Вход за потребители              

2018-10-16 /


Категория: Община Ковачевци

  О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -280/15.10.2018год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: 1. [...]

2018-10-08 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №46/05.10.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на ПУП – ПРЗ за обособяване на нов УПИ I-341, 1135, кв.32 и нов УПИ  IV – 1134,кв. 31 по кадастралния и регулационен [...]

2018-10-05 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №45/05.10.2018г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява Разглеждане на имот с нов пл.номер 6 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Ракиловци, Община Ковачевци, с възложител: Драга Христова. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да [...]

2018-10-04 /


Категория: Община Ковачевци

  О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД – 271/04.10.2018 год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: [...]

2018-10-03 / Заповед


Категория: Община Ковачевци

ЗАПОВЕД № РД 270 / 03.10. 2018 г.   Заповед за одобрение на : Проект за  ПУП (подробен устройствен план ) – Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПРЗ)  за УПИ XIV – за парк и градина, УПИ XXII за читалище и УПИ XXIII – кметство, кв. 12 по плана на с.Светля, [...]

2018-10-01 /


Категория: Община Ковачевци

  ЗАПОВЕД № РД 259 /29.09.2018 г.  

2018-09-14 / „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”


Категория: Община Ковачевци

Уважаеми съграждани, Община Ковачевци ще участва в инициативата „Да изчистим България за един ден” Най-мащабната доброволческа акция в страната „Да изчистим България заедно” ще продължи за поредна година. Подготовката за кампанията, която тази година ще се проведе на 15 септември /събота/ 2018 г. вече стартира. И тази година Община Ковачевци ще се включи в инициативата. [...]

2018-09-11 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №43/11.09.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия с номер ПИ 077002, местност [...]

2018-08-27 /


Категория: Община Ковачевци

      О Б Я В Л Е Н И Е №42/24.08.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията на проект за ПУП – изменение на план за регулация за УПИ VI , кв.21, по плана на с.Сирищник, Община [...]

2018-08-23 / Предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ за землището на с.Калище


Категория: Община Ковачевци

KALISH19