Вход за потребители              

2022-01-21 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

Община Драгоман уведомява всички граждани и фирми – данъчно задължени по Закона за местни данъци и такси, че поради годишно облагане, касата за плащане на данъци и такси, както и технически и административни услуги няма да работи с клиенти


 на  24.01.2022 г.


 


Плащания ще се приемат от 25.01.2022 г.

2022-01-21 / Обява


Категория: Община Драгоман

2022-01-20 / Заповед


Категория: Община Драгоман

2022-01-19 / Обява


Категория: Община Драгоман

Със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1564 (хиляда петстотин шестдесет и четири) длъжности за Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 28.10.2022 г. 

2022-01-18 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

През зимния отоплителен сезон се повишава рискът от пожари в бита. Най-често пожарите се причиняват в следствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини. Напомняме, че отговорност за осигуряване на пожарната безопасност има всеки гражданин. Нарушаването на мерките за пожарна безопасност, освен големи загуби на дом, имущество и ценности може да доведе и до застрашаване живота на най-близките хора.


            През отоплителния сезон се използват различни видове отопление, но каквито и да са те не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно ползване.


Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрическите инсталации.


При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта места.


Особено внимание трябва да се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли.


2022-01-17 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

Уважаеми съграждани,
Информираме Ви, че от 18.01.2022 г. ще стартира изпълнението на маршрутно разписание по автобусна линия: Драгоман – Габер – Чеканец – Начево – Ялботина – Цацаровци и обратно с часове на тръгване от гр. Драгоман в 8.40 ч.17.05 ч. и от с. Цацаровци в 9.40 ч. и 18.00 ч. Същото маршрутно разписание ще се изпълнява всяка седмица във вторник.
Също така от от 21.01.2022 г. ще стартира изпълнението на маршрутно разписание по автобусна линия: Драгоман – Големо Малово – Раяновци – Мало Малово – Василовци – Цръклевци и обратно с часове на тръгване от гр. Драгоман в 8.40 ч.17.05 ч. и от с. Цръклевци в 9.10 ч. и 17.40 ч. Същото маршрутно разписание ще се изпълнява всяка седмица в петък.

2022-01-17 / ОБЯВЛЕНИЕ


Категория: Община Драгоман

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП – Изменение на План за регулация и застрояване в обхват на УПИ V-1311, кв. 97 по регулационния план на гр. Драгоман-разширение, общ. Драгоман.


На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.


 


/П/ Арх. Детелина Тотева


Главен архитект на Община Драгоман
План застрояване


Скица

2022-01-17 / Свободни работни места в ДБТ Сливница


Категория: Община Драгоман

Свободни работни места в ДБТ Сливница към 17.01.2021г. - тук