Вход за потребители              

2023-01-25 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

Община Драгоман уведомява всички граждани и фирми – данъчно задължени по Закона за местни данъци и такси, че поради годишно облагане, касата за плащане на данъци и такси, както и технически и административни услуги няма да работи с клиенти на 26.01.2022 г.

Плащания ще се приемат от 27.01.2022 г.

2023-01-23 / Обявление


Категория: Община Драгоман

За свободна длъжност: Главен специалист „Транспорт“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда


 


Области на дейност:  • Транспорт

  • Инфраструктура

  • Икономика

  • Улично осветление

  • Снегопочистване


 


Преки задължения:


1.Участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;


2.Организира дейностите по осигуряване безопасността на движението в населените места от общината;


3.Разработва транспортната схема на общината, както и предложения за нейното оптимизиране;


4.Разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите;


5.Анализира дейността на превозвачите на територията на общината и прави предложения за разпределението и разходването на бюджетните субсидии за обществения превоз и компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания;


6.Набира и анализира информация за изготвяне на програми за развитие и поддръжка на общинската техническа инфраструктура, в т.ч. транспортна техническа инфраструктура и съоръжения към нея, преносни и разпределителни проводи и съоръжения на енергоснабдителните мрежи, електронните съобщителни мрежи, водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения към тях;


7.Отговаря за осигуряване на знаковото стопанство /пътни знаци, улична маркировка, табели на улици и др. информационни табели/ на територията на общината;


8.Контролира техническите изисквания и разходите, относно инсталиране, експлоатация и поддържане и ремонт на уличното осветление на територията на община Драгоман;


9.Контролира и наблюдава функционирането на системите за осветление на територията на общината;


2023-01-20 / Започва строителството на нов национален проект на територията на община Драгоман


Категория: Община Драгоман

SKMBT 223 D19092414130-1


Модернизацията на жп линията София - Драгоман в участъка Петърч - Драгоман стартира днес 20.01.2023г. с официалната церемония край Сливница, на която присъства  и кметът на община Драгоман г-н Андрей Иванов. Отсечката е с дължина от 23 километра и е част от трасето Волуяк – Драгоман, което пък е част от жп магистралата София – Драгоман – Сръбска граница и европейския коридор „Изток – Запад“. Строителството включва удвояване на жп участък от 17 километра и модернизация на 4 километра единична жп мрежа. Стойността на проекта по договора за строителство е 275 млн. лв. без ДДС, а изпълнител е  строителна компания „Tepнa“ AД. Cpoкът зa приключване на ремонта e 48 мeceцa. Освен първа копка на участъка бе даден старт и на изграждането на системите за сигнализация и телекомуникации по направлението Волуяк – Драгоман. 

2023-01-20 / КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН СКЛЮЧИ ПОРЕДЕН ДОГОВОР ПО НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 г. – 2027 г.


Категория: Община Драгоман

Плакат - готов-1      


На 18.01.2023 г. Кмета на община Драгоман – г-н Андрей Иванов, подписа договор BG05SFPR002-2.002-0008-C01 с наименование „Укрепване на общинския капацитет на община Драгоман“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” на Оперативна програма Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.


     Проектът ще се изпълнява в периода 01.02.2023 г. 01.08.2023 г. и е на обща стойност 16 240.00 лева.


       Проектното предложение е насочено към оказване на интегрирана подкрепа на община Драгоман в изпълнението на правомощията и по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ.


Главната цел на проекта е подкрепа за реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на община Драгоман.


Специфични цели:


-        Осигуряване плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ.


-        Ускоряване предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението.


-        Развиване и утвърждаване на сътрудничеството на общинско ниво по планирането и предоставянето на социалните услуги.


Очакваните резултати от реализация на проекта са:


-        Ще се улесни изпълнението на националните ангажименти, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН за включване на мерки за идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността, в частност по отношение на сгради и всякакви други открити и закрити съоръжения.


-        Модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила.


-        Ще се гарантира изпълнението на държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, на политиката в областта на социалните услуги, както и недопускане ограничаването на права на българските граждани с увреждания.


-        Формиране на адекватен капацитет на местно ниво за организацията, предоставянето, контрола и мониторинга на социалните услуги.


-        Ефективно и ефикасно изпълнение на служебните задължения.


-        Повишаване на мотивацията на служителите.


-        Усъвършенстване на знанията и практическите умения.


-        Повишаване на капацитета на служителите за планиране и прилагане на стратегически документи и нормативна база.

2023-01-20 / Заповед РЗИ


Категория: Община Драгоман

2023-01-19 / COVID-19 и ползите от ваксинирането


Категория: Община Драгоман

2023-01-17 / Обявление


Категория: Община Драгоман

  Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП- ИПР /Изменение на план за регулация/ в обхвата на изработване на ПУП-ИПР /Изменение план за регулация/ по §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, в обхват на ПИ 1139 и УПИ VII-1140,1141 и УПИ VIII-1139, кв. 108 по плана на гр. Драгоман-разш. общ. Драгоман, обл. Софийска


На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.


 


Арх. Детелина Тотева


Главен архитект на Община Драгоман


Скица

2023-01-16 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

Във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и доизграждане на част от канализационната, водопроводната и уличната мрежа в гр. Драгоман“, уведомяваме Ви, че на 16.01.2023 г. временно ще бъде преустановено водоподаването в частта „под гарата“ на гр. Драгоман.


Моля за търпение при създалото се неудобство.

2023-01-16 / Свободни работни места


Категория: Община Драгоман

Свободни работни места в ДБТ Сливница към 16.01.2022г. - тук