Вход за потребители              

2018-08-17 /


Категория: Община Ковачевци

Съобщение чл.61 ал.3 АПК

2018-08-16 / Обява


Категория: Община Ковачевци

Областният управител на област с административен център гр.Перник обявява на заинтересованите собственици и ползватели, че на основание §4 к, ал.10 от ПЗР на ЗСПЗЗ се извършва изработване на Помощни планове и Планове на новообразуваните имоти за земи предоставени за ползване съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности : - село Ковачевци : местността [...]

2018-08-03 /


Категория: Община Ковачевци

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА:   Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, както следва:   1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  [...]

2018-08-03 /


Категория: Община Ковачевци

    З А П О В Е Д    № РД-207/02.08.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно сключването на споразумения в землищата на община Ковачевци            О П Р Е Д Е Л Я М: Състав на комисиите по землища, както следва: -      [...]

2018-08-01 / Обява на Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник


Категория: Община Ковачевци

Мерки за насърчаване на работодатели Obqava_01082018112048

2018-07-31 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №32/30.07.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за проект за изменение на ПУП – План за регулация и план за застрояване за УПИ II-77,кв.8 и обособяване на нови [...]

2018-07-31 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №31/30.07.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за геодезическо заснемане и нанасяне на ПИ с проектен номер 90 а., кв. 12 по кадастралния и регулационен план на с.Сирищник, [...]

2018-07-30 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №30/27.07.2018 г.  Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за попълване на кадастрален план на с.Егълница, махала „Гъскова” с неурегулирани дворни места, Община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Кирил Рангелов [...]