Вход за потребители              

2017-08-17 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

№32/16.08.2017 г.  Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имоти нови планоснимачни номера 1,2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложители: Емил Методиев Георгиев и Ана Цветанова Цветанова. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с [...]

2017-08-17 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

№31./16.08.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващата сграда по кадастралния план на с.Ракиловци, мах. „Динови”, община Ковачевци, с възложител: Александър Самуилов Миланов. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение [...]

2017-08-17 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

№30/16.08.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект за изменение за ПУП-План за регулция за УПИ IV-238, кв.26, с.Лобош, община Ковачевци, с възложители: Божил Стоянов Илиев и Сотир Божилов Стоянов. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и [...]

2017-08-17 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

№29/16.08.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява             Попълване на имот нов планоснимачен номер 4 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, мах. „Лятовци”,община Ковачевци, с възложител: Костадинка Станкова Аначкова. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение [...]

2017-08-17 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

№28/16.08.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 3 по кадастралния план  на с.Егълница, мах. „Миладинова”, община Ковачевци, с възложител: Параскева Стоянова Янева. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени [...]

2017-08-17 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

№27/16.08.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 4 и същеструваща масивна жилищна сграда по кадастралния план  на с.Егълница, мах. „Джагалска”, община Ковачевци, с възложител: Параскева Стоянова Янева. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с [...]

2017-08-10 / Заповед ТСУ


Категория: Община Ковачевци

№ …….. / …..………г.             На основание чл. 44, ал. 1, т.13  от ЗМСМА,чл.53, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър  и т.2 от Протокол 6/04.07.2017г. на комисия по Закона за кадастъра и имотния регистър     О Д О Б Р Я В А М :             Попълване на нов неурегулиран поземлен имот с [...]

2017-08-09 / ДА ЗАПАЗИМ КОСТИТЕ СИ ЗДРАВИ!


Категория: Община Ковачевци

По традиция ежегодно в страната се провежда информационна и скринингова кампания за запознаване с личните рискови фактори и ранна профилактика на остеопорозата. В рамките на тази кампания със съдействието на Община КОВАЧЕВЦИ на 14 август 2017 г.(понеделник)  от 13,00 до 14,00 часа в Здравната служба  ще се проведе информационно събитие под мотото „Да запазим костите [...]

2017-07-31 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-254/31.07.2017 год.            О Б Я В Я В А М:              Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: Урегулиран поземлен [...]

2017-07-27 / Проект за изменение на плана на новообразуваните имоти за К.Р. 853 местност Калайджийска, село Ковачевци


Категория: Община Ковачевци

скица – проект