Вход за потребители              

2017-10-12 / Проект за ПУП с.Лобош


Категория: Община Ковачевци

Проект за ПУП ( Подобрен устройствен план) – план за застрояване, който засяга ПИ 62, с.Лобош, община Ковачевци ПУП с.Лобош

2017-10-03 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №50/03.10.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имоти нови планоснимачни номера 21 и 22 и съществуващите сгради, попадащи в ПИ 21 по кадастралния план на с.Егълница, махала „Беловска”, община Ковачевци, с възложител: Андрей Върбанов Беловски. В 14 [...]

2017-10-02 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №49/29.09.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на кадастрален план – имот номер 20, махала „Беловска”, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Антон Асенов Антов. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят [...]

2017-09-29 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №48/28.09.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имот нов планоснимачен номер 3 и съществуващите сгради по кадастралния план на с. Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Тодор Станимиров Лазаров. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите [...]

2017-09-29 /


Категория: Община Ковачевци

Заповед № РД 311/29.09.2017 г. на Кмета на Община Ковачевци за прекратяване на процедура по обявяване на инвестиционно намерение „Допълнително водоснабдяване на село Косача, община Ковачевци, област Перник“ SKM_C25817092908360

2017-09-26 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №47/26.09.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Геодезическо заснемане на дворно място – ПИ 4, с.Егълница, махала „Угринска”, община Ковачевци, с възложител: Мирчо Николов Методиев. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят [...]

2017-09-26 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №46/26.09.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Доставка за пречиствателна станция – аеробна биологична пречиствателна станция за битови отпадни води за нуждите на ЦНСТ за възрастни хора с деменция – 2бр. с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци. В [...]

2017-09-26 / О Б Я В А На основание чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД-303/25.09.2017 год.


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот – парцел № I, кв.55A  площ с 1 230 кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:   ИЗТОК: Път 281 г- 281 в ЗАПАД: Край [...]

2017-09-20 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №45/20.09.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект ЧИ на ПУП – ПЗ – Промяна предназначението на ПИ 110002 по КВС на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Петър Огнянов Митев. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите [...]

2017-09-20 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №44/20.09.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява План за изменение на ПУП – План за регулация и Проект за частичен подробен план за застрояване, който засяга ПИ62, с.Лобош, община Ковачевци, с възложители: Борис Иванов Ситарски и Ангелина Иванова Ситарска. [...]