Вход за потребители              

2018-12-11 / Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 19 декември 2018 г.


Категория: Община Елхово

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/ ……………………………….. …………………………………………… област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А        № 37 /19.12.2018 г.     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 19.12.2018 г. от 9.00 часа  в  заседателната зала на общината 37 -то заседание на Общински съвет – Елхово при следния                                            Д Н Е В Е Н  Р Е Д:   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2018 година. ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на Агенция за социално подпомагане, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG05FMOP001-3.002-0141-C03 от 20.10.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане във връзка с реализация на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елхово”, сключен между Община Елхово и Агенция за социално подпомагане.           ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за разходите за 2019 година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените […]

2018-12-11 / О Б Я В Л Е Н И Е


Категория: Община Елхово

Отдел “ТСУС” при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за  изменение на ПУП – ПР   на УПИ ІV-230 , кв.30  по плана на с.Маломирово.Проекта   е изложен в отдел “ТСУС” на община  Елхово .  На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ  в 14-дневен  срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните  могат да направят писмени възражения, предложения и искания  по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

2018-12-04 / С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Категория: Община Елхово

Община Елхово уведомява всички жители на града, че във връзка с извършването на строително – ремонтни дейности по  част от водопроводната мрежа в гр.Елхово на 05.12.2018г. ( сряда ) след 08.00 часа временно ще бъде  спряно водоподаването  по следните улици в гр.Елхово: ул.“Поп Богомил“ ул.“Сакар“ ул.“Хан Крум“ ул.“Яница“   Разчитаме на вашето разбиране за създаденото временно  неудобство.

2018-11-28 / С официална церемония беше даден старт на строително – монтажните работи по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“


Категория: Община Елхово

Днес, 28.11.2018 г. беше даден старт на строителните дейности по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”. Официалната церемония по „първа копка” се проведе от 11:00 ч. на ул. „Балабанска”. На събитието присъстваха Областния управител на Област Ямбол, Управителя на „ВиК” Ямбол ЕООД, Кмета на Община Елхово – Петър Киров, Зам.- кметове и служители на Общинска администрация, както  и  представители на изпълнителите по проекта. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.009-0004-C01/28.03.2017 г. Общата стойност на проекта е 18 867 785,73 лв. с ДДС, от които финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП) в размер на 13 854 565,90 лв. (Кохезионен фонд: 11 776 381,02 лв. и национално съфинансиране: 2 078 184,88 лв.). Съфинансирането от Община Елхово е в размер на 1 878 531,88 лв. ДДС по проекта в размер на 3 134 687,95 лв. е недопустим разход по програмата и ще се възстановява от НАП. Към настоящия момент стартират строително – монтажните работи по компонент 1). Частична рехабилитация на ВиК мрежата на територията на града. По компонент 2). Изграждане на Пречиствателна станция за […]

2018-11-26 / Община Елхово и НЧ „Развитие – 1893“ гр. Елхово, обявяват дарителска кампания за набиране на средства


Категория: Община Елхово

Във връзка с инициатива, за изграждане на паметник, на видния артист и наш съгражданин Велко Кънев, се обявява  дарителска кампания за набиране на средства. Събраните средства ще се използват за изработка и монтиране на паметник в цял ръст, на Велко Кънев. Мястото на паметника, ще бъде в непосредствена близост до сградата на НЧ „Развитие“ в град Елхово, от където тръгва творческият път на актьора. Изработката и монтирането, ще се осъществят със средства от Община Елхово и от дарения, които ще се събират в долупосочената банкова сметка. Отправяме призив към всички жители на Община Елхово, фирми и други заинтересовани лица, да се включат в инициативата.   Банкова сметка: ДСК – ЕАД Титуляр: НЧ „Развитие – 1893“ гр. Елхово BIC код: STSABGSF IBAN: BG88STSA93000004465453 Дарения за изграждане на паметник на Велко Кънев /За постъпилите суми ще се издава Договор за дарение/