Вход за потребители              

2017-12-08 /


Категория: Община Ковачевци

Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 08 Декември 2017   Работа за селскостопански работници в Испания и Португалия     Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник набира 1475 селскостопански работници за Испания и Португалия. Подробна информация може да се намери на сайта на Агенция по заетостта и на портала за работа в Европа www.eures.bg , [...]

2017-12-01 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

№60/01.12..2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект за разделяне на ПИ 3 К.Р. 782 по план на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Ненко Темелков и Силвия Темелкова. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното [...]

2017-12-01 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №59/01.12.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 1135 по кадастралния план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Найден Иванов Миладинов. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се [...]

2017-12-01 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №58/27.11.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждането на експертен съвет на помощен план за ПИ 967.12 в с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Румен Йорданов Миланов. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се [...]

2017-11-23 / Обявление


Категория: Община Ковачевци

№57/23.11.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 3 по кадастралния план на с.Ковачевци, мах. „Весина”, община Ковачевци, с възложител: Калоян Бориславов Михалков и Веска Стоянова Михалкова. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното [...]

2017-11-17 /


Категория: Община Ковачевци

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА:   Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, както следва:   1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  [...]

2017-11-16 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №56/16.11.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имоти нови планоснимачни номера 1,2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Ярева”, община Ковачевци, с възложител: Савина Димитрова Ганева В 14 дневен срок от датата на съобщението [...]

2017-11-16 /


Категория: Община Ковачевци

ДО ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЯНУШЕВА Ж.К. ЗОНА Б-18, БЛ.13, ЕТ.12, АП.67 ГР.СОФИЯ Обявление №55/16.11.2017г.   На основание чл.61, ал.3 от АПК, Ви уведомяваме, че за установен незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за строеж: Преустройство на сграда в микроцех за сушене и пакетиране на зеленчуци, [...]

2017-11-15 / ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


Категория: Община Ковачевци

ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, както следва:  1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва: Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост Точка 1. [...]

2017-11-14 / Обява


Категория: Община Ковачевци

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 358/14.11.2017год.             О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: 1. Урегулиран поземлен имот – парцел № [...]