Вход за потребители              

2018-12-12 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №64/12.12.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхвата на кв.29, с.Егълница, Oбщина Ковачевци, с възложител: Цветанка Михайлова Михова и Йорданка Михайлова Михова. В 14 дневен срок [...]

2018-12-11 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №63/11.12.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов планоснимачен №1 с попадащите в него сгради по кад.план на с.Ракиловци, махала „Миьови”, община Ковачевци, с възложител: Светла Иванова. [...]

2018-12-07 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №61/07.12.2018 г.   Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов планоснимачен №5 и попадащите сгради в него по кадастралния план на с.Егълница, махала „Класанова”, Община Ковачевци, с възложител: [...]

2018-12-05 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №60/05.12.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на кад.план на с.Егълница, махала „Угринска”, община Ковачевци с неурегулирани дворни места ПИ 7 и ПИ8, с възложител: Георги Велинов. В 14 дневен срок от датата на съобщението [...]

2018-12-04 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №59/04.12.2018 г.   Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов планоснимачен №6 с попадащите в него сгради по кад.план на с.Егълница, махала „Угринска”, община Ковачевци, с възложител: Симка [...]

2018-11-29 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №58/29.11.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изработено геодезическо заснемане на НУПИ в махала „Бачева”,с.Калище,Oбщина Ковачевци, с възложител: Наследници на Йордан Божилов. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното геодезическо [...]

2018-11-28 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №57/28.11.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изготвена геодзическа снимка на НУПИ №1, маха. „Клинчарска”, с.Егълница, Община Ковачевци, с възложител:Анета Бонева. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и [...]

2018-11-23 / Обявление за промяна правилник на ОП „БКС и ОИ“


Категория: Община Ковачевци

  PR_PR_OP_BKS(1)

2018-11-21 /


Категория: Община Ковачевци

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КОВАЧЕВЦИ   На 21 ноември 2018 г. (сряда) от 11:00 часа, в Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци, екипът на Областния информационен център – Перник организира информационна среща на тема:  „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“.   Областният информационен център – Перник като [...]

2018-11-15 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №56/15.11.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на работилница за художествена обработка на дървесина с демонстративен център в УПИ I-042031,кв. 113 по плана на с.Ковачевци, Община Ковачевци, Област Перник”, с възложител: Радмила Томова. В 14 [...]