Вход за потребители              

2020-02-17 /


Категория: Община Ковачевци

  О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -72/17.02.2020 год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: [...]

2020-02-17 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е              На основание  чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-73/17.02.2020год.     О Б Я В Я В А М:   Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем за срок от 3 [...]

2020-02-17 /


Категория: Община Ковачевци

З А П О В Е Д №РД 68/17.02.2020 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 3 от Протокол № 1/09.01.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Решение №242 на Общински Съвет – Ковачевци от 31.10.17г. О Д О [...]

2020-02-17 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е              На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед № РД -66/14.02.2020 год.   О Б Я В Я В А М:   Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски [...]

2020-02-17 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е              На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД -65/14.02.2020 год.   О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по [...]

2020-02-14 /


Категория: Община Ковачевци

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД61/12.02.2020 г. с.Ковачевци      На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №43 от Протокол №7 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2020 г.       Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:       [...]

2020-02-14 /


Категория: Община Ковачевци

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за 17-21.02.2020 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и [...]

2020-02-14 /


Категория: Община Ковачевци

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД 60/12.02.2020г. с.Ковачевци      На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №48 от Протокол №7 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2020 г.   Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:   Да се предоставят под [...]

2020-02-14 /


Категория: Община Ковачевци

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД 59/12.02.2020г. с.Ковачевци      На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №46 от Протокол №7 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2020 г.    Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:   Да се предоставят под [...]

2020-02-14 /


Категория: Община Ковачевци

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД 58/12.02.2020 г. с.Ковачевци      На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №49 от Протокол №7 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2020 г.     Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:     Да се [...]