Вход за потребители              

2023-02-02 / МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО


Категория: Община Оряхово

 


 


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО


 


Автобусна линия: ОРЯХОВО - СЕЛАНОВЦИ с час на тръгване:


 


В делнични дни


 


от Оряхово – 09.00 ч.; 11,00 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч.


 


от Селановци – 07.30 ч.; 09.20 ч.; 12.30ч.; 14.30 ч.


 Превозвач: „Копривски” ЕООД, гр. Бяла Слатина, тел. 0888010841; 0886944960 


         В делнични дни


 


     от Оряхово – 18.00 ч.


 


от Селановци – 18.15 ч.


 


В ден неделя и последен почивен ден преди делничен ден


 


     от Оряхово – 12.45 ч.; 18.00 ч.


 


 от Селановци – 13.00 ч.; 18.15 ч.


 Превозвач: „Автотранспорт Оряхово – 2022” ЕООД, тел. 0895744593


Автотранспорт Оряхово-2022" ЕООД стартират по даденото разписание на 06.02.2023г. /понеделник/ 


Автобусна линия: ОРЯХОВО –КНЕЖА - ПЛЕВЕН с час на тръгване:


 


В делнични дни


 


от Оряхово – Селановци – Плевен - 06.45 ч.


 


      /06.45 ч.         06.57 ч.     08.15 ч./


 


от Плевен – Селановци – Оряхово - 15.15 ч.


 


/15.15 ч.       16.32 ч.   16.45 ч./


 Превозвач: „Копривски” ЕООД, гр. Бяла Слатина, тел. 0888010841; 0886944960


  


Автобусна линия: ОРЯХОВО – СЕЛАНОВЦИ – КНЕЖА – ЧЕРВЕН БРЯГ – ПРАВЕЦ - СОФИЯ с час на тръгване:


 


В делнични дни


 


от Оряхово – Селановци – София - 06.00 ч.


 


/06.00 ч.        06.12 ч.    10.12 ч./


 


от София – Селановци - Оряхово - 16.40 ч.


 


/16.40 ч.       20.39 ч.      20.52 ч./


 Превозвач: „Автотранспорт Оряхово – 2022” ЕООД, тел. 0895744593


Автотранспорт Оряхово-2022" ЕООД стартират по даденото разписание на 06.02.2023г. /понеделник/ 


Автобусна линия: ОРЯХОВО – МИЗИЯ – ЛИПНИЦА – АЛТИМИР – БОРОВАН - ВРАЦА с час на тръгване:


 


В делнични дни


 


от Оряхово – 07.30 ч.; 13.30 ч.


 


    от Враца – 11.15 ч.; 16.50 ч.


 


В ден неделя и последен почивен ден преди делничен ден


 


от Оряхово –13.30 ч.


 


      от Враца – 16.50 ч.


 Превозвач: „Автотранспорт Оряхово – 2022” ЕООД, тел. 0895744593


Автотранспорт Оряхово-2022" ЕООД стартират по даденото разписание на 06.02.2023г. /понеделник/ 


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОЛИНИИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СОФИЯ


 


Автобусна линия: СОФИЯ – ОРЯХОВО с час на тръгване:


 


   от София – 09.00 ч.


 


от Оряхово – 14.00 ч.


 ЛИНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВА САМО В ДНИТЕ ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ !


 


Превозвач: „Консорциум Либърти - НТК” ДЗЗД, гр. София, тел. 0884246695


  

2023-01-13 / ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩАТА 2022г - Как да кандидатствате?


Категория: Община Оряхово

Пълния пакет от документи и информация по процедурата може да намерите на портала ИСУН на Средствата от ЕС, като правилата и условията за участие в програмта са разписани в НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


За да кандидатствате по програмата, трябва да имате предвид, че Вашата жилищна сграда следва: • да е с повече от 4 самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от 1 собственик, и да е проектирана преди 26.04.1999 година.

 • най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ да се заема от жилища

 • да е учредено сдружение на етажната собственост по реда на ЗУЕС

 • да е извършено обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и изготвен технически паспорт

 • да е извършено обследване за енергийна ефективност и издаден валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението.


НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


Представената поредност е логическа, като с оглед оптимизиране на времето, отделните стъпки могат да се реализират заедно.


СТЪПКА 1 – РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ


(сградите, в които има регистрирано сдружение по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма нужда да се пререгистрират)


Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в Община Оряхово и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.


Регистрация на сдружението


Съгласно Чл. 29. ал. 1 от ЗУЕС,  Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.


 Към заявлението се прилагат следните документи: • Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености – образец - приложение № 1 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

 • Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците – образец – приложение № 2 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

 • Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост -  /примерен образец/

 • Протокол от учредителното събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец – приложение № 3

 • Споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) – образец - приложение № 4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.

 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението - изготвя се от Нотариус


Заявлението се подава в административната сграда на Община Оряхово, ул: "Андрей Чапразов" 15, в Центъра за административно обслужване, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.30 часа. За регистрацията не се събират такси.


Образец на Заявлението, както и другите необходими документи за регистриране  на сдружение на собствениците, можете да изтеглите от тук .


След вписване в публичния регистър, Община Оряхово издава Удостоверение за регистрация на сдружението.


В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението управителният съвет (Управителят) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10,00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.


СТЪПКА 2 – ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ


Обследването за енергийна ефективност и изготвянето на сертификат за енергийни характеристики на сградата, както и обследването за установяване на техническите характеристики и изготвянето на технически паспорт се извършват от оторизирани фирми, публикувани в официален регистър на ДНСК, които можете да разгледате чрез следните линкове 


https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d


https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register


Собствениците на сградата, провеждат общо събрание на сдружението на собствениците (СС) или общо събрание на етажната собственост, за да изберат фирма, на която да възложат извършването на дейностите, както и да определят начина и условията за заплащане от всеки от собствениците на самостоятелни обекти в сградата. Решението трябва да е за възлагане на фирма/фирми да извърши следните дейности: • изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт

 • изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.


* Обследванията за енергийна ефективност на сгради, изпълнени до влизане в сила на наредбата въз основа на методиката в приложение № 3 от отменената Наредба № 7 от 2005 г. за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.), се приемат за методологично съответстващи с допустимо отклонение от изискванията на методиката от приложение № 1 от тази наредба, когато са извършени по договор, сключен след 21 ноември 2017 г., и класът на прогнозираното енергопотребление след изпълнение на енергоспестяващите мерки не се променя.


ВАЖНО: Тъй като решението/ята се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците, то ако в същото не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, то решението на сдружението се внася за приемане от общото събрание на собствениците.


Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел II от глава втора от ЗУЕС. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.


СТЪПКА 3 – ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПРЕД ОБЩИНАТА


Сдружението на собствениците заявява интерес пред общината чрез подаване на Заявление за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I”.


Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС за обновяване за енергийна ефективност, като съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения, предоставени от всяко от сдруженията описани в Заявлението: • Справка за ССО - образец - приложение 5

 • Покана за провеждане на общо събрание на СС - образец-приложение 6 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

 • Протокол за поставяне на поканата - образец-приложение 7- копие, заверено „Вярно с оригинала“;

 • Протокол от общото събрание на СС - образец-приложение 8  копие, заверено „Вярно с оригинала“;

 • Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (за сдружението);

 • Друго /следва да се опише/


Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС, както и следните документи: • Покана за свикване на общо събрание на собствениците – образец - приложение № 10 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

 • Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците – образец – приложение № 11 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

 • Протокол от общо събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец– приложение № 12


В Община Оряхово се извършава проверка на  подадените документи и преценка относно тяхната пълнота. В случай на липсващи документи, общината изисква от СС тяхното предоставяне.


Сдруженията на собствениците подали пълния пакет от документи, който напълно отговаря на изискванията на процедурата, ще бъдат поканени за сключване на Партньорско споразумение. 


В случаите на повече от едно сдружение в сградата, договорът се подписва от представителите на всички сдружения.


СТЪПКА 4 – ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


След сключването на партньорското споразумение, общината в качеството си на водещ партньор ще извърши подготвителните действия (при активното участие и съдействие от страна на СС) ще подаде проектното предложение чрез ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ.


Срок за кандидатстване по настоящата процедура: 31.05.2023 год. 


ВАЖНО!!!


Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинските администрации/районните администрации могат да откажат да приемат заявления за участие след 10.05.2022 г.


Общинската/районната администрация следва да публикува обявление посочващо крайната дата на прием на заявления по настоящата процедура, не по-късно от 01.03.2023 г. на своята интернет страница, както и поне в една общинска или регионална медия.


Други документи и информация:


Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване


При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи и следва да се запонзаят с информацията в раздел 5 от НАСОКИТЕ - "МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА" както и със следните документи:


Указания за оценка на съответствието на предложенията за изпълнение с правилата за държавни помощи


Декларация за държавни и минимални помощи 

2010-05-16 / Забележителности


Категория: Община Оряхово

Средновековната крепост “Камъка” – гр. Оряхово


Средновековната крепост "Камъка"Намира се на 600 м западно от град Оряхово. Изградена е през ІХ в. като част от дунавската укрепителна система на Първата българска държава. В периода ХІІ-ХІV в. е подновена и има ролята на важно защитно съоръжение. Продължава да се използва и след падането под османско робство до края на ХV в.


2010-05-16 / Население


Категория: Община Оряхово

Общият брой на населението в Община Оряхово възлиза на приблизително 12 000 жители. Трайното намаление на броя на населението характерно за страната запазва своята тенденция и за община Оряхово. Намалява населението, както в общинския център, така и малките села в общината. Населението в общината е намаляло значително.


2010-05-16 / История


Категория: Община Оряхово

Град Оряхово е разположен в живописна хълмиста местност на десния бряг на река Дунав. Историческата памет е съхранила имена от различни епохи – Врхов, Орезов, Ореов, Рахово и Оряхово от 1886 г.


Районът на гр. Оряхово е обитаван от дълбока древност. Проведените археологически проучвания доказват съществуването на селища от всички исторически епохи - от ранния неолит до късното средновековие.

2010-05-16 / Географско положение


Категория: Община Оряхово

Гографско разположение на община ОряховоДунавската хълмиста равнина е най-северната геоморфоложка област на Република България. Въз основа на своите различия тя се разделя на три подобласти, като една от тях е Западната (Ломско-Оряховска) низина. Тя има предимно равнинен характер. Топографската

2010-05-16 / За общината


Категория: Община Оряхово

Община Оряхово е разположена в Северозападна България по поречието на р.Дунав. Състои се от седем населени места (град Оряхово – общински център и шест кметства – Селановци, Остров, Лесковец, Горни Вадин, Галово, Долни Вадин) с обща площ 329 хил.дка. Общината се намира в североизточната част на област Враца и граничи на юг с общините Бяла Слатина и Кнежа, на изток с община Долна Митрополия, на запад и югозапад с община Мизия и на север граничи с р.Дунав.