Вход за потребители              

2017-06-26 /


Категория: Община Ковачевци

График за прием  на граждани на Районния прокурор на Районна прокуратура  Радомир за второ шестмесечие на 2017 г.   График

2017-06-15 /


Категория: Община Ковачевци

На 16.06.2017 г. Община Ковачевци организира  честване на 135 години от рождението на Георги Димитров и празник на общината. Празнична програма: 19.00 ч. Танцов състав към Народно читалище “ Георги Димитров- 1928″ 19.15ч. Поднасяне на цветя и венци на паметника на Георги Димитров 19.30 ч. Тържествена част 19.45 ч. Концерт на Мария и Магделена Филатови [...]

2017-05-09 / ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ


Категория: Община Ковачевци

Наредба Детска Градина Радост

2017-05-04 /


Категория: Община Ковачевци

Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд / изменен след отстраняване на допусната техническа грешка/ Протокол

2017-05-04 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

 ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, както следва:  Добавя се нова точка:  VIII. Учредяване безвъзмездно право на [...]

2017-05-02 / Заповед за изработване на ПУП


Категория: Община Ковачевци

SKM_C25817050213271

2017-05-02 / Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд


Категория: Община Ковачевци

SKM_C25817050213070

2017-04-26 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

№11/26.04.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Ивайло Симеонов Димев. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да [...]

2017-04-26 / Заповед


Категория: Община Ковачевци

   № РД-158/25.04.2017 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед РД-137/05.04.2017г. НАРЕЖДАМ: Търга обявен за 08.05.2017 г. 10.30 часа, да се проведе на 09.05.2017 г. 10.30 часа, поради факта че 08.05.2017г. е официален почивен ден, съгласно чл.154, ал. 2 от КТ /ДВ бр.105 от 2016г./. Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по [...]