Вход за потребители              

2019-12-11 /


Категория: Община Ковачевци

      С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци. На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 [...]

2019-12-06 /


Категория: Община Ковачевци

УТВЪРДИЛ:   ВАСИЛ СТАНИМИРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Заповед № и дата на утвърждаване: РД 376 от 05.12.2019г.      В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А   за предоставяне на  достъп до обществена информация   Раздел І Общи положения     Чл. 1. (1) С тези [...]

2019-12-05 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №55/05.12.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява, че е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадъчни води” към „Къща за гости” и ресторант „Калената къща” в с.Калище , община Ковачевци, област Перник с възложител: [...]

2019-12-04 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №54/04.12.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен проект за подробен устройствен план – план застрояване за промяна предназначението на ПИ с идентификатори 35434.181.10 и 35434.10.49. отредени за къщи за гости, по КККР на землище с.Калище, Община Ковачевци, област [...]

2019-11-29 /


Категория: Община Ковачевци

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва: 1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и [...]

2019-11-28 /


Категория: Община Ковачевци

СЪОБЩЕНИЕ Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци   На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 30- дневен срок от [...]

2019-11-26 /


Категория: Община Ковачевци

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А   От: ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ – Кмет на Община Ковачевци   ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци                        УВАЖАЕМИ ДАМИ И [...]

2019-11-26 /


Категория: Община Ковачевци

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЧЕВЦИ   Община  Ковачевци уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци [...]

2019-11-26 /


Категория: Община Ковачевци

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От: ВАСИЛ СТАНИМИРОВ  – Кмет на Община  Ковачевци   ОТНОСНО: Одобряване и приемане на План –сметка за необходимите средства за дейност ”Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено  ползване” за 2020г. и определяне размера на промилите за такса „Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Ковачевци [...]

2019-11-25 /


Категория: Община Ковачевци

С Т Р А Т Е Г И Я  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г. ПРИ ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ,ОБЛАСТ ПЕРНИК Стратегия 19-23g.