Вход за потребители              

2019-10-16 / Започва изплащането на обезщетения за умъртвени прасета в община Елхово


Категория: Община Елхово

Община Елхово уведомява жителите, че от 17.10.2019 г. започва изплащането на държавното финансово подпомагане за стопаните, умъртвили доброволно домашните си прасета на територията на общината. Сумите от 300 лв, определени за дезинфекция на задните дворове, ще се изпащат лично на собствениците в населеното място, в което живеят, срещу представен документ за самоличност. Изплащането ще се извърши само в определения ден за съответното  населено място. За жителите на град Елхово-  на 17.10.2019г. от 12:00 часа в Районна ветеринарна лечебница. За жителите на селата: Трънково, Изгрев, Пчела, Малък Манастир, Раздел, Лалково, Славейково, Маломирово, Чернозем, Добрич -на 17.10.2019г. от 12:00 часа в кметството на съответното населено място. За жителите на селата: Гранитово, Мелница, Лесово, Малко Кирилово, Вълча Поляна, Кирилово, Бояново, Стройно, Борисово, Жребино -на 18.10.2019г. от 12:00 часа в кметството на съответното населено място.

2019-10-15 / О Б Я В А


Категория: Община Елхово

  ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр.Елхово, че  „Хера Агро”ЕООД ще започне третиране на:посеви от рапица в местностите, както следва:   -„Арк баир“ – 403 дка на 16.10.2019 г. -„Суха река“ – 170 дка на 16.10.2019 г. -„Султан герен“ – 169 дка на 16.10.2019 г. –„Таушан дере 1“ – 159 дка на 17.10.2019 г. –„Таушан дере 2“ – 45 дка на 17.10.2019 г.   Ще се използва :”Шерпа 100 ЕВ“ 25 мл/дка , карантинен срок 21 дни  

2019-10-07 / Заповед № РД-715/01.10.2019г. за проведждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост:


Категория: Община Елхово

З А П О В Е Д   № РД-715 гр.Елхово,01.10.2019г.            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1,  ал.2, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3, чл.17, ал.1, ал.2, ал.4 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, решения на Общински съвет – Елхово №530/47/7/, №531/47/8/, №529/47/6/ взети с Протокол №47/12.09.2019г.   Н А Р Е Ж Д А М:           I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост: 1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.577.4.5 с площ от 24.50кв.м, построен през 1965г. в ПИ с идентификатор 27382.500.577, находящ се в гр.Елхово на ул.“Пирин“№6 за срок от 10/десет/години с начален месечен наем 72.10лв. без включен ДДС, депозит 865.20лева. 2.Част от имот – частна общинска собственост с площ 36.80/4753ид.ч кв.м от ПИ с идентификатор 27382.500.9529 целия с площ 4753кв.м, находящ се в гр.Елхово, ул.“Чаталджа“ за срок от 10/десет/години с начален месечен наем 42.72лв., депозит 512.64лева. II.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  част от имот – публична общинска  собственост с идентификатор […]

2019-10-07 / Заповед № РД-711/30.09.2019г за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост


Категория: Община Елхово

  ЗАПОВЕД   № РД-711 Елхово, 30.09.2019г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №453/39/12 на Об съвет Елхово, взето с протокол №39 от 28.02.2019г. и чл.45, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинското имущество   Н А Р Е Ж  Д А М :   I.Съгласно  Решение №453/39/12 на Об съвет Елхово, взето с протокол №39 от 28.02.2019г. откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост  за срок от една стопанска   година  по землища, както следва:       Землище Пасища, мери и ливади-публична общинска собственост Брой имоти Площ дка 1 гр.Елхово 31 1520.568 2 с.Изгрев 35 487.087 3 с.М.Манастир 119 1450.299 4 с.Раздел 64 4051.353 5 с.Мелница 32 136.253 6 с.Добрич 78 964.268 7 с.Борисово 19 225.814 8 с.Славейково 7 195.504 9 с.Пчела 7 4.004 10 с.Г.Дервент 121 3780.374 11 с.В.Поляна                 49 810.476 12 с.Чернозем 32 1206.761 13 с.Жребино 41 268.354 14 с.Лалково 32 672.767 15 с.Лесово 82 4422.018 16 с.Маломирово 24 194.897 17 с.Гранитово 48 952.442 18 с.Трънково 19 643.045 […]

2019-10-01 / С грижа и внимание към възрастните хора и хората в неравностойно положение в Община Елхово


Категория: Община Елхово

От днес 01 октомври 2019 г. 5 домашни помощника и 2 лица- медицински сестри  ще полагат необходими социални и здравни грижи за 52 лица живеещи на територията на Община Елхово. Дейностите се изпълняват в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово“. Чрез тази услуга в период от 12 месеца наетият персонал ще работи за по – добри старини и възможности за по-голяма самостоятелност на възрастните хора и хората с увреждания. Също от днес продължава предоставянето на услугата „Топъл обяд“. Всеки работен ден  50 лица ще получават супа, основно ястие и десерт. Лицата получават храната си в столовата на Домашен социален патронаж – Елхово, който се намира на ул. Търговска № 2 и от няколко месеца се радва на изцяло обновена база и ново кухненски оборудване. С предоставянето на тези грижи и внимание за пореден път Община Елхово отделя нужното внимание на определени рискови групи. Чрез реализацията на подобни проекти се търси така нареченият мултиплициращ ефект – да се създаде заетост и същевременно хората в неравностойно положение да получат необходимите грижи и внимание в домашна среда.