Вход за потребители              

2020-09-17 /


Категория: Община Ковачевци

Общинска преброителна комисия Ковачевци, уведомява заинтересованите граждани,че съгласно т. IV.2. от Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.  от 15.09.2020 г. стартира кампанията по набиране на преброители и контрольори,  с продължителност до 30.10.2020 година. Документите за кандидатстване ще се приемат в деловодството на  община Ковачевци Заявление за [...]

2020-09-16 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В А На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 393/15.09.2020год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: 1. Урегулиран поземлен [...]

2020-09-16 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 394/15.09.2020 год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: 1. [...]

2020-09-16 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е              На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №РД-392/15.09.2020год.   О Б Я В Я В А : Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи а именно: [...]

2020-09-16 /


Категория: Община Ковачевци

        ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:   1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за [...]

2020-09-04 /


Категория: Община Ковачевци

  ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ уведомява собствениците на пчелни семейства, че на 05.09.2020 г., от 06.00 до 11.00 часа и от 18.00 до 20.00 часа,  ще се извърши наземно третиране с препарат „Алга“ 900 и „Ридомил Голд“ срещу колорадски бръмбар и мана в посеви с картофи, находящи се в землището на село Ковачевци Предвидените за третиране площи [...]

2020-08-27 /


Категория: Община Ковачевци

График комисията за разглеждане на предварителни регистри по чл. 72 , ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Баланс на масиви  и Баланс по ползватели ще се проведе както следва: График

2020-08-27 /


Категория: Община Ковачевци

Обява

2020-08-24 /


Категория: Община Ковачевци

Във връзка със  положителен резултат за COVID – 19  достъпът до общинска администрация Ковачевци е забранен от 24.08.2020 до 25.08.2020 г .  Заповед № РД 364 от 24.08.2020 г.

2020-08-24 /


Категория: Община Ковачевци

Заповед № РД 364 от 24.08.2020 г.