Вход за потребители              

2022-06-22 /


Категория: Община Ковачевци

  SKM_C250i22062211140SKM_C250i22062211130

2022-06-17 /


Категория: Община Ковачевци

РД-166/15.06.2022г. РД-168/15.06.2022г. РД-170/15.06.2022г.

2022-06-09 / Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е              На основание  чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-155/09.06.2022год.     О Б Я В Я В А М:   Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем за срок от 3 [...]

2022-05-31 / Публичен търг


Категория: Община Ковачевци

    О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 149/31.05.2022год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: [...]

2022-05-31 / Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година


Категория: Община Ковачевци

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, както следва:   1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи [...]

2022-05-30 /


Категория: Община Ковачевци

Заповед №РД-146/30.05.2022г.   Заповед №РД-140/30.05.2022г.   Заповед №РД-141/30.05.2022г.

2022-05-30 /


Категория: Община Ковачевци

съобщение чл.61 ал.3 АПК 2022

2022-05-23 / О Б Я В Л Е Н И Е №21/23.05.2022г


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №21/23.05.2022г             Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– поземлен имот, попадащ в околовръстен полигон на мах. Влашкина, с. Лобош , общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Стоянка Иванова Андонова В 14 [...]

2022-05-23 / О Б Я В Л Е Н И Е №20/23.05.2022г


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №20/23.05.2022г             Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 7 и попадащите в него сгради, мах. „ Сред селото”, с Ракиловци, общ. Ковачевци, [...]

2022-05-23 / О Б Я В Л Е Н И Е №19/23.05.2022г


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №19/23.05.2022г             Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– геодезическо заснемане на поземлен имот и сградата в него, мах. Поляна, с. Косача, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Ивайло Тодоров Александров В [...]