Вход за потребители              

2018-02-14 / З А П О В Е Д


Категория: Община Ковачевци

№РД-55/14.02.2018 г. с.Ковачевци       На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №273/31.01.2018г. от Протокол №30 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2018 г. Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:            Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за [...]

2018-02-14 / З А П О В Е Д


Категория: Община Ковачевци

№РД-54/14.02.2018 г. с.Ковачевци       На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №272/31.01.2018г. от Протокол №30 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2018 г.  Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:            Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за [...]

2018-02-14 / З А П О В Е Д


Категория: Община Ковачевци

№РД53/14.02.2018г. с.Ковачевци       На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №268/31.01.2018г. от Протокол №30 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2018 г.  Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:            Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване [...]

2018-02-14 / З А П О В Е Д


Категория: Община Ковачевци

№РД-52/14.02.2018 г. с.Ковачевци       На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №271/31.01.2018г. от Протокол №30 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2018 г. Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:            Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за [...]

2018-02-14 / З А П О В Е Д


Категория: Община Ковачевци

№РД-51/13.02.2018г. с.Ковачевци       На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №270/31.01.2018г. от Протокол №30 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2018 г.  Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:            Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване [...]

2018-02-14 / З А П О В Е Д


Категория: Община Ковачевци

№РД-50/13.02.2018г. с.Ковачевци       На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №269/31.01.2018г. от Протокол №30 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2018 г.  Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:            Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване [...]

2018-02-14 / Проект!Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци,


Категория: Община Ковачевци

Проект! Изменение и допълнение за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Ковачевци

2018-02-12 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД 46/12.02.2018 год. О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на: За [...]

2018-02-12 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД 45/12.02.2018 год. О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на: За [...]

2018-02-12 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

№3/12.02.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване на имот нов планоснимачен номер 1170 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Ковачевци, махала„Ляшкова”, община Ковачевци, с възложител: Бойка Миткова Димитрова. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се [...]