година


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 526 до № 543, взети с Протокол № 38 от 30.01.2018 година

2018-02-05 / Открит конкурс с предмет „Сеч,разкройване на асортименти по БДС,извоз до временен склад, кубиране и рампиране на отсечена дървесина.”


Категория: Община Доспат

Открит конкурс с предмет „Сеч,разкройване на асортименти по БДС,извоз до временен склад, кубиране и рампиране на отсечена дървесина.”

2018-02-02 / Съобщение:изработен е проект ПУП за определяне на площта за застраховане по чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 5 от Наредба № 19 за земеделска земя на ПИ-013215, м. "Аметкова лъка", землището на с. Барутин. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТЕФАН НЕДКОВ ДОНЕВ


Категория: Община Доспат

Съобщение:изработен е проект ПУП за определяне на площта за застраховане по чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 5 от Наредба № 19 за земеделска земя на ПИ-013215, м. "Аметкова лъка", землището на с. Барутин. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТЕФАН НЕДКОВ ДОНЕВ

2018-02-02 / Съобщение: за изработен ПУП-ИПР за УПИ-I и УПИ-VII, кв. 16 по плана на с. Змейца, община Доспат с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: за изработен ПУП-ИПР за УПИ-I и УПИ-VII, кв. 16 по плана на с. Змейца, община Доспат с възложител Община Доспат

2018-01-26 / Публично обсъждане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Доспат


Категория: Община Доспат

Публично обсъждане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Доспат

2018-01-25 / Констативен акт относно преместваем обект


Категория: Община Доспат

Констативен акт относно преместваем обект

2018-01-24 / Покана за пазарни консултации


Категория: Община Доспат

Покана за пазарни консултации

2018-01-23 / Първо заседание на Общински съвет Доспат за 2018 година, насрочено за 30 януари ... ПОКАНА


Категория: Община Доспат

Първо заседание на Общински съвет Доспат за 2018 година, насрочено за 30 януари ... ПОКАНА

2018-01-23 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат за 26 януари ... Покана


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат за 26 януари ... Покана

2018-01-12 / ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2018 година на Община Доспат


Категория: Община Доспат

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2018 година на Община Доспат

2018-01-08 / Обществена поръчка с предмет: „Разширение на сградата на основно училище в село Късак община Доспат”


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: „Разширение на сградата на основно училище в село Късак община Доспат”

2018-01-08 / Открита процедура с предмет : "Изготвяне на технически проекти за „Рехабилитация на местен път - от републикански път /Доспат-Гоце Делчев/ до землищна граница с гр.Сърница, м.”Кървав дол”


Категория: Община Доспат

Открита процедура с предмет : "Изготвяне на технически проекти за „Рехабилитация на местен път - от републикански път /Доспат-Гоце Делчев/ до землищна граница с гр.Сърница, м.”Кървав дол”

2018-01-05 / Обява: продажби на имоти в гр. Доспат, с.Бръщен, с.Барутин, с.Любча


Категория: Община Доспат

Обява: продажби на имоти в гр. Доспат, с.Бръщен, с.Барутин, с.Любча

2018-01-04 / Решения на Общински съвет Доспат от № 521 до 525, взети с Протокол № 37 от 22 декември 2017 година


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 521 до 525, взети с Протокол № 37 от 22 декември 2017 година

2017-12-21 / Със заповед № А-570/20 декември 2017 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.сн. № 024237, обрауващ УПИ 024.237, местност "Самни потоци", землище на с. Любча, възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-570/20 декември 2017 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.сн. № 024237, обрауващ УПИ 024.237, местност "Самни потоци", землище на с. Любча, възложител Община Доспат

2017-12-21 / Със заповед № А-568/20 декември 2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР а УПИ-XV-957, кв.10 по плана на гр. Доспат с възложители Община Доспат и Николай Росенов Велинов


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-568/20 декември 2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР а УПИ-XV-957, кв.10 по плана на гр. Доспат с възложители Община Доспат и Николай Росенов Велинов

2017-12-21 / Със заповед А-573/20 декември 2017 г. са попълнени обекти, попадащи в имот с пл.сн. № 219, кв.42 по плана на с. Късак с възложител Реджеп Шукриев Реджепов


Категория: Община Доспат

Със заповед А-573/20 декември 2017 г. са попълнени обекти, попадащи в имот с пл.сн. № 219, кв.42 по плана на с. Късак с възложител Реджеп Шукриев Реджепов

2017-12-21 / Със заповед № А-569/20 декември 2017 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.сн. № 010546, местност "Кисьови говедарци", землище с. Късак с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-569/20 декември 2017 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.сн. № 010546, местност "Кисьови говедарци", землище с. Късак с възложител Община Доспат

2017-12-21 / Със заповед № А-576/21.12.2017 г. е попълнен обект, попадащ в имот с пл.сн. № 171, участващ в УПИ -Х-171, кв. 15 по плана на с.Црънча с възложител Смилян Алдинов Яшаров


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-576/21.12.2017 г. е попълнен обект, попадащ в имот с пл.сн. № 171, участващ в УПИ -Х-171, кв. 15 по плана на с.Црънча с възложител Смилян Алдинов Яшаров

2017-12-21 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат

2017-12-21 / Обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза технически проект и изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ на обекти с обем на СМР по-голям от 500


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза технически проект и изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ на обекти с обем на СМР по-голям от 500

2017-12-21 / Дневен ред за заседание на Общински съвет - Доспат за 22 декември


Категория: Община Доспат

Дневен ред за заседание на Общински съвет - Доспат за 22 декември

2017-12-20 / Специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ – кампания 2017г. и подаване на възражения


Категория: Община Доспат

Специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ – кампания 2017г. и подаване на възражения

2017-12-19 / Продажби на имоти: в местността "Махалата", землище гр. Доспат


Категория: Община Доспат

Продажби на имоти: в местността "Махалата", землище гр. Доспат

2017-12-14 / Открита процедура: Изработване на инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор за строежи по 6 /шест/ обособени позиции


Категория: Община Доспат

Открита процедура: Изработване на инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор за строежи по 6 /шест/ обособени позиции

2017-12-12 / Решения от № 500 до № 520 на Общински съвет Доспат взети с Протоколи № 35 и 36


Категория: Община Доспат

Решения от № 500 до № 520 на Общински съвет Доспат взети с Протоколи № 35 и 36

2017-12-11 / Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с изготвяне на заявлениe за подпомагане за дейности съгласно член 4 т.4 oт Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на МЗХ по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020 в


Категория: Община Доспат

Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с изготвяне на заявлениe за подпомагане за дейности съгласно член 4 т.4 oт Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на МЗХ по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020 в

2017-12-08 / Предстоящ прием по Национална Програма по Пчеларство / НПП /


Категория: Община Доспат

Предстоящ прием по Национална Програма по Пчеларство / НПП /

2017-12-07 / Извънредно заседание на Общински съвет Доспт


Категория: Община Доспат

Извънредно заседание на Общински съвет Доспт

2017-12-05 / У В Е Д О М Л Е Н И Е: на вниманието на собственици на гори и на селскостопански имоти


Категория: Община Доспат

У В Е Д О М Л Е Н И Е: на вниманието на собственици на гори и на селскостопански имоти

2017-12-04 / Съобщение: със заповед е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-XXIV, кв. 14 по плана на с. Црънча, с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-XXIV, кв. 14 по плана на с. Црънча, с възложител Община Доспат

2017-12-04 / Съобщение: със заповед е одобрен проект за допълване на имот № 814, кв. 67 по плана на с. Барутин, с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед е одобрен проект за допълване на имот № 814, кв. 67 по плана на с. Барутин, с възложител Община Доспат

2017-12-04 / Съобщение: със заповед е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-ХХ, кв. 43 по плана на с. Любча с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-ХХ, кв. 43 по плана на с. Любча с възложител Община Доспат

2017-11-30 / Обява: отдава се помещение под наем в Кметството на с. Чавдар


Категория: Община Доспат

Обява: отдава се помещение под наем в Кметството на с. Чавдар

2017-11-28 / Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ за имот № 024237, образуващ УПИ-024.237, местност "Самни потоци" по плана на с.Любча с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ за имот № 024237, образуващ УПИ-024.237, местност "Самни потоци" по плана на с.Любча с възложител Община Доспат

2017-11-28 / Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ на имот № 10546, образуващ УПИ-10.546, местност "Кисьови говедарници", землище на с. Късак, възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ на имот № 10546, образуващ УПИ-10.546, местност "Кисьови говедарници", землище на с. Късак, възложител Община Доспат

2017-11-23 / Дневен ред на предстоящо редовно заседание на Общински съвет Доспат на 30 ноември 2017 година


Категория: Община Доспат

Дневен ред на предстоящо редовно заседание на Общински съвет Доспат на 30 ноември 2017 година

2017-11-23 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат на 28.11.2017г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... ДНЕВЕН РЕД


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат на 28.11.2017г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... ДНЕВЕН РЕД

2017-11-17 / Обяви: за отдаване под наем чрез търгове на помещения в с. Змейца, с. Късак, с. Бръщен, с. Црънча и с. Любча


Категория: Община Доспат

Обяви: за отдаване под наем чрез търгове на помещения в с. Змейца, с. Късак, с. Бръщен, с. Црънча и с. Любча

2017-11-16 / Проект за план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 2018 г.


Категория: Община Доспат

Проект за план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 2018 г.

2017-11-16 / На вниманието на Земеделските стопани, които отглеждат пчелни семейства!


Категория: Община Доспат

На вниманието на Земеделските стопани, които отглеждат пчелни семейства!

2017-11-15 / Публично състезание с предмет: "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза технически проект и изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти с обем на СМР над 100 000 ле


Категория: Община Доспат

Публично състезание с предмет: "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза технически проект и изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти с обем на СМР над 100 000 ле

2017-11-14 / Годишен план за ползване на дървесина в община Доспат за 2018 година


Категория: Община Доспат

Годишен план за ползване на дървесина в община Доспат за 2018 година

2017-11-13 / У В Е Д О М Л Е Н И Е


Категория: Община Доспат

У В Е Д О М Л Е Н И Е

2017-11-08 / Обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проект и изпълнение на авторски надзор за подмяна на водопровод и канализация на улици в гр.Доспат, общ.Доспат"


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проект и изпълнение на авторски надзор за подмяна на водопровод и канализация на улици в гр.Доспат, общ.Доспат"

2017-11-07 / Решения на Общински съвет Доспат от № 483 до № 499, взети с Протокол № 31 от 31 октомври 2017 г.


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 483 до № 499, взети с Протокол № 31 от 31 октомври 2017 г.