Вход за потребители              

2022-06-30 / Покана


Категория: Община Драгоман

ОБЩИНА ДРАГОМАН


организира


срещи за иницииране на местно партньорство за кандидатстване със Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и реализиране на съвместни дейности за подготовка на стратегия за местно развитие и учредяване на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман“.


 


Кметът на Община Драгоман кани всички жители, земеделски производители, представители на бизнеса и неправителствения сектор на срещите, които ще се проведат на 08 юли 2022 г.


от 10:00 часа в с. Голямо Малово, в НЧ „Самообразование 1919“


от 13:00 часа в гр. Драгоман, в заседателната зала на общината ул. „Захари Стоянов“ 26 I-ви етаж


от 15:00 часа в Габер, в НЧ „ Христо Ботев 1925“
Покана

2022-06-29 / 29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


Категория: Община Драгоман

НАЧАЛНА


На 29 юни 2022 година Община Драгоман и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Областния съвет на БЧК и младежката организация БМЧК, отбелязаха Националния ден на безопасността на движението по пътищата в ДГ „Радост“ гр. Драгоман. За целта на мероприятието беше разгънато интерактивно пътно платно, на което малчуганите демонстрираха познанията си по пътна безопасност. Представена бе и презентация по темата от директора на детската градина – г-жа Тодорка Дорутева. Доброволците на БМЧК задаваха гатанки и въпроси към децата. За закриване на събитието, малките възпитаници на детската градина представиха апликиране и рисуване на пътни знаци, пешеходни пътеки и други, свързани с безопасността на пътното платно.


2


2022-06-29 / УВЕДОМЛЕНИЕ


Категория: Община Драгоман

Община Драгоман уведомява заинтересованите лица и гражданите, че строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман – I-ви етап“ са преустановени.


Причината, посочена от изпълнителя е неплащане на дължими парични суми за извършени и надлежно фактурирани строително-монтажни работи от страна на държавата, чрез финансиращия орган - Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).


Строителните дейности на обекта ще бъдат възобновени след извършване на дължимите плащания от страна на държавата, чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) – финансиращ орган, пред който община Драгоман е защитила и спечелила реализирането на проекта.

2022-06-27 / Обявление


Категория: Община Драгоман

Срок на уведомлението : 7 дни


До: Кирилка Алексиева – заинтересовано лице


Документи: Проект за изменение на кадастралния план въз основа на отстраняване на непълноти и грешки за имот с пл. № ПИ147 и ПИ 148 по кадастралния план на с. Круша, общ. Драгоман


Дата на публикуване: 27.06.2022 год.


На основание §4,ал.2 от ДР на ЗУТ,Ви уведомяваме почл.18а,ал. 10 от АПК ,че е постъпило заявление с вх. № УТ-16-19/28.03.2022 год. на Славчо Алексов за изменение на кадастралния план въз основа на отстраняване на непълноти и грешки за имот с пл. № ПИ147 и ПИ 148 по кадастралния план на с. Круша, общ. Драгоман


 


   На основание чл. 34,ал. 1 и ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на имот с планоснимачен номер 147 в с. Круша, общ. Драгоман Ви се предоставя възможност да се запознаете с изработения проект за изменение на кадастралния план въз основа на отстраняване на непълноти и грешки за имот с пл. № ПИ147 и ПИ 148 по кадастралния план на с. Круша, общ. Драгоман.


Докумнентите по преписката се намират в сградата на община Драгоман, техническа служба /стая 12/. Възражения можете да подадете до общинската администрация на община Драгоман на адрес - гр. Драгоман, ул.”Захари Стоянов” № 26 в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на уведомяването.


2022-06-27 / Сесия ОбС Драгоман 24.06.2022г.


Категория: Община Драгоман

2022-06-27 / Свободни работни места


Категория: Община Драгоман

Свободни робжтни места в ДБТ Сливница към 27.06.2022г. - тук

2022-06-24 / Съобщение


Категория: Община ДрагоманУважаеми съграждани,По информация на ВИК, поради авария в електрозахранването на помпена станция "Неделище", в рамките на днешния ден ще бъде преустановено водоподаването към гр. Драгоман, с. Ялботина и с. Цацаровци.


2022-06-23 / Покана


Категория: Община Драгоман

Несла Църква


   Църковното настоятелство на храм „Св. Св. Ап. Петър и Павел“ с. Несла, община Драгоман, ВИ КАНИ на тържествена служба по случай храмовия празник на храм „Св. Св. Ап. Петър и Павел“, която ще бъде отслужена от йеромонах Макарий на 02.07.2022 г. от 10.30 ч. За здравето и благоденствието на всички жители и гости ще бъде отслужен водосвет и благословен курбан. Празникът ще приключи с много музика, настроение и веселие!

 От НастоятелствотоНесла Олтар

2022-06-22 / Изплащане на обезщетения по проект "Модернизация на железопътна линия София - Драгоман за реконструкция на съществуващи въздушни линии 20kV "3МК" при км 39 +694 и 20kV "Калотина"


Категория: Община Драгоман

Община Драгоман започва изплащане на обезщетения за учредените сервитути по проект "Модернизация на железопътна линия София - Драгоман за реконструкция на съществуващи въздушни линии 20kV "3МК" при км 39 +694 и 20kV "Калотина". За изплащането на определеното в заповедта на кмета на Община Драгоман обезщетение е необходимо в качеството си на собственик/наследник да предоставите следните документи  в деловодството на община Драгоман:


 


1. Заявление по образец


2. Нотариално заверено копие на документ за собственост на имота


3. Актуално удостоверение за наследници


4. Актуална скица на имота


5. Нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците


или


6. Нотариално заверено пълномощно, с което съм упълномощен да получа цялата сума


7. Банкова/банкови сметки


8. Декларация от собственик/наследници