Вход за потребители              

2020-09-18 / ЗАПОВЕДИ ЗА СПЕЧЕЛЕНИ ТЪРГОВЕ ОТ 08.09.2020 Г.


Категория: Община Драгоман

ЗАПОВЕД


 


 


№РД-15-683/17.09.2020 г., гр. Драгоман


            На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 08.09.2020г. назначена със Заповед № РД-15-584/10.08.2020 г.


ОБЯВЯВАМ:


 


         Кирил Иванов, адрес: гр. София, за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3+3 /три плюс три/ години на земеделски имоти в землището на с. Летница, а именно:


 


- Поземлен имот с идентификатор 43484.19.342 (четири три четири осем четири точка едно девет точка три четири две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД РД - 18 - 1064/04.05.2018г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес: с. Летница, местност: Бяла Поляна; Площ: 6146 (шест хиляди сто четирдесет и шест) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шест); Номер по предходен план: 000342 (нула нула нула три четири две).


- Поземлен имот с идентификатор 43484.19.367 (четири три четири осем четири точка едно девет точка три шест седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18- 1064/04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно измемение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземелния имот: с. Летница, местност: ПОД СЕЛО; Площ: 4812 (четири хиляди осемстотин и дванадесет) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шест); Номер по предходен план: 000367 (нула нула нула три шест седем).


- Поземлен имот с идентификатор 43484.27.220 (четири три четири осем четири точка две седем точка две две нула) по кадастралната карта и кадастарлните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД РД - 18 - 1064/04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: Ясен; Площ: 5745 (пет хиляди седемстотин четиридесет и пет) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 9 (девет); Номер по предходен план: 000220 (нула нула нула две две нула).


- Поземлен имот с идентификатор 43484.27.230 (четири три четири осем четири точка две седем точка две три нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/ 04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: ПОД СЕЛО; Площ: 3977 (три хиляди деветстоти седемдесет и седем) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шест); Номер на предходен план: 000230 (нула нула нула две три нула).


- Поземлен имот с идентификатор 43484.19.349 ( четири три четири осем четири точка едно девет точка три четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/ 04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: БЯЛА ПОЛЯНА; Площ: 1405 (хиляда четиристотин и пет) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория: 6 (шест); Номер на предходен план: 000349 (нула нула нула три четири девет).


- Поземлен имот с идентификатор 43484.21.203 (четири три четири осем четири точка две едно точка две нула три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: ШУМЛЯК; Площ: 4717 ( четири хиляди седемстотин и седемнадест) кв. м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Категория на земята 6 (шест); Номер по предходен план: 000203 (нула нула нула две нула три).


2020-09-18 / Съобщение от ЧЕЗ Разпределение България


Категория: Община Драгоман

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Драгоман за периода 21 септември – 25 септември 2020 г, включително:


На 24.09.2020 г. /10:01 - 16:16 ч./ - Беренде, Общ. Драгоман:  Къща, Вила


На 25.09.2020 г. /09:46 - 10:46 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Драгоил:   М.Крива Бара / Кв.12 , Местн.Локва Пи-025022


На 25.09.2020 г. /09:46 - 10:46 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Драгоман, НУРТС България ЕАД , ДП РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ


На 25.09.2020 г. /09:46 - 10:46 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Калотина:   Втора 1, Гкпп Калотина , Калотина , Първа 17,    Границата


На 25.09.2020 г. /09:46 - 16:16 ч.; 09:46 - 10:46 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Чорул:   УПИ-ІХ-130, Кв.18

2020-09-18 / ЗАПОВЕД


Категория: Община Драгоман

З А П О В Е Д

№ РД-15-685/18.09.2020 година

Гр. Драгоман

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 27, т.1 от Наредба №1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на общинските имоти на територията на община Драгоман

 

З А Б Р А Н Я В А М:

 

            Поливането и миенето с питейна вода на улици, площади, дворове, градини, паркове, зелени площи и МПС на територията на община Драгоман, считано от 18.09.2020 година поради настъпило продължително засушаване и липсата на достатъчно количество вода необходимо за битовите нужди на населението.

            За неспазване на горецитираните разпоредби на основание чл. 61, ал. 6 от Наредба №1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на общинските имоти на територията на община Драгоман, следва налагането на глоба в размер от 50 лв. до 250 лв.

 

           

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

2020-09-18 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

ЗАЩО И КАК ДА РЕГИСТРИРАМ КУЧЕ НА ТЕРИТАРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

2020-09-18 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

Уважаеми съграждани,


Молим да използвате контейнерите за битови отпадъци по предназначение!


В тях изхвърляйте само и единствено битови отпадъци от домакинствата!


Останалите отпадъци се предават по следните начини:


Излезлите от употреба гуми се предават в пунктовете за продажба и смяна на автомобилни гуми.


1


    - Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се предава в Община Драгоман, след което на специализирана фирма за тяхното оползотворяване.


       2 


-  Излезлите от употреба батерии се изхвърлят в определените за тази цел съдове в административните сгради и големите търговски обекти.


       3


2020-09-18 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

ddddd


Във връзка с организирането и провеждането на 9-тото поредно издание на традиционното състезание по планинско колоездене и бягане „Байк и Рън за Чепън“, което ще се проведе на 17.10.2020г., Община Драгоман съвместно със магазини „Стената“ набира доброволци, които да се включат активно в подготовката и организацията на събитието.


          Ако имате желание да помогнете и да бъдете част от емоцията на това уникално спортно състезание, заповядайте при нас и станете част от екипа на „Байк и Рън за Чепън“.


 Научи повече за каузата тук: https://chepan.stenata.com/info/
 Регистрирай се като доброволец на  БАЙК И РЪН ЗА ЧЕПЪН – Адреналин с КАУЗА | 17 октомври 2020тук: https://bit.ly/2ZZfSsD  или на телефон 0879103400- Десислава Димитрова


Заедно можем повече! Нека го докажем! 


Ще разчитаме на твоята помощ за:Маркиране на части от трасетата на 16.10.2020 (петък);
Съдействие на подкрепителните пунктове на 17.10.2020 (събота);
Ориентиране на бегачите и колоездачите по време на състезанието на 17.10.2020 (събота);
Почистване на района след състезанието на 18.10.2020 (неделя);
Можеш да се включиш както в трите дни, така и в един по твой избор.


Защо да участвам?  Ще помогнеш за популяризирането на едно райско кътче от българската природа;
 Ще съдействаш за възстановяването на инфраструктурата на изпепеленото Драгоманско блато;
 Ще научиш как се случва организацията на подобно планинско състезание;
 Ще се запознаеш с много интересни хора и ще се заредиш с положителни емоции;
 Ще подишаш чист въздух и ще се насладиш на прекрасната природа на Чепън планина и Драгоманското блато.


2020-09-18 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

bike9Уважаеми съграждани и фенове на планинското колоездене,

 

С радост споделяме с Вас, че подготовката на 9-то поредно издание на „БАЙК И РЪН ЗА ЧЕПЪН – Адреналин с КАУЗА е вече в разгара си!

 

За да ви подготвим за победа преди старта на състезанието, магазини „Стената“ съвместно с община Драгоман организират няколко предварителни събития.

 

Споделяме с Вас част от съпътстващата програмата за тазгодишното състезание, което ще се проведе на 17.10.2020 г.

 

26.09.2020 г.- „С Байк на Чепън - опознавателно преминаване с велосипед"

 

            Събитието е БЕЗПЛАТНО и целта му е опознавателно преминаване с велосипед по 21-километровото трасе на Байк и Рън за Чепън. 

            Създадохме това събитие за всички онези, които са любопитни какъв маршрут сме подготвили и каква планина е Чепън. Добре дошли са също и тези, които искат да се подготвят за старта на състезанието на 17 октомври или просто искат да се насладят на уникалната природа на Драгоман.

            Вярваме, че във всички случаи ще останете очаровани, защото мястото действително си заслужава да бъде посетено. Маршрутът е живописен и красив, с отделни технични участъци и с разкошни гледки от билото.

2020-09-17 / ОБЯВЛЕНИЕ


Категория: Община Драгоман

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а. ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект - Модернизация на железопътната линия София - Драгоман 


Обявление

2020-09-17 / Започва набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021


Категория: Община Драгоман

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.


В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.


 При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.


 Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.


2020-09-16 / СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН


Категория: Община Драгоман

На основание чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ЕО) на предварителен проект на Общ устройствен план на община Драгоман (ОУПО).

 

Възложител на ОУПO и на екологичната оценка към него е Община Драгоман, с адрес: Община Драгоман 2210, гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ №26, лице за връзка: Боряна Богданова – Мл. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки в Община Драгоман, тел. 0879103411, 07172/21-03, е-mail: b.bogdanova@obshtinadragoman.com

Общият устройствен план на община Драгоман се разработва от ДЗЗД „ИНВЕСТ РАЙС“ с ръководител проект: арх. Светослав Спасов – тел: 0888 729492.

ОУПО е изработен въз основа на планово задание, одобрено от Общински съвет (ОбС) – Драгоман.

ОУПО се разработва двуфазно (предварителен и окончателен проект) и е с период на действие 20 години.