Вход за потребители              

2021-06-24 / Обява-три свободни работни места


Категория: Община Оряхово

fail

2010-05-16 / Забележителности


Категория: Община Оряхово

Средновековната крепост “Камъка” – гр. Оряхово


Средновековната крепост "Камъка"Намира се на 600 м западно от град Оряхово. Изградена е през ІХ в. като част от дунавската укрепителна система на Първата българска държава. В периода ХІІ-ХІV в. е подновена и има ролята на важно защитно съоръжение. Продължава да се използва и след падането под османско робство до края на ХV в.


2010-05-16 / Население


Категория: Община Оряхово

Общият брой на населението в Община Оряхово възлиза на приблизително 12 000 жители. Трайното намаление на броя на населението характерно за страната запазва своята тенденция и за община Оряхово. Намалява населението, както в общинския център, така и малките села в общината. Населението в общината е намаляло значително.


2010-05-16 / История


Категория: Община Оряхово

Град Оряхово е разположен в живописна хълмиста местност на десния бряг на река Дунав. Историческата памет е съхранила имена от различни епохи – Врхов, Орезов, Ореов, Рахово и Оряхово от 1886 г.


Районът на гр. Оряхово е обитаван от дълбока древност. Проведените археологически проучвания доказват съществуването на селища от всички исторически епохи - от ранния неолит до късното средновековие.

2010-05-16 / Географско положение


Категория: Община Оряхово

Гографско разположение на община ОряховоДунавската хълмиста равнина е най-северната геоморфоложка област на Република България. Въз основа на своите различия тя се разделя на три подобласти, като една от тях е Западната (Ломско-Оряховска) низина. Тя има предимно равнинен характер. Топографската

2010-05-16 / За общината


Категория: Община Оряхово

Община Оряхово е разположена в Северозападна България по поречието на р.Дунав. Състои се от седем населени места (град Оряхово – общински център и шест кметства – Селановци, Остров, Лесковец, Горни Вадин, Галово, Долни Вадин) с обща площ 329 хил.дка. Общината се намира в североизточната част на област Враца и граничи на юг с общините Бяла Слатина и Кнежа, на изток с община Долна Митрополия, на запад и югозапад с община Мизия и на север граничи с р.Дунав.