Вход за потребители              

2018-05-23 / О Б Я В Л Е Н И Е


Категория: Община Ковачевци

№16/23.05.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на Изменение на кадастрален план на имот нов планоснимачен номер 2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Сирищник, махала „Пропалица”, община Ковачевци, с възложител: Стефан Ст. Котев. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите [...]

2018-05-23 / О Б Я В Л Е Н И Е


Категория: Община Ковачевци

№15/23.05.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на Геодезическо заснемане на ПИ 475 и отреденото за него УПИ XI – 475, кв. 6 по кадастралния регулационен план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Валентин В.Тодоров. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите [...]

2018-05-23 / ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


Категория: Община Ковачевци

ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, както следва:  1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва: Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост Добавя се [...]

2018-05-15 / Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ


Категория: Община Ковачевци

за частично изменение на кв. 10 по Регулационния план на с.Сирищник, община Ковачевци виж файла: ПУП

2018-05-15 / ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


Категория: Община Ковачевци

ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, както следва:  1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва: Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост Добавя се [...]

2018-05-14 / Заповед за одобрение на проект за изменение на ПУП – с.Лобош


Категория: Община Ковачевци

SKM_C25818052114190

2018-05-10 / Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ


Категория: Община Ковачевци

за частично изменение на кв.10, по Регулационния план на с.Сирищник, общ. Ковачевци виж файла: SKM_C25818050909120

2018-05-10 / Заповед


Категория: Община Ковачевци

№ РД 105/23.04.208г. от Наредба за управление на отпадъците в община Ковачевци виж файла: Заповед РД 105

2018-05-10 / Заповед


Категория: Община Ковачевци

№ РД 104/20.04.2018г. от Закона за опазване на селскостопанското имущество и във връзка с осигуряване на необходимите количества груби фуражи за изхранване на селскостопанските животни виж файла: Заповед РД 104  

2018-05-09 / О Б Я В А


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД – 117/09.05.2018 год.             О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: [...]