Вход за потребители              

2019-10-18 /


Категория: Община Ковачевци

З А П О В Е Д № 327/16.10.2019 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т.6 от Протокол № 8/04.10.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията О Д О Б Р Я В А М:    Проект за подробен [...]

2019-10-15 /


Категория: Община Ковачевци

  О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -317/15.10.2019г.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 г. на следният [...]

2019-10-15 /


Категория: Община Ковачевци

  Обявление в ДВ/брой 80 от 11.10.2019 г. Във връзка със стартирала процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земи, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви уведомявам че на основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ, [...]

2019-10-09 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №41/09.10.2019г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл. номер  6 и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Класанова”, община Ковачевци, с възложител: Димитър Р.Класанов. В [...]

2019-10-08 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №40/03.10.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл. номер 1 по кадастралния план на с.Ковачевци, мах. „Тодорина”, община Ковачевци, с възложител: Емилия В.Николова. В 14 дневен срок от [...]

2019-10-03 /


Категория: Община Ковачевци

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва: 1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и [...]

2019-10-03 /


Категория: Община Ковачевци

Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на община Ковачевци. На основание сключен Договор №ДГ-37/13.09.2019 г., между Областна администрация – Перник и фирма „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД гр. София, стартира процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за [...]

2019-09-30 /


Категория: Община Ковачевци

                                                                                  Община Ковачевци О Б Я В Л Е Н И Е № 39/30.09.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален пла на с.Егълница, неурегулирано дворно място ПИ 1, махала „Стефанова”, с възложител: Н-ци на Стоян Стоянов. В 14 дневен срок от датата на [...]

2019-09-25 /


Категория: Община Ковачевци

                                                                                                                                                            О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -300/24.09.2019 год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – [...]

2019-09-19 /


Категория: Община Ковачевци

За поредна година година община Ковачевци ще се включи в  „Европейските дни на наследството“ , които  ще се проведат на 21 ,22 и 23  септември под мотото „Изкуства и развлечения“. Европейски дни на наследството се провеждат в почти всички европейски страни,като съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. През годините ЕДН са се [...]